Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2007) > Ekonomide Gündem
Ekonomide Gündem
Petrol üretimi, tüketimi karşılamıyor
Kü­re­sel pet­rol fi­yat­la­rı ABD’de­ki stok­la­rın azal­ma­sıy­la il­gi­li en­di­şe­ler ne­de­niy­le spe­kü­la­tör­le­rin yo­ğun alım­la­rı son­ra­sın­da 78,4 do­la­ra ka­dar çı­ka­rak son 11 ayın en yük­sek dü­ze­yi­ne ulaş­tı. İn­gil­te­re’nin ön­de ge­len der­gi­le­rin­den The Eco­no­mist’in ana­li­zi­ne gö­re, pet­rol fi­yat­la­rın­da son dö­nem­de­ki yük­se­li­şin te­mel se­be­bi­ni dün­ya­nın, üret­ti­ğin­den çok pet­rol tü­ket­me­si oluş­tu­ru­yor. Der­gi­nin ha­be­rin­de dün­ya pet­rol kar­te­li OPEC’in geç­ti­ği­miz yıl stok­la­rın bi­rik­me­si ne­de­niy­le üre­tim kı­sıt­la­ma­sı­na git­ti­ği, da­ha son­ra bu kı­sıt­la­ma­la­rı for­mel­leş­ti­rip ge­niş­let­ti­ği ha­tır­la­tı­la­rak, bu­nun so­nu­cu ola­rak ge­çen ya­za kı­yas­la gün­lük 1 mil­yon va­ril da­ha az üre­tim yapıldığı be­lir­ti­li­yor. Son bir yıl­da gün­lük pet­rol ta­le­bi­nin ise 1 mil­yon va­ril art­tı­ğı­na dik­kat çe­ken der­gi, bu dö­nem­de OPEC’in üre­ti­min­de her­han­gi bir ar­tış mey­da­na gel­me­di­ği için pet­rol stok­la­rı­nın art­ma­sı ge­re­ken bir za­man­da azal­dı­ğı­nı, bu aza­lı­şın ise spe­kü­la­tif alım­la­ra yol aça­rak pet­rol fi­yat­la­rı­nı te­tik­le­di­ği­ni id­di­a et­ti. Ulus­la­ra­ra­sı Ener­ji Ajan­sı’na gö­re, önü­müz­de­ki yıl ise pet­rol ta­le­bi gün­lük or­ta­la­ma 2,2 mil­yon va­ril ar­ta­cak. OPEC’in ar­tan pet­rol ta­le­bi kar­şı­sın­da ha­re­ke­te ge­çip geç­me­ye­ce­ği ise he­nüz net­lik ka­zan­mış de­ğil.

Tavsiye Et
Dünya zenginlerinin elindeki servet katlanıyor
Dün­ya­da­ki do­lar mil­yo­ner­le­ri­nin sa­yı­sı ge­çen yıl, 2005’e gö­re %8,3 ar­ta­rak 9,5 mil­yo­na yük­sel­di. 2006’da do­lar mil­yo­ner­le­ri­nin elin­de­ki ser­ve­tin top­la­mı ise bir ön­ce­ki yı­la gö­re %11,4 ora­nın­da ar­ta­rak 37,2 tril­yon do­la­ra ulaş­tı. Ya­tı­rım-da­nış­man­lık şir­ke­ti Mer­rill Lynch/Cap Ge­mi­ni ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Dün­ya Zen­gin­lik Ra­po­ru’na gö­re, em­ti­a fi­yat­la­rı­nın ar­tı­şı, bor­sa­la­rın yük­se­li­şi ve ge­li­şen eko­no­mi­ler­de­ki hız­lı bü­yü­me­nin ge­tir­di­ği zen­gin­lik ar­tı­şı 1 mil­yon do­lar ve üze­rin­de ser­vet sa­hip­le­ri­nin da­hil edil­di­ği “en zen­gin­ler” ka­te­go­ri­sin­de­ki ki­şi ve ai­le­le­rin zen­gin­lik­le­ri­ne zen­gin­lik kat­ma­sı­na ne­den ol­du.
Bu eko­no­mik ge­liş­me­ler zen­gin-fa­kir ara­sın­da­ki uçu­ru­mu her ge­çen gün ar­tı­rı­yor. Eko­no­mik uçu­rum in­san­la­rın sa­de­ce ya­şan­tı­la­rın­da de­ğil, yer­le­şim yer­le­rin­de de fark­lı­laş­ma­la­ra ve ku­tup­laş­ma­la­ra se­bep olu­yor. Ör­ne­ğin Jo­seph Ro­wan­tre­e Vak­fı uz­man­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ra­po­ra gö­re, İn­gil­te­re’de zen­gin-fa­kir far­kı 40 yı­lın zir­ve­si­ne çı­kar­ken, zen­gin­ler özel­lik­le Lon­dra ve çev­re­sin­de­ki 160 kilometrelik ala­na yer­le­şi­yor­lar. Ku­zey­de­ki kent ve ka­sa­ba­lar­da ise gi­de­rek ge­lir dü­ze­yi dü­şük ki­şi­ler yo­ğun­la­şı­yor.

Tavsiye Et
Çin ekonomisi hararet yaptı
Çin eko­no­mi­si ön­le­ne­mez yük­se­li­şi­ne de­vam edi­yor. 2007’nin ikin­ci çey­re­ğin­de, hü­kü­me­tin al­dı­ğı so­ğut­ma ön­lem­le­ri­ne rağ­men, Çin eko­no­mi­si bek­len­ti­le­ri aşa­rak bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re %11,9 ora­nın­da bü­yü­dü. Bü­yü­me­de sa­na­yi sek­tö­rü üre­ti­mi ve ço­ğu­nu dev­le­tin alt­ya­pı har­ca­ma­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu sa­bit ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rın­da­ki yük­sek ar­tış­lar baş­lı­ca et­ki­li fak­tör­ler ol­du. An­cak hız­lı bü­yü­me ül­ke­de­ki enf­las­yon ora­nı­nı da son 33 ayın en yük­sek dü­ze­yi olan %4,4 se­vi­ye­si­ne çı­kar­dı. Enf­las­yon teh­di­di son za­man­lar­da Çin bor­sa­la­rın­da­ki gü­ve­nin de sar­sıl­ma­sı­na yol aç­ma­ya baş­la­dı. Ay­rı­ca hız­lı bü­yü­mey­le bir­lik­te Çin’in ulus­la­ra­ra­sı ti­ca­ret den­ge­siz­lik­le­ri, ener­ji kay­nak­la­rı­na olan ta­lep ve çev­re kir­li­li­ği de de­va­sa bo­yut­la­ra ula­şı­yor. Hız­lı bü­yü­mey­le ge­len bu so­run­lar hü­kü­me­tin üze­rin­de bü­yük bir bas­kı oluş­tu­ru­yor. Bü­yü­me ra­kam­la­rı­nın açık­lan­ma­sın­dan bir gün son­ra Çin Mer­kez Ban­ka­sı’nın fa­iz oran­la­rı­nı yük­selt­me­si hü­kü­me­tin eko­no­mi­yi fren­le­me­ye ka­rar­lı ol­du­ğu­nun gös­ter­ge­si ola­rak yo­rum­lan­dı.

Tavsiye Et
Gelişmekte olan ülkelerde bankacılık G7’leri aşacak

Ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin ban­ka­cı­lık sek­tör­le­ri son yıl­lar­da eko­no­mi­de­ki hız­lı bü­yü­me­nin özel­lik­le bi­rey­sel ban­ka­cı­lık ala­nın­da­ki ürün­le­re (mort­ga­ge, tü­ke­ti­ci kre­di­si vs) ya­rat­tı­ğı yük­sek ta­lep sa­ye­sin­de bü­yük bir can­lan­ma ya­şı­yor. Kü­re­sel de­ne­tim ve da­nış­man­lık şir­ket­le­rin­den PwC’nin yap­tı­ğı bir araş­tır­ma­ya gö­re, dün­ya­nın ön­de ge­len 7 ge­liş­mek­te olan ül­ke­si­nin (Çin, Hin­dis­tan, Rus­ya, Bre­zil­ya, En­do­nez­ya, Mek­si­ka ve Tür­ki­ye) ban­ka­cı­lık sek­tör­le­ri önü­müz­de­ki 40 yıl­lık dö­nem­de eko­no­mi­nin ge­ne­lin­den da­ha hız­lı bü­yü­me­ye de­vam ede­cek ve 2050 yı­lın­da dün­ya­nın en ge­liş­miş 7 ül­ke­si­nin oluş­tur­du­ğu G7 gru­bu­nun ban­ka­cı­lık sek­tör­le­ri­ni bü­yük­lük­te ge­ri­de bı­ra­ka­cak. Ra­po­ra gö­re, bu dö­nem­de ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin ban­ka­cı­lık sek­tör­le­ri ge­rek ül­ke içi ge­rek­se sı­nır öte­si sa­tın al­ma ve bir­leş­me­ler­le iyi­ce kon­so­li­de ola­cak.


Tavsiye Et
IMF’ye yine bir Avrupalı başkan
Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) ma­li­ye ba­kan­la­rı, ki­şi­sel ne­den­ler­le Ekim ayın­da IMF Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­den ay­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­yan Rod­ri­go de Ra­to’nun ye­ri­ne, Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Sar­kozy’nin aday gös­ter­di­ği Fran­sa’nın es­ki Ma­li­ye Ba­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Stra­uss-Kahn’ın geç­me­si­ne ka­rar ver­di. Ge­le­nek­sel ola­rak IMF’nin ba­şı­na bir Av­ru­pa­lı, Dün­ya Ban­ka­sı’nın ba­şı­na ise bir ABD’li ge­çi­yor. Bu iki ku­ru­mun uy­gu­la­dı­ğı po­li­ti­ka­lar­dan en faz­la et­ki­le­nen ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler ise son za­man­lar­da bu te­amü­le kar­şı olan hoş­nut­suz­luk­la­rı­nı yük­sek ses­le di­le ge­tir­me­ye baş­la­dı. AB ma­li­ye ba­kan­la­rı ise an­cak bir son­ra­ki dö­nem için Av­ru­pa dı­şın­dan bi­ri­si­nin IMF’nin ba­şı­na geç­me­si­ne ye­şil ışık yak­tı. Bu du­rum­da IMF’nin ba­şın­da ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­den bir baş­kan gör­mek için 5 yıl da­ha bek­le­me­miz ge­re­ki­yor.

Tavsiye Et
Biyoyakıta olan talep tarım ürünleri fiyatlarını artıracak
Eko­no­mik İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma Teş­ki­la­tı (OECD) ve Gı­da ve Ta­rım Ör­gü­tü’nün (FA­O) or­tak­la­şa ha­zır­la­dı­ğı bir ra­po­ra gö­re, bi­yo­ya­kıt­la­ra yö­ne­lik ta­le­bin art­ma­sı ne­de­niy­le dün­ya ta­rım ürün­le­ri­nin fi­yat­la­rı ge­le­cek 10 yıl­da %20 ila %50 ara­sın­da ar­ta­cak. Ra­por­da, ta­hıl üre­ti­mi ya­pı­lan böl­ge­ler­de­ki ku­rak­lık gi­bi fak­tör­le­rin son za­man­lar­da ta­rım ürün­le­ri fi­yat­la­rın­da­ki yük­se­li­şi bü­yük öl­çü­de açık­la­dı­ğı­na, an­cak pers­pek­ti­fin uzun va­de­ye kay­dı­rıl­ma­sı du­ru­mun­da birta­kım ya­pı­sal de­ği­şik­lik­le­rin ön pla­na çık­tı­ğı­na dik­kat çe­ki­li­yor. Ra­po­ra gö­re, kü­re­sel ta­rım sek­tö­rün­de­ki en önem­li ya­pı­sal de­ği­şik­lik ta­hıl, şe­ker, yağ to­hu­mu ve bit­ki­sel yağ­la­rın fo­sil ya­kıt­la­rı­nın ye­ri­ne ika­me edi­len et­ha­nol ve bi­yo­di­zel üre­ti­min­de giderek daha fazla kul­la­nıl­ma­sı. Bu de­ği­şik­lik ta­hıl fi­yat­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı gi­bi, hay­van ye­mi fi­yat­la­rı­nın ve do­lay­lı ola­rak can­lı hay­van fi­yat­la­rı­nın da yük­sel­me­si­ne yol aça­cak.

Tavsiye Et
Küresel satış dalgası, Türkiye’deki olumlu havayı bozdu

Tür­ki­ye eko­no­mi­si 22 Tem­muz se­çim­le­ri­ne ba­har ha­va­sı içe­ri­sin­de gir­di. Se­çim­ler­de AK Par­ti’nin oy­la­rı­nı ar­tı­ra­rak tek ba­şı­na ik­ti­dar­da ka­la­ca­ğı­nın net­lik ka­zan­ma­sıy­la bir­lik­te yo­ğun ser­ma­ye gi­riş­le­riy­le bor­sa­da­ki yük­se­liş de de­vam et­ti. İMKB Ulu­sal 100 En­dek­si 55.000’in üze­ri­ne çı­ka­rak re­kor kı­rar­ken, do­lar da 1,23 se­vi­ye­si­ne ka­dar ge­ri­le­di. Tür­ki­ye’ye olan bu ya­ban­cı il­gi­si eko­no­mi ve si­ya­set­te gü­ven ve is­tik­ra­rın sü­re­ce­ği­ne iliş­kin bek­len­ti­le­rin de­vam et­ti­ği şek­lin­de yo­rum­lan­dı. An­cak, pi­ya­sa­lar­da­ki olum­lu ha­va dış kay­nak­lı ge­liş­me­ler ne­de­niy­le faz­la uzun sür­me­di. Ar­tış eği­li­min­de olan kü­re­sel fa­iz oran­la­rı­nın şir­ket kâr­lık­la­rı­nın üze­rin­de mey­da­na ge­ti­re­ce­ği olum­suz et­ki­ler ve ABD’de mort­ga­ge borç­la­rıy­la il­gi­li so­run­la­rın sek­tö­rün ge­ne­li­ne ya­yıl­ma­ya baş­la­dı­ğı yö­nün­de­ki en­di­şe­ler se­be­biy­le baş­ta ABD, Ja­pon­ya, İn­gil­te­re ve Çin ol­mak üze­re dün­ya­nın en bü­yük bor­sa­la­rın­da sert dü­şüş­ler ya­şan­ma­sı Tür­ki­ye’yi de et­ki­le­di. Kü­re­sel sa­tış dal­ga­sı­nın ya­nı­na kâr re­ali­zas­yo­nu için ya­pı­lan sa­tış­lar da ek­len­di­ğin­de İMKB Ulu­sal 100 En­dek­si 51.000 pua­na ka­dar ge­ri­le­di, do­lar ku­ru ise ye­ni­den 1,30’un üze­ri­ne çıktı.


Tavsiye Et
Ekonomik büyüme ilk 500 sanayi kuruluşunu ihya etti

İs­tan­bul Sa­na­yi Oda­sı (İSO), Tür­ki­ye’nin en bü­yük 500 sa­na­yi ku­ru­lu­şu­nu açık­la­dı. Özel­leş­tir­me so­nu­cu Koç Hol­ding bün­ye­si­ne ge­çen TÜP­RAŞ, 18,6 mil­yar YTL’lik üre­tim­den sa­tı­şıy­la 2006’da da ilk sı­ra­da­ki ye­ri­ni ko­ru­du. TÜP­RAŞ’ı 5,6 mil­yar YTL ile Ford ve 3,9 mil­yar YTL ile Elek­trik Üre­tim AŞ iz­le­di. TÜP­RAŞ kâr­lı­lık­ta ve en faz­la ih­ra­cat ya­pan şir­ket­ler ara­sın­da da yi­ne ilk sı­ra­yı al­dı. İh­ra­cat­ta TÜP­RAŞ’ı To­yo­ta ve Ford ta­kip et­ti. 2006’da 500 bü­yük şir­ke­tin üre­tim­den sa­tış­la­rı %21,2 ar­tış­la 134 mil­yar YTL’ye yük­sel­di. Bu şir­ket­le­rin top­lam kâ­rı %49,9 ar­tış­la 13,5 mil­yar YTL’ye yük­se­lir­ken, top­lam ih­ra­cat­la­rı ise 43,9 mil­yar do­la­ra ulaş­tı. Do­la­yı­sıy­la, ge­çen yıl ilk 500 ku­ru­luş Tür­ki­ye GSMH’si­nin %13,1’ini, sa­na­yi sek­tö­rü brüt kat­ma de­ğe­ri­nin %51,2’si­ni oluş­tur­du. Bu ve­ri­ler, eko­no­mi­de­ki bü­yü­me­nin ilk 500 şir­ke­te çok olum­lu bir şe­kil­de yan­sı­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. İlk 500 sa­na­yi ku­ru­lu­şuy­la il­gi­li di­ğer bir dik­kat çe­ki­ci ge­liş­me ise fa­ali­yet dı­şı ge­lir­le­rin top­lam kâr ve za­rar­lar içe­ri­sin­de­ki pa­yı­nın azal­ma­ya de­vam et­me­si. Bu oran, ge­çen yıl %23,6’ya kadar ge­ri­le­di.


Tavsiye Et
Türkiye ve İran arasında enerji anlaşması

Tür­ki­ye ve İran ara­sın­da, İran ga­zı­nın Tür­ki­ye üze­rin­den Av­ru­pa’ya ta­şın­ma­sı ve ener­ji ala­nın­da or­tak ya­tı­rım­la­rın ya­pıl­ma­sı ko­nu­la­rı­nı içe­ren bir mu­ta­ba­kat zap­tı im­za­lan­dı. Bu zap­ta gö­re, Türk­me­nis­tan do­ğal­ga­zı da İran ve Tür­ki­ye üze­rin­den Av­ru­pa’ya ta­şı­na­cak. Rus­ya’nın Tür­ki­ye’yi bypass ede­rek Ka­ra­de­niz ve Bul­ga­ris­tan üze­rin­den ken­di do­ğal­ga­zı­nı Av­ru­pa’ya ta­şı­ma pro­je­si olan Gü­ney Akım Bo­ru Hat­tı’nı ha­ya­ta ge­çir­me­si üze­ri­ne, Av­ru­pa dev­let­le­ri­nin Rus­ya’ya olan do­ğal­gaz ba­ğım­lı­lı­ğı­nı azalt­mak için ge­liş­ti­ri­len Ha­zar do­ğal­ga­zı­nın Tür­ki­ye üze­rin­den -Rus­ya dev­re dı­şı bı­ra­kı­la­rak- Av­ru­pa’ya ta­şın­ma­sı pro­je­si Na­buc­co için “öl­dü” de­nil­miş­ti. Bu son mu­ta­ba­kat­la bir­lik­te Na­buc­co Pro­je­si’nin ye­ni­den can­la­na­ca­ğı ifa­de edi­li­yor. ABD İran’la ya­pı­lan bu iş­bir­li­ği­ne tep­ki­li. “ABD, İran ile ya­pı­lan her tür­lü iş­bir­li­ği­ne kar­şı­dır” di­ye­rek Tür­ki­ye’yi uya­ran ABD’nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­li­ği Söz­cü­sü Kathryn Scha­low’a Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın ce­va­bı ise, “Bu iş­bir­li­ği Tür­ki­ye’nin çı­ka­rı­na­dır, Av­ru­pa­lı dev­let­le­rin yıl­lar­dır yap­tı­ğı iş­bir­lik­le­ri­ne ben­ze­mek­te­dir ve ay­rı­ca BM ka­ra­rı­na ay­kı­rı de­ğil­dir” şek­lin­de ol­du.


Tavsiye Et
Türkiye 10 yıl içinde trilyon dolarlık ekonomi olabilir

Ön­de ge­len ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım ban­ka­la­rın­dan Mor­gan Stan­ley ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan bir ra­por­da Tür­ki­ye’nin 2002’den bu ya­na eko­no­mi­de gös­ter­di­ği ba­şa­rı­la­rın göz alı­cı ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek, ge­rek­li re­form­la­rın ve ya­sal dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı ha­lin­de 10 yıl içe­ri­sin­de Tür­ki­ye’nin tril­yon do­lar­lık bir eko­no­mi­ye sa­hip ol­ma po­tan­si­ye­li­nin bu­lun­du­ğu id­di­a edil­di. Ra­por­da, Tür­ki­ye’nin bu­gün kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu ris­kin bir eko­no­mik çö­küş de­ğil, ger­çek po­tan­si­ye­li­ni de­ğer­len­di­re­me­me­sin­den kay­nak­la­na­cak fır­sat ma­li­ye­ti ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­li­yor. Tür­ki­ye’nin son yıl­lar­da­ki hız­lı bü­yü­me­si­ne rağ­men ki­şi ba­şı mil­li ge­lir­de AB or­ta­la­ma­sı­nın sa­de­ce %30’una ula­şa­bil­di­ği ifa­de edi­le­rek, ge­rek­li adım­la­rın atıl­ma­sı du­ru­mun­da bu ora­nı 2020 iti­ba­riy­le %60’a çı­kar­ma­nın müm­kün ol­du­ğu vur­gu­la­nı­yor. Ra­po­ra gö­re, Tür­ki­ye’nin önü­müz­de­ki dö­nem­de yıl­lık %7,5 bü­yü­me po­tan­si­ye­li bu­lu­nu­yor. An­cak, ra­por­da böy­le bir po­tan­si­ye­le sa­hip ol­ma­nın bü­yü­me­nin ga­ran­ti­si ol­ma­dı­ğı­nın da ıs­rar­la al­tı çi­zi­li­yor.


Tavsiye Et
En pahalı internet Türkiye’de

OECD’nin ya­yım­la­dı­ğı bir ra­po­ra gö­re, 30 üye ül­ke ara­sın­da sa­ni­ye­de me­ga­bit üc­re­ti ba­kı­mın­dan en ucuz ge­niş bant in­ter­net hiz­me­ti Ja­pon­ya’da, en pa­ha­lı­sı ise Tür­ki­ye’de bu­lu­nu­yor. OECD’nin Ara­lık 2006 ve­ri­le­ri­ne gö­re ha­zır­la­nan ra­po­run­da, üye ül­ke­le­rin in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nın %60’ının ge­niş bant hiz­me­tin­den fay­da­lan­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, fi­ber op­tik şe­be­ke ağı­na ge­çen ül­ke­ler­de da­ha dü­şük fi­ya­ta en yük­sek hız­da hiz­met alı­na­bil­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di. 30 OECD ül­ke­si ara­sın­da 100 ki­şi­ye 19,6 ADSL abo­ne­si, 9,4 fi­ber op­tik ağ abo­ne­si ve 2,4 di­ğer bağ­lan­tı abo­ne­si­nin düş­tü­ğü Da­ni­mar­ka en iyi in­ter­net sis­te­miy­le ilk sı­ra­da bu­lu­nur­ken, Tür­ki­ye 100 ki­şi­ye 3,8 ADSL abo­ne­si ile 29. sı­ra­da yer alı­yor. Türk tü­ke­ti­ci­si­nin bek­len­ti­si ise özel­leş­ti­ri­len Türk Te­le­kom’un ye­ni yö­ne­ti­mi ve hiz­met an­la­yı­şıy­la bir­lik­te tek­nik alt­ya­pı­sı­nı ye­ni­le­ye­rek in­ter­net kul­la­nı­cı­sı­na hem da­ha iyi ve hız­lı hem de da­ha ucuz hiz­me­t sağ­la­ma­sı.


Tavsiye Et
Cari açık azalma eğiliminde
Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin son yıl­lar­da ya­şa­dı­ğı hız­lı bü­yü­me­nin bir yan et­ki­si olan yük­sek ca­ri açık ni­ha­yet azal­ma eği­li­mi ser­gi­li­yor. Ca­ri açık Ma­yıs ayın­da ge­çen yı­lın ay­nı ayı­na gö­re %14,3 ora­nın­da aza­la­rak 3,5 mil­yar do­lar­la bek­len­ti­le­rin al­tın­da ger­çek­leş­ti. Yı­lın ilk beş ayın­da ise %5,3 ora­nın­da aza­la­rak 15,8 mil­yar do­la­ra in­di. Ca­ri açık­ta­ki azal­ma özel­lik­le dış ti­ca­ret açı­ğı­nın ge­ri­le­me­si ve tu­rizm ge­lir­le­rin­de­ki ar­tış­tan kay­nak­lan­dı. 2007 yı­lı Ocak-Ma­yıs dö­ne­mi ve­ri­le­ri­ne gö­re öde­me­ler den­ge­si tab­lo­sun­da­ki dış ti­ca­ret den­ge­si, bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re %5,8 aza­la­rak 16,5 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da açık ver­di.

Tavsiye Et