Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (October 2007) > Müzik
Müzik
Film Müziği: Tarihçe ve Yazılar
Sadi Konuralp
İstanbul: Oğlak Yayıncılık, 2004
 
Film mü­zi­ği ses­siz film dö­ne­min­de doğ­muş bir tür. Ses­siz akıp gi­den gö­rün­tü­le­rin ba­şı­na in­san­la­rı otur­tup on­la­rı uzun sü­re ora­da tu­ta­bil­mek pek müm­kün ol­ma­dı­ğı için pal­ya­tif bir çö­züm ola­rak tü­re­yen “can­lı ça­lan film or­kes­tra­la­rı” za­man­la ye­ri­ni ka­yıt­la­ra terk et­se de, film­de mü­zik kul­la­nı­mı ko­nu an­la­tı­mı­nı de­rin­leş­tir­me­si ve se­yir­ci üze­rin­de bı­rak­tı­ğı yo­ğun et­ki se­be­biy­le ses­li fil­min do­ğu­şun­dan son­ra da de­vam et­ti. Sa­di Ko­nu­ralp, as­len si­ne­ma ala­nın­da bir aka­de­mik ka­ri­ye­re sa­hip ol­ma­ma­sı­na rağ­men, sa­ha­da­ki de­rin bil­gi­siy­le par­mak ısır­tı­yor, ni­ce aka­de­mis­ye­ne taş çı­kar­tı­yor. Kim­ya ala­nın­da dok­to­ra ya­pan ba­şa­rı­lı bir öğ­ren­ci iken her şe­yi terk eden ve ken­di­si­ni film araş­tır­ma­la­rı­na ada­yan Ko­nu­ralp, Türk­çe­de bu spe­si­fik ko­nu üze­ri­ne der­li top­lu ka­le­me alın­mış bel­ki de ilk ki­ta­bı yaz­dı. Ki­tap as­lın­da Ko­nu­ralp’in ta­sar­la­dı­ğı şe­kil­de ya­yım­lan­mış de­ğil; çün­kü Ko­nu­ralp ki­ta­bı­nı ha­zır­la­dı­ğı sı­ra­da Be­yoğ­lu’nda ih­mal so­nu­cu ge­çir­di­ği bir ka­za­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ve­fa­lı dost­la­rı ise, onun çe­şit­li der­gi­ler­de ya­yım­lan­mış ma­ka­le­le­ri­ni, ha­zır­la­mış ol­du­ğu tas­la­ğı esas ala­rak ama ge­liş­ti­re­rek bir ara­ya ge­tir­di­ler ve ya­yım­la­dı­lar. Ki­ta­bı oku­du­ğu­nuz­da ya­za­rın de­rin­lik­li bil­gi­si ve akı­cı üs­lu­bu kar­şı­sın­da hay­ran­lı­ğı­nı­zı giz­le­ye­bil­me­niz müm­kün de­ğil. Eser, ar­ke­olo­jik si­ne­ma dev­ri ile baş­lı­yor; ses­siz ve aka­bin­de ses­li film de­vir­le­ri­ni ma­sa­ya ya­tı­rı­yor. Son­ra­sın­da bağ­la­mı­nı ye­re­le kay­dı­ra­rak Tür­ki­ye’de­ki film mü­zi­ği ça­lış­ma­la­rı­nı dö­nem­ler ha­lin­de ele alı­yor. “Film mü­zik­le­ri ta­ri­hi”nin ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de su­nul­du­ğu bu ilk kıs­mı, “tek­nik ya­zı­lar”dan mey­da­na ge­len ikin­ci kı­sım ta­kip edi­yor. Bu­ra­da ise bes­te­ci se­çi­min­den film mü­zi­ği­nin be­lir­len­me­si­ne mü­zik tek­nik­le­ri; Wes­tern, kor­ku, ma­ce­ra, fe­la­ket, ko­me­di ve di­zi film tür­le­ri­ne gö­re film mü­zi­ği gi­bi ko­nu­lar in­ce­le­ni­yor. Son ola­rak Ko­nu­ralp’in çe­şit­li der­gi­ler­de ya­yım­la­dı­ğı ve yu­ka­rı­da­ki iki kıs­mın baş­lık­la­rı al­tı­na gir­me­yen ya­zı­la­rı “Der­gi­ler­de­ki Ya­zı­lar” baş­lık­lı üçün­cü bö­lüm­de su­nu­lu­yor. Ge­nel iti­ba­rıy­la hiç üze­ri­ne dü­şün­me­di­ği­miz, bel­ki alay­cı bir gü­lüm­se­mey­le kü­çüm­se­di­ği­miz ve önem­se­me­di­ği­miz bir ala­nı ta­nı­ma­ya ça­lış­mak için iyi bir baş­lan­gıç! /Cihat Arınç

Tavsiye Et
Son Osmanlı: Yandım Ali
Orijinal Film Müziği
Yapım: Kalan Müzik, 2007
 
Son Os­man­lı: Yan­dım Ali, İs­tan­bul’un iş­gal güç­le­ri ta­ra­fın­dan is­ti­la edil­di­ği yıl­lar­da zıp­kın bir İs­tan­bul ka­ba­da­yı­sı olan Yan­dım Ali’nin, Mus­ta­fa Ke­mal Pa­şa ile kar­şı­laş­tık­tan son­ra çap­kın­lık ma­ce­ra­la­rın­dan uzak­la­şa­rak Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda ak­tif rol oy­na­yan bir kah­ra­ma­na dö­nüş­me­si­ni an­la­tan bir film. Ka­ra­oğ­lan se­ri­siy­le ta­nı­nan us­ta ka­lem Su­at Ya­laz’ın ay­nı ad­lı çiz­gi ro­ma­nın­dan si­ne­ma­ya uyar­la­nan ve Mus­ta­fa Şev­ki Do­ğan’ın yö­net­ti­ği Son Os­man­lı: Yan­dım Ali’de yo­ğun ola­rak “va­tan kur­tar­ma” te­ma­sı iş­le­ni­yor. Ev­li sev­gi­li­si Def­ne ile Vi­ya­na’ya ka­ça­rak ev­len­me plan­la­rı ya­pan Tah­ta­cı­za­de­le­rin Yan­dım Ali, Mus­ta­fa Ke­mal Pa­şa ile kar­şı­laş­tık­tan son­ra ümit­siz­lik ha­va­sın­dan kur­tu­lur, zevk ve sa­fa düş­kün­lü­ğü­nü bı­ra­kır ve ken­di­si­ni iş­gal al­tın­da­ki top­rak­la­rı­nı kur­tar­ma­ya adar. Fil­min çe­ki­mi için bü­yük emek­ler sarf edil­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Özel­lik­le de­kor ve kos­tüm kul­la­nı­mı­nın çok ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu söy­le­mek ge­re­kir. Fa­kat ‘va­tan­se­ver’ çe­te­le­rin et­raf­ta ci­rit at­tı­ğı bir dö­nem­de çe­ki­len film, ha­ma­si bir di­le ken­di­si­ni kap­tır­mak­tan kur­tu­la­mı­yor. Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu, Can­su De­re, Emin Boz­te­pe ve En­gin Şen­kan’ın oy­na­dı­ğı ve Türk si­ne­ma­sı­nın son dö­nem­de­ki en id­dia­lı ya­pım­la­rı ara­sın­da yer alan film, gös­te­ri­me gir­di­ği ilk ayın­da 800 bi­ni aşan se­yir­ci­ye ula­şa­rak gi­şe re­ko­ru kır­dı. Al­man­ya, Bel­çi­ka, Fran­sa, İs­viç­re ve Hol­lan­da’da da gös­te­ri­me gi­ren fil­min so­und­track’le­ri de mü­zik mar­ket­le­rin­de sa­tı­şa su­nul­du. Ke­mal Sa­hir Gü­rel, Bi­rol Yay­la, Di­lek Tür­kan, Yur­dal Tok­can gi­bi us­ta mü­zis­yen, bes­te­kâr ve ic­ra­cı­lar­la ça­lış­ma­nın ge­ti­ri­si ola­rak mü­zik­le­rin de fil­min ya­pı­sı­na uy­gun ve ni­te­lik­li ol­du­ğu­nu söy­le­me­li­yiz. /Cihat Arınç

Tavsiye Et
Ihlamurlar Altında-2: Şarkılar
Dizi Film Müzikleri
Yapım: Kalan Müzik, 2007
Ba­zen kö­tü film­le­rin de iyi mü­zi­ği ola­bi­lir. Ki bu­nun ör­nek­le­ri sa­yı­ca hiç de az de­ğil. Me­se­la 90’la­rın or­ta­sın­da çe­ki­len İs­tan­bul Ka­nat­la­rı­mın Al­tın­da kö­tü bir film­di; ama Tu­luy­han Uğur­lu gi­bi us­ta bir mü­zis­ye­nin bes­te­le­di­ği ha­ri­ku­la­de film mü­zik­le­ri sa­ye­sin­de “ida­re eder” sta­tü­sü­ne ka­vuş­tu. Fer­zan Öz­pe­tek’in Ha­mam’ı da ba­şa­rı­sız bir film­di; ama onun­ki ka­dar gü­zel ve ori­ji­nal film mü­zi­ği pek az Türk fil­mi­ne na­sip ol­muş­tur her­hal­de. İş­te Ih­la­mur­lar Al­tın­da di­zi­si­nin mü­zik­le­ri de bu zin­ci­rin son hal­ka­sı sa­yı­la­bi­lir. Va­roş ede­bi­ya­tı­na yas­la­nan sı­ra­dan bir me­lod­ra­mın ara­besk ha­va­sı­nı bir ta­ra­fa bı­ra­kıp Me­li­hat Gül­ses’ten “Çok Âşı­ğın Var Di­yor­lar” şar­kı­sı­nı din­le­mek ger­çek­ten de hu­zur ve­ri­ci… Da­ha faz­la ne söy­le­ye­bi­li­rim ki? Hiç! /Cihat Arınç

Tavsiye Et