Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (April 2008) > Panorama
Panorama
AKP’ye kapatma davası şoku
14 Mart’ta tüm Tür­ki­ye’yi şok eden bir ge­liş­me ya­şan­dı. Yar­gı­tay Baş­sav­cı­sı Ab­dur­rah­man Yal­çın­ka­ya, “La­ik­li­ğe ay­kı­rı fi­il­le­rin oda­ğı ha­li­ne gel­di­ği” ge­rek­çe­siy­le AKP’nin ka­pa­tıl­ma­sı is­te­miy­le Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne baş­vur­du. 162 say­fa­lık id­di­ana­me­sin­de Baş­sav­cı, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül de dâ­hil ol­mak üze­re AKP’li 71 ki­şi­ye 5 yıl si­ya­set ya­sa­ğı ge­ti­ril­me­si­ni is­te­di. İd­di­a­na­me­de par­ti ka­pat­ma­nın ne­den­le­ri ilk bö­lüm­de sı­ra­la­nı­yor. Ar­dın­dan AKP’nin, la­ik­lik kar­şı­tı fi­il­le­rin oda­ğı ha­li­ne gel­di­ği ve ka­pa­tı­lan Re­fah ile Fa­zi­let par­ti­le­ri­nin de­va­mı ol­du­ğu id­dia­sı yer alı­yor. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’ın 61 mad­de ha­lin­de sı­ra­la­nan la­ik­lik il­ke­si­ne ay­kı­rı ey­lem ve de­meç­le­ri­ni, es­ki TBMM Baş­ka­nı Bü­lent Arınç ve Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik baş­ta ol­mak üze­re AKP mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ey­lem ve de­meç­le­ri ta­kip edi­yor.
28 Mart’ta Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Ra­por­tö­rü, AKP’nin ka­pa­tıl­ma­sı ta­le­biy­le il­gi­li ön in­ce­le­me ra­po­ru­nu ta­mam­la­dı; ar­dın­dan rapor üye­le­re da­ğı­tıl­dı. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, id­di­ana­me­yi ka­bul ede­bi­lir ve­ya ia­de ko­şul­la­rı­nı ta­şı­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ge­ri gön­de­re­bi­lir. So­nuç her ne olur­sa ol­sun bu da­va Türk si­ya­si ha­ya­tı­nı de­rin­den et­ki­le­ye­ce­ğe ben­zi­yor.

Tavsiye Et
Ergenekon’da son dönemece girildi
“Er­ge­ne­kon ör­gü­tü”ne yö­ne­lik son ope­ras­yon­lar, ör­güt ya­pı­lan­ma­sıy­la il­gi­li ger­çek­le­ri bi­raz da­ha ay­dın­lat­tı. Bi­lin­di­ği üze­re 12 Ha­zi­ran 2007’de İs­tan­bul Üm­ra­ni­ye’de Çak­mak ma­hal­le­sin­de­ki bir ge­ce­kon­du­da 27 adet el bom­ba­sı ve TNT ka­lıp­la­rı ile fün­ye­le­rin ele ge­çi­ril­me­si­nin ar­dın­dan “Er­ge­ne­kon çe­te­si” adı ve­ri­len bir ör­güt or­ta­ya çı­kar­tıl­mış­tı. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’nca sür­dü­rü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da, 22 Ocak’ta İs­tan­bul ve di­ğer il­ler­de eş za­man­lı ope­ras­yon­lar dü­zen­len­miş ve çok sa­yı­da ki­şi tu­tuk­lan­mış­tı. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da son ola­rak, İş­çi Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çek, Ser­han Bol­luk, Ad­nan Ak­fı­rat ve Fe­rit İl­se­ver tu­tuk­lan­dı. Böy­le­ce Mart so­nu iti­ba­rıy­la tu­tuk­lu sa­yı­sı 44’e çık­tı. Da­vay­la il­gi­li gö­zal­tı­na alı­nan Prof. Dr. Ke­mal Alem­da­roğ­lu ve Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si ya­za­rı İl­han Sel­çuk, Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nde­ki sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan yurt­dı­şı ya­sa­ğı ge­ti­ri­le­rek ser­best bı­ra­kıl­dı.
Fark­lı ke­sim­ler­den pek çok ki­şiy­le iliş­ki için­de bu­lu­nan çe­te üye­le­ri­nin han­gi amaç­lar­la bir ara­da ol­duk­la­rı ba­sın­da ve ka­mu­oyun­da sor­gu­la­nı­yor. “Da­nış­tay bas­kı­nı”ndan “Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si sal­dı­rı­la­rı”na ka­dar pek çok ola­yın iç içe geç­ti­ği sap­ta­nan bu da­va­nın so­nu­ca ula­şıp ulaş­ma­ya­ca­ğı ise me­rak ko­nu­su.

Tavsiye Et
Harekat, muhalefetle Genelkurmay’ın arasını açtı
TSK’nın te­rör ör­gü­tü PKK’ya kar­şı 21 Şu­bat’ta baş­lat­tı­ğı Ku­zey Irak’a yönelik ka­ra ha­re­ka­tı­nın se­kiz gün­de son­lan­dı­rıl­ma­sı yo­ğun tar­tış­ma­la­rı be­ra­be­rin­de ge­tir­di. 240 te­rö­ris­tin öl­dü­rül­dü­ğü, 27 gü­ven­lik gö­rev­li­si­nin ise şe­hit ol­du­ğu ha­re­kat­la il­gi­li Ge­nel­kur­may, ha­re­ka­tın baş­lan­gıç ve bi­tiş za­ma­nı­nın ta­ma­men as­ke­rî ge­rek­çe ve ih­ti­yaç­la­ra gö­re be­lir­len­di­ği­ni açık­la­dı. An­cak bu açık­la­may­la ikna ol­ma­yan mu­ha­le­fet li­der­le­ri De­niz Bay­kal ve Dev­let Bah­çe­li’nin, ha­re­ka­tın ABD’nin is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da bi­ti­ril­di­ği ima­sı ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Ya­şar Bü­yü­ka­nıt’a yük­len­me­leri ta­raf­lar ara­sın­da po­le­mi­ğe ne­den ol­du. Mu­ha­le­fe­te sert ya­nıt ve­ren Bü­yü­ka­nıt “İs­pat­la­sın­lar, üni­for­ma­mı çı­kar­tı­rım” der­ken; Baş­ba­kan Er­do­ğan ha­re­ka­tın baş­la­ma­sın­da da bi­ti­ril­me­sin­de de ini­si­ya­ti­fin Tür­ki­ye’de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, söz ko­nu­su me­se­le­nin mu­ha­ta­bı­nın hü­kü­met ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Böy­le­ce alı­şıl­mı­şın ak­si­ne, AKP ile Ge­nel­kur­may ara­sın­da­ki buz­lar erir­ken, CHP ile Ge­nel­kur­may’ın ara­sı cid­di an­lam­da açıl­dı.

Tavsiye Et
Türkmen lider Ankara’ya geldi
Do­ğal­gaz re­zerv­le­ri se­be­biy­le tüm dün­ya­nın göz­de­si olan Türk­me­nis­tan ile Tür­ki­ye’nin iliş­ki­le­ri her ge­çen gün ar­tı­yor. Türk­me­nis­tan’ın ikin­ci dev­let baş­ka­nı olan Gur­ban­gu­li Ber­di­mu­ha­me­dov, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün da­vet­li­si ola­rak 24 Mart’ta An­ka­ra’ya gel­di. He­yet­ler ara­sı gö­rüş­me­ler­de dev­let te­le­viz­yon­la­rı, dış po­li­ti­ka ve eko­no­mi alan­la­rın­da iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne da­ir üç ay­rı an­laş­ma im­za­la­nır­ken; ta­raf­lar, iki ül­ke hal­kı­nın ya­kın­laş­ma­sı için kül­tü­rel mü­na­se­bet­le­ri ar­tır­ma ko­nu­sun­da mu­ta­bık kal­dı. Ay­rı­ca ener­ji, teks­til, ulaş­tır­ma, ha­ber­leş­me, tu­rizm, in­şa­at ve ban­ka­cı­lık alan­la­rın­da iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si ka­ra­rı alın­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün Ara­lık 2007’de­ki Türk­me­nis­tan zi­ya­re­tin­de gün­de­me ge­len “hü­kü­met­ler ara­sı or­tak ko­mis­yon”un en kı­sa za­man­da top­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di. An­ka­ra, dün­ya do­ğal­gaz re­zerv­le­ri­nin %25’ten faz­la­sı­na sa­hip Türk­men ga­zı­nın Tür­ki­ye üze­rin­den Av­ru­pa pa­zar­la­rı­na ulaş­tı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yor. Bu ko­nu­da son gö­rüş­me­ler­de so­mut bir adım atıl­ma­dı. An­cak li­der­le­rin im­za­la­dı­ğı or­tak bil­di­ri­de, ener­ji ala­nın­da iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si im­kan­la­rı­nın ara­na­ca­ğı­nın al­tı çi­zil­di.

Tavsiye Et
AB, “Akdeniz Birliği”ni kabul etti
13-14 Mart ta­rih­le­rin­de Brük­sel’de top­la­nan Av­ru­pa Bir­li­ği’nin ba­har zir­ve­si önem­li ge­liş­me­le­re sah­ne ol­du. Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy’nin üze­rin­de önem­le dur­du­ğu “Ak­de­niz Bir­li­ği” pro­je­si­nin de­ği­şik­lik­le­re uğ­ra­mış bir ver­si­yo­nu ka­bul edil­di. Zir­ve­nin so­nuç bil­di­ri­sin­de, AB üye­le­ri “Ak­de­niz’e kı­yı­sı bu­lu­nan ül­ke­le­ri içe­re­cek şe­kil­de Ak­de­niz için Bir­lik il­ke­si” öne­ri­si­ni ka­bul et­ti; ay­rın­tı­lar üze­rin­de­ki ça­lış­ma­la­rın Tem­muz 2008’de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan zir­ve­ye ka­dar AB ça­tı­sı al­tın­da­ki ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di. Bil­di­ri­de ay­rı­ca, Av­ru­pa’yı 2010’da dün­ya­nın baş­lı­ca re­ka­bet­çi eko­no­mi­si ha­li­ne ge­tir­me­yi amaç­la­yan Liz­bon Stra­te­ji­si’nin ba­şa­rı­sız­lı­ğı, ulus­la­ra­ra­sı fi­nan­sal kriz­le­re bağ­lan­dı. Liz­bon sü­re­ci­nin eko­no­mik bü­yü­me ve is­tih­dam ar­tır­ma ça­ba­la­rı­na ağır­lık ve­ren ve 2008-2010 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan ye­ni dön­gü­sü­nün baş­la­tıl­dı­ğı, bu­nun için de üye­le­rin ulu­sal dü­zey­de­ki ya­pı­sal re­form­la­rı­na de­vam et­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­til­di. Bu ça­ba­la­rın so­nu­cu­nun ise an­cak 2010 yı­lın­dan son­ra alı­na­ca­ğı ifa­de edil­di.

Tavsiye Et
Gazze’de yine İsrail katliamı
Geç­ti­ği­miz yaz Ha­mas’ın Gaz­ze’de kon­tro­lü ele al­ma­sı­nın ar­dın­dan plan­la­nan an­cak Ka­sım ayın­da An­na­po­lis’te dü­zen­le­ne­cek “ba­rış” kon­fe­ran­sı­na za­rar ver­me­me­si için er­te­le­nen as­ke­rî ope­ras­yon, İs­ra­il ile el-Fe­tih ara­sın­da mü­za­ke­re­le­rin de­vam et­ti­ği bir or­tam­da ya­pıl­dı. Ha­mas’ın Şu­bat or­ta­la­rın­da­ki ateş­kes tek­li­fi­ne kar­şın İs­ra­il, Mart ayın­da Gaz­ze’ye ha­va­dan ve ka­ra­dan ge­niş çap­lı ope­ras­yon­lar dü­zen­le­di. Bu­nun­la ye­tin­me­yen İs­ra­il, bu sal­dı­rı­la­rı­na kar­şı­lık ve­ril­me­si du­ru­mun­da “Fi­lis­tin­li­le­re bü­yük bir soy­kı­rım” ya­pa­ca­ğı teh­di­din­de bu­lun­du. Kat­lia­mı an­dı­ran sal­dı­rı­lar­da bir ay için­de, ara­la­rın­da ço­cuk­la­rın da bu­lun­du­ğu 300 ka­dar Fi­lis­tin­li ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Öte yan­dan ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dick Che­ney, ba­rış mü­za­ke­re­le­ri ve gü­ven­lik ko­nu­la­rın­da gö­rüş­me­ler yap­mak ama­cıy­la İs­ra­il’e git­ti. Bek­len­di­ği gi­bi bu zi­ya­ret İs­ra­il sal­dı­rı­la­rı­nı olum­lar ni­te­lik­tey­di. Zi­ra Che­ney, ABD’nin İs­ra­il’e, var­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye dü­şü­re­cek adım­lar at­ma­sı için as­la bas­kı yap­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Bu şart­lar al­tın­da Or­ta­do­ğu’da ba­rı­ş ufuk­ta gö­rün­mü­yor.

Tavsiye Et
Ahmedinejad’dan Irak’a tarihî ziyaret

İran Cum­hur­baş­ka­nı Ah­me­di­ne­jad, 30 yıl ara­dan son­ra Irak’ı zi­ya­ret eden ilk İran li­de­ri ol­du. 3 Mart’ta ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­te Ah­me­di­ne­jad Irak Cum­hur­baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni, Baş­ba­kan Nu­ri el-Ma­li­ki, par­ti li­der­le­ri ve ba­zı mil­let­ve­kil­le­riy­le gö­rüş­tü; bir Şi­i tür­be­si­ni de zi­ya­ret et­ti. Bu zi­ya­re­ti na­sip et­ti­ği için Al­lah’a şük­re­de­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “dik­ta­tör­süz bir Irak’a ya­pı­lan zi­ya­re­tin ger­çek ol­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­ne mut­lu­luk ver­di­ği­ni” vur­gu­la­dı. 20 baş­lı­ğın ele alın­dı­ğı zi­ya­ret sı­ra­sın­da, iki ül­ke ara­sın­da, Irak sa­na­yi­si­ne des­tek, gü­ven­lik, güm­rük, ma­den ara­ma ve ta­şı­ma­cı­lık gi­bi ko­nu­lar­da an­laş­ma­lar im­za­lan­dı. İran Irak’a 1 mil­yar do­lar borç ver­me­yi ta­ah­hüt et­ti. Ül­ke­nin ya­ban­cı as­ker­ler­den arın­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ah­me­di­ne­jad, ABD’ye gön­der­me­de bu­lun­ma­yı da ih­mal et­me­di. Öte yan­dan ABD Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Ora­mi­ral Mi­ke Mul­len’in, İran Cum­hur­baş­ka­nı’nın bu­lun­du­ğu bir sı­ra­da Irak’a sür­priz bir zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­me­si dik­kat­ler­den kaç­ma­dı.

Tavsiye Et
Rusya’nın yeni başkanı Medvedev
Rus­ya’da ya­pı­lan dev­let baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ni, şim­di­ki Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Pu­tin’in des­tek­le­di­ği Di­mit­ri Med­ve­dev ka­zan­dı. 2 Mart’ta ya­pı­lan ve 100 mil­yon­dan faz­la seç­me­nin san­dık ba­şı­na git­ti­ği se­çim­le­ri, oy­la­rın %70’ini alan Med­ve­dev ka­zan­dı. En ya­kın ra­ki­bi Gen­na­di Zu­ga­nov ise %18’de kal­dı. Se­çi­min ar­dın­dan Pu­tin ile Med­ve­dev, Kı­zıl Mey­dan’da za­fer ko­nuş­ma­sı yap­tı­lar. Pu­tin’in St. Pe­ters­burg Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­den be­ri onun­la ya­kın iliş­ki için­de olan Med­ve­dev, Pu­tin yan­lı­sı Bir­le­şik Rus­ya Par­ti­si’ne gir­di. 1999’da Pu­tin’in baş­ba­kan ol­ma­sıy­la Med­ve­dev, Krem­lin’e ida­ri baş­kan yar­dım­cı­sı ola­rak atan­dı. 2000’de­ki se­çim­ler­de Pu­tin’in kam­pan­ya­sı­nı yü­rüt­tü. Ka­ri­yer ba­sa­mak­la­rı­nı hız­la tır­ma­nan Med­ve­dev’e Rus ener­ji de­vi Gaz­prom’un baş­kan­lı­ğı gö­re­vi ve­ril­di. Li­be­ral dün­ya gö­rüş­le­riy­le ta­nı­nan ve ha­len Pu­tin’in baş­ba­kan bi­rin­ci yar­dım­cı­sı kol­tu­ğun­da otu­ran 42 ya­şın­da­ki Rus si­ya­set­çi, 7 Ma­yıs’ta dev­let baş­kan­lı­ğı­nı dev­ra­la­cak.

Tavsiye Et
İslam dünyasından yeni adımlar
İs­lam dün­ya­sı­nın so­run­la­rı­nı gö­rüş­mek üze­re top­la­nan İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı (İKT) Dev­let ve Hü­kü­met Baş­kan­la­rı Zir­ve­si, Se­ne­gal’in baş­ken­ti Da­kar’da ya­pıl­dı. 13-14 Mart ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len İKT’nin 11. zir­ve­si­ne, 57 üye ül­ke­nin dev­let baş­kan­la­rı­nın ya­nı sı­ra BM Ge­nel Sek­re­te­ri Ban Ki-Mun ile göz­lem­ci sta­tü­sün­de­ki Rus­ya’nın dı­şiş­le­ri ba­ka­nı Ser­gey Lav­rov ka­tıl­dı. Tür­ki­ye’yi ise Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül baş­kan­lı­ğın­da­ki he­yet tem­sil et­ti. Ma­lez­ya Baş­ba­ka­nı Ab­dul­lah Be­de­vi, 2003’ten bu ya­na sür­dür­dü­ğü İs­lam Zir­ve­si Baş­kan­lı­ğı’nı Se­ne­gal Cum­hur­baş­ka­nı Ab­du­la­ye Wa­de’ye dev­ret­ti. Mı­sır, Fi­lis­tin ve Tür­ki­ye ise baş­kan yar­dım­cı­sı ol­du.
Zir­ve so­nun­da li­der­ler ta­ra­fın­dan im­za­la­nan or­tak bil­di­ri­de, me­de­ni­yet­ler ara­sı di­ya­log çağ­rı­sı ya­pı­lır­ken te­rö­rizm­le mü­ca­de­le­nin öne­mi de vur­gu­lan­dı. İs­ra­il’in Fi­lis­tin­li­le­re kar­şı oran­tı­sız güç kul­la­nı­mı­nın ya­nı sı­ra Ta­li­ban, el-Kai­de ve di­ğer te­rö­rist grup­la­rın Af­gan hal­kı­na yö­ne­lik sal­dı­rı­la­rı kı­nan­dı. Ku­zey Kıb­rıs’a des­te­ğin yi­ne­len­di­ği zir­ve­de ay­rı­ca, İKT’nin Ko­so­va hal­kıy­la da­ya­nış­ma için­de ol­du­ğu ifa­de edil­di. Ba­tı Trak­ya’da­ki Türk azın­lı­ğa des­tek de di­le ge­ti­ril­di.
Zir­ve­de önem­li bir ge­liş­me de ya­şan­dı. BM Ge­nel Sek­re­te­ri Ki-Mun ve Se­ne­gal Dev­let Baş­ka­nı Wa­de ara­bu­lu­cu­lu­ğun­da Su­dan ve Çad li­der­le­ri, si­lah­lı grup­la­rın Dar­fur dâ­hil or­tak sı­nır böl­ge­sin­de ey­lem­de bu­lun­ma­la­rı­nın ön­len­me­si ko­nu­sun­da pren­sip an­laş­ma­sı­na var­dı.
Böl­ge­sel so­run­la­rı gö­rüş­mek için zir­ve­yi fır­sat bi­len Cum­hur­baş­ka­nı Gül, İran Cum­hur­baş­ka­nı Mah­mud Ah­me­di­ne­jad, Irak Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Ta­rık el-Ha­şi­mi ve Lüb­nan Baş­ba­ka­nı Fu­ad Sin­yo­ra ile iki­li gö­rüş­me­ler­de bu­lun­du.

Tavsiye Et
Malezya ve Fransa seçimlerinde sürpriz sonuç
Ma­lez­ya ve Fran­sa’da ya­pı­lan se­çim­ler dün­ya ka­mu­oyun­da çok­ça tar­tı­şıl­dı. Ma­lez­ya’da 8 Mart’ta ya­pı­lan par­la­men­to ve eya­let se­çim­le­rin­de, yak­la­şık 50 yıl­dır ik­ti­dar­da olan Ulu­sal Cep­he bü­yük bir dar­be al­dı. Par­la­men­to­da­ki top­lam 222 san­dal­ye­den 140’ını Ulu­sal Cep­he ka­za­nır­ken; En­ver İb­ra­him’in Halk ve Ada­let Par­ti­si 31, en güç­lü mu­ha­le­fet ola­rak gös­te­ri­len Ma­lez­ya İs­lam Par­ti­si 23, De­mok­ra­tik Ha­re­ket Par­ti­si ise 28 mil­let­ve­kil­li­ği ka­zan­dı. Yi­ne üç ba­ka­nın ya­nı sı­ra hü­kü­met­te­ki Ulu­sal Cep­he koa­lis­yo­nun­da yer alan Hint Par­ti­si li­de­ri S. Samy Vel­lu ile Cep­he’nin en bü­yük or­tak­la­rın­dan Çin et­nik gru­bu­nu tem­sil eden par­ti li­de­ri Dr. Koh Tsu Ko­o da par­la­men­to­ya gi­re­me­di. Eya­let se­çim­le­rin­de de Ulu­sal Cep­he, ül­ke­de­ki beş bü­yük eya­le­ti mu­ha­le­fe­te kap­tır­dı. Ye­nil­gi­ye rağ­men Baş­ba­kan Ab­dul­lah Ah­met Be­de­vi ye­ni gö­re­vi­ne baş­lar­ken, bu se­çim­ler, ül­ke­de­ki önem­li ge­liş­me­le­rin ha­ber­ci­si ola­rak gö­rü­lü­yor.
Fran­sa’da ya­pı­lan ye­rel se­çim­ler ise ik­ti­dar­da şok et­ki­si ya­rat­tı. 9 Mart’ta ilk tu­ru, 16 Mart’ta da ikin­ci tu­ru ya­pı­lan ye­rel se­çim­ler­de, Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy’nin ik­ti­dar­da­ki par­ti­si Halk Ha­re­ke­ti (UMP), önem­li öl­çü­de oy kay­bet­ti. Sol par­ti­le­rin oluş­tur­du­ğu or­tak lis­te oy­la­rın %50’ye ya­kı­nı­nı ala­rak, UMP’nin di­ğer kü­çük sağ si­ya­sal olu­şum­lar­la gir­di­ği lis­te­ye bir­kaç pu­an fark at­tı. UMP, bü­yük kent­ler için­de yal­nız­ca Mar­sil­ya’yı elin­de tu­ta­bil­di. Hü­kü­me­tin “gü­ve­no­yu” ni­te­li­ğin­de­ki se­çim­ler­de ba­şa­rı­sız ol­ma­sı ise, Sar­kozy’nin sür­dür­dü­ğü po­li­ti­ka­la­rın bir so­nu­cu ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor.

Tavsiye Et