Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2007) > Film
Film
Kaynak / The Fountain
Yönetmen-Senaryo: Darren Aronofsky
Oyuncular: Hugh Jackman, Rachel Weisz
Yapım: ABD, 2006, 96 dk.
 
Öy­le film­ler var­dır ki viz­yon­da gö­rün­dü­ğü an­dan iti­ba­ren iz­le­yi­ci­ler ara­sın­da fil­mi be­ğe­nen­ler ve be­ğen­me­yen­ler şek­lin­de kes­kin bir ay­rıl­ma­ya ne­den olur­lar. Bu iki grup ara­sın­da­ki tar­tış­ma o den­li yay­gın­la­şır ki bir sü­re son­ra fil­me ta­raf­sız bir göz­le bak­ma im­ka­nı­nı yi­ti­rir­si­niz. Siz­den bek­le­nen sa­fı­nı­zı bel­li et­me­niz­dir. Bu­nu ya­ban­cı film­ler­de en son Mat­rix se­ri­siy­le ya­şa­mış­tık. Tüm si­ne­ma ca­mia­sı Mat­rixse­ver­ler ve an­ti-Mat­rix­çi­ler ola­rak bir­bi­rin­den kes­kin bi­çim­de ay­rış­mış­lar­dı. Et­ra­fın­da ben­zer tar­tış­ma­la­rın yo­ğun­laş­tı­ğı son yapım ise au­te­ur yö­net­men Dar­ren Ar­ro­nofsky’nin me­rak­la bek­le­nen fil­mi Kay­nak ol­du. Kay­nak, fark­lı za­man ve me­kan­lar­da ge­çen bir­bi­ri­ne ben­zer üç ölüm­süz­lük ara­yı­şı öy­kü­sü­nü içi­çe an­la­tı­yor.
16. yüz­yıl İs­pan­ya’sın­da ya­şa­yan Tho­mas, kra­li­çe­si­nin ha­ya­tı­nı kur­tar­mak ama­cıy­la son­suz ya­şam sağ­la­dı­ğı­na ina­nı­lan ha­yat ağa­cı­nı bul­mak için Ma­ya uy­gar­lı­ğı­na doğ­ru yol­la­ra dü­şer. Gü­nü­müz­de ise Tommy çok sev­di­ği eşi Izzy’yi ya­vaş ya­vaş ölü­me gö­tü­ren kan­ser has­ta­lı­ğı­nı dur­dur­mak için ça­ba­la­yan ve Or­ta Ame­ri­ka’dan ge­tirt­ti­ği bir ağaç tü­rü üze­rin­den eşi­nin has­ta­lı­ğı­na ça­re ara­yan bir bi­lim ada­mı­dır. Tommy’nin ak­si­ne ölüm­den kork­ma­yan, “Kor­ku­nun yo­lu ölüm­den ge­çer” dü­şün­ce­siy­le ölüm kor­ku­sun­dan ken­di­ni aza­de kıl­mış olan Iz­zi, yaz­mak­ta ol­du­ğu ve The Fo­un­ta­in adı­nı ver­di­ği ki­ta­bı­nı ta­mam­la­ma gö­re­vi­ni ko­ca­sı­na dev­re­der. 26. yüz­yıl­da ise bir kü­re içe­ri­sin­de ha­yat ağa­cı ile yol­cu­luk eden as­tro­not Tom, bin yıl­dır zih­ni­ni kur­ca­la­yan ha­ya­tın sır­rı­nı çöz­mek üze­re­dir.
Ka­ba­la mis­ti­siz­mi ile mo­dern bi­lim ek­se­nin­de bir bi­lim ada­mı­nın va­ro­luş­sal so­run­la­rı et­ra­fın­da ge­zi­nen Pi (1998) ve uyuş­tu­ru­cu­dan te­le­viz­yo­na tür­lü ba­ğım­lı­lık­la­rı ve yal­nız­lı­ğı üze­rin­den mo­dern in­sa­nın tra­je­di­si­ne odak­la­nan et­ki­le­yi­ci ve ib­ret­lik Bir Rü­ya İçin Ağıt (2000) film­le­riy­le ken­di­ne has bir si­ne­ma di­li oluş­tur­ma­yı ba­şa­ran Aro­nofs­ki, Kub­rick’in 2001 Spa­ce Ody­sse’si ile Tar­kovsky’nin So­la­ris’in­den iz­ler ta­şı­yan son fil­mi Kay­nak’ta va­ro­lu­şun­dan be­ri tür­lü şe­kil­ler­de ölüm­süz­lü­ğü ara­yan in­sa­noğ­lu­nu güç­lü aşk hi­ka­ye­le­ri ek­se­nin­de res­me­di­yor. Aro­nofs­ki’nin ken­di­ne has si­ne­ma an­la­yı­şı ilk el­den fil­min gör­sel bü­yü­le­yi­ci­li­ği ve hi­ka­ye­ler ara­sın­da­ki ku­sur­suz ve hiç­bir boş­lu­ğa yer bı­rak­ma­ya­cak şe­kil­de ya­pı­lan ge­çiş­ler­den ken­di­ni bel­li edi­yor. An­cak fil­min en önem­li zaa­fı son dö­nem­ler­de Ba­tı’da gi­de­rek yük­se­len bir il­gi­ye maz­har olan Bu­dizm’in (mev­cut ha­liy­le din­den arın­dı­rıl­mış bir fel­se­fe) gö­nül­lü bay­rak­tar­lı­ğı­nı ya­pı­yor gö­rün­me­si. Bu da özel­lik­le Pi ve Bir Rü­ya İçin Ağıt’ın de­rin­lik­li ya­pı­sın­dan uzak bir yü­zey­sel­lik ge­ti­ri­yor fil­me.
Tek­ni­ği ve an­la­tım ya­pı­sı ve Hugh Jack­man ile Rac­hel We­isz’ın şim­di­ye ka­dar­ki en iyi per­for­mans­la­rı­nı or­ta­ya koy­duk­la­rı güç­lü oyun­cu­luk­la­rı açı­sın­dan gös­ter­di­ği ba­şa­rı­yı, içe­rik ve me­sa­jı­na yan­sı­ta­ma­sa da Kay­nak, üç za­man di­li­mi içe­ri­sin­de Hı­ris­ti­yan, Hint ve Ma­ya mi­to­lo­ji­le­ri ile bi­lim açı­sın­dan ölüm ve son­lu­luk fik­ri­nin al­gı­la­nı­şı­nı kar­şı­laş­tır­ma im­ka­nı su­nu­yor. / Hilal Turan

Tavsiye Et
Mehtap TV 1. Uluslararası Kısa Film Yarışması
Kı­sa film­le­rin ge­le­ce­ğin us­ta yö­net­men­le­ri­ni ye­tiş­ti­ren bir de­ne­yim ol­du­ğu kuş­ku gö­tür­mez. Do­la­yı­sıy­la, se­yir­ci­yi tek­rar si­ne­ma sa­lon­la­rı­na çek­me­yi ba­şa­ran, dün­ya öl­çe­ğin­de fes­ti­val­ler­den ödül­ler­le dö­nen Türk film­le­ri­nin sa­yı­sı­nın ve ni­te­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nın yo­lu da kı­sa film üre­ti­mi­nin des­tek­len­me­si ve sa­yı ve ni­te­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sın­dan ge­çi­yor. “Bir Kül­tür Ka­na­lı” slo­ga­nıy­la ya­yın ha­ya­tı­nı sür­dü­ren Meh­tap TV, bu çer­çe­ve­de bu yıl il­ki ger­çek­leş­ti­ri­le­cek “Ulus­la­ra­ra­sı Kı­sa Film Ya­rış­ma­sı” or­ga­ni­zas­yo­nu­na im­za atı­yor. Ama­tör si­ne­ma­se­ver­ler ko­nu sı­nır­la­ma­sı ol­ma­dan, 2 adet DVD kop­ya­la­rı ve kün­ye/ir­ti­bat bil­gi­le­riy­le bir­lik­te 30 Ha­zi­ran 2007’ye ka­dar ya­rış­ma­ya ka­tı­la­bi­le­cek­ler. M. Şev­ki Do­ğan, Ni­hal B. Ka­ra­ca, İh­san Ka­bil, Ali Mu­rat Gü­ven gi­bi isim­le­rin yer al­dı­ğı jü­ri­nin ön ele­me­sin­den ge­çen eser­ler Meh­tap TV kı­sa film ku­şa­ğın­da ya­yın­lan­ma­nın ya­nı sı­ra pa­ra ödül­le­ri de ka­za­na­cak. (Ay­rın­tı­lı bil­gi için www.meh­tap.tv) / Hilal Turan

Tavsiye Et
Guguk Kuşu / One Flew Over the Cuckoo’s Nest DVD
Yönetmen: Milos Forman
Senaryo: Bo Goldman
Oyuncular: Jack Nicholson, Louise Fletcher
Yapım: ABD, 1975, 133 dk.
 
One Flew Over the Coc­ko­o’s Nest, “Ka­fes­ten Bir Kuş Uç­tu” ya da ez­ber­le­di­ği­miz is­mi ile Gu­guk Ku­şu, ya­zar Ken Ke­sey’in ilk ro­ma­nı­dır. Ro­man si­ne­ma­ya uyar­lan­dık­tan son­ra Ke­sey fil­min ro­ma­na sa­da­kat­siz­li­ği­ni ge­rek­çe gös­te­re­rek Mi­los For­man’a da­va açar. An­cak 5 Os­car’lı Gu­guk Ku­şu san­sas­yo­nel ar­ka pla­nı­na rağ­men si­ne­ma ta­ri­hi­nin kült film­le­ri ara­sın­da ye­ri­ni alır.
Film, 70’li yıl­la­rın ha­yat tar­zı­na ve Ame­ri­kan sis­te­mi­nin ta­hak­küm vur­gu­su­na psi­ko­lo­jik bir çer­çe­ve­den yak­la­şır. De­li nu­ma­ra­sı ya­pa­rak ha­pis­ha­ne­den akıl has­ta­ne­si­ne sevk edi­len McMurphy, has­ta­ne­de ye­ni bir sü­reç baş­la­tır. Akıl has­ta­ne­sin­de ya­tan has­ta­la­rın ço­ğu gö­nül­lü­dür. Yor­gun, gü­ven­siz ve üşen­geç öz­ne­ler, örü­lü du­var­lar ar­dın­da ta­nım­la­na­rak ya­şa­ma­yı ken­di­le­ri seç­miş­ler­dir. McMurphy ise top­lum dı­şı in­san­la­rın tec­rit edil­di­ği akıl has­ta­ne­le­ri­nin, ha­pis­ha­ne­ler­den fark­sız ya­pı­sı­na ta­nık olur ve fil­min sis­tem kar­şı­tı öz­ne­si­ni tem­sil eder. İk­ti­da­rın elin­de bu­lun­dur­du­ğu ta­hak­küm gü­cü­ne kar­şı sin­si bir mü­ca­de­le­nin li­der­li­ği­ni ya­par. Kı­sa sü­re­de has­ta­la­rı ör­güt­ler ve ka­tı kon­trol me­ka­niz­ma­la­rı­na kar­şı bir sa­vaş baş­la­tır. An­cak za­lim ve has­ta­la­rı­nın gü­ven­siz­lik­le­ri­ni bes­le­yen bir hem­şi­re ile aman­sız yö­ne­ti­min bas­kı­sı McMurpy’nin mü­ca­de­le­si­ni bir tra­je­di­ye dö­nüş­tü­rür. Mc Murphy, ba­şı­na buy­ruk ta­vır­la­rı ve öz­gür­lü­ğü­ne düş­kün ka­rak­te­riy­le di­ğer has­ta­la­rı alı­şık ol­duk­la­rı dü­zen­den ko­par­ma­yı ba­şa­rır. ‘Ka­çık’ ar­ka­daş­la­rı­na unut­tuk­la­rı öz­gür­lük, mut­lu­luk, he­ye­can ve öz­gü­ve­ni ha­tır­lat­ma­ya ça­lı­şan McMurphy, has­ta­la­ra ve ken­di­ne trav­ma­tik bir son ha­zır­la­dı­ğı­nın far­kın­da de­ğil­dir. Ge­çi­ci bir sü­re psi­ki­yat­ri ko­ğuş gö­rev­li­si ola­rak ça­lı­şan ya­zar Ken Ke­sey, ro­ma­nı­nı psi­ki­yat­ri­nin en deh­şet ve­ri­ci uy­gu­la­ma­la­rın­dan lo­bo­to­mi ile son­lan­dı­rır. Ro­ma­nın ve fil­min tra­jik so­nu sa­de­ce se­yir­ci­nin bek­len­ti­si açı­sın­dan ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­ra­tır. Önem­li olan ise film­de­ki mü­ca­de­le sü­re­ci­dir. Bu yüz­den “Hiç ol­maz­sa de­ne­dim”, fil­min asıl so­run­sa­lı olan ka­çı­şın ya­ni baş­kal­dı­rı­nın can alı­cı cüm­le­si­dir. Mi­los For­man’ın en si­ya­si film­le­rin­den bi­ri olan Gu­guk Ku­şu hem Ame­ri­kan sis­te­mi­ni hem de ger­çek de­li­le­rin kim­ler ol­du­ğu­nu hak­kı­nı ve­re­rek sor­gu­lar. Has­ta­ne­de­ki sa­ğır ve dil­siz ola­rak dü­şü­nü­len ya­rı Ame­ri­ka­lı ya­rı Kı­zıl­de­ri­li Re­is Brom­den tip­le­me­si de McMurphy ka­dar önem­li bir di­ğer ka­rak­ter­dir. McMurphy ef­sa­ne­vi var­lı­ğıy­la has­ta­ne­de­ki­ler için bir an­lık uya­nı­şın sağ­la­yı­cı­sı ol­sa da hiç kim­se tam an­la­mıy­la ha­re­ke­te ge­çe­cek ka­dar uyu­şuk­lu­ğu­nu üze­rin­den ata­maz. İs­yan duy­gu­su­nun giz­li sa­vu­nu­cu­su olan Re­is, sis­te­min me­ka­nik­leş­tir­di­ği var­lı­ğın­dan McMurphy sa­ye­sin­de sıy­rı­lan tek ki­şi­dir. Film tra­jik so­nu­nu fe­rah­la­tı­cı bir va­at­le son­lan­dı­rır. McMurpy’ler ken­di­ni fe­da eder ve de­ner, ar­dın­dan ge­len Re­is’ler ba­şa­rır. /Esra Bulut

Tavsiye Et