Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2007) > Ekonomide Gündem
Ekonomide Gündem
Küresel büyümeye artık AB ve Japonya öncülük ediyor
OECD, 2006’nın son­ba­ha­rın­da ya­yım­la­dı­ğı Kü­re­sel Gö­rü­nüm Ra­po­ru’nda, ABD eko­no­mi­sin­de­ki ya­vaş­la­ma­nın 2001 yı­lın­da ol­du­ğu gi­bi bir kü­re­sel eko­no­mik za­yıf­lı­ğa yol aç­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Dün­ya eko­no­mi­sin­de den­ge­le­rin yer de­ğiş­tir­mek­te ol­du­ğu tes­pi­tin­de bu­lu­nan ra­por, bu çer­çe­ve­de Av­ru­pa ve Ja­pon­ya’nın kü­re­sel bü­yü­me­de ön­cü ro­lü­nü ABD’den ala­ca­ğı ön­gö­rü­sün­de bu­lun­muş­tu. Ma­yıs ayın­da ya­yım­la­nan 2007’nin ilk ra­po­run­da ise ge­liş­me­le­rin bu ön­gö­rü­le­ri doğ­ru­lar ni­te­lik­te ol­du­ğu­nun al­tı çi­zil­di. Ra­por­da, 2007 yı­lın­da dün­ya eko­no­mi­si­nin pek çok ba­kım­dan geç­miş yıl­la­ra kı­yas­la da­ha iyi du­rum­da ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor ve OECD ül­ke­le­rin­de­ki bü­yü­me­nin hız­lı is­tih­dam ya­ra­tı­mı ve iş­siz­lik oran­la­rın­da­ki azal­ma ile des­tek­le­ne­ce­ği ifa­de edi­li­yor. Dün­ya eko­no­mi­sin­de­ki risk­ler ola­rak ise ko­nut sek­tö­rü ve fi­nan­sal pi­ya­sa­lar­da­ki den­ge­siz­lik­le­re dik­kat çe­ki­li­yor. Ra­por­da yer alan tah­min­le­re gö­re, dün­ya­nın ön­de ge­len 30 ül­ke­si­nin yer al­dı­ğı OECD böl­ge­sin­de bü­yü­me ora­nı 2007 yı­lın­da %2,7 ola­rak ger­çek­le­şe­cek. 2007’de bü­yü­me oran­la­rı ABD’de %2,1, Av­ro Böl­ge­si’nde %2,7, Ja­pon­ya’da ise %2,4 ola­rak tah­min edi­li­yor.

Tavsiye Et
Petrol fiyatları yeniden tırmanışta
Ocak ayı or­ta­la­rın­da gör­dü­ğü 51 do­lar­lık son dönemlerin en dü­şük se­vi­ye­si­nin ar­dın­dan sü­rek­li yük­se­liş eği­li­min­de olan pet­rol fi­yat­la­rı, İran’la il­gi­li nük­le­er ger­gin­li­ğin art­ma­sı, en bü­yük pet­rol üre­ti­ci­le­rin­den Ni­jer­ya’da pet­rol iş­çi­le­ri­nin gre­ve git­me­si ve ABD’de ra­fi­ne­ri­le­rin yaz ay­la­rın­da­ki yük­sek ta­le­bi kar­şı­la­ya­cak dü­zey­de üre­tim yap­ma­ma­la­rı ne­de­niy­le iv­me ka­za­na­rak 70 do­la­rın üze­ri­ne çık­tı. Lon­dra bor­sa­la­rın­da pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı he­men tes­lim iş­lem­ler­de 71 do­lar 11 sent, va­de­li iş­lem­ler­de ise 72 do­lar 30 sen­te ka­dar yük­sel­di. BM’nin ya­yım­la­dı­ğı bir ra­por­da, İran’ın uran­yum zen­gin­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nı dur­dur­ma­yı red­det­ti­ği­ni vur­gu­la­ma­sı ve ay­nı sı­ra­lar­da ABD’nin üç uçak ge­mi­si ve on­la­ra eş­lik eden muh­rip­le­ri İran Kör­fe­zi’ne kay­dır­ma­sı, ha­li­ha­zır­da di­ken üs­tün­de olan pi­ya­sa­lar­da ge­ri­li­me yol açan baş­lı­ca ge­liş­me­ler ol­du. Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tü (OPEC) Ge­nel Sek­re­te­ri Ab­dul­lah el-Bed­ri ise, mev­cut ham pet­rol fi­yat­la­rı­nın yük­sek ol­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du. El-Bed­ri, fi­yat­la­rın yük­sel­me­sin­de üre­tim ma­li­yet­le­ri­nin art­ma­sı­nın et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, pi­ya­sa­lar­da ham pet­rol sı­kın­tı­sı ol­ma­dı­ğı­nı ve ih­ti­yaç du­ru­mun­da OPEC’in pet­rol ar­zı­nı ar­tı­ra­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di.

Tavsiye Et
Venezüella, IMF ve Dünya Bankası üyeliğinden ayrılıyor
Dün­ya­da sol eği­lim­li po­li­ti­ka­la­rın ka­le­si olan ül­ke­ler­den Ve­ne­zü­el­la, ABD em­per­ya­liz­mi­ne hiz­met et­mek­le suç­la­dı­ğı IMF ve Dün­ya Ban­ka­sı üye­liğin­den çı­ka­ca­ğı­nı açık­la­dı. ABD kar­şı­tı söy­lem­le­riy­le ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de bü­yük sem­pa­ti top­la­yan Ve­ne­zü­el­la Dev­let Baş­ka­nı Hu­go Cha­vez, 1 Ma­yıs İş­çi Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı sı­ra­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da “Bun­dan böy­le, ne IMF’ye ne Dün­ya Ban­ka­sı’na ne de baş­ka bir kim­se­ye ih­ti­ya­cı­mız var. Ar­tık Was­hing­ton’a git­mek zo­run­da de­ği­liz” di­ye­rek çe­kil­me pla­nı­nı hal­ka açık­la­dı. Cha­vez, La­tin Ame­ri­ka’da IMF ve Dün­ya Ban­ka­sı’nın iş­le­vi­ni gö­re­cek al­ter­na­tif bir kre­di ku­ru­mu oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nu­yor. Öte yan­dan, bir­çok ge­liş­mek­te olan ül­ke­nin özel­leş­tir­me­le­re ağır­lık ver­di­ği bir dö­nem­de, Ve­ne­zü­el­la, Bo­liv­ya’yla bir­lik­te ener­ji ve te­le­kom gi­bi stra­te­jik sek­tör­le­ri ulu­sal­laş­tır­ma po­li­ti­ka­la­rıy­la da dik­kat çe­ki­yor. Da­ha ön­ce ya­ban­cı şir­ket­ler ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len pet­rol ya­tak­la­rı­nın kon­tro­lü­nü eli­ne alan Ve­ne­zü­el­la, son ola­rak pet­rol çı­kar­mak için ge­re­ken do­na­nı­mı da dev­let kon­tro­lü­ne al­mak için ha­re­ke­te geç­ti.

Tavsiye Et
2007’nin vergi cennetleri ve cehennemleri belirlendi
Ame­ri­kan eko­no­mi der­gi­si For­bes’in, dün­ya­nın bel­li baş­lı 61 ül­ke­si­ni ver­gi yü­kü açı­sın­dan kar­şı­laş­tır­dı­ğı Ver­gi Se­fa­le­ti En­dek­si’nde 2007 yı­lın­da Fran­sa 168,8 pu­an­la ilk sı­ra­da yer alır­ken, en alt sı­ra­da ise 18 pu­an­la Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri (BA­E) yer al­dı. En­deks bir ül­ke­de­ki en yük­sek ku­rum­lar, ge­lir ve ser­vet ver­gi­le­ri ile iş­ve­re­nin öde­di­ği sos­yal gü­ven­lik pri­mi, ça­lı­şa­nın öde­di­ği sos­yal gü­ven­lik pri­mi ve KDV oran­la­rı­nın top­lan­ma­sıy­la el­de edi­li­yor. Tür­ki­ye ise en­deks­te 109 pu­an­la or­ta sı­ra­lar­da yer al­dı. En­deks­te 148 pua­nın üze­ri­ne çı­kan Fran­sa, Bel­çi­ka, Çin, İs­veç, İtal­ya, “ver­gi ce­hen­ne­mi” ül­ke­le­ri gru­bu­nu oluş­tu­rur­ken; 85 pua­nın al­tın­da ka­lan BA­E, Ka­tar, Hong Kong, Gür­cis­tan, Rus­ya, Tay­van, Sin­ga­pur gi­bi ül­ke­ler ise ver­gi cen­ne­ti ka­te­go­ri­sin­de yer al­dı­lar.

Tavsiye Et
Wolfowitz sonunda istifa ediyor
Dün­ya Ban­ka­sı (DB) Baş­ka­nı Pa­ul Wol­fo­witz, ay­nı ku­rum­da ça­lı­şan sev­gi­li­si­ni ka­yır­dı­ğı­nın an­la­şıl­ma­sıy­la or­ta­ya çı­kan skan­da­lın ar­dın­dan is­ti­fa et­me­si yö­nün­de­ki bas­kı­la­ra uzun sü­re di­ren­miş­ti. An­cak, skan­da­lı araş­tır­mak üze­re ku­ru­lan özel ku­ru­lun Wol­fo­witz’i suç­lu bul­ma­sı ve son­ra­sın­da Be­yaz Sa­ray’ın des­te­ği­ni çek­me­si üze­ri­ne Wol­fo­witz’in is­ti­fa et­mek­ten baş­ka se­çe­ne­ği kal­ma­dı. Irak Sa­va­şı’nın mi­mar­la­rın­dan olan Wol­fo­witz’in 30 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le gö­re­vin­den ay­rı­la­ca­ğı açık­lan­dı. Wol­fo­witz’in ye­ri­ne gel­me­si bek­le­nen isim­ler ara­sın­da 27 Ha­zi­ran’da İn­gil­te­re Baş­ba­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni bı­ra­ka­cak olan Tony Bla­ir’in is­mi de zik­re­di­li­yor­du. An­cak, Bush’un ge­le­nek­sel ol­du­ğu üze­re DB’nin ba­şın­da bir Ame­ri­ka­lı­yı gör­mek is­te­di­ği­ni açık­la­ma­sı bu se­çe­ne­ği or­ta­dan kal­dır­dı. Baş­kan­lık için öne çı­kan di­ğer isim­ler ara­sın­da ABD’nin es­ki Ti­ca­ret Tem­sil­ci­si Ro­bert Zo­el­lick, Ha­zi­ne Ba­kan Yar­dım­cı­sı Ro­bert Kim­mitt ve IMF’nin es­ki bi­rin­ci baş­kan yar­dım­cı­sı Stan­ley Fisc­her bu­lu­nu­yor.

Tavsiye Et
Kıta Avrupasında işsizlik oranı geriliyor
Yaş­la­nan nü­fus ve sos­yal gü­ven­lik sis­te­min­de­ki so­run­lar ne­de­niy­le uzun yıl­lar­dır di­ğer ge­liş­miş ül­ke­le­re kı­yas­la cid­di bir iş­siz­lik prob­le­miy­le yüz­le­şen Av­ro Böl­ge­si’nde iş­siz­lik ora­nı Mart ayın­da %7,2 ile son 15 yı­lın en dü­şük se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di. 2006’nın Mart ayın­da böl­ge­de­ki iş­siz­lik ora­nı %8,2 se­vi­ye­sin­dey­di. Al­man­ya ön­cü­lü­ğün­de can­la­nan eko­no­mik fa­ali­yet sa­ye­sin­de böl­ge­de­ki iş­siz­lik ora­nı­nın da­ha da düş­me­si bek­le­ni­yor. OECD’nin tah­min­le­ri­ne gö­re, Av­ro Böl­ge­si’nde 2006’da %7,6 olan iş­siz­lik ora­nı 2007’de %7,1’e, 2008’de ise %6,7’ye ge­ri­le­ye­cek. 2008’de iş­siz­lik ora­nı­nın di­ğer ge­liş­miş ül­ke­ler­den ABD’de %4,8, İn­gil­te­re’de %5,5, Ja­pon­ya’da ise %3,6 ol­ma­sı bek­le­ni­yor.

Tavsiye Et
Ekonomi muhtırayı “hafif” atlattı, ama...
Tür­ki­ye eko­no­mi­si cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi sü­re­cin­de ya­şa­nan kri­zi kü­çük sıy­rık­lar­la at­lat­tı. Bor­sa, kur ve fa­iz­le­rin si­ya­si kri­ze tep­ki­si­nin öl­çü­lü kal­ma­sın­da eko­no­mi­nin te­mel­le­ri­nin son 5 yıl­da iz­le­nen ka­rar­lı po­li­ti­ka­lar ve re­form­lar sa­ye­sin­de güç­len­miş ol­ma­sı, Tür­ki­ye’nin sa­hip ol­du­ğu yük­sek bü­yü­me po­tan­si­ye­li ne­de­niy­le ca­zi­be­si­ni ko­ru­ma­ya de­vam et­me­si ve ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın son yıl­lar­da yap­tık­la­rı bü­yük ya­tı­rım­lar ne­de­niy­le Tür­ki­ye’yle bir öl­çü­de ka­der or­tak­lı­ğı­na gir­miş ol­ma­la­rı et­ki­li rol oy­na­dı. An­cak, si­ya­set dı­şı risk­le­rin dev­re­ye gir­me­si ve bu or­tam­da alı­nan er­ken se­çim ka­ra­rı­nın ya­rat­tı­ğı be­lir­siz­lik Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne ek yük­ler ge­ti­ri­yor. Ni­te­kim 27 Ni­san bil­di­ri­si son­ra­sın­da ön­de ge­len ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım ku­ru­luş­la­rı ya­tı­rım­cı­la­ra Tür­ki­ye’ye iliş­kin tem­kin­li ol­ma­la­rı­nı tav­si­ye eden hat­ta Tür­ki­ye’ye ya­tı­rım­la­rı­nı azalt­ma­la­rı­nı öne­ren açık­la­ma­lar ya­yım­la­ma­ya baş­la­dı­lar. Özet­le, TSK’nın po­li­tik bir güç ola­rak ye­ni­den sah­ne­ye çık­ma­sı baş­ta eko­no­mi ol­mak üze­re her alan­da iş­le­ri Tür­ki­ye için da­ha zor ha­le ge­tir­di.

Tavsiye Et
Finans sektörü hızla büyüyor
Fi­nans sek­tö­rü, son yıl­lar­da eko­no­mi­de ya­şa­nan is­tik­rar ve bü­yü­me­den en faz­la na­si­bi­ni alan sek­tör­le­rin ba­şın­da ge­li­yor. 1990’lı yıl­lar­da dev­le­te borç ver­me­nin yük­sek ca­zi­be­si ne­de­niy­le asıl iş­lev­le­ri­ni unu­tan ve bu dö­ne­mi ağır bir kriz­le ka­pa­tan sek­tör, ye­ni dü­zen­le­me­ler ve eko­no­mik is­tik­rar sa­ye­sin­de da­ha sağ­lık­lı bir ya­pı­ya ka­vuş­tu. Sek­tör, ya­ka­la­dı­ğı yük­sek bü­yü­me oran­la­rı ile yer­li/ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar açı­sın­dan da ca­zi­be­si­ni gi­de­rek ar­tır­dı. BDDK ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Fi­nan­sal Pi­ya­sa­lar Ra­po­ru’na gö­re, 2006 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le Türk fi­nans sek­tö­rü­nün ak­tif bü­yük­lü­ğü, bir ön­ce­ki yı­la gö­re %20,2 ora­nın­da ar­ta­rak 564,7 mil­yar YTL’ye ulaş­tı. Fi­nans sek­tö­rü­nün en bü­yük aya­ğı olan ban­ka­cı­lık ke­si­mi­nin ak­tif bü­yük­lü­ğü ise 2006’da 499,7 mil­yar YTL’ye çık­tı. Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün fi­nan­sal ara­cı­lık fonk­si­yo­nu­nu da­ha et­ki­li ola­rak ye­ri­ne ge­tir­me­si so­nu­cu kre­di­le­rin top­lam ak­tif­ler içe­ri­sin­de­ki pa­yı da bir yıl içe­ri­sin­de 5,4 pu­an ar­ta­rak Ara­lık 2006 iti­ba­rıy­la %43,8’e yük­sel­di.

Tavsiye Et
Seçim süreci bütçeyi sarsacak mı?
2007’nin se­çim yı­lı ol­ma­sı­na rağ­men hü­kü­met büt­çe di­sip­li­nin­den ta­viz ver­me­mek­te, di­ğer bir de­yiş­le ke­mer­le­ri gev­şet­me­mek­te di­re­ni­yor. IMF gö­rüş­me­le­ri son­ra­sın­da alı­nan, mer­ke­zî büt­çe­den GSMH’nin bin­de 6’sı ka­dar ke­sin­ti ka­ra­rı ve me­mur-iş­çi ma­aş­la­rı­na ya­pı­la­cak zam bu nok­ta­da hü­kü­me­ti dü­şün­dü­ren fak­tör­le­rin ba­şın­da ge­li­yor. Hü­kü­met, se­çim­le­rin er­ke­ne alın­ma­sı ne­de­niy­le ‘uy­gu­la­na­maz’ yo­rum­la­rı ya­pı­lan ta­sar­ruf ted­bir­le­ri nok­ta­sın­da­ki ka­rar­lı­lı­ğı­nı IMF’ye ve­ri­len son ni­yet mek­tu­bun­da de­vam et­ti­rir­ken, ke­sin­ti­nin mik­ta­rı­nı da 3,8 mil­yar­dan 4,1 mil­yar YTL’ye çı­kar­dı. Büt­çe­nin ilk 4 ay­da ge­çen yı­la kı­yas­la da­ha kö­tü bir per­for­mans ser­gi­le­me­si hü­kü­me­ti dü­şün­dü­ren bir di­ğer ge­liş­me. 2006’nın Ocak-Ni­san dö­ne­min­de 4 mil­yar 27 mil­yon YTL olan büt­çe açı­ğı bu yı­lın ay­nı dö­ne­min­de 5,4 mil­yar YTL’ye yük­sel­di. 2006’nın ta­ma­mın­da ise büt­çe açı­ğı 3,6 mil­yar YTL ile GSMH’nin %1’inin al­tı­na ine­rek ta­ri­hî bir ba­şa­rı ser­gi­le­miş­ti. Hü­kü­me­tin bu ba­şa­rı­yı sür­dü­rüp sür­dü­re­me­me­si ise önü­müz­de­ki dö­nem­de is­tik­ra­rın ko­run­ma­sıy­la ya­kın­dan ala­ka­lı gö­rü­nü­yor.

Tavsiye Et
Avrupa Komisyonu Türkiye ekonomisinden umutlu
Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu, 2006’yı %6 bü­yü­me ora­nıy­la ta­mam­la­yan Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin 2007 ve 2008 yıl­la­rın­da ge­nel ola­rak ba­şa­rı­lı bir per­for­mans or­ta­ya ko­ya­ca­ğı ön­gö­rü­sün­de bu­lun­du. Ko­mis­yon, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin bu yıl %5, 2008’de ise %5,75 ora­nın­da bü­yü­ye­ce­ği­ni tah­min edi­yor. Ko­mis­yon’un ya­yım­la­dı­ğı ra­por­da, üç yıl bo­yun­ca ne­re­dey­se hiç ye­ni is­tih­dam ya­rat­ma­yan bü­yü­me son­ra­sın­da 2005 yı­lın­dan iti­ba­ren is­tih­da­mın art­ma­ya baş­la­dı­ğı­na ve bu tren­din önü­müz­de­ki yıl­lar­da da de­vam ede­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Ko­mis­yo­na gö­re, Tür­ki­ye’nin ih­ra­cat ge­lir­le­rin­de­ki bü­yü­me, özel­lik­le de tu­rizm­de, art­ma­ya de­vam ede­cek. Uy­gu­la­nan sı­kı pa­ra ve ma­li­ye po­li­ti­ka­la­rı ise enf­las­yon­da­ki dü­şüş sü­re­ci­ne kat­kı­da bu­lu­na­cak. Ra­por­da, enf­las­yo­nist bas­kı­la­rın azal­ma­sıy­la fa­iz oran­la­rı­nın dü­şe­ce­ği ve ya­tı­rım or­ta­mı­nın güç­le­ne­ce­ği bek­len­ti­si­ne yer ve­ri­li­yor.

Tavsiye Et
Özelleştirmeler son sürat devam ediyor
Tür­ki­ye’nin 2003 yı­lın­da hız ver­di­ği özel­leş­tir­me sü­re­ci üst üs­te ger­çek­leş­ti­ri­len ba­şa­rı­lı uy­gu­la­ma­lar­la de­vam edi­yor. 2007 yı­lın­da ya­pı­lan iha­le­ler­de ve­ri­len yük­sek fi­yat­lar, ay­nı za­man­da iş dün­ya­sı­nın Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne iliş­kin bek­len­ti­le­ri­nin yük­sek­li­ği­nin gös­ter­ge­si sa­yı­la­bi­lir. 2007’nin ilk dört ayın­da ya­pı­lan özel­leş­tir­me­ler­den Tür­ki­ye 22 mil­yon do­lar ge­lir sağ­la­dı. Bu dö­nem­de sa­tış ve de­vir iş­le­mi onay­la­nan ve im­za aşa­ma­sın­da olan 8 pro­je­nin top­lam be­de­li ise 2,2 mil­yar do­lar. Son ola­rak Ma­yıs ayın­da ya­pı­lan İz­mir Li­ma­nı iha­le­sin­den de 1,3 mil­yar do­lar ge­lir sağ­la­na­cak. 2003 yı­lı­na ka­dar top­lam 8 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken, 2003-2007 (Mart) yıl­la­rı ara­sın­da­ki özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rı­nın top­la­mı 25,5 mil­yar do­la­ra ulaş­tı.

Tavsiye Et
Avrupa’daki Türkler arasında patronların sayısı artıyor

1960’lı yıl­lar­da ilk de­fa top­lu ola­rak Av­ru­pa’ya ça­lış­mak için gi­den Türk­le­rin önem­li bir bö­lü­mü ara­dan ge­çen 40 yıl­lık sü­re­de iş­çi­lik­ten pat­ron­lu­ğa ter­fi et­ti. Tür­ki­ye Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi Vak­fı’nın ha­zır­la­dı­ğı bir ça­lış­ma­ya gö­re 5,2 mil­yon Türk’ün ya­şa­dı­ğı 27 Av­ru­pa ül­ke­sin­de Türk­ler ta­ra­fın­dan ku­ru­lan yak­la­şık 124 bin 500 iş­ye­ri bu­lu­nu­yor. En çok Türk gi­ri­şim­ci­si ise Al­man­ya’da bu­lu­nu­yor. Türk­le­re ait 68 bin iş­ye­ri­nin bu­lun­du­ğu Al­man­ya’da bu iş­yer­le­ri­nin top­lam ci­ro­su 31,6 mil­yar av­ro­yu bu­lu­yor. Al­man­ya’da­ki Türk gi­ri­şim­ci­ler, ara­la­rın­da Al­man­la­rın ve di­ğer göç­men­le­rin de bu­lun­du­ğu 340 bin ki­şi­ye de is­tih­dam sağ­lı­yor.


Tavsiye Et