Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2007) > Panorama
Panorama
Şapka düştü, kel göründü
Tem­muz ayı­nın hiç şüp­he yok ki, en önem­li gün­dem mad­de­si ge­nel se­çim­ler­di. Yak­la­şık üç ay­dır Tür­ki­ye gün­de­mi se­çim­le­re odak­lan­mış du­rum­day­dı. Geç­ti­ği­miz ay se­çim­le­re ka­tı­lan tüm par­ti­le­rin dü­zen­le­di­ği mi­ting­ler ol­duk­ça sert tar­tış­ma­la­ra sah­ne ol­du; li­der­ler bir­bir­le­ri­ne yö­ne­lik ağır ifa­de­ler kul­lan­mak­tan çe­kin­me­di­ler. 22 Tem­muz ak­şa­mı se­çim­ler­den çı­kan so­nuç­lar ki­mi­le­ri­ni şok eder­ken ki­mi­le­ri­ni de se­vin­ce boğ­du. Şok olan­lar Cum­hu­ri­yet mi­ting­le­rin­de­ki ka­la­ba­lık­la­rın ne­re­ye git­ti­ği so­ru­su­na ce­vap arar­ken, se­vin­ce bo­ğu­lan­lar da san­dık­tan çı­kan so­nuç­la­ra inan­mak­ta güç­lük çek­ti­ler. Zi­ra so­nuç­lar, AK Par­ti ve seç­me­ni­nin ik­ti­dar­da­ki %34’lük azın­lık ol­du­ğu yö­nün­de­ki söy­le­mi bo­şa çı­kar­tır­ken, ül­ke­de­ki seç­men­le­rin ya­rı­sı­nın bu par­ti­yi des­tek­le­di­ği­ni de or­ta­ya ko­yu­yor­du. Bu so­nuç­la­rın en te­mel özel­li­ği ar­tık ül­ke­de­ki ‘öte­ki’nin de­ğiş­me­si ola­rak yo­rum­la­nı­yor. Zi­ra cum­hur­baş­kan­lı­ğı gi­bi önem­li me­se­le­ler­de AK Par­ti’ye yö­nel­ti­len ül­ke­nin %70’lik ke­si­mi­nin ken­di­si­ne kar­şı ol­du­ğu yö­nün­de­ki söy­lem ar­tık an­la­mı­nı yi­tir­di. Çün­kü al­dı­ğı oy ora­nı ve bu oy­la­rın ül­ke ge­ne­lin­de­ki da­ğı­lı­mı AK Par­ti’nin mer­ke­ze otur­du­ğu­nu gös­ter­di. Se­çim son­ra­sı yaptığı açık­la­ma­­da bu ger­çe­ğin al­tı­nı çi­zen Er­do­ğan, uyum­lu me­saj­lar ver­me­yi ih­mal et­me­di.
Di­ğer ta­raf­tan se­çim ön­ce­sin­de es­ti­ri­len tüm ha­va­ya rağ­men CHP’nin %20’de kal­mış ol­ma­sı par­ti­de dep­rem et­ki­si ya­rat­tı. Çe­şit­li ke­sim­ler­den yük­se­len ses­ler Bay­kal’ı li­der­li­ği bı­rak­ma­ya hat­ta si­ya­set­ten çe­kil­me­ye ça­ğır­dı. İki gün bo­yun­ca ev­den çık­ma­yan Bay­kal üçün­cü gün or­ta­ya çı­kıp, ba­şa­rı­la­rın­dan bah­se­de­rek gö­rev­de kal­ma­sı­nın na­sıl da el­zem ve fay­da­lı ol­du­ğu­nu her­ke­se an­lat­tı. Kim­le­ri ik­na ede­bil­di­ği ise ya­kın za­man­da or­ta­ya çı­ka­cak.
Beş yıl ara­dan son­ra Mec­lis’e tek­rar gi­ren MHP’nin de se­çim so­nuç­la­rın­dan mem­nun ol­du­ğu söy­le­ne­mez. “Tek ba­şı­na ik­ti­dar” slo­ga­nı­nı kul­la­nan MHP %14 ile üçün­cü sı­ra­ya ra­zı ol­mak du­ru­mun­da kal­dı. DP li­de­ri Ağar, %5 oy al­dı­ğı­nı an­la­ma­sın­dan bir bu­çuk sa­at son­ra is­ti­fa eder­ken; %3 oy alan Cem Uzan hâ­lâ or­ta­lar­da gö­rün­mü­yor.
Ye­ni hü­kü­me­tin en önem­li gün­dem mad­de­si hiç şüp­he yok ki, er­ken se­çi­min se­be­bi olan cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri. Er­do­ğan, Gül’ün ira­de­si­ne ver­di­ği öne­mi vur­gu­lar­ken, Gül bi­raz do­lam­baç­lı da ol­sa aday­lı­ğı­nın de­vam et­ti­ği­ni açık­la­dı. CHP es­ki tu­tu­mu­nu sür­dü­rür­ken, MHP’nin Mec­lis’e gi­re­cek­le­ri­ni ve cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim sü­re­ci­ni tı­ka­ma­ya­cak­la­rı­nı açık­la­ma­sıy­la Gül için Çan­ka­ya yo­lun­da­ki muh­te­mel engeller aşıl­mış gi­bi gö­rü­nü­yor.

Tavsiye Et
Artan önemiyle KEİ 15. yaşında
Ka­ra­de­niz Eko­no­mik İş­bir­li­ği Ör­gü­tü (KE­İ), 15. ya­şı­nı, 25 Ha­zi­ran’da İs­tan­bul’da ger­çek­leş­ti­ri­len zir­vey­le kut­la­dı. “Ye­ni Ufuk­la­ra Yel­ken Aç­mak” te­ma­sıy­la Çı­ra­ğan Sa­ra­yı’nda ya­pı­lan zir­ve­ye, ör­gü­tün 12 as­li üye­si ile 13 göz­lem­ci­si ka­tıl­dı. Mer­hum Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Özal’ın gi­ri­şi­miy­le 25 Ha­zi­ran 1992’de ku­ru­lan bu olu­şum, 370 mil­yon nü­fu­sa ve 300 mil­yar do­lar yıl­lık dış ti­ca­ret hac­mi­ne sa­hip, ol­duk­ça önem­li bir böl­ge­sel ya­pı­lan­ma. Dün­ya med­ya­sı ta­ra­fın­dan yo­ğun il­gi gö­ren KE­İ Zir­ve­si’nin so­nuç bil­di­ri­sin­de, Ka­ra­de­niz li­man­la­rı ara­sın­da da­ha güç­lü de­niz yo­lu bağ­lan­tı­la­rı­nın ku­rul­ma­sı­nın teş­vik edi­le­ce­ği, ulu­sal ve böl­ge­sel gü­ven­lik için te­rö­riz­me kar­şı ulus­la­ra­ra­sı yü­küm­lü­lük­le­re uy­gun ola­rak sa­va­şı­la­ca­ğı ve yi­ne KE­İ’nin mev­cut ulus­la­ra­ra­sı ör­güt­ler­ler­le di­ya­lo­ğu­nun sür­dü­rü­le­ce­ği be­lir­til­di.
Zir­ve­de Baş­ba­kan Er­do­ğan ile Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Pu­tin ara­sın­da ger­çek­le­şen gö­rüş­me­ye ise ener­ji baş­ta ol­mak üze­re iki ül­ke ara­sın­da­ki eko­no­mik ve si­ya­si iş­bir­li­ği dam­ga­sı­nı vur­du.

Tavsiye Et
Anayasa Mahkemesi yine şaşırttı
Son ay­lar­da rey­tin­gi en yük­sek ku­rum­la­rı­mız­dan bi­ri ha­li­ne ge­len Ana­ya­sa Mah­ke­me­si bir kez da­ha her­ke­si şa­şırt­tı. Cum­hur­baş­ka­nı­nın halk ta­ra­fın­dan se­çil­me­si, mil­let­ve­ki­li se­çim­le­ri­nin 4 yıl­da bir ya­pıl­ma­sı yö­nün­de­ki Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği pa­ke­ti­nin ip­ta­li ve yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı ta­le­biy­le Cum­hur­baş­ka­nı Se­zer ve CHP’nin aç­tı­ğı da­va­la­rı gö­rü­şe­rek baş­vu­ru­la­rı red­det­ti. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de Mec­lis Ge­nel Ku­rulu ça­tı­sı al­tın­da 367 mil­let­ve­ki­li bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ği yö­nün­de­ki tar­tış­ma­lı ka­ra­rı­nın ar­dın­dan ge­nel ka­nı, Mah­ke­me’nin CHP ve Se­zer ta­ra­fın­dan açı­lan da­va­la­ra da da­va­cı­lar le­hi­ne ka­rar ve­re­ce­ği yö­nün­dey­di. Top­lan­tı son­ra­sın­da ba­sı­na açık­la­ma ya­pan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­ve­ki­li Ha­şim Kı­lıç, Cum­hur­baş­ka­nı Se­zer ile CHP’nin, 5678 sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı’nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun’un şe­kil de­ne­ti­mi­ne iliş­kin aç­tık­la­rı iki ay­rı da­va­yı bir­lik­te in­ce­le­dik­le­ri­ni ve da­va­la­rın oy­çok­lu­ğu ile red­de­dil­di­ği­ni bil­dir­di.

Tavsiye Et
Pakistan’da kanlı Lâl Medresesi operasyonu
11 Ey­lül son­ra­sı ABD’nin he­de­fi ha­li­ne ge­len Pa­kis­tan hü­kü­me­ti, el-Kai­de ve Ta­li­ban men­sup­la­rı­nı ba­rın­dır­dı­ğı bahanesiyle İs­la­ma­bad’da bu­lu­nan Lâl Med­re­se­si’ne kan­lı bir ope­ras­yon dü­zen­le­di. 3 Tem­muz’da baş­la­yıp bir haf­ta sü­ren ope­ras­yon­lar sı­ra­sın­da 100’ü aş­kın ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Dev­let des­te­ğiy­le ku­ru­lan ve ül­ke ta­ri­hin­de önem­li bir ye­re sa­hip olan med­re­se, Ba­tı’da mey­da­na ge­len te­rör olay­la­rın­da Pa­kis­tan’ın adı­nın geç­me­si üze­ri­ne hü­kü­met ta­ra­fın­dan de­ne­tim al­tı­na alın­mak is­te­miş­ti. Olay­lar üze­ri­ne el-Kai­de’nin iki nu­ma­ra­lı is­mi Ey­man el-Ze­va­hi­ri, ci­hat çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Te­rö­rü des­tek­le­di­ği ge­rek­çe­siy­le ABD ta­ra­fın­dan her fır­sat­ta suç­la­nan Pa­kis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Mü­şer­ref ise söz ko­nu­su med­re­se­le­re kar­şı ön­lem al­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Bu son ope­ras­yon­lar da ABD’nin içi­ni ra­hat­lat­ma­mış ola­cak ki, Bush’un iç gü­ven­lik da­nış­ma­nı Fran­ces Town­send, el-Kai­de li­de­ri Usa­me bin La­din’in Pa­kis­tan’da ol­du­ğu­nu ke­sin­leş­tir­me­le­ri ha­lin­de bu ül­ke­de ope­ras­yon ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni açık­la­dı.

Tavsiye Et
Kuzey Irak da karışıyor
Özel­lik­le Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın di­ra­yet­li açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Ku­zey Irak’a mü­da­ha­le me­se­le­si her ne ka­dar ra­fa kal­dı­rıl­mış gö­rün­se de se­çim­le­rin ar­dın­dan tek­rar gün­de­me ge­le­ce­ği aşi­kar. Zi­ra Tür­ki­ye’de her ne ka­dar gün­de­min ar­ka sı­ra­la­rı­na itil­se de, Ku­zey Irak kay­na­ma­ya de­vam edi­yor. Ker­kük’ün sta­tü­sü­ne da­ir re­fe­ran­du­mun er­te­le­nip er­te­len­me­ye­ce­ği tar­tış­ma­la­rı hız ka­zan­dık­ça Ker­kük’te şid­det olay­la­rı da tır­man­ma­ya baş­la­dı. Irak’ın en gü­ven­li böl­ge­si ola­rak zik­re­di­len Ku­zey Irak’ın kal­bi Ker­kük, Tem­muz ayın­da sık sık bom­ba­lı sal­dı­rı­lar­la gün­de­me gel­di. Yüz­den faz­la ki­şi­nin ya­şa­mı­nı yi­tir­di­ği sal­dı­rı­lar Ker­kük’ün gü­ven­li­ği­ni cid­di oran­da sars­mış gö­rü­nü­yor. Bu şart­lar al­tın­da Tür­ki­ye re­fe­ran­du­mun er­te­len­me­si ge­rek­ti­ği üze­rin­de du­rur­ken, Kürt yö­ne­ti­mi ve ABD’nin ak­si yön­de­ki ça­ba­la­rı ise sü­rü­yor.

Tavsiye Et
Almanya’nın tepki toplayan yeni göç yasası
Al­man­ya’da bü­yük tar­tış­ma ya­ra­tan ye­ni göç ya­sa ta­sa­rı­sı, Fe­de­ral Mec­lis’te ka­bul edil­di. 15 Ha­zi­ran’da ka­bul edi­len ya­sa, ai­le bir­le­şi­miy­le Al­man­ya’ya ge­le­cek­le­rin en azın­dan te­mel dü­zey­de Al­man­ca öğ­ren­me­si­ni şart ko­şu­yor. Bu­na gö­re ya­ban­cı ül­ke­den ge­len eş­le­re Al­man­ca öğ­ren­me zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ri­li­yor; öğ­ren­me­yen­le­re ise vi­ze ve­ril­mi­yor. Hü­kü­me­tin göç ya­sa­sın­da yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­ler ara­sın­da uyum kurs­la­rı­na ka­tıl­ma­yan ya­ban­cı­la­ra yap­tı­rım­lar uy­gu­lan­ma­sı da yer alı­yor. Bu kap­sam­da Al­man­ya’da ya­şa­dık­la­rı hal­de Al­man­ca öğ­ren­me­yen göç­men­ler sı­nır­dı­şı edi­le­cek. Yi­ne Al­man va­tan­daş­lı­ğı­na geç­mek is­te­yen genç ya­ban­cı­lar­dan da ge­lir be­yan­na­me­si­nin is­ten­me­si ön­gö­rü­lü­yor. Ye­ni göç ya­sa­sı, ön­de ge­len Türk der­nek­le­ri ta­ra­fın­dan yo­ğun şe­kil­de eleş­ti­ri­li­yor. Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel’in ev sa­hip­li­ğin­de, ül­ke­de­ki göç­men­le­rin so­run­la­rı üze­ri­ne 14 Tem­muz’da ya­pı­lan Ber­lin’de­ki “İkin­ci Uyum Zir­ve­si” Türk der­nek­le­ri ta­ra­fın­dan boy­kot edil­di.

Tavsiye Et
Hizbullah örgütü PKK’ya hizmet etmiş
13 yıl­dır de­vam eden “Hiz­bul­lah da­va­sı” 21 Ha­zi­ran’da­ki du­ruş­may­la so­nuç­lan­dı. Di­yar­ba­kır’da 1992-94 yıl­la­rı ara­sın­da te­rör ör­gü­tü Hiz­bul­lah adı­na 24 adam öl­dür­me, 21 ya­ra­la­ma ile çok sa­yı­da bom­ba­la­ma ey­le­mi ger­çek­leş­ti­ren ve bu se­bep­le yar­gı­la­nan 11 sa­nık­tan 10’u mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lır­ken, 1 sa­nık ise be­ra­at et­ti. Di­yar­ba­kır 5. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nde gö­rü­len du­ruş­ma­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı, sa­nık­la­rın TCK’nin 146. mad­de­si uya­rın­ca ay­rı ay­rı ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sıy­la ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı ta­lep eder­ken; sa­nık­lar ise be­ra­at­la­rı­nı is­te­di. Du­ruş­ma so­nun­da Mah­ke­me He­ye­ti, sa­nık­la­rın mü­eb­bet ha­pis ce­za­sıy­la ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­na ka­rar ver­di. Sa­nık Me­tin Kı­lıç’ın ise de­lil ye­ter­siz­li­ğin­den be­ra­atı­na ka­rar ve­ril­di. Da­va­nın ge­rek­çe­li ka­ra­rı 14 Tem­muz’da açık­lan­dı. Bu­na gö­re, Hiz­bul­lah Ör­gü­tü, her ne ka­dar te­rör ör­gü­tü PKK’nın böl­ge­de­ki ey­lem­le­ri­ne kar­şı ku­rul­muş ve bir­çok PKK mi­li­ta­nı­nı ör­dür­müş ise de bu ör­gü­tün fa­ali­yet­le­ri­nin en so­nun­da yi­ne te­rör ör­gü­tü PKK’nın çı­kar­la­rı­na hiz­met et­ti­ği açık­lan­dı.

Tavsiye Et
İran ve Türkiye doğalgazda anlaşıyor
Tür­ki­ye’de uzun yıl­lar­dır dil­len­di­ri­len ener­ji ko­ri­do­ru ol­ma ha­yal­le­rin­de hız­lı ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Rus­ya’nın Ka­za­kis­tan ve Türk­me­nis­tan ile an­laş­ma sağ­la­ma­sı üze­ri­ne Tür­ki­ye’nin ha­yal­le­ri bü­yük bir dar­be al­mış­tı. Böy­le­lik­le Rus­ya ener­ji tra­fi­ğin­de­ki ağır­lı­ğı­nı ar­tır­mış­tı. Bu ge­liş­me­le­rin he­men ar­dın­dan Tür­ki­ye de ha­re­ke­te geç­ti. 14 Tem­muz ta­ri­hin­de Tür­ki­ye ile İran ara­sın­da Türk­me­nis­tan ve İran do­ğal­ga­zı­nın Tür­ki­ye üze­rin­den Av­ru­pa’ya ta­şın­ma­sı­nı ön­gö­ren mu­ta­ba­kat zap­tı im­za­lan­dı. Ay­rı­ca Tah­ran yö­ne­ti­mi, üç gaz sa­ha­sı­nı iha­le­siz ola­rak An­ka­ra’ya ver­me­yi ka­bul et­ti. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­da bu­lu­nan Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, iki ül­ke ara­sın­da bo­ru hat­tı ol­du­ğu­nu ve bu ça­lış­ma­la­rın uzun­ca bir sü­re­dir sür­dü­ğü­nü kay­det­ti. Tür­ki­ye’yi he­def­le­ri­ne bir adım da­ha yak­laş­tı­ran bu an­laş­ma, her­kes­te ay­nı duy­gu­la­rı uyan­dır­dı de­mek müm­kün de­ğil. Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak bir açık­la­ma­da bu­lu­nan ABD’nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­li­ği söz­cü­sü Kathy Scha­low, ABD’nin Tür­ki­ye ile İran ara­sın­da­ki gaz an­laş­ma­sı­nı olum­suz kar­şı­la­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken “ABD po­li­ti­ka ve ya­sa­la­rı uya­rın­ca İran’da ener­ji ya­tı­rım­la­rı­na ve İran ile ener­ji iş­bir­li­ği­ne kar­şı çı­kı­yo­ruz” de­di. Scha­low, İran’ın nük­le­er prog­ra­mı ile il­gi­li ola­rak BM Gü­ven­lik Kon­se­yi yap­tı­rım­la­rı­na ve UAE­A’ya mey­dan oku­du­ğu dik­ka­te alı­na­rak do­ğal­gaz ko­nu­sun­da İran’a da­ha faz­la gü­ven­me­yi dü­şün­me­nin mah­zur­lu ola­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Baş­ba­kan Er­do­ğan bu eleş­ti­ri­le­re “Biz pet­ro­lü, do­ğal­ga­zı ABD’den al­mı­yo­ruz. İran ca­zip bir tek­lif­le gel­di ve men­fa­at­le­ri­miz ge­re­ği biz de bu­nu de­ğer­len­di­ri­yo­ruz” ce­va­bı­nı ver­di.

Tavsiye Et
Başbakanlıktan barış elçiliğine
İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Tony Bla­ir, 10 yı­lı aş­kın bir za­man­dır sür­dür­dü­ğü gö­re­vi­ni, Ma­li­ye Ba­ka­nı Gor­don Brown’a bı­rak­tı. İn­gil­te­re’de İş­çi Par­ti­si li­der­li­ğin­de son 50 yı­lın en bü­yük par­la­men­to ço­ğun­lu­ğu­nu ka­za­nıp, 18 yıl­lık Mu­ha­fa­za­kâr Par­ti ik­ti­da­rı­na son ve­re­rek 1997 yı­lın­da baş­ba­kan­lık kol­tu­ğu­na otu­ran Bla­ir, is­ti­fa­sı­nı 27 Ha­zi­ran’da Buc­king­ham Sa­ra­yı’nda Kra­li­çe 2. Eli­za­beth’e sun­du. İç po­li­ti­ka­da­ki uy­gu­la­ma­la­rıy­la be­ğe­ni ka­za­nan an­cak dış po­li­ti­ka ko­nu­sun­da pek ba­şa­rı­lı ola­ma­yan Bla­ir’in, özel­lik­le te­rör­le mü­ca­de­le­de ve Irak iş­ga­lin­de ABD’ye ver­di­ği tam des­tek do­la­yı­sıy­la ar­ka­sın­da­ki halk des­te­ği iyi­ce azal­mış­tı. Kra­li­çe Eli­za­beth’in 11. baş­ba­ka­nı olan Brown’u ise ye­ni gö­re­vin­de Irak ve Av­ru­pa Bir­li­ği’nde özel­lik­le or­tak pa­ra bi­ri­mi gi­bi zor­lu ko­nu­lar bek­li­yor.
Bla­ir ise baş­ba­kan­lık gö­re­vi­ni bı­rak­tı­ğı gün, Or­ta­do­ğu’da ba­rış sağ­lan­ma­sı ça­ba­la­rın­da ara­bu­lu­cu­luk gö­re­vi üst­le­nen ve ABD, AB, Rus­ya ve BM’den olu­şan Or­ta­do­ğu Dört­lü­sü’nün özel tem­sil­ci­si ola­rak atan­dı. Bla­ir’den ön­ce bu gö­re­vi es­ki Dün­ya Ban­ka­sı Baş­ka­nı Ja­mes Wol­fen­sohn yü­rü­tü­yor­du. Or­ta­do­ğu’da özel­lik­le Fi­lis­tin’de­ki eko­no­mik sı­kın­tı­la­rı gi­der­mek ama­cıy­la bu gö­re­ve ge­ti­ri­len Wol­fen­sohn, Ha­mas’ın ik­ti­da­ra gel­me­si­nin ar­dın­dan Fi­lis­tin’e uy­gu­la­nan am­bar­go­la­ra tep­ki gös­ter­di. Ta­bi­i bu du­rum is­ti­fasını be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Af­ga­nis­tan ve Irak Sa­va­şı’nda ABD’den des­te­ği­ni hiç esir­ge­me­yen Bla­ir’in bu gö­re­vi na­sıl sür­dü­re­ce­ği me­rak ko­nu­su. Zi­ra Bla­ir’in ye­ni gö­re­vi­ne atan­ma­sın­dan, baş­ta Fi­lis­tin­li­ler ol­mak üze­re Or­ta­do­ğu halk­la­rı­nın bü­yük bö­lü­mü ra­hat­sız.

Tavsiye Et