Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2008) > Panorama
Panorama
AKP’nin kapatma davasına tepkiler büyüyor
AKP’nin ka­pa­tıl­ma­sı ta­le­biy­le Yar­gı­tay Baş­sav­cı­sı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan id­di­ana­me, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan 31 Mart’ta ka­bul edil­di. 14 Mart’ta mah­ke­me­ye su­nu­lan id­di­ana­mey­le il­gi­li ola­rak, mah­ke­me üye­le­ri, Gül’ün de da­va kap­sa­mın­da yar­gı­lan­ma­sı­nı oy­çok­lu­ğuy­la ka­bul eder­ken; bu ka­ra­ra üye­ler­den Ha­şim Kı­lıç, Sa­cit Ada­lı, Ser­dar Öz­gül­dür ve Ser­ruh Ka­le­li kar­şı çık­tı. Da­va­nın ka­bul edil­me­si­nin ar­dın­dan id­di­ana­me, ön sa­vun­ma­sı­nı yap­mak üze­re AKP’ye gön­de­ril­di. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da­ki bir he­ye­tin AKP’nin sa­vun­ma tas­la­ğı­nı ha­zır­la­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. An­cak AKP’nin sa­vun­ma met­ni he­nüz mah­ke­me­ye ulaş­tı­rıl­ma­dı. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin AKP’ye sa­vun­ma için ver­di­ği 1 ay­lık ya­sal sü­re ise 2 Ma­yıs’ta do­lu­yor. Şa­yet AKP, ek sü­re ta­le­bin­de bu­lu­nur­sa bu­nu Ana­ya­sa Mah­ke­me­si de­ğer­len­di­re­cek. Ön sa­vun­ma­nın Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ab­dur­rah­man Yal­çın­ka­ya, esas hak­kın­da­ki gö­rü­şü­nü bil­di­re­rek yar­gı sü­re­ci­ne de­vam edi­le­cek.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin id­di­ana­me­yi ka­bul et­me­si­ne yurt için­den ol­du­ğu ka­dar yurt dı­şın­dan da tep­ki­ler gel­di. AB, sü­re­cin en­di­şe ve­ri­ci ve de­mok­ra­si il­ke­le­ri­ne ay­kı­rı ol­du­ğu­nu bil­di­rir­ken; ABD, “Seç­men ira­de­si­ne say­gı gös­te­ril­me­li” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. Av­ru­pa Kon­se­yi Par­la­men­ter­ler Mec­li­si de, res­mî bir bil­di­ri ya­yım­la­ya­rak, AKP hak­kın­da­ki ka­pat­ma da­va­sın­dan en­di­şe duy­du­ğu­nu açık­la­dı. Yi­ne ka­pat­ma da­va­sı­nın ka­bu­lü­nün he­men er­te­sin­de, AB Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Jo­se Ma­nu­el Bar­ro­so ve AB Ko­mis­yo­nu’nun ge­niş­le­me­den so­rum­lu üye­si Ol­li Rehn, An­ka­ra’ya “kri­tik bir zi­ya­ret” ger­çek­leş­tir­di. Bar­ro­so, TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’nda la­ik­lik­ten tür­ba­na, te­rör­den Tür­ki­ye’nin AB’ye üye­lik sü­re­ci­ne ka­dar bir­çok ko­nu­ya de­ği­nen bir ko­nuş­ma yap­tı. AB üye­lik sü­re­cin­de Tür­ki­ye’nin re­form­la­ra odak­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Bar­ro­so, söz ko­nu­su ge­liş­me­ler­le il­gi­li AB’nin ra­hat­sız­lı­ğı­nı di­le ge­tir­di.
22 Tem­muz se­çim­le­riy­le ül­ke­nin ne­re­dey­se ya­rı­sı­nın oy­la­rı­nı al­mış bir par­ti­nin ka­pa­tıl­ma­sı da­va­sı­nı mu­ha­le­fet par­ti­le­ri CHP ve MHP mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lar­ken; DTP bu­na kar­şı çı­kı­yor. Bu sü­reç için­de AKP’nin “par­ti ka­pat­ma­nın zor­laş­tı­rıl­ma­sı” yö­nün­de Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne gi­de­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Kü­re­sel fi­nans kri­zi­nin ka­pı­da ol­du­ğu bir dö­nem­de, ül­ke­de­ki is­tik­ra­rı cid­di an­lam­da et­ki­le­ye­bi­le­cek söz ko­nu­su da­va­nın “ka­pat­ma” ile so­nuç­lan­ma­ma­sı ise ak­lı­se­lim her­ke­sin te­men­ni­si.

Tavsiye Et
“Darbe Günlükleri” gerçekmiş
Ka­pa­tı­lan Nok­ta der­gi­si­nin Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Al­per Gör­müş, es­ki De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Öz­den Ör­nek’e ait ol­du­ğu id­di­a edi­len dar­be gün­lük­le­ri­ni ya­yım­la­ma­sı ne­de­niy­le hak­kın­da açı­lan da­va­dan be­ra­at et­ti. Nokta’nın 22. sa­yı­sın­da, 2004’te ya­pıl­mak is­te­nen “Ayı­şı­ğı” ve “Sa­rı­kız” ad­lı dar­be plan­la­rı­nın yer al­dı­ğı “Dar­be Gün­lük­le­ri” ya­yım­lan­mış; ar­dın­dan ge­len bas­kı­lar kar­şı­sın­da 20 Ni­san 2007’de dergi ka­pan­mış­tı. Emek­li Ora­mi­ral Ör­nek de ken­di­si­ne if­ti­ra atıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le Gör­müş’e da­va aç­mış­tı. Ba­kır­köy 2. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si’nde 19 Ey­lül 2007’de baş­la­nan da­va­da, Gör­müş hak­kın­da “if­ti­ra” suç­la­ma­sın­dan do­la­yı 1 ile 4 yıl, “neş­ren ha­ka­ret” su­çun­dan da 3 ay ile 2 yıl ara­sın­da ha­pis ce­za­sı is­ten­miş­ti. Du­ruş­ma­da as­ke­rî sav­cı­lı­ğın dar­be id­di­ala­rı ile il­gi­li Ge­nel­kur­may’a gön­der­di­ği bel­ge­ler hak­kın­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rın ve dar­be gün­lük­le­ri­nin bir kop­ya­sı­nın da Baş­ba­kan­lık’ta ol­du­ğu id­di­ası­nın araş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la da­va er­te­len­miş­ti. Ya­pı­lan in­ce­le­me­ler so­nu­cun­da, Ör­nek’e ait ol­du­ğu açık­la­nan gün­lük­le­rin De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı’na ait bil­gi­sa­yar­lar­dan çık­tı­ğı an­la­şıl­dı. 11 Ni­san’da gö­rü­len son da­va­da mah­ke­me Gör­müş’ün be­ra­atı­na ka­rar ver­di. Mah­ke­me son­ra­sı açık­la­ma ya­pan Gör­müş, “id­di­ası­nı is­pat” hak­kı ve­ril­me­di­ği için hak­kın­da çı­kan be­ra­at ka­ra­rın­dan mem­nun ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek tem­yi­ze gi­de­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.
Bu ara­da “gün­lük”ler­de adı ge­çen emek­li ge­ne­ral­le­rin yar­gı­lan­ma­sı is­te­miy­le bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan 6 suç du­yu­ru­su as­ke­rî sav­cı­lı­ğa gön­de­ril­di. As­ke­rî sav­cı­lık ise Ge­nel­kur­may’dan so­ruş­tur­ma iz­ni is­te­di. Bü­tün bu olan­la­ra rağ­men Ge­nel­kur­may hâ­lâ ses­siz­li­ği­ni ko­ru­yor.

Tavsiye Et
Eski ABD Başkanı, Hamas’la görüştü
Es­ki ABD Baş­ka­nı Jimmy Car­ter, “ba­rış gö­rüş­me­le­ri”ni ye­ni­den baş­lat­mak ama­cıy­la 14 Ni­san’da 9 gün­lük bir Or­ta­do­ğu tu­ru­na çık­tı. 1979’da­ki Camp Da­vid An­laş­ma­sı ile Or­ta­do­ğu’da­ki ilk Arap-İs­ra­il ba­rı­şı­nın mi­ma­rı Car­ter, ön­ce­lik­le İs­ra­il Cum­hur­baş­ka­nı Şi­mon Pe­res’le bir ara­ya gel­di. Zi­ya­ret­le­rin oda­ğın­da ise Car­ter’ın Ha­mas li­de­ri Ha­lid Me­şal ile gö­rüş­me­si var­dı. ABD ve İs­ra­il’in tep­ki gös­ter­di­ği bu gö­rüş­me ön­ce­si Car­ter, İs­ra­il­li yet­ki­li­le­ri ik­na et­me­ye ça­lış­tı. An­cak tüm ça­ba­sı­na rağ­men Ha­mas kon­tro­lün­de­ki Gaz­ze’ye geç­me­si­ne izin ve­ril­me­di. Car­ter, da­ha son­ra Ka­hi­re’ye gi­de­rek bu­ra­da­ki Ha­mas­lı yet­ki­li­ler­le, ora­dan Su­ri­ye’nin baş­ken­ti Şam’a ge­çe­rek Ha­mas li­de­ri Ha­lid Me­şal ile iki kez gö­rüş­tü. Gö­rüş­me­ler­de İs­ra­il ile muh­te­mel mah­kum de­ği­şi­mi ve Ha­mas kon­tro­lün­de­ki Gaz­ze’de İs­ra­il’in uy­gu­la­dı­ğı ab­lu­ka­nın kal­dı­rıl­ma­sı ko­nu­la­rı ele alın­dı. Be­yaz Sa­ray, bü­tün iti­raz ve eleş­ti­ri­le­re rağ­men Me­şal ile bir ara­ya ge­len Car­ter’ın ABD’yi tem­sil et­me­di­ği­ni açık­la­dı.
Or­ta­do­ğu’da ba­rı­şa ulaş­mak için ABD ve İs­ra­il’in “te­rö­rist” de­di­ği Ha­mas ve te­rö­riz­mi des­tek­le­mek­le suç­la­dı­ğı Su­ri­ye’nin de sü­re­ce dâ­hil ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nen Car­ter, 2006’da Tür­ki­ye’nin ya­şa­dı­ğı­nın bir ben­ze­ri­ni ya­şı­yor. Ara­da­ki fark ise, gö­rüş­me ta­le­bin­de bu­lu­nan ta­ra­fın Car­ter ol­ma­sı. Oy­sa 2006’da Fi­lis­tin ta­ra­fı­nın ta­le­biy­le Ha­lid Me­şal Tür­ki­ye’ye da­vet edil­miş ve gö­rüş­me özel­lik­le İs­ra­il, ABD ve Türk ba­sı­nı­nın bir ke­si­mi­nin bü­yük tep­ki­si­ni çek­miş­ti. Bu­gü­n ise Türk ba­sı­nın­da Car­ter aley­hin­de her­han­gi bir ya­zı mev­cut de­ğil.

Tavsiye Et
Katolik Papa, Protestan ABD’de
Ço­cuk­la­ra cin­sel ta­ciz skan­dal­la­rı yü­zün­den Ame­ri­kan Ka­to­lik Ki­li­se­si’nin iti­ba­rı­nın ze­de­len­di­ği bir dö­nem­de Pa­pa 16. Be­ne­dict, al­tı gün­lük bir zi­ya­ret için ABD’ye git­ti. ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush, ül­ke­si­ne ilk kez ge­len Pa­pa’yı ha­va­ala­nın­da kar­şı­la­dı. İki­li gö­rüş­me­ler­de, ül­ke­de­ki 70 mil­yon Ka­to­lik ile Or­ta­do­ğu, Irak, in­san hak­la­rı ve di­nî öz­gür­lük­ler, Af­ri­ka’da yok­sul­luk, sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma gi­bi ko­nu­lar ele alın­dı. Av­ru­pa’nın “Tan­rı yok­muş gi­bi” dav­ra­na­rak di­ni ha­yat­tan çı­kar­ma­sı­nı eleş­ti­ren 16. Be­ne­dict’in, bu ko­nu­da Ame­ri­ka’nın ör­nek alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ma­sı tar­tış­ma ya­rat­tı. ABD’ye gi­den üçün­cü Pa­pa olan 16. Be­ne­dict, Müs­lü­man, Ya­hu­di, Hin­du, Bu­dist ve Ca­dist tem­sil­ci­ler­le bir ara­ya gel­di; BM’yi ve 11 Ey­lül sal­dı­rı­la­rın­da yı­kı­lan İkiz Ku­le­ler’in en­ka­zı­nı zi­ya­ret et­ti; Yan­ke­e Stad­yu­mu’nda ayin yö­net­ti.
Ka­to­lik Ki­li­se­si’nin ima­jı­nı dü­zelt­mek ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı söy­le­nen bu zi­ya­ret­te Pa­pa’nın, ba­rış, in­san hak­la­rı, din­ler ara­sı di­ya­log gi­bi ke­li­me­le­re vur­gu ya­pan söz­le­ri ise öze­lik­le İs­lam dün­ya­sı ta­ra­fın­dan sa­mi­mi bu­lun­ma­dı.

Tavsiye Et
NATO Zirvesi’nde “Soğuk Savaş” rüzgarı esti
2-4 Ni­san ta­rih­le­rin­de Ro­man­ya’nın baş­ken­ti Bük­reş’te ger­çek­le­şen NA­TO Zir­ve­si, So­ğuk Sa­vaş dö­ne­mi­ni arat­ma­yan Was­hing­ton-Mos­ko­va re­ka­be­ti­ne sah­ne ol­du. NA­TO üye­si 26 ül­ke­nin dev­let ve hü­kü­met baş­kan­la­rı­nı bir ara­ya ge­ti­ren Bük­reş Zir­ve­si’ne Tür­ki­ye’yi tem­si­len Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül baş­kan­lı­ğın­da bir he­yet ka­tıl­dı. Zir­ve­de, it­ti­fak dı­şı ül­ke­ler­le or­tak­lık ve iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si, Af­ga­nis­tan, Ko­so­va, AB ile iliş­ki­ler ve NA­TO ko­mu­ta­sın­da­ki ope­ras­yon­la­rın da­ha et­kin ha­le ge­ti­ril­me­si­nin yön­tem­le­ri üze­rin­de du­rul­du. Uk­ray­na ve Gür­cis­tan NA­TO’ya üye ola­rak ka­bul edil­mez­ken, Hır­va­tis­tan ve Ar­na­vut­luk ise ka­bul edil­di. Ma­ke­don­ya’nın üye­li­ği ise er­te­len­di. Rus­ya’nın kar­şı çık­tı­ğı fü­ze kal­ka­nı pro­je­si­nin be­nim­sen­di­ği zir­ve­de, Tür­ki­ye, Yu­na­nis­tan ve Bul­ga­ris­tan’ı kap­sa­ya­cak kı­sa men­zil­li bir fü­ze sa­vun­ma sis­te­mi ko­nu­sun­da da uz­la­şıl­dı. Af­ga­nis­tan’a da yak­la­şık 2500 ye­ni as­ker ta­ah­hü­dün­de bu­lu­nul­du.
Söz ko­nu­su re­ka­bet­te Rus­ya, NA­TO üye­si ol­ma­ma­sı­na rağ­men ge­niş­le­me ko­nu­sun­da is­tek­le­ri­ni ka­bul et­ti­re­rek; ABD ise, “fü­ze sa­vun­ma sis­te­mi”ni müt­te­fik­le­re be­nim­se­te­rek zir­ve­den ka­zanç­lı çık­tı.

Tavsiye Et
İtalya yine “Berlusconi” dedi
İtal­ya’da ya­pı­lan ge­nel se­çim­le­ri, Sil­vi­o Ber­lus­co­ni li­der­li­ğin­de­ki mer­kez sağ koa­lis­yo­nu ka­zan­dı. 9-10 Ni­san ta­rih­le­rin­de ya­pı­lan se­çim­ler­den, mer­kez sağ koa­lis­yo­nu %47 ora­nın­da oy alır­ken, Val­ter Wel­tro­ni li­der­li­ğin­de­ki mer­kez sol koa­lis­yo­nu %38’de kal­dı. Se­çim­ler­de ra­di­kal sol par­ti­ler ile Ye­şil­ler Par­ti­si ise %3 ora­nın­da oy ala­rak par­la­men­to­ya gi­re­me­di. 2006’da­ki se­çim­ler­den za­fer­le çı­kan Ro­ma­no Pro­di li­der­li­ğin­de­ki koa­lis­yon hü­kü­me­ti, an­laş­maz­lık­lar se­be­biy­le bir­lik­te­li­ği­ni yü­rü­te­me­miş ve Baş­ba­kan Pro­di’nin is­ti­fa­sı üze­ri­ne İtal­yan Cum­hur­baş­ka­nı Giorgio Na­po­li­ta­no 6 Şu­bat’ta par­la­men­to­yu fes­he­de­rek er­ken se­çim sü­re­ci­ni res­men baş­lat­mış­tı.
İtal­ya’da med­ya, rek­lam, si­gor­ta, in­şa­at ve gı­da gi­bi çe­şit­li alan­lar­da fa­ali­yet gös­te­ren bir şir­ket­ler gru­bu­nun sa­hi­bi olan Ber­lus­co­ni, ül­ke­nin üçün­cü kez baş­ba­ka­nı se­çil­di. Gö­rev yap­tı­ğı dö­nem­le­re ait hak­kın­da yol­suz­luk id­di­ala­rı bu­lu­nan Ber­lus­co­ni’nin ye­ni­den baş­ba­kan se­çil­me­si il­ginç kar­şı­la­nır­ken, ye­ni dö­nem­de ne­ler ya­pa­ca­ğı me­rak ko­nu­su.

Tavsiye Et
CHP’de değişen bir şey yok
Ana mu­ha­le­fet par­ti­si CHP’nin 26-27 Ni­san’da Ata­türk Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda top­la­nan 32. Ola­ğan Ku­rul­ta­yı’nda, De­niz Bay­kal ye­ni­den baş­kan se­çil­di. Ku­rul­tay’ın ilk gü­nün­de ya­pı­lan ge­nel baş­kan­lık se­çi­min­de, par­ti ge­nel baş­kan­lı­ğı için aday­lık­la­rı­nı açık­la­yan Umut Oran, Ha­luk Koç ve Ay­han Yal­çın­ka­ya tü­zük ge­re­ği ge­nel baş­kan ada­yı ola­bil­mek için ge­re­ken 253 de­le­ge­nin im­za­sı­na ula­şa­maz­ken; Bay­kal, 1016 de­le­ge­nin im­za­sı­nı al­dı. Böy­le­ce tek aday ola­rak gir­di­ği se­çim­de Bay­kal, 1021 oy­la 10. kez Ge­nel Baş­kan ol­du. Za­man za­man ger­gin an­la­rın ya­şan­dı­ğı Ku­rul­tay’da Bay­kal’ın söz­le­ri ka­mu­oyun­da çok­ça tar­tı­şıl­dı. CHP’nin bü­yük iç tar­tış­ma­la­rın için­den geç­ti­ği­ni söy­le­yen Bay­kal, bu tar­tış­ma­la­rı ku­rul­tay­la bir­lik­te ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Baş­kan­lık ya­rı­şı­na gi­ren­le­ri azar­la­yan Bay­kal “tek adam” vur­gu­suy­la ko­nuş­ma­sı­nı bi­tir­di.
Son gün­ler­de “yol­suz­luk suç­la­ma­sı”yla gün­de­me ge­len CHP’de gö­rü­nen o ki de­ği­şen bir şey yok. Akıl­lar­da ku­rul­tay­dan ge­ri­ye ka­lan ise tri­bün­ler­de­ki il­ginç pan­kart­tı: “Say­ma­dım kaç yıl ol­du, biz ik­ti­dar ol­ma­ya­lı.”

Tavsiye Et
Katar’la ilişkiler gelişiyor
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, Ka­tar­lı mes­lek­ta­şı­nın da­ve­ti üze­ri­ne Ener­ji Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler ve Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan ile bir­lik­te 13-15 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da bu ül­ke­yi zi­ya­ret et­ti. Er­do­ğan, Arap ve Ba­tı ül­ke­le­rin­den üst dü­zey yet­ki­li­le­rin, ta­nın­mış dip­lo­mat, si­ya­set bi­lim­ci ve eko­no­mist­le­rin ve İs­ra­il dı­şiş­le­ri ba­ka­nı­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu yak­la­şık 300 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı 8. Do­ha De­mok­ra­si Kal­kın­ma ve Ser­best Ti­ca­ret Fo­ru­mu’nun açı­lı­şın­da de­mok­ra­si, İs­la­ma­fo­bi, te­rö­rizm, me­de­ni­yet­ler ça­tış­ma­sı üze­ri­ne bir ko­nuş­ma yap­tı. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da sa­na­yi ve ener­ji ala­nın­da iki­li gö­rüş­me­ler ya­pıl­dı; Kör­fez İş­bir­li­ği Kon­se­yi ile iliş­ki­le­rin de­rin­leş­me­si için Ka­tar’dan des­tek alın­dı; Türk va­tan­daş­la­rı ile de bir ara­ya ge­lin­di.
Son yıl­lar­da si­ya­si ve ik­ti­sa­di gü­cü­nü gi­de­rek ar­tı­ran do­ğal­gaz zen­gi­ni Ka­tar, dün­ya­nın eko­no­mik kriz­le çal­ka­lan­dı­ğı bir dö­nem­de il­gi oda­ğı ha­li­ne gel­di. Türk mü­te­ah­hit­le­rin 5,5 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da pro­je­ler yü­rüt­tü­ğü Ka­tar ile ti­ca­ret hac­mi­nin ar­tı­rıl­ma­sı Tür­ki­ye’nin kriz­den en az za­rar­la çık­ma­sı açı­sın­dan önem­li.

Tavsiye Et
Bir provokatif eylem de Antalya’da

Son dö­nem­de üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ara­sın­da yay­gın­la­şan pro­vo­ka­tif ey­lem­le­rin so­nun­cu­su An­tal­ya’da ya­şan­dı. 4 ve 6 Ni­san’da Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si’nde kar­şıt gö­rüş­lü öğ­ren­ci­ler ara­sın­da çı­kan kav­ga­da, bı­çak­lar ve so­pa­la­rın ya­nın­da si­lah­lar da ko­nuş­tu. Olay­lar sı­ra­sın­da 7 ki­şi ya­ra­la­nır­ken, 40 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Bu ki­şi­ler­den 25’inin yurt­ta ka­lan öğ­ren­ci ol­du­ğu, 4’ünün öğ­ren­ci ol­ma­dı­ğı, 2’si­nin de 18 ya­şın­dan kü­çük ol­du­ğu ifa­de edil­di. Olay­lar­da si­lah kul­la­nan Ömer Ulu­soy’un da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 10’a ya­kın ki­şi tu­tuk­lan­dı. Ulu­soy’un MHP teş­ki­la­tı ile iliş­ki­li ol­du­ğu­nun tes­pit edil­me­siy­le or­ta­lık iyi­ce ka­rış­tı. Sal­dır­ga­nı ta­nı­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen MHP An­tal­ya İl Baş­ka­nı ile Ulu­soy’un ay­nı ka­re­de yer al­dı­ğı gö­rün­tü­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı üze­ri­ne Ge­nel Mer­kez, An­tal­ya il yö­ne­ti­mi­ni gö­rev­den al­dı. Olay son­ra­sı üni­ver­si­te­le­re bir ge­nel­ge gön­de­ren YÖK Baş­ka­nı Yu­suf Zi­ya Öz­can, kam­püs­ler­de­ki gü­ven­lik ted­bir­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­ter­ken; Yük­sek Öğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu’na bağ­lı Ak­de­niz Öğ­ren­ci Yur­du Mü­dü­rü Ra­ma­zan Tat­lı gö­re­vin­den alın­dı.


Tavsiye Et