Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (February 2008) > Ekonomide Gündem
Ekonomide Gündem
Küresel finans sistemi çatırdıyor
Dün­ya­nın en bü­yük eko­no­mi­si ABD’de iş­siz­lik ora­nı­nın Ara­lık ayın­da %5 ile son iki yı­lın en yük­sek dü­ze­yi­ne çık­ma­sı ve ay­nı dö­nem­de pe­ra­ken­de sa­tış­la­rı­nın %0,4 ora­nın­da düş­me­si; ABD’nin en bü­yük fi­nans ku­ru­lu­şu Ci­tig­ro­up’un 2007 yı­lı­nı 18 mil­yar, ya­tı­rım ban­ka­sı Mer­rill Lynch’in 8,6 mil­yar do­lar za­rar­la ka­pa­ma­sı dün­ya eko­no­mi­sin­de dur­gun­luk tar­tış­ma­la­rı­na ne­den ol­du. Ar­tan dur­gun­luk kay­gı­la­rı ve eko­no­mi­ye iliş­kin be­lir­siz­lik­ler ne­de­niy­le ABD’de bor­sa­lar 2002 yı­lın­dan bu ya­na en bü­yük dü­şü­şü­nü ya­şar­ken, tüm dün­ya bor­sa­la­rı­nı da olum­suz et­ki­le­di. Ül­ke eko­no­mi­si­nin dur­gun­lu­ğa gir­me­si­ni ön­le­mek için ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush’un 150 mil­yar do­larlık vergi indirimini içeren ön­lem pa­ke­ti­ni açık­la­ma­sı da dü­şü­şü dur­dur­ma­ya yet­me­di. 2006 yı­lın­da gü­ven­lik ne­de­niy­le 6 Ame­ri­kan li­ma­nı­nın Du­bai Ports World’e sa­tı­şı­nı en­gel­le­yen ABD hü­kü­me­ti, bu­gün ül­ke­nin en bü­yük fi­nans ku­ru­luş­la­rı­nın pet­rol zen­gi­ni Kör­fez ül­ke­le­ri­ne par­ça par­ça sa­tıl­ma­sı­na her­han­gi bir tep­ki­de bu­lu­na­maz du­ru­ma gel­di. ABD Mer­kez Ban­ka­sı (FED) ola­ğa­nüs­tü ka­rar­la fa­iz oran­la­rı­nı 0,75 pu­an dü­şü­re­rek %3,5 se­vi­ye­si­ne çek­ti. Uz­man­lar, kri­zin cid­di­ye­ti­ni gö­ren FED’in bu ham­le­siy­le en bü­yük kar­tı oy­na­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Tavsiye Et
Dünya ekonomisini gelişmekte olan ülkeler kurtaracak
Dün­ya Ban­ka­sı’nın ya­yım­la­dı­ğı 2008 yı­lı Kü­re­sel Eko­no­mik Bek­len­ti­ler Ra­po­ru’na gö­re, bu yıl ABD ve di­ğer ge­liş­miş ül­ke­ler­de bek­le­nen eko­no­mik ya­vaş­la­ma, ge­liş­mek­te olan eko­no­mi­le­rin bü­yü­me­si ile önem­li öl­çü­de te­la­fi edi­le­cek. Ra­por­da 2008 yı­lın­da dün­ya eko­no­mi­sin­de­ki bü­yü­me hı­zı­nın ya­vaş­la­ya­ca­ğı, an­cak bü­yük bir dur­gun­luk ih­ti­ma­li­nin za­yıf ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Ay­rı­ca ge­çen yıl %3,6 bü­yü­yen dün­ya eko­no­mi­si­nin bü­yü­me hı­zı­nın bu yıl %3,3’e ge­ri­le­ye­ce­ği tah­min edi­lir­ken, ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin %7,1, ge­liş­miş eko­no­mi­le­rin ise %2,2 bü­yü­me hı­zı ka­te­de­ce­ği ifa­de edi­li­yor. 2008’de ABD’nin %1,9, Ja­pon­ya’nın %1,8, Av­ro Böl­ge­si’nin %2,1 bü­yü­ye­ce­ği tah­min edi­len ra­por­da Çin’in %10,8, Hin­dis­tan’ın %8,4, Tür­ki­ye’nin %5,4 bü­yü­ye­ce­ği ön­gö­rü­lü­yor. Ba­zı uz­man­lar ise Ame­ri­kan ko­nut pi­ya­sa­sın­da­ki kri­zin eko­no­mi­de dur­gun­lu­ğa ne­den ol­ma­sı ih­ti­ma­li, ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin ih­ra­ca­tı­na dar­be vu­ra­ca­ğın­dan, bu tah­min­le­rin ger­çek­leş­me­si­nin im­kan­sız ola­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor. Ay­rı­ca ra­por­da, pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı­nın yıl için­de sü­rek­li dü­şüş gös­ter­me­si bek­le­ni­yor.

Tavsiye Et
Petrolün dörtte birini tek başına ABD tüketiyor

BP Ener­ji İs­ta­tis­tik­le­ri 2007 Ra­po­ru’na gö­re dün­ya ham pet­rol üre­ti­mi 2006 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le 3.914,1 mil­yon ton olur­ken; ay­nı dö­nem­de tü­ke­tim 3.889,8 mil­yon to­nu bul­du. En çok ham pet­rol üre­ten ül­ke 514,6 mil­yon ton ile Suu­di Ara­bis­tan olur­ken, bu ül­ke­yi 311,8 mil­yon ton ile ABD, 209,8 mil­yon ton ile İran iz­le­di. 2000 yı­lın­da 352,6 mil­yon ton pet­rol üre­ten ABD’nin üre­ti­mi gi­de­rek aza­lıp 2006’da 311,8 mil­yon to­na düş­tü. 2006 yı­lın­da top­lam pet­rol üre­ti­mi­nin %24,1’i olan 938,8 mil­yon ton ham pet­rol tü­ke­ten ABD’yi, 349,8 mil­yon ile Çin, 235 mil­yon ton ile Ja­pon­ya iz­le­di. Tür­ki­ye ise ay­nı dö­nem­de dün­ya top­lam tü­ke­ti­mi­nin %0,73’üne te­ka­bül eden 28,5 mil­yon ton ham pet­rol tü­ket­ti. Uz­man­lar tü­ke­tim mik­ta­rı­nın ay­nı dü­zey­de kal­ma­sı ha­lin­de dün­ya­da mev­cut olan top­lam ham pet­rol re­zer­vi­nin 50 yıl son­ra tü­ke­ne­ce­ği­ni be­lir­ti­yor. Öte yan­dan pet­rol fi­yat­la­rı tüm za­man­la­rın re­ko­ru­nu kı­ra­rak 2008’in ilk gün­le­rin­de 100 do­la­rı bu­lur­ken, dün­ya­nın en bü­yük pet­rol tü­ke­ti­ci­si ko­nu­mun­da olan ABD’de dur­gun­luk en­di­şe­le­ri­nin art­ma­sı­nı ta­ki­ben 90 do­la­rın al­tı­na ge­ri­le­di.


Tavsiye Et
Türkmenistan’da yaşam bedava oluyor
Sov­yet­ler Bir­li­ği’nin da­ğıl­ma­sın­dan son­ra bağımsız olan, 1 do­la­ra 50 lit­re ile dün­ya­da akar­ya­kı­tın en ucuz sa­tıl­dı­ğı Türk­me­nis­tan’da ki­şi ba­şı­na bel­li mik­tar­da ay­lık be­da­va ben­zin uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­di. Da­ha ön­ce do­ğal­gaz, elek­trik ve şe­be­ke su­yu da sı­nır­lı mik­tar­da üc­ret­siz ola­rak ve­ril­me­ye baş­lan­mış­tı. Ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Do­ğal­gaz ve Pet­rol­den So­rum­lu Dev­let Baş­kan Yar­dım­cı­sı Taç­ber­di Ta­gi­yev, ki­şi ba­şı ay­lık ben­zin li­mi­ti­ni aşan­la­ra pi­ya­sa fi­ya­tın­dan akar­ya­kıt sa­tı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. Eko­no­mi­de ar­ka ar­ka­ya al­mış ol­du­ğu po­pü­list ka­rar­lar ne­de­niy­le Dev­let Baş­ka­nı Gur­ban­gu­li Ber­di­mu­ham­me­dov, halk ta­ra­fın­dan “Ro­bin Ho­od” ola­rak gö­rü­lü­yor. Ül­ke­nin can da­ma­rı olan ben­zin kay­nak­la­rı ko­nu­sun­da Türk­me­nis­tan; Rus­ya ve Çin ile Do­ğu’ya, AB ve ABD ile or­tak pro­je­ler yü­rü­te­rek Ba­tı’ya ya­kın­la­şı­yor.

Tavsiye Et
Zenginlikte İngiltere ABD’yi geçecek
Ox­ford Eco­no­mics ad­lı eko­no­mik ana­liz ku­ru­mu­nun yap­tı­ğı araş­tır­ma­da, 19. yüz­yıl­dan be­ri ilk kez 2008’de İn­gil­te­re hal­kı­nın zen­gin­lik ko­nu­sun­da ABD’li­le­ri ge­ri­de bı­ra­ka­ca­ğı açık­lan­dı. Araş­tır­ma­ya gö­re, 1993 yı­lın­da İn­gil­te­re’de ki­şi ba­şı­na dü­şen mil­li ge­lir ABD’nin %34, Alma­nya’nın %33 ve Fran­sa’nın %26 ge­ri­sin­de iken, 2008’de İn­gil­te­re’de­ki ki­şi ba­şı mil­li ge­lir ABD’den 250, Al­man­ya’dan 1835, Fran­sa’dan ise 1800 ster­lin da­ha yük­sek ola­rak 23.500 ster­li­ne ula­şa­cak. An­cak araş­tır­ma­da, mal ve hiz­met­le­rin İn­gil­te­re’ye oran­la ABD’de da­ha ucuz ol­ma­sı ne­de­niy­le ABD’li­le­rin alım gü­cü­nün da­ha yük­sek ka­la­ca­ğı bil­di­ril­di. İn­gil­te­re’nin ar­tık Av­ru­pa’nın has­ta ada­mı ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten uz­man­lar, ül­ke­nin bu­gün­kü ko­nu­mu­nu, son 15 yıl­da ar­tan eko­no­mik ve­rim ve do­lar kar­şı­sın­da­ki güç­lü ster­lin­den al­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

Tavsiye Et
Almanya’da 38 yıl sonra bütçe dengesi sağlandı
Al­man­ya’nın Wi­es­ba­den ken­tin­de­ki Fe­de­ral İs­ta­tis­tik Da­ire­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, 2007 yı­lın­da ül­ke ça­pın­da 70 mil­yon av­ro büt­çe faz­la­sı ve­ril­di­ği bil­di­ril­di. 2006 yı­lın­da açı­ğın 36,96 mil­yar av­ro ol­du­ğu Al­man­ya’nın büt­çe­sin­de 1969 yı­lın­dan bu ya­na ilk kez ge­lir-gi­der den­ge­si sağ­lan­dı. Büt­çe den­ge­si­nin sağ­lan­ma­sın­da eko­no­mik can­lan­ma­ya bağ­lı ola­rak ver­gi ge­li­ri­nin %4,7 ora­nın­da art­ma­sı et­ki­li ol­du. Ra­por, büt­çe açı­ğı­nın GSMH’ye ora­nı­nın %3 ol­ma­sı­nı içe­ren Ma­as­tricht kri­ter­le­ri­ni 2002-2005 yıl­la­rı ara­sın­da ye­ri­ne ge­ti­re­me­yen Al­man­ya’nın, 2007 yı­lın­da ni­ha­yet bu kri­ter­le­ri tut­tur­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Ay­rı­ca Al­man­ya Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da 2007 yı­lın­da borç­lan­ma­nın 14,3 mil­yar av­roy­la 1989 yı­lın­dan bu ya­na en dü­şük se­vi­ye­de ger­çek­leş­ti­ği­ni bil­dir­di.

Tavsiye Et
İyileşen yatırım ortamı, yabancı yatırımı çekiyor
Türk eko­no­mi­si­nin te­mel kı­rıl­gan­lı­ğın­dan bi­ri olan ca­ri açı­ğın fi­nan­se edil­me­si için ge­rek­li olan ya­ban­cı ser­ma­ye­de son yıl­lar­da bü­yük ar­tış gö­rü­lü­yor. Bir­leş­miş Mil­let­ler Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Kon­fe­ran­sı (UNC­TAD) ve­ri­le­ri­ne gö­re, 2000 yı­lın­da dün­ya­da­ki doğ­ru­dan ya­ban­cı ser­ma­ye­den %0,1’den az pay alan Tür­ki­ye’nin pa­yı %2’ye yak­laş­tı. UNC­TAD ra­po­run­da, 2000’li yıl­la­rın ba­şın­da yıl­lık or­ta­la­ma 500-900 mil­yon do­lar ara­lı­ğın­da doğ­ru­dan ya­ban­cı ser­ma­ye çe­ken Tür­ki­ye, 2005 yı­lın­dan iti­ba­ren yıl­da 20-30 mil­yar do­lar ser­ma­ye çe­ken ül­ke­ler gru­bun­da yer alı­yor. Doğ­ru­dan ya­ban­cı ser­ma­ye­nin geç­miş yıl­la­ra oran­la 15-20 kat art­ma­sın­da ül­ke­de­ki ya­tı­rım or­ta­mı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik ya­pı­sal ön­lem­le­rin et­ki­li ol­du­ğu be­lir­ti­len ra­por­da, ener­ji şir­ket­le­ri­nin göz­de­si olan Kör­fez’­de­ki zen­gin pet­rol ül­ke­le­ri ka­dar Tür­ki­ye’nin de ya­ban­cı ser­ma­ye çek­ti­ği be­lir­ti­li­yor. An­cak son yıl­lar­da doğ­ru­dan ya­ban­cı ser­ma­ye­nin ye­ni şir­ket­ler kur­mak­tan zi­ya­de ül­ke­de mev­cut olan şir­ket­le­ri sa­tın al­ma­sı do­la­yı­sıy­la is­tih­da­mın art­ma­sı­na bü­yük kat­kı sağ­la­ma­dı­ğı bi­li­nen bir ger­çek.

Tavsiye Et
Türkiye büyüyor ama yetişemiyor
Baş­ba­kan­lık Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Ulus­la­ra­ra­sı Eko­no­mik Gös­ter­ge­ler ve­ri­le­ri­ne gö­re, 2006’da Tür­ki­ye’nin ki­şi ba­şı­na Gay­ri Sa­fi Yur­ti­çi Ha­sı­la­sı (GSYH) 1980 yı­lı­na gö­re %252 ar­ta­rak 5.520 do­la­ra çı­kar­ken, ay­nı dö­nem­de ABD’de %258 ar­tış­la 43.878 do­la­ra, Ja­pon­ya’da %282 ar­tış­la 35.095 do­la­ra, AB-27’de ise %282 ar­tış­la 29.549 do­la­ra yük­sel­di. Ra­po­ra gö­re, 26 yıl­lık sü­re­de ki­şi ba­şı mil­li ge­li­ri­ni en çok ar­tı­ran üç ül­ke Gü­ney Ko­re, İr­lan­da ve Lük­sem­burg ol­du. Araş­tır­ma­da di­ğer ül­ke­le­re oran­la 26 yıl­da Tür­ki­ye’nin ne ka­dar yol al­dı­ğı­nı gör­mek için ki­şi ba­şı mil­li ge­lir 100 ka­bul edi­li­yor. Bu­na gö­re; 1980 ve 2006 yıl­la­rın­da ki­şi ba­şı mil­li ge­lir ABD’de 781’den 795’e, Ja­pon­ya’da 585’den 636’ya, AB-27’de 493’ten 535’e yük­se­lir­ken; İs­viç­re’de 1.083’ten 920’ye, Fran­sa’da 806’dan 664’e, Avus­tral­ya’da 665’ten 617’ye düş­tü. Uz­man­lar ge­liş­miş ül­ke­ler ile mil­li ge­lir far­kı­nın ka­pan­ma­sı için Tür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet gü­cü­ne da­ya­lı bir bü­yü­me stra­te­ji­si ge­liş­tir­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­de­di­yor.

Tavsiye Et
Hükümetin direnci kırılınca enerji fiyatlarına zam yaptı
Son 5 yıl­dır elek­trik fi­yat­la­rı­nı sa­bit tu­tan hü­kü­met, elek­tri­ğe ko­nut­ta %15, sa­na­yi­de %10 ora­nın­da zam yap­tı. Pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı­nın 2002 yı­lın­da 20 do­lar iken, 2008’de 100 do­la­ra çık­tı­ğı­nı söy­le­yen Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, ay­nı dö­nem­de elek­tri­ğe zam yap­ma­ya­rak sa­na­yi­ci, ih­ra­cat­çı ve dü­şük ge­li­re sa­hip ke­si­me bü­yük kat­kı sağ­la­dık­la­rı­nı ve bu du­ru­mun eko­no­mi­ye des­te­ği­nin 20 mil­yar do­lar ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. 1987’de kul­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı do­ğal­ga­zdan ağır­lık­lı ola­rak elek­trik üre­ti­min­de yararlanan Tür­ki­ye, pet­rol fi­ya­tı­na bağ­lı ola­rak do­ğal­gaz fi­yat­la­rı­nı %7,4 ora­nın­da art­tır­dı. Ener­ji­de dı­şa ba­ğım­lı­lık ora­nı­nın %72 se­vi­ye­si­ne gel­di­ği Tür­ki­ye’de kom­şu ül­ke­ler­den alı­nan do­ğal­gaz­da kı­sın­tı­la­rın mey­da­na gel­me­si üre­tim­de ke­sin­ti­le­re ne­den olu­yor. Uz­man­lar, ül­ke­nin ener­ji dar­bo­ğa­zın­dan kur­tul­ma­sı için kı­sa va­de­de ter­mik, rüz­gar ve hib­rit san­tral­le­ri­ni dev­re­ye sok­ma­sı, uzun va­de­de ise nük­le­er ve hid­ro­elek­trik san­tral­le­r kur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­lu­yor.

Tavsiye Et
Türkiye insan gelişiminde Çin’in altında yer alıyor
BM ta­ra­fın­dan, do­ğum­da bek­le­nen ya­şam sü­re­si, eği­tim se­vi­ye­si gi­bi kri­ter­le­re da­ya­nı­la­rak ya­pı­lan ve 177 ül­ke­nin de­ğer­len­di­ril­di­ği İn­sa­ni Ge­li­şim 2007-2008 Ra­po­ru’nda Tür­ki­ye 84. sı­ra­da yer alı­yor. Tüm ül­ke­le­ri yük­sek, or­ta ve dü­şük in­san ge­li­şi­mi şek­lin­de üç grup­ta ele alan ra­por­da, yet­miş ül­ke­nin yer al­dı­ğı yük­sek ge­liş­miş­lik gru­bun­da ilk üç sı­ra­da İz­lan­da, Nor­veç, Avus­tral­ya bu­lu­nu­yor. Tür­ki­ye’nin de için­de bu­lun­du­ğu or­ta ge­liş­miş­lik gru­bun­da ilk sı­ra­da Do­mi­ni­ka yer alır­ken, Çin 81., Er­me­nis­tan 83., Su­ri­nam ise 85. sı­ra­da bu­lu­nu­yor. Türk in­sa­nı­nın do­ğum­da bek­le­nen ya­şam sü­re­si­nin 71,4 yıl ol­du­ğu be­lir­ti­len ra­por­da ül­ke nü­fu­su­nun 2015’te %1,2’lik bü­yü­mey­le 82,1 mil­yo­na ula­şa­ca­ğı tah­min edi­li­yor. Ra­por­da Tür­ki­ye’de­ki en fa­kir %10’luk ke­si­min ül­ke kay­nak­la­rın­dan %2 pay alır­ken, en zen­gin %20’lik ke­si­min ül­ke kay­nak­la­rı­nın %49,7’si­ni tü­ket­ti­ği­ne dik­kat çe­ki­li­yor.

Tavsiye Et
Ülkesine güvenen yerli yatırımcının kârı artıyor
Ulus­la­ra­ra­sı de­ne­tim ve da­nış­man­lık şir­ke­ti Ernst&Yo­ung’ın Bir­leş­me ve Sa­tın Al­ma İş­lem­le­ri 2007 Ra­po­ru’na gö­re, ge­çen yıl yo­ğun si­ya­si gün­dem ve mort­ga­ge kri­zi­nin et­ki­le­ri­ne rağ­men Tür­ki­ye’de top­lam 25,5 mil­yar do­la­ra ula­şan 182 bir­leş­me ve sa­tın al­ma iş­le­mi ger­çek­leş­ti. Ra­por, top­lam iş­lem hac­mi­nin %34’ünü ger­çek­leş­ti­ren yer­li ya­tı­rım­cı­la­rın 2006’da %9 olan pay­la­rı­nı yak­la­şık dört kat art­tı­ra­rak 8,6 mil­yar do­la­ra çı­kar­dık­la­rı­na dik­kat çe­ki­yor. Tür­ki­ye’ye gü­ve­nen yer­li ya­tı­rım­cı­nın bek­len­ti­le­ri­ne gö­re 2008 de olum­lu ge­çe­cek. Hal­ka açık şir­ket­le­rin kâr­lı­lı­ğı­nın son 10 yıl­da %10’dan %16-20 ara­lı­ğı­na yük­sel­di­ği­ni be­lir­ten Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu (SPK) Baş­ka­nı Tu­ran Erol, 2001 son­ra­sın­da hal­ka açık şir­ket­ler­de borç­la­rın ak­tif­le­re ora­nı­nın %32,5’ten %17,5 se­vi­ye­si­ne in­di­ği­ni vur­gu­la­dı.

Tavsiye Et
Alışverişlerde nakit ödeme azalıyor
Mas­ter­Card’ın 13 ül­ke­de ger­çek­leş­tir­di­ği Kü­re­sel Na­kit Kul­la­nı­mı Araş­tır­ma­sı’nın so­nuç­la­rı­na gö­re, ka­tı­lım­cı­la­rın %66’sı beş yıl ön­ce­si­ne oran­la bu­gün da­ha az na­kit öde­me ya­par­ken, ka­tı­lım­cı­la­rın %75’i ge­le­cek­te bü­yük mik­tar na­kit ta­şı­ma­nın ge­rek­siz ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nın Mas­ter­Card Tür­ki­ye Ofi­si ta­ra­fın­dan açık­la­nan Mas­te­rIn­dex so­nuç­la­rı­na ben­zer ol­du­ğu ifa­de edi­lir­ken, Mas­te­rIn­dex araş­tır­ma­sın­da Türk hal­kı­nın %40’ı, 35 YTL’nin al­tın­da­ki har­ca­ma­la­rı­nı kre­di kar­tı ile yap­tı­ğı be­lir­til­di. Araş­tır­ma Türk hal­kı­nın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun ga­ze­te ba­yii ve bü­fe gi­bi yer­ler­de de ka­bul edil­me­si ha­lin­de kre­di kar­tı­nı ter­cih ede­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. Uz­man­lar kre­di kar­tı kul­la­nı­mı ile tü­ke­ti­ci­le­rin da­ha hız­lı, ko­lay ve gü­ven­li alış­ve­riş yap­tı­ğı­nı be­lir­tir­ken bu du­ru­mun dün­ya ti­ca­re­ti­nin ge­liş­me­si­ne kat­kı sağ­la­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­yor­lar.

Tavsiye Et