Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2006) > Ekonomide Gündem
Ekonomide Gündem
Ekonomide Gündem Dünya / Mart 2006
Orta Doğu’nun “think-tank”i toplandı
İs­lam dün­ya­sı­nın dü­zen­le­di­ği en bü­yük eko­no­mik ve si­ya­sî et­kin­lik­le­rin­den olan Cid­de Eko­no­mik Fo­ru­mu’nun ye­din­ci­si 11-13 Şu­bat ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. “Eko­no­mik Bü­yü­me” te­ma­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len fo­ru­ma, ge­rek İs­lam dün­ya­sın­dan, ge­rek Ba­tı’dan ara­la­rın­da dev­let baş­kan­la­rı, ba­kan­lar, bü­rok­rat­lar ve bü­yük şir­ket­le­rin üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin yer al­dı­ğı 2500 ki­şi ka­tıl­dı. Ka­ri­ka­tür kri­zi­nin ar­dın­dan Müs­lü­man­lar­la Hı­ris­ti­yan Ba­tı’yı ilk de­fa bü­yük bir or­ga­ni­zas­yon al­tın­da bir ara­ya ge­ti­ren fo­rum­da, son dö­nem­ler­de iki ta­raf ara­sın­da ya­şa­nan ger­gin­lik­ler de ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. Top­lan­tı­la­ra Tür­ki­ye’yi tem­si­len ka­tı­lan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ab­dul­lah Gül de “ay­rı­lık­lar­dan or­tak ze­min ya­rat­mak” ko­nu­lu bir ko­nuş­ma yap­tı. Bu yıl­ki fo­ru­mun en çok il­gi çe­ken gün­de­mi ise, Cid­de’nin ku­ze­yin­de in­şa edi­le­cek olan ve Suu­di yö­ne­ti­mi­nin 26,6 mil­yar do­lar kay­nak ayır­dı­ğı “Kral Ab­dul­lah Eko­no­mi Şeh­ri” ol­du. Fo­ru­ma ka­tı­lan MÜ­Sİ­AD Ge­nel Baş­ka­nı Ömer Bo­lat, Tür­ki­ye’nin pet­rol­de­ki fi­yat ar­tış­la­rın­dan kay­bet­ti­ği pa­ra­yı, bu pro­je­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek mü­te­ah­hit­lik hiz­met­le­riy­le ge­ri ala­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Bo­lat, pro­je­de Tür­ki­ye’nin en bü­yük ra­kip­le­ri­nin ise Çin, Gü­ney Ko­re, Ma­lez­ya gi­bi Uzak­do­ğu ül­ke­le­ri ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
 
Dünyada işsizlerin sayısı giderek artıyor
2005 yı­lın­da dün­ya eko­no­mi­sin­de­ki güç­lü bü­yü­me­ye rağ­men, bir­çok ül­ke­nin bu bü­yü­me­yi ye­ni iş­le­re ve üc­ret ar­tış­la­rı­na dö­nüş­tür­me­de­ki ba­şa­rı­sız­lı­ğı, do­ğal fe­la­ket­ler ve ar­tan ener­ji fi­yat­la­rı gi­bi fak­tör­ler ne­de­niy­le iş­siz sa­yı­sı art­ma­ya de­vam et­ti. Dün­ya Ça­lış­ma Ör­gü­tü (ILO)’nün ha­zır­la­dı­ğı “Kü­re­sel İs­tih­dam Eği­lim­le­ri” isim­li ra­po­ra gö­re, 2005 yı­lın­da dün­ya ge­ne­lin­de­ki iş­siz sa­yı­sı bir ön­ce­ki yı­la gö­re 2,2 mil­yon ar­ta­rak 191,8 mil­yo­na ulaş­tı. 1995-2005 ara­sın­da­ki 10 yıl­lık dö­nem­de iş­siz sa­yı­sın­da­ki ar­tış ise 34,4 mil­yon ol­du. Öte yan­dan, 2005 yı­lın­da is­tih­dam edi­len­le­rin sa­yı­sı da art­ma­ya de­vam ede­rek 2,85 mil­ya­ra ulaş­tı. An­cak, ILO’ya gö­re bu ra­kam buz­da­ğı­nın sa­de­ce gö­rü­nen yü­zü. Ra­por­da, ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin sa­de­ce is­tih­dam ra­kam­la­rıy­la de­ğer­len­di­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne, iş ko­şul­la­rı­nın da çok önem­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­li­yor. Ra­po­ra gö­re, 2005’te bir işe sa­hip olan 2,85 mil­yar in­san­dan yak­la­şık 1,4 mil­ya­rı ken­di­le­ri­nin ve ai­le fert­le­ri­nin ge­lir­le­ri­ni gün­lük 2 do­lar ola­rak be­lir­le­nen yok­sul­luk sı­nı­rı­nın üze­ri­ne çı­ka­ra­cak ka­dar ka­za­na­ma­dı­lar. Da­ha da kö­tü­sü, bu yok­sul in­san­la­rın yak­la­şık 520 mil­yo­nu­nun ge­li­ri aşı­rı yok­sul­luk sı­nı­rı olan gün­lük 1 do­la­rın al­tın­da bu­lu­nu­yor.
 
Risk sermayesi küreselleşiyor
Fi­nans­man ara­yan şir­ket­le­rin ve­ya ye­ni fi­kir­le­ri olan gi­ri­şim­ci­le­rin, ken­di­le­ri­ne ya­tı­rım ya­pa­bi­le­cek­le­ri ye­ni fi­kir­le­ri olan gi­ri­şim­ci­ler ve şir­ket­ler ara­yan, risk al­ma­ya ha­zır ser­ma­ye­dar­lar ile bu­luş­ma­sı ola­rak ta­nım­la­nan “risk ser­ma­ye­si” hız­la kü­re­sel­le­şi­yor. Ön­de ge­len ya­tı­rım ver­gi ve yö­ne­tim da­nış­man­lı­ğı şir­ket­le­rin­den De­lo­it­te’in dün­ya ge­ne­lin­de 545 risk ser­ma­ye­si şir­ke­ti­nin yö­ne­ti­ci­siy­le gö­rü­şe­rek ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ra gö­re, bu şir­ket­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu önü­müz­de­ki 5 yıl içe­ri­sin­de sı­nır öte­si ya­tı­rım­la­rı­nı ar­tır­ma­yı plan­lı­yor. Araş­tır­ma­ya ka­tı­lan 222 Ame­ri­ka­lı risk ser­ma­ye­da­rın­dan %20’si ge­le­cek 5 se­ne içe­ri­sin­de Çin’e, %18’i ise Hin­dis­tan’a ya­tı­rım yap­ma­yı plan­lı­yor. Uz­man­lar, Tür­ki­ye’nin de bu ya­tı­rım­lar­dan pay ala­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor­lar. ABD’li ol­ma­yan ser­ma­ye­dar­lar ise, ge­nel­lik­le ol­gun pa­za­rı ve otur­muş ya­tı­rım or­ta­mı ne­de­niy­le ABD’yi en çe­ki­ci ya­tı­rım ül­ke­si ola­rak gö­rü­yor­lar. Bu ser­ma­ye­dar­la­rın %16’sı 5 yıl içe­ri­sin­de ABD’ye ya­tı­rım yap­ma­yı plan­lı­yor. Risk ser­ma­ye­dar­la­rı­nın en göz­de sek­tö­rü ise ener­ji. Di­ğer ca­zip sek­tör­le­rin ara­sın­da ya­zı­lım, ya­rı ilet­ken­ler, ilaç, ile­ti­şim, bil­gi­sa­yar ağ­la­rı ve tü­ke­tim mal­la­rı yer alı­yor.
 
ABD’den dev ticaret açığı
Dün­ya­nın re­zerv pa­ra­sı­na sa­hip ol­ma­nın ver­di­ği avan­taj­la ra­hat ra­hat har­ca­ma ya­pan ABD’li fir­ma ve tü­ke­ti­ci­ler, 2005 yı­lın­da ül­ke­nin ca­ri açı­ğı­nı 725,8 mil­yar do­lar­la ye­ni bir re­ko­ra ta­şı­dı­lar. Böy­le­ce ABD’nin dış ti­ca­ret açı­ğı 2004’e oran­la %18 ar­tış gös­ter­miş ol­du. Bu ar­tı­şa ne­den olan baş­lı­ca et­ken­le­rin ucuz Çin mal­la­rı ve yük­sek pet­rol fi­yat­la­rı ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. ABD’nin, ti­ca­ret­te en önem­li ra­kip­le­rin­den olan Çin kar­şı­sın­da ver­di­ği açık, 2005 yı­lın­da %24,5 ar­tış­la 201,6 mil­yar do­la­ra ula­şa­rak re­kor kır­dı. Çin 2005’te teks­til, bil­gi­sa­yar, te­le­viz­yon, oyun­cak, mo­bil­ya, kim­ya­sal­lar ve mo­tor gi­bi ürün­ler baş­ta ol­mak üze­re ABD’ye 243,5 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat ya­par­ken, ABD’nin Çin’e yap­tı­ğı ih­ra­cat 41,8 mil­yar do­lar­da kal­dı.
 
Çin ekonomisi durdurulamıyor
Son yıl­lar­da gös­ter­di­ği eko­no­mik per­for­mans­la kü­re­sel eko­no­mi gün­de­mi­nin mer­ke­zi­ne otu­ran Çin’de bü­yü­me hız kes­mi­yor. Çin eko­no­mi­si, 2005 yı­lın­da hü­kü­me­tin so­ğut­ma ça­ba­la­rı­na rağ­men %9,9 ora­nın­da bü­yü­dü. İlk he­sap­la­ma­la­ra gö­re, Çin’in mil­lî ge­li­ri ise 2,25 tril­yon do­la­ra yük­sel­di. Ya­kın za­man­da mil­lî ge­lir bü­yük­lü­ğün­de İtal­ya’yı ge­ri­de bı­ra­kan Çin’in bu ra­kam­lar­la dün­ya­da dör­dün­cü­lü­ğe yük­sel­miş ola­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Hü­kü­met, bü­yü­me­ye en faz­la kat­kı sağ­la­yan in­şa­at gi­bi dev­let kon­tro­lün­de olan sek­tör­ler­de so­ğut­ma fa­ali­yet­le­rin­de bu­lu­nur­ken, 2005 yı­lın­da bü­yü­me­yi da­ha çok hiz­met­ler ve ban­ka­cı­lık gi­bi özel sek­tör­le­rin sırt­la­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Öte yan­dan, dü­şük de­ğer­li yua­nın sa­ye­sin­de ih­ra­cat ka­nat­la­na­rak, Çin’in 2004’te 31,8 mil­yar do­lar olan dış ti­ca­ret faz­la­sı­nı 2005’te 102 mil­yar do­la­ra çı­kar­dı.
 
AB 2006’dan umutlu
Ge­liş­miş ül­ke­ler ara­sın­da en kö­tü eko­no­mik per­for­man­sı ser­gi­le­yen Av­ru­pa ül­ke­le­ri 2006’ya umut­lu ba­kı­yor. Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu tah­min­le­ri­ne gö­re, bu yıl böl­ge ge­ne­lin­de bü­yü­me güç ka­za­na­cak. Ko­mis­yon, 25 üye­li AB’de bü­yü­me­nin %2,2’ye ula­şa­ca­ğı­nı, 12 ül­ke­nin bu­lun­du­ğu av­ro böl­ge­sin­de ise bu ora­nın %1,9 ola­rak ger­çek­le­şe­ce­ği­ni ön­gö­rü­yor. Av­ru­pa’nın bü­yük eko­no­mi­le­ri ara­sın­da en hız­lı bü­yü­me­si bek­le­nen ül­ke %3,1 ile İs­pan­ya. İs­pan­ya’yı %2,4’le İn­gil­te­re, %1,9’la Fran­sa, %1,5’le Al­man­ya ve %1,3’le İtal­ya iz­li­yor. Ko­mis­yon’un iyim­ser bü­yü­me tah­min­le­ri, ar­tan özel ya­tı­rım­la­ra, şir­ket kâr­la­rı­nın yük­sel­me­si­ne ve fi­nan­sal or­ta­mın uy­gun­lu­ğu­na da­ya­nı­yor. Pet­rol fi­yat­la­rı­nın AB’de­ki bü­yü­me için de bir risk un­su­ru ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ko­mis­yon, fi­yat­la­rın ma­kul bir se­vi­ye­de ar­ta­ca­ğı var­sa­yı­mı al­tın­da böl­ge ge­ne­lin­de­ki enf­las­yo­nun bu yıl %2,2 ol­ma­sı­nı bek­li­yor.

Tavsiye Et
Ekonomide Gündem Türkiye / Mart 2006
Kredi kartlarına düzenleme
Ban­ka­la­rın so­rum­suz dav­ra­nış­la­rı ve tü­ke­ti­ci­le­rin bi­linç­siz har­ca­ma­la­rıy­la gi­de­rek bü­yük bir so­ru­na dö­nü­şen kre­di kart­la­rın­da bek­le­nen dü­zen­le­me ni­ha­yet ya­pıl­dı. Prob­lem­li borç mik­ta­rı­nın 1,3 mil­yar YTL’ye ulaş­tı­ğı kre­di kart­la­rı pi­ya­sa­sın­da, bor­cu­nu öde­ye­me­yen va­tan­daş­la­rın in­ti­har­la­rı­nın da gün­de­me gel­me­si Mec­lis üze­rin­de bir bas­kı oluş­tur­ma­ya baş­la­mış­tı. Ye­ni ya­say­la, borç­la­rı ne­de­niy­le 31.01.2006 iti­ba­riy­le ih­tar al­mış, ic­ra­lık ol­muş ve te­mer­rü­de düş­müş olan kre­di kar­tı borç­lu­la­rı­na %18 yıl­lık fa­iz üze­rin­den 18 tak­sit­le öde­me im­kâ­nı ge­ti­ri­li­yor. Yi­ne ya­sa­ya gö­re, ilk de­fa kre­di kar­tı ala­cak­la­rın li­mi­ti 1 yıl sü­rey­le ay­lık or­ta­la­ma net ge­li­rin 2 ka­tı­nı, ikin­ci yıl ise 4 ka­tı­nı aşa­ma­ya­cak, ku­ru­luş­lar kart ha­mil­le­ri ta­lep et­me­dik­çe kre­di kar­tı li­mit­le­ri­ni ar­tı­ra­ma­ya­cak ve ta­lep­te bu­lun­ma­yan ve­ya söz­leş­me im­za­la­ma­yan ki­şi­ler adı­na hiç­bir şe­kil­de kart çı­ka­rı­la­ma­ya­cak.
 
Bütçede büyük başarı
Tür­ki­ye; Al­man­ya ve Fran­sa gi­bi AB’nin en güç­lü eko­no­mi­le­ri­nin da­hi son bir­kaç yıl­dır ih­lal et­ti­ği büt­çe den­ge­si­ne iliş­kin Ma­as­tricht Kri­te­ri’ni tut­tur­du. 2005 yı­lın­da büt­çe açı­ğı bir ön­ce­ki yı­la gö­re %67,8 ora­nın­da aza­la­rak 9,7 mil­yar YTL ola­rak ger­çek­leş­ti. Böy­le­ce, 2001 yı­lın­da %16 olan büt­çe açı­ğı/GSMH ora­nı, geç­ti­ği­miz yıl Ma­as­tricht Kri­te­ri olan %3’ün al­tı­na in­di. 2005 yı­lın­da büt­çe gi­der­le­ri 144,5 mil­yar YTL, fa­iz ha­riç gi­der­ler ise 98,8 mil­yar YTL ol­du. Büt­çe açı­ğın­da­ki dü­şüş, yıl ba­şın­da 56,4 mil­yar YTL ola­rak ön­gö­rü­len fa­iz gi­de­ri­nin 45,6 mil­yar YTL; 126,5 mil­yar YTL ola­rak ön­gö­rü­len büt­çe ge­lir­le­ri­nin 134,8 mil­yar YTL ola­rak ger­çek­leş­me­si sa­ye­sin­de ol­du. Eko­no­mik prog­ra­mın ön­cü gös­ter­ge­le­rin­den fa­iz dı­şı faz­la he­de­fi de tut­tu­rul­du. Ge­lir­ler­den fa­iz dı­şı har­ca­ma­la­rın çı­ka­rıl­ma­sıy­la he­sap­la­nan bu ra­kam, 2005’te 35,9 mil­yar YTL ola­rak be­lir­len­di.
 
Cari açık, çok açık
Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin yu­mu­şak kar­nı­nı oluş­tu­ran ca­ri açık, re­kor üze­ri­ne re­kor kı­rı­yor. Ca­ri açık 2005 yı­lın­da, ener­ji fi­yat­la­rın­da­ki yük­se­li­şin de et­ki­siy­le %44,6 ora­nın­da ar­ta­rak 22,8 mil­yar do­la­ra çık­tı. Ara­lık ayı ca­ri açık ra­ka­mı da 3,5 mil­yar do­lar­la ay­lık baz­da re­kor kır­dı. Hü­kü­met, yıl ba­şın­da 11,1 mil­yar do­lar ola­rak açık­la­dı­ğı ca­ri açık tah­mi­ni­ni ge­liş­me­ler üze­ri­ne 21,3 mil­yar do­la­ra re­vi­ze et­miş­ti. An­cak, ger­çek­le­şen ra­kam bek­len­ti­le­rin ol­duk­ça üs­tün­de ol­du. Ca­ri açık­ta en bü­yük pa­ya sa­hip olan dış ti­ca­ret açı­ğı, Mer­kez Ban­ka­sı ve­ri­le­ri­ne gö­re, %36,4 ora­nın­da ar­ta­rak 32,6 mil­yar do­lar ola­rak ger­çek­leş­ti. Ca­ri açı­ğın yak­la­şık 6 mil­yar do­lar­lık kıs­mı ise, ener­ji fi­yat­la­rın­da­ki yük­se­liş­ten kay­nak­lan­dı. Dev­let Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, top­lum­da ve pi­ya­sa­lar­da en­di­şe­ye yol açan ca­ri açı­ğın, Tür­ki­ye’nin eko­no­mik ya­pı­sı­nın do­ğal bir so­nu­cu ol­du­ğu­nu sa­vun­du. Ba­ba­can, yük­sek ca­ri açı­ğın AB’ye üye­lik sü­re­ci­ne baş­la­yan bü­tün ül­ke­ler­de gö­rül­dü­ğü­nü di­le ge­ti­re­rek, “ca­ri açık ar­tık yıl­lar bo­yu yük­sek sey­re­de­cek, bu­na alı­şa­ca­ğız” de­di.
 
Özelleştirmede süreç sancılı devam ediyor
2005’in en tar­tış­ma­lı iki özel­leş­tir­me­si Ga­la­ta­port ve Tüp­raş Da­nış­tay en­ge­li­ne ta­kıl­dı; Te­le­kom’da ise kor­ku­lan ol­ma­dı. Ocak ayın­da Da­nış­tay 6. Da­ire­si, Ga­la­ta­port’u da kap­sa­yan Kül­tür Ba­kan­lı­ğı’nın özel imar pla­nı­nı ip­tal et­miş­ti. Bu­nun ar­dın­dan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dül­la­tif Şe­ner’e bağ­lı bu­lu­nan Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı’nın sek­re­tar­ya­sı­nı yü­rüt­tü­ğü Yük­sek Plan­la­ma Ku­ru­lu, Ga­la­ta­port iha­le­si­ni onay­la­ma­dı. Yi­ne Şu­bat ba­şın­da, 6,55 mil­yar do­lar­lık tek­li­fin pe­şin öden­me­si ve de­vir iş­le­mi­nin ger­çek­leş­me­si­ne rağ­men Da­nış­tay İda­ri Da­va Da­ire­le­ri Ku­ru­lu, Tüp­raş’ın %51’nin Koç-Shell kon­sor­si­yu­mu­na blok sa­tı­şın­da yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı al­dı. Bu iki ip­ta­lin ar­dın­dan, göz­ler 2005’in en önem­li özel­leş­tir­me­si olan Te­le­kom’la il­gi­li da­va­ya çev­ril­di. An­cak, Da­nış­tay bu se­fer yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı­nı red­de­de­rek, hü­kü­me­te ve pi­ya­sa­la­ra ra­hat bir ne­fes al­dır­dı.
 
Dolara %70 veriyoruz
İMKB’de iş­lem gö­ren his­se se­net­le­ri­nin top­lam de­ğe­ri Ocak ayın­da 7,2 mil­yar do­lar ar­ta­rak 58,2 mil­yar do­la­ra yük­sel­di. Bu tu­ta­rın 39,3 mil­yar do­lar­lık kıs­mı, ya­ni %66,7’si ya­ban­cı­la­rın elin­de bu­lu­nu­yor. Ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın bor­sa­da­ki pa­yı 2003 so­nun­da sa­de­ce %51 se­vi­ye­sin­dey­di. Bu du­rum, bor­sa­da de­vam eden yük­se­li­şin bü­yük öl­çü­de ya­ban­cı ser­ma­ye gi­ri­şi kay­nak­lı ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Zi­ra, Tür­ki­ye ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­ra baş­ka yer­de ko­lay bu­lu­na­ma­ya­cak fır­sat­lar su­nu­yor. Ya­pı­lan he­sap­la­ra gö­re, 2005 yı­lı ba­şın­da 100 do­la­rı­nı Tür­ki­ye’de YTL’ye çe­vi­rip, İMKB’ye ya­tı­ran bir ya­ban­cı, se­ne so­nun­da ka­zan­dı­ğı pa­ra­yı do­la­ra çe­vir­di­ğin­de eli­ne 170 do­lar geç­ti.
 
İhracatçıda büyük sıkıntı
Pi­ya­sa­da­ki dö­viz mik­ta­rı ya­ban­cı ser­ma­ye gi­riş­le­riy­le sü­rek­li ar­tı­yor. So­nuç­ta, YTL ya­ban­cı pa­ra­lar, özel­lik­le de do­lar kar­şı­sın­da de­ğer ka­za­nı­yor. Sa­na­yi­ci­ler ve ih­ra­cat­çı­lar bu du­rum­dan en faz­la şi­ka­yet­çi olan ke­sim. Do­lar­da iki-üç se­ne ön­ce ver­dik­le­ri fi­yat­lar­la sa­tış yap­ma­ya de­vam et­tik­le­ri­ni be­lir­ten ih­ra­cat­çı­lar, ara­dan ge­çen za­man sü­re­sin­ce do­lar­da­ki de­ğer kay­bı­na rağ­men, pa­zar pay­la­rı­nı kay­bet­me kor­ku­suy­la fi­yat­la­rı­na zam ya­pa­mı­yor­lar. Mer­kez Ban­ka­sı’nın tüm mü­da­ha­le­le­ri de do­lar­da­ki de­ğer kay­bı­nı ön­le­me­de ye­ter­li ol­mu­yor. Son ola­rak, Mer­kez Ban­ka­sı re­kor bir mü­da­ha­ley­le pi­ya­sa­dan 5 mil­yar do­lar al­dı. Do­lar mü­da­ha­le­le­riy­le pi­ya­sa­la­ra ver­di­ği faz­la li­ki­di­te­yi yük­sek fa­iz­ler­le top­la­mak zo­run­da olan MB’nin için­de bu­lun­du­ğu aç­maz, so­ru­nu da­ha da kar­ma­şık ha­le ge­ti­ri­yor.

Tavsiye Et