Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2007) > Ankara Havası
Ankara Havası
Seçimin diğer galibi: "Erdemli Tarhana"
Se­çi­min pek çok mağ­lu­bu var ve ga­li­bi de el­bet­te AK Par­ti; bu­nu ka­bul et­mek­te zor­la­nan -Onur Öy­men dı­şın­da- kimse kal­ma­dı her­hal­de. Se­çim ön­ce­si il il ya­zar tim­le­riy­le uzun yıl­lar­dan son­ra “hal­kı­nın ara­sı­na ka­rı­şan” kö­şe ya­za­rı mil­le­ti bi­le, on­ca ka­ra­va­na­dan son­ra, so­nu­cu ka­bul­len­miş gö­rü­nü­yor. Me­se­la Kay­se­ri’de AK Par­ti’ye 3, MHP’ye 3, CHP’ye 2 ve­kil ve­ren halk göz­lem­ci­le­ri, yıl­dı­rım hı­zıy­la to­par­lan­mı­şa ben­zi­yor.
An­cak bu se­çi­min AK Par­ti dı­şın­da bir ga­li­bi da­ha var: Tar­han Er­dem. Er­dem ve AK Par­ti’nin or­tak özel­li­ği se­çim ön­ce­si mağ­dur du­ru­ma dü­şü­rül­me­le­ri. Ama ba­zı­la­rı­nın id­di­a et­ti­ği gi­bi ne AK Par­ti’nin, ne de Er­dem’in ga­li­bi­ye­tin­de bu mağ­du­ri­yet et­ki­si baş­ro­lü oy­nu­yor. Her iki­si de ken­di alan­la­rın­da­ki ra­kip­le­ri­ne gö­re mem­le­ke­tin sos­yo­lo­ji­si­ni da­ha iyi ta­nı­yor ve bi­lim­sel yön­tem­le­ri bu sos­yo­lo­jik ün­si­ye­te da­yan­dı­ra­rak kul­la­nı­yor.
Er­dem’in AK Par­ti’yi %48’ler­de gös­te­ren an­ke­ti ya­yım­lan­dı­ğın­da, “Er­dem­li Tar­ha­na” sa­taş­ma­sın­da bu­lu­nan mağ­lup­lar­dan Be­kir Coş­kun gi­bi ba­zı kö­şe ya­zar­la­rı ise vi­ra­jı ala­bil­miş de­ğil; sav­rul­ma­ya de­vam… AK Par­ti’ye oy ve­ren­le­rin se­çim­den ön­ce bu­nu giz­le­di­ği­ni ve so­nuç­la­rın bu yüz­den sür­priz ol­du­ğu­nu söy­le­yen Coş­kun’a gö­re Türk seç­me­ni ‘utan­gaç.’
“Bu yük­sek oran­da­ki oy; AKP’nin ka­fa­sın­da­ki Tür­ki­ye’yi ger­çek­leş­tir­me­si­ne des­tek an­la­mın­da­dır… Tür­ki­ye’nin de­ği­şen yü­zü­nün da­ha da de­ğiş­me­si­ne onay­dır. İş­te bu­ra­da, dün­ya­nın en gü­zel ül­ke­si­ni ‘ça­ğı ya­ka­la­yın’ di­ye ulu­su­na ema­net et­miş Mus­ta­fa Ke­mal’e kar­şı bir mah­cu­bi­yet söz ko­nu­su ol­ma­lı. Bu ne­den­le­dir utan­gaç­lık.” Aca­ba bu sa­tır­la­rı ya­zan kö­şe­ci, an­ket­le­rin­den be­ğen­me­di­ği bir so­nuç çı­kın­ca “Er­dem­li Tar­ha­na” di­ye ha­ka­ret et­ti­ği in­san­dan hiç utan­mı­yor mu?
Se­çim so­nuç­la­rı Tar­han Er­dem’i hak­lı çı­kar­dı; bu­gün­ler­de özür­le­ri ka­bul et­mek­le meş­gul.
Keş­ke bi­raz utanç duy­gu­su ve ‘Er­dem’, Coş­kun’a da na­sip ol­say­dı!

Tavsiye Et
Tarhan Erdem'e karşı (k)ayıp edenler
“...Far­kın­da bi­le ol­ma­dım, ağ­zım­dan tek söz­cük çık­mış: Oha! ‘Çüş’ de di­ye­bi­lir­dim. Ama bey­nim, sah­te­kâr­lı­ğın bu ka­dar ka­lı­nı, ya­la­nın böy­le ha­mı, soy­ta­rı­lı­ğın bun­ca ka­ba­sı, den­siz ve yon­tul­ma­mış kur­naz­lık kar­şı­sın­da, an­cak in­sa­noğ­lu­nun ho­mur­tu­lar­la ko­nuş­tu­ğu bel­lek kat­ma­nın­da bul­muş­tu ge­rek­li tep­ki­yi. Odun gi­bi, ağız do­lu­su, gırt­la­ğı­mın tüm bas­la­rı­nı ge­rek­ti­ren bir ‘oha’.” (Mi­ne G. Kı­rık­ka­nat, Va­tan)
“Tar­han Er­dem, AKP oy­la­rı­nın %48’e da­yan­dı­ğı­nı, CHP’nin ise %20’nin al­tın­da kal­dı­ğı­nı söy­lü­yor­du. Bu id­di­a ‘Ya sa­yı say­ma­yı bil­mi­yor ya da­yak ye­me­miş’ sö­zü­nü ha­tır­lat­tı. (...) So­kak­ta­ki her iki ki­şi­den bi­ri AKP’li mi?” (Gün­gör Men­gi, Va­tan Baş­ya­za­rı)
“AKP ve yan­da­şı çev­re­ler gün­ler­dir bir ‘%40’ tut­tur­du­lar. İçin­de say­gın isim­le­rin bu­lun­du­ğu ba­zı araş­tır­ma ku­ru­luş­la­rı da yap­tık­la­rı an­ket­ler­le bu ora­nı onay­la­dık­la­rı için ka­mu­oyun­da cid­di bir bek­len­ti oluş­tu. ... Gö­re­cek­si­niz AKP 230 mil­let­ve­kil­li­ği­nin de al­tın­da ka­la­rak ik­ti­dar­dan iyi­ce uzak­la­şa­cak­tır.” (Can Atak­lı, Va­tan)
“Tar­han Er­dem yö­ne­ti­min­de­ki KON­DA’nın an­ke­tin­de AKP’nin %48 gös­te­ril­me­si ‘is­tik­rar­lı isa­bet­siz­lik’ ol­ma­lı! Çün­kü KON­DA’nın, 2004 ye­rel se­çim­le­rin­de de yak­la­şık 14 pu­an­lık sap­ma ile ‘bü­yük fi­yas­ko’ di­ye ni­te­le­nen araş­tır­ma­sı da var. Yay­gın ka­bul şu: ‘Tar­han Er­dem, Bay­kal’la hu­su­me­te da­ya­lı araş­tır­ma yap­tık­ça şi­şi­yor ve iti­ba­rı­nı göl­ge­le­yip ko­mik du­ru­ma dü­şü­yor. AKP’ye de ya­ra­na­mı­yor çün­kü ora­da da iti­bar­sız. Bu ara­da, çı­ta­nın 48’e çı­kar­tıl­mış ol­ma­sın­dan cid­di ra­hat­sız­lık du­yan AKP yö­ne­ti­mi­nin biz­zat yap­tır­dı­ğı son araş­tır­ma­nın öze­ti: AKP: 38-39, CHP: 22-24, MHP: 12-15 (Şa­kir Sü­ter, Ak­şam)
“...‘Ben %43’lük bir ha­va gö­re­mi­yo­rum’ baş­lık­lı ya­zım­da da bu ina­nıl­maz­lık duy­gu­su­nu di­le ge­tir­miş­tim. Şim­di Tar­han Bey ona beş pu­an da­ha ek­le­miş, ol­muş mu %48! Oy­sa ben de de­re te­pe do­la­şı­yo­rum, her­kes­le ko­nu­şu­yo­rum, es­ki iz­le­nim­le­ri­mi göz­den ge­çi­ri­yo­rum. Hat­ta uyan­mak için ken­di­mi çim­dik­li­yo­rum, ama bir şey de­ğiş­mi­yor. Ha­yır efen­dim, ben bı­ra­kın %48’i %43’lük bi­le bir ha­va gör­mü­yo­rum! Bu ko­nu­da­ki yön­tem­le­ri­me gü­ve­ni­rim. Ben ken­di te­mas­la­rım­dan el­de et­ti­ğim iz­le­ni­mi özet­le­ye­yim: %40’ı aşan bir si­ya­sal blo­kun bu­lun­du­ğu­nu san­mı­yo­rum...” (Ha­luk Şa­hin, Ra­di­kal)
“...AKP’nin %47,9’u bul­du­ğu­nu, %50 sı­nı­rı­na da­yan­dı­ğı­nı ilan edi­yor­lar. Hit­ler’in pro­pa­gan­da ba­ka­nı Go­eb­bels ‘Pro­pa­gan­da­da be­yin­le­re her gün 1 cm çi­vi ça­ka­cak­sın, 40 gün­de 40 cm gi­re­cek, gir­di­ği­ni kim­se his­set­me­ye­cek, böy­le­ce ya­lan ger­çek ola­cak’ de­miş­ti. Hor­mon­lu an­ket­ler! … %13’lük bir sap­ma ya­pa­cak ka­dar hor­mon­lu bir an­ke­ti se­çi­me 48 sa­at ka­la ya­yın­la­ya­rak seç­me­nin ‘bey­ni­ni Go­eb­bels’in çi­vi­li tah­ta­sı­na dö­nüş­tür­mek is­te­yen­le­rin’ bir so­rum­lu­lu­ğu ol­ma­sı ge­re­kir. Ha­pis de­mi­yo­rum. Kı­nan­ma­la­rı.” (Ne­ca­ti Doğ­ru, Va­tan)
Vel­ha­sıl, ye­ri­miz da­ra­lır­ken lis­te uza­yıp gi­di­yor…

Tavsiye Et
“Mitingler sandığa yansır sandık!"
23 Tem­muz’da hâ­lâ se­çim so­nuç­la­rı­na uya­na­ma­mış “ek­ran ulu­sal­cı­la­rı” ya­man bir pa­ra­dok­su mı­rıl­dan­mak­la meş­gul­dü­ler: Cum­hu­ri­yet mi­ting­le­rin­de­ki ka­la­ba­lık­lar ile AK Par­ti oy­la­rın­da­ki yük­se­liş.
Muh­te­me­len ömür­le­rin­de hiç o ka­dar ka­la­ba­lık top­lu­luk­la­ra ko­nuş­ma­dık­la­rı için, Çağ­la­yan, Tan­do­ğan ve Gün­do­ğan mey­dan­la­rı­nı gör­dük­le­rin­de “Bu iş ta­mam” di­ye dü­şün­dü­ler.
Oy­sa mi­ting­ler, 80 yıl­lık yö­net­me im­ti­ya­zı­nın el­le­rin­den alın­mak üze­re ol­du­ğu­na ina­nan azın­lı­ğın sa­vun­ma ref­lek­siy­di ve ta­bi­ri ca­iz­se “bir­kaç atım­lık ba­rut” o mey­dan­lar­da har­can­dı. Şim­di ise “Mi­ting­ler san­dı­ğa ni­ye yan­sı­ma­dı?” so­ru­su, ek­ran ulu­sal­cı­la­rı­nın tep­ki ver­me­si­ni ge­cik­ti­ri­yor. AK Par­ti’nin oyu, Mül­ki­ye­li­ler Bir­li­ği’nin ul­tra bi­lim­sel an­ke­tin­de­ki gi­bi %26 fi­lan ol­say­dı, bu ar­ka­daş­lar ye­ri gö­ğü in­le­te­cek­ler, bel­ki de ye­ni­den mey­dan­la­ra fır­la­ya­cak­lar­dı.
Ama bü­yük ce­vap­la­rı ço­ğu kez sa­kin bir şe­kil­de ve­ren Türk hal­kı­nın iki­de bi­ri, AK Par­ti’ye oyu­nu at­tık­tan son­ra gü­le oy­na­ya pik­ni­ğe git­ti, eğ­len­di ve ak­şam ver­di­ği ce­va­bın an­la­şı­lıp an­la­şıl­ma­dı­ğı­nı gör­mek için ek­ra­na şöy­le bir göz at­tı.
Or­ta­lık, yük­sek uçuş son­ra­sı pa­ra­şüt­le­ri­ni aç­ma­ya fır­sat bu­la­ma­dan ça­kı­lan­lar­la do­luy­du.
Çal­gı­cı kö­şe ya­za­rı­nın cüm­le­le­riy­le, “De­mek ki kar­şı­dan ge­len her iki ki­şi­den bi­ri­si AKP’li. Oy­sa ben bu­gü­ne ka­dar ‘AKP’ye oy ver­dim’ ya da ‘ve­re­ce­ğim’ di­yen bir tek ki­şi­ye ol­sun rast­la­mış de­ğil­dim” de­yip du­ru­yor­lar­dı.
Ne ka­dar ben-mer­kez­ci ve şi­zof­re­nik bir ruh ha­li; halk adı­na ga­ze­te­ci­lik ya­pan ama tem­sil et­ti­ği­ni san­dı­ğı halk­tan öy­le­si­ne uzak…
Oy­sa mey­dan-san­dık pa­ra­dok­sun­da, el­ma-ar­mut ay­rı­mı­nı yap­mak bu den­li zor ol­ma­sa ge­rek; zor olan, Tür­ki­ye’yi, çev­re­sin­de­ki tek renk ki­şi­ler­den iba­ret bir ül­ke ola­rak gör­mek­ten kur­tul­mak. Çün­kü böy­le­ce ken­di­le­ri­ni tat­lı bir rü­ya­da gö­ren bu in­san­lar, ger­çe­ğin Tür­ki­ye’si­ne ya da Tür­ki­ye’nin ger­çe­ği­ne uyan­mak­tan ka­çı­yor­lar.
Bu ko­nu­da bi­raz da­ha uya­nık olan Çö­la­şan pa­ra­şü­tü açık tu­ta­rak yu­mu­şak iniş yap­tı:
“De­mek ki biz uzay­da, baş­ka bir ge­ze­gen­de ya­şı­yor­mu­şuz. Tür­ki­ye’nin ve top­lu­mun hiç­bir şe­yi­ni bil­mi­yor­mu­şuz! De­mek ki in­san­lar du­rum­dan, gi­diş­ten mem­nun­muş. Se­çim gü­nü uzay ge­mi­sin­den pa­ra­şüt­le, hiç bil­me­di­ği­miz bir ül­ke­ye in­dik. Bu­ra­sı­nın Tür­ki­ye ol­du­ğu­nu öğ­ren­dik. Ül­ke­nin ger­çek­le­ri­ni, na­sıl böy­le ya­nıl­dı­ğı­mı­zı da ya­kın­da in­şal­lah öğ­ren­me­ye baş­la­ya­ca­ğız!”

Ne di­ye­lim; in­şal­lah!


Tavsiye Et
Mercedes'in önüne saman koyan köylü
Hi­ka­ye meş­hur­dur: Kö­yün­den beş pa­ra­sız çı­kıp Al­man­ya’da iş­çi ola­rak ça­lı­şan gur­bet­çi, Mer­ce­des’iy­le pek ca­ka­lı bir hal­de kö­yü­ne ta­ti­le ge­lir. Lüks oto­mo­bi­le hay­ran­lık ve şaş­kın­lık­la ba­kan köy­lü­ler, bir ku­cak sa­man alır ve ye­sin di­ye oto­mo­bi­lin önü­ne ko­yar­lar. Mer­ce­des’in sa­hi­bi Ala­man­cı da hem­şe­ri­le­ri­nin dav­ra­nı­şı­na kah­ka­ha­lar­la gü­ler­ken, “Eşek de­ğil lan bu, hiç mi oto­mo­bil gör­me­di­niz!” di­ye ki­bar­ca(!) iza­hat­ta bu­lu­nur.
İs­met Özel bu hi­ka­ye­de asıl ka­fa bu­la­nın köy­lü­ler, ma­ka­ra­ya sa­rı­la­nın ise son­ra­dan gör­me, şı­ma­rık ve “kö­yü­nün ger­çek­le­ri”nden kop­muş Ala­man­cı ol­du­ğu mea­lin­de bir tes­pit ya­par.
Siz alın bu tes­pi­ti, ken­di­le­ri­ne il­ti­fat et­ti­ği hal­de AK Par­ti’ye oy ve­ren seç­me­ni ‘man­tık­sız­lık’la suç­la­yan Onur Öy­men ile Türk hal­kı ara­sın­da­ki pa­to­lo­jik iliş­ki­ye uyar­la­yın; üç aşa­ğı beş yu­ka­rı ay­nı so­nuç or­ta­ya çı­ka­cak­tır.

Tavsiye Et
Bindirilmiş gelincik kıtaları
“Mi­ting­ler san­dı­ğa yan­sı­ma­dı” tep­ki­si, bu top­lu­mu hiç ta­nı­ma­yan ve ta­nı(ş)mak ko­nu­sun­da zer­re­ce ümit va­at et­me­yen kro­nik Tun­cay Öz­kan tep­ki­si­dir. TV stüd­yo­sun­dan üçün­cü dün­ya tar­zı pro­pa­gan­da yap­mak­la “mil­yon­lar­ca ge­lin­cik­ten tar­la” yap­tı­ğı­nı sa­nan­lar, ge­lin­ci­ğin ne ol­du­ğu­nu ve na­sıl özen­le ya­şa­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bi­li­yor­lar mı aca­ba? Ge­lin­cik ye­tiş­tir­mek için eli­ne kaz­ma-kü­re­ği alıp top­ra­ğı bel­le­mek, ara­zi­nin ni­te­lik­le­ri­ni, ora­da da­ha ön­ce ne­ler ye­tiş­ti­ği­ni, su­yu­nu, ik­li­mi­ni bil­mek ve her an emek ver­mek ge­re­ki­yor.
Stüd­yo­da Mi­ne G. Kı­rık­ka­nat ve Hul­ki Ce­vi­zoğ­lu ile sa­taş­ma ve ha­ka­ret se­ans­la­rı dü­zen­le­mek­le ge­lin­cik tar­la­sı ya­pıl­mı­yor.
Ya­pıl­sa bi­le ‘bin­di­ril­miş’ olu­yor; ya­ni sak­sı­da ve ça­bu­cak so­lu­yor.

Tavsiye Et