Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (April 2008) > Ekonomide Gündem
Ekonomide Gündem
Enflasyon dünyayı tehdit ediyor
Dün­ya­da eko­no­mik dur­gun­luk kay­gı­sı­na rağ­men yük­se­len pi­ya­sa eko­no­mi­le­rin­de­ki bü­yü­me­nin de­vam et­me­si, gı­da ve ener­ji ta­le­bi­ni ar­tı­rır­ken enf­las­yo­nun yük­sek dü­zey­le­re ulaş­ma­sı­na ne­den ol­du. Enf­las­yo­na ne­den ola­rak gös­te­ri­len pet­rol fi­yat­la­rı, 2007 yı­lı Ocak ayın­da 55 do­lar iken şim­di 100 do­lar ci­va­rın­da sey­re­di­yor. Buğ­day fi­yat­la­rı %20’nin üze­rin­de ar­tar­ken süt, pey­nir ve yu­mur­ta fi­yat­la­rı %30 art­tı. Şu­bat ayın­da yıl­lık fi­yat ar­tı­şı İn­gil­te­re’de %2,5, Al­man­ya’da %2,9, ABD’de %4,3, İs­pan­ya’da %4,4 ile re­kor dü­zey­de ger­çek­le­şir­ken Bel­çi­ka’da enf­las­yon %3,6 ile son 16,5 yı­lın en yük­sek se­vi­ye­sin­de ulaş­tı. Yıl­lar­ca fi­yat dü­şüş­le­ri­nin ya­şan­dı­ğı dün­ya­nın ikin­ci bü­yük eko­no­mi­si Ja­pon­ya’da Ocak ayı iti­ba­riy­le tü­ke­ti­ci fi­yat­la­rın­da­ki yıl­lık ar­tış %0,8 ile son 10 yı­lın en yük­sek dü­ze­yi­ne çık­tı. Suu­di Ara­bis­tan’da Şu­bat ayın­da yıl­lık enf­las­yon %8,67 ile son 27 yı­lın en yük­sek se­vi­ye­si­ne ula­şır­ken, Çin’de bu oran %8,7, Tür­ki­ye’de ise %9,1 ol­du. Gı­da ve ener­ji­de­ki enf­las­yon, fi­yat is­tik­ra­rı­nı sağ­la­mak­la yü­küm­lü mer­kez ban­ka­la­rı­nın işi­ni ol­duk­ça zor­laş­tı­rı­yor.

Tavsiye Et
Amerikan ekonomisi alt üst
ABD’de açık­la­nan mak­ro eko­no­mik ve­ri­ler ül­ke­nin her ge­çen gün re­ses­yo­na gir­me ris­ki­nin art­tı­ğı­na işa­ret eder­ken, iş­siz­lik ora­nı­nın %4,8 ile son beş yı­lın en kö­tü ra­kam­la­rı­na ulaş­ma­sı ABD’de tü­ke­ti­ci­le­rin mo­ra­li­ni olum­suz et­ki­le­di. Ban­ka­lar ara­sın­da­ki borç­lan­ma ma­li­yet­le­ri­ni dü­şür­mek için Ame­ri­kan Mer­kez Ban­ka­sı FED’in ban­ka­la­ra 200 mil­yar do­lar Ha­zi­ne ka­ğı­dı ve­re­ce­ği­ni du­yur­ma­sı da pi­ya­sa­lar­da­ki te­dir­gin­li­ği gi­de­re­me­di. Da­ha son­ra 16,6 mil­yar do­lar­lık kre­di bor­cu­nu fi­nan­se ede­me­yen dün­ya­nın en bü­yük ya­tı­rım fon­la­rın­dan ABD’li Carl­yle Gro­up’un iş­ti­ra­ki Carl­yle Ca­pi­tal’in tas­fi­ye edil­me­si ve ABD’nin en bü­yük be­şin­ci ya­tı­rım ban­ka­sı Be­ar Ste­arns’in if­las et­me­si pi­ya­sa­la­rdaki krizin üzerine tuz-bi­ber ol­du. Hız­la bü­yü­yen ma­li kri­zi dur­dur­mak ve ül­ke eko­no­mi­si­ni can­lan­dır­mak için ha­re­ke­te ge­çen FED, 0,75 pu­an in­di­re­rek fa­iz oran­la­rı­nı 2,25’e dü­şü­rür­ken, 1929’da­ki Bü­yük Buh­ran’dan bu ya­na ilk de­fa ya­tı­rım ban­ka­la­rı ve ara­cı ku­rum­la­ra borç­lan­ma im­ka­nı sun­du. Mort­ga­ge kay­nak­lı za­rar­lar ne­de­niy­le son 9 ay içe­ri­sin­de ABD ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de 34 bin ban­ka­cı işin­den olur­ken ya­tı­rım ban­ka­sı Gold­man Sachs, kri­zin ABD’li fi­nans ku­ru­luş­la­rı­na za­ra­rı­nın 460 mil­yar do­la­rı bu­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.

Tavsiye Et
Çin yabancı sermaye cenneti
Dev­let Kon­se­yi En­düs­tri ve Ti­ca­ret İda­re­si (SA­FIC) ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Çin’in 1978’de baş­lat­tı­ğı dı­şa açıl­ma po­li­ti­ka­sın­dan bu ya­na ge­çen 30 yıl­da 286.200 ya­ban­cı ser­ma­ye­li şir­ke­te ya­tı­rım ona­yı ve­ri­lir­ken Çin top­lam 2,11 tril­yon do­lar dış ya­tı­rım al­dı. Ge­len ya­ban­cı şir­ket­le­rin bü­yük bir kıs­mı üre­tim sek­tö­rün­de yer alı­yor. Da­ha ön­ce ya­ban­cı şir­ket­ler için ge­çer­li olan %15’lik ver­gi ora­nı­nın 1 Ocak 2008 ta­ri­hin­den iti­ba­ren uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan ye­ni ge­lir ka­nu­nu ile %25 ola­rak de­ğiş­me­si so­nu­cun­da ya­ban­cı ser­ma­ye­li şir­ket­ler da­ha re­ka­bet­çi bir or­tam­da iş ya­pa­cak­lar. Açık­la­ma­ya gö­re, Çin’e ya­pı­lan ya­ban­cı ser­ma­ye­de en bü­yük pa­yı 206.700 ya­tı­rım­la As­ya­lı şir­ket­ler alır­ken, bu şir­ket­le­ri sı­ra­sıy­la Ku­zey Ame­ri­ka, Av­ru­pa Bir­li­ği ve La­tin Ame­ri­ka iz­li­yor. Öte yan­dan Çin’in dö­viz re­zerv­le­ri Şu­bat ayın­da 57,3 mil­yar do­lar ar­tış­la 1.647 tril­yon do­la­ra ula­şır­ken, ABD ve Av­ru­pa’da­ki eko­no­mik dur­gun­lu­ğa bağ­lı ola­rak Çin’in dış ti­ca­ret faz­la­sı Şu­bat ayın­da %63 ge­ri­le­di.

Tavsiye Et
Şirketlerin üçte ikisi yolsuzlukla karşılaşıyor
Ulus­la­ra­ra­sı de­ne­tim, ver­gi ve da­nış­man­lık şir­ke­ti Pri­ce­wa­ter­ho­use­Coo­pers (PwC)’ın 70 ül­ke­den 4’ü Türk 390 üst dü­zey yö­ne­ti­ci ile gö­rü­şe­rek ha­zır­la­dı­ğı yol­suz­luk­la mü­ca­de­le araş­tır­ma­sı­na gö­re, yö­ne­ti­ci­le­rin yak­la­şık üç­te iki­si şir­ket­le­rin­de yol­suz­luk gi­ri­şi­miy­le kar­şı­la­şı­yor. Araş­tır­ma­ya ka­tı­lan şir­ket­le­rin ço­ğu yol­suz­luk kar­şı­tı prog­ram­la­ra gü­ven­mi­yor. Araş­tır­ma­ya gö­re, yö­ne­ti­ci­le­rin %39’u rüş­vet ta­le­bin­de bu­lu­nan ka­mu gö­rev­li­le­ri yü­zün­den iha­le kay­be­der­ken %42’si ra­kip­le­ri­nin rüş­vet ver­di­ği­ni id­di­a edi­yor. Son yıl­lar­da yol­suz­luk­la il­gi­li ya­sa­la­rı ih­lal eden şir­ket­le­rin mil­yon­lar­ca do­lar ce­za öde­di­ği­ne dik­kat çe­ken PwC Tür­ki­ye Su­iis­ti­mal İn­ce­le­me­le­ri Di­rek­tö­rü Way­ne Ant­hony, ye­ni fır­sat­lar ara­yan şir­ket­le­rin gi­de­rek Bre­zil­ya, Rus­ya, Hin­dis­tan ve Çin gi­bi ge­liş­mek­te olan pa­zar­la­ra yö­nel­di­ği­ni be­lir­ti­yor.

Tavsiye Et
Çalışan kadın sosyal refahı arttırıyor
Ulus­la­ra­ra­sı Ça­lış­ma Ör­gü­tü’nün ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ra gö­re, son 10 yıl­da dünyada ça­lı­şan ka­dın sa­yı­sı 200 mil­yon ar­tış­la 2007’de 1,2 mil­yara, er­kek sa­yı­sı ise 1,8 mil­ya­ra ulaş­tı. Ge­çen 10 yıl­da ça­lı­şan ka­dın­la­rın top­lam ça­lı­şan­lar için­de­ki %40’lık ora­nı de­ğiş­mez­ken, 2007 yı­lın­da hiz­met sek­tö­rün­de­ki ka­dın­la­rın sa­yı­sı ta­rım sek­tö­rün­de­ki­le­rin sa­yı­sı­nı geç­ti. Öte yan­dan Eko­no­mik İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma Ör­gü­tü (OECD)’nün ya­yım­la­dı­ğı “Cin­si­yet ve Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma” baş­lık­lı ra­por­da, dün­ya­da ka­dın nü­fu­sun­dan da­ha iyi ya­rar­lan­ma­nın eko­no­mik bü­yü­me­yi ar­tı­ra­ca­ğı, yok­sul­lu­ğu azal­ta­ca­ğı, sos­yal or­ta­mı ge­liş­ti­re­ce­ği ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir kal­kın­ma­nın sağ­lan­ma­sı­na yar­dım­cı ola­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Ay­rı­ca ra­por, OECD böl­ge­si­nin son yıl­lar­da­ki bü­yü­me­sin­de ça­lı­şan ka­dın sa­yı­sı­nın art­ma­sı­nın önem­li bir yer tut­tu­ğu­na dik­kat çe­ki­yor.    

Tavsiye Et
Su kıtlığının sebebi “yolsuzluk ve kötü yönetim”
BM’nin ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ra gö­re, dün­ya­da iç­me su­yu kıt­lı­ğı­nın ya­şan­ma­sı­na su sek­tö­rün­de­ki yö­ne­tim bo­zuk­lu­ğu ve yol­suz­luk­lar yol açı­yor. Ra­por, özel­lik­le Tür­ki­ye’nin için­de yer al­dı­ğı ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de su kay­nak­la­rı­nın yan­lış de­ğer­len­di­ril­me­si, ye­ter­siz alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı ve su sek­tö­rün­de ya­pı­lan yol­suz­luk­lar ne­de­niy­le in­san­la­rın kay­nak­lar­dan uy­gun şe­kil­de ya­rar­la­na­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­yor. Ra­po­ra gö­re, As­ya, Af­ri­ka ve La­tin Ame­ri­ka’da­ki ba­zı ül­ke­ler­de hal­kın ya­rı­sı, yük­sek su fa­tu­ra­la­rı­nı öde­me­mek için rüş­vet ve­ri­yor. Sek­tör­de­ki yol­suz­luk ve kö­tü yö­ne­tim kul­la­nı­la­bi­lir su için ay­rı­lan kay­nak­la­rı yok edi­yor. BM’ye gö­re, dün­ya nü­fu­su­na ye­te­cek ka­dar iç­me su­yu bu­lu­nu­yor; an­cak ya­rı­dan faz­la­sı Hin­dis­tan ve Çin’de ya­şa­yan 1 mil­yar­dan faz­la in­san ye­ter­li mik­tar­da su­ya ula­şa­mı­yor. 

Tavsiye Et
Dünya borsalarında Türkiye “kayıp lideri”
Kü­re­sel fi­nans pi­ya­sa­la­rın­da ya­şa­nan sı­kın­tı­nın ya­nı sı­ra AK Par­ti’ye açı­lan ka­pat­ma da­va­sı­nın ge­tir­di­ği si­ya­si be­lir­siz­li­ğin de et­ki­siy­le, İMKB en­dek­si, 17 Mart’ta %7,5’lik bir dü­şüş ile 14 ayın en dü­şük se­vi­ye­si olan 38.527 pua­na ine­rek, dün­ya­nın en faz­la de­ğer kay­be­den bor­sa­sı ol­du. Bor­sa­da­ki ka­yıp, 13 mil­yar do­la­rı ge­çer­ken; ser­best pi­ya­sa­da av­ro 2 YTL’yi aş­tı. Ulus­la­ra­ra­sı Ya­tı­rım­cı­lar Der­ne­ği (YA­SED) ta­ra­fın­dan ya­pı­lan Ba­ro­met­re araş­tır­ma­sı­na gö­re, Tür­ki­ye’de­ki ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım­cı­la­rın %53’ü ye­ni ya­tı­rım plan­lar­ken, %70’i Tür­ki­ye’de eko­no­mik bü­yü­me­nin de­ğiş­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor. YA­SED Baş­kan Yar­dım­cı­sı Di­lek Yar­dım, bu yıl Tür­ki­ye’de sağ­lık, tu­rizm, gay­ri­men­kul ve hiz­met sek­tör­le­rin­de ya­pı­la­cak ya­tı­rım­lar­da Kör­fez ve As­ya ül­ke­le­ri­nin pa­yı­nın ar­ta­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor. Bu­na kar­şın kü­re­sel fi­nans sis­te­mi­nin kal­bi Wall Stre­et’de­ki ana­list­ler, kü­re­sel ge­liş­me­ler­den do­la­yı azal­ma­sı ön­gö­rü­len doğ­ru­dan ya­ban­cı ya­tı­rı­mın si­ya­si is­tik­rar­sız­lık­la be­ra­ber da­ha da dü­şe­ce­ği­ni ile­ri sü­rer­ken, Tür­ki­ye’nin ca­ri açı­ğın­da da cid­di so­run­lar ola­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor­lar.

Tavsiye Et
İşsiz sayısı azalırken, işsizlik oranı arttı
Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu’nun ya­yım­la­dı­ğı Ha­ne­hal­kı İş­gü­cü Araş­tır­ma­sı 2007 Ara­lık dö­ne­mi so­nuç­la­rı­na gö­re, Tür­ki­ye’de iş­siz sa­yı­sı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re 10 bin ki­şi aza­la­rak yak­la­şık 2,5 mil­yon ki­şi­ye dü­şer­ken; iş­siz­lik ora­nı 0,1 pu­an ar­tış­la %10,6 dü­ze­yin­de ger­çek­leş­ti. Bu dö­nem­de ça­lı­şan­la­rın %24’ü ta­rım, %21’i sa­na­yi, %5,5’i in­şa­at, %49,5’i hiz­met­ler sek­tö­rün­de is­tih­dam edi­li­yor. Ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi ile kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da 2007 Ara­lık ayın­da ta­rım sek­tö­rün­de is­tih­da­mın pa­yı 2,1 pu­an aza­lır­ken; sa­na­yi sek­tö­rü­nün pa­yı 1,2 pu­an, in­şa­at sek­tö­rü­nün pa­yı 0,1 pu­an, hiz­met­ler sek­tö­rü­nün pa­yı 1,2 pu­an art­tı. İş­gü­cü­ne ka­tıl­ma ora­nı ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re 2007’de 1,3 pu­an aza­la­rak %46,2 olur­ken; top­lam iş­gü­cü­nün %17,6’sı­nı 15-24 yaş gru­bun­da­ki­ler oluş­tu­ru­yor. Öte yan­dan BM Kal­kın­ma Prog­ra­mı (UNDP)’nın “Tür­ki­ye’de Genç­lik” baş­lık­lı ra­po­ru­na gö­re, genç­le­rin %40’lık bö­lü­mü­nü oluş­tu­ran 5 mil­yon ki­şi­nin atıl du­rum­da ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­le­rek, bu sa­yı­nın 2,2 mil­yo­nu­nu ka­dın­la­rın oluş­tur­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

Tavsiye Et
2008’de yabancı sermaye girişi azalacak
Mer­kez Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan açık­la­nan öde­me­ler den­ge­si bi­lan­ço­su­na gö­re, ge­çen yı­lın Ocak ayıy­la kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da bu yı­lın ilk ayın­da Tür­ki­ye’nin ca­ri açı­ğı %28 ora­nın­da ar­ta­rak 3.934 mil­yon do­la­ra yük­sel­di. Bi­lan­ço­ya gö­re, hiz­met­ler den­ge­si, ge­lir den­ge­si ve ca­ri trans­fer­ler­de olum­lu ge­liş­me­ler olur­ken; bir ön­ce­ki yı­lın Ocak ayı­na gö­re dış ti­ca­ret açı­ğı­nın %44,1 ora­nın­da art­ma­sı, ca­ri açık­ta­ki yük­se­li­şin baş­lı­ca se­be­bi­ni oluş­tur­du. 2008’in ilk ayın­da 18.612 ya­ban­cı ser­ma­ye­li şir­ke­tin fa­ali­yet­te bu­lun­du­ğu Tür­ki­ye’de, doğ­ru­dan ya­ban­cı ser­ma­ye gi­ri­şi ise 2007’nin ay­nı ayı­na kı­yas­la %86,3 aza­la­rak net 881 mil­yon do­lar ol­du. Ulus­la­ra­ra­sı Ya­tı­rım­cı­lar Der­ne­ği (YA­SED) ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan bir ra­por­da, Tür­ki­ye’nin 2007 yı­lın­da 22 mil­yar do­lar­lık doğ­ru­dan ya­ban­cı ser­ma­ye gi­ri­şiy­le ca­ri açı­ğın yak­la­şık %60’ını kar­şı­la­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. 2008 yı­lın­da ise, ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da ya­şa­nan sı­kın­tı­lar dik­ka­te alın­dı­ğın­da ya­ban­cı ser­ma­ye gi­ri­şi­nin 15-20 mil­yar do­lar ara­lı­ğı­na ge­ri­le­ye­ce­ği tah­min edi­li­yor.

Tavsiye Et
Sanal alıveriş ekonomiye zarar veriyor
An­ka­ra Ti­ca­ret Oda­sı (ATO)’nın ya­yım­la­dı­ğı “On­li­ne Ka­yıt­dı­şı Eko­no­mi” baş­lık­lı ra­po­ra gö­re, baş­ta Uzak­do­ğu ol­mak üze­re yurt­dı­şı kö­ken­li in­ter­net si­te­le­rin­den fa­tu­ra­sız ve bel­ge­siz sa­tış ne­de­niy­le ya­pı­lan her 100 do­lar­lık alış­ve­riş­ten dev­let 41,6 do­lar ver­gi kay­bı­na uğ­ru­yor. Ra­po­ra gö­re, ba­zı ya­ban­cı kö­ken­li in­ter­net si­te­le­ri güm­rük ver­gi­si öde­me­mek için çe­şit­li yol­la­ra baş­vu­rur­ken, ara­la­rın­da yer­li in­ter­net si­te­le­ri­nin bu­lun­du­ğu yer­li mü­kel­lef­le­rin ge­lir, ku­rum ve is­tih­dam ver­gi­si ver­me­si hak­sız re­ka­be­te yol açı­yor. Ay­rı­ca sa­nal alış­ve­riş­ler ne­de­niy­le iç pi­ya­sa­da da­ral­ma ya­şan­dı­ğı için yer­li fir­ma­lar ge­lir kay­be­di­yor. İn­ter­net üze­rin­den ucu­za sa­tı­lan ürün­le­rin ku­sur­lu ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken ATO Baş­ka­nı Si­nan Ay­gün, tü­ke­ti­ci­le­rin ucuz­lu­ğun çe­ki­ci­li­ği­ne al­dan­ma­ma­la­rı­nı ve bi­linç­li dav­ra­na­rak fa­tu­ra­lı alış­ve­riş yap­ma­la­rı­nı önem­le vur­gu­lu­yor.

Tavsiye Et
Türkler AB’yi içten fethediyor
Al­man­ya’nın Es­sen ilin­de bu­lu­nan Tür­ki­ye Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi (TAM)’nin “Av­ru­pa Bir­li­ği ve Al­man­ya’da Türk Gi­ri­şim­ci­le­rin Eko­no­mik Gü­cü” baş­lık­lı araş­tır­ma­sın­da, Al­man­ya’da­ki Türk gi­ri­şim­ci­le­rin sa­yı­sının 70 bin ol­du­ğu, AB ge­ne­lin­de ise bu ra­ka­mın 125 bi­ne ulaş­tı­ğı be­lir­ti­li­yor. Araş­tır­ma­ya gö­re, top­lam yıl­lık ci­ro­la­rı 32,7 mil­yar av­ro­ya ula­şan Al­man­ya’da­ki Türk iş­let­me­le­rin­de 337 bin ki­şi is­tih­dam edi­li­yor. Son 20 yıl için­de Türk gi­ri­şim­ci­ler­de sa­yı­sal ol­du­ğu ka­dar ni­te­lik­sel bir ge­li­şi­min ol­du­ğu­nu da ifa­de eden TAM Vak­fı Ba­sın Söz­cü­sü Cem Şen­türk, kü­çük bü­fe­le­rin res­to­ran­la­ra, dö­ner­ci­le­rin bü­yük ima­lat­ha­ne­le­re, uçak bi­leti sa­tı­cı­la­rı­nın bü­yük se­ya­hat acen­te­le­ri­ne dö­nüş­tü­ğü­ne dik­kat çe­ki­yor. Ay­rı­ca araş­tır­ma­da, 2020 yı­lın­da Al­man­ya’da­ki Türk gi­ri­şim­ci­le­rin sa­yı­sı­nın 130 bin, AB’de ise bu sa­yı­nın 190 bin ola­ca­ğı­ tah­min edi­li­yor.

Tavsiye Et
Mülk kaçağında yabancılar yerlileri geçti
Son yıl­la­rın lo­ko­mo­tif sek­tö­rü gay­ri­men­kul pi­ya­sa­sın­da kap­sam­lı bir ver­gi in­ce­le­me­si ya­pan he­sap uz­man­la­rı, em­lak­ta her 100 YTL’lik sa­tı­şın ta­pu­da 51 YTL ola­rak kay­da ge­çi­ril­di­ği­ni or­ta­ya çı­kar­dı. Uz­man­la­rın 2006’da 92, 2007’de 234 mü­kel­le­fi in­ce­le­ye­rek ha­zır­la­dı­ğı ra­por­da, mü­kel­lef­le­rin iki yıl­da ta­pu­ya 3.720 mil­yon YTL’lik sa­tış yap­tı­ğı­nı be­yan et­tik­le­ri, 1.819 mil­yon YTL’yi ise ka­çır­dık­la­rı be­lir­ti­li­yor. Ya­ban­cı­la­rın yo­ğun şe­kil­de mülk al­dı­ğı Alan­ya, An­tal­ya, Di­dim, Ku­şa­da­sı ve Bod­rum’da 171 mü­kel­lef in­ce­le­ne­rek ya­pı­lan araş­tır­ma­da, 527 mil­yon YTL’lik sa­tış giz­len­di. De­ne­tim­ler so­nu­cun­da ya­ban­cı­lar­da ka­çak ora­nı yer­li­ler­den da­ha bü­yük ol­du. Öte yan­dan İn­gil­te­re’de ya­yım­la­nan The In­de­pen­dent on Sun­day ga­ze­te­si, İn­gi­liz ya­tı­rım­cı­la­rın yurtdı­şın­da em­lak alı­mı için en çok il­gi gös­ter­di­ği ül­ke­nin Tür­ki­ye ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.

Tavsiye Et