Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2008) > Net Yorum
Net Yorum
Keşke doktor olsaydım!
OR­li­ve, “Keş­ke dok­tor ol­say­dım!” di­yen­le­rin yü­rek­le­ri­ne bir neb­ze de ol­sa su ser­pi­yor. OR­li­ve, dok­tor aday­la­rı ya da sağ­lık me­rak­lı­la­rı için kat­ma de­ğer­li bir tec­rü­be sağ­la­ya­cak bir web si­te­si www.or-li­ve.com/. OR­Li­ve web plat­for­mun­da, ame­li­yat ve sağ­lık ile il­gi­li vi­deola­rı can­lı ola­rak iz­le­ye­bi­li­yor­su­nuz. Gün­le­ri ve sa­at­le­ri ön­ce­den ­be­lir­le­nip si­te­de du­yu­ru­lan bir­çok fark­lı ame­li­ya­tı can­lı ola­rak sey­re­dip, ame­li­yat sı­ra­sın­da cer­rah­la­ra so­ru yö­nel­te­bi­li­yor­su­nuz. Ay­rı­ca, ka­çır­dı­ğı­nız ame­li­yat gö­rün­tü­le­ri­ni de ar­şiv­den tek­rar iz­le­ye­bi­li­yor­su­nuz. “Ope­ras­yon­lar sı­ra­sın­da da­ha de­tay­lı bil­gi sa­hi­bi ol­mak is­ti­yo­rum” di­yor­sa­nız, ope­ras­yon de­vam eder­ken ay­nı za­man­da slayt su­num­la­rı­nı da gö­rün­tü­le­ye­bi­li­yor­su­nuz. /Yüce Zerey

Tavsiye Et
Siyaset öyle değil, böyle yapılır!
Si­ya­set, ül­ke­miz­de her­ke­sin üze­ri­ne sa­at­ler­ce ko­nu­şa­bi­le­ce­ği, yo­rum ya­pa­bi­le­ce­ği bir alan. Her­ke­sin ka­fa­sın­da ken­di­ne öz­gü “Ben ol­sam ül­ke­yi şöy­le yö­ne­tir­dim.” dü­şün­ce­si mev­cut.
De­moc­racy 2 (www.po­si­tech.co.uk/de­moc­racy2/in­dex.html), dü­şün­ce­le­ri­ni­zi test ede­bi­le­ce­ği­niz, ak­si­yon ala­bi­le­ce­ği­niz, “si­ya­set na­sıl ya­pı­lır ve po­li­tik stra­te­ji na­sıl oluş­tu­ru­lur” herke­se gös­te­re­bi­le­ce­ği­niz bir si­ya­set si­mü­las­yon plat­for­mu.
İn­gi­liz si­mü­las­yon oyun­la­rı üre­ti­ci­si Po­si­tech Ga­mes ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len oyun, kul­la­nı­cı­la­rı­na si­ya­se­tin in­ce­lik­le­rin­de ken­di­le­ri­ni test et­me im­ka­nı su­nu­yor. De­moc­racy 2, ül­ke yö­ne­ti­mi­ni si­ze bı­ra­kı­yor. Eği­tim sis­te­mi­ni, sağ­lık sis­te­mi­ni ya­pı­lan­dı­rı­yor­su­nuz. Gay­ri sa­fi mil­li ha­sı­la­yı art­tır­ma­ya ve iş­siz­lik so­ru­nu­nu çöz­me­ye ça­lı­şı­yor­su­nuz. Mak­ro dü­zey­de den­ge­le­ri tam oturt­ma­ya baş­la­dım der­ken, çev­re­ci­ler ba­şı­nı­za bü­yük be­la­lar aça­bi­li­yor. Mo­tor­cu­la­rı mem­nun et­me­niz ge­re­ki­yor. Kül­tür-sa­nat fa­ali­yet­le­ri­ne de önem ver­mek du­ru­mun­da­sı­nız ta­bi­i.
De­moc­racy 2, sa­de­ce bir oyun de­ğil. Si­ya­se­ti an­la­ma­ya, öğ­ren­me­ye ve öğ­ret­me­ye ça­lı­şan­lar için mü­kem­mel bir sa­nal pra­tik ze­min. /Yüce Zerey

Tavsiye Et
Siparişim nerede kaldı?
Do­mi­no’s Piz­za’nın ABD’de ye­ni baş­lat­tı­ğı hiz­met sa­ye­sin­de, ver­miş ol­du­ğu­nuz piz­za si­pa­ri­şi­nin iş­le­yiş sü­re­ci gö­zü­nü­zün önün­de ger­çek­le­şi­yor. “Efen­dim ço­cuk çık­tı ge­li­yor, bi­raz­dan ka­pı­nız­da olur, me­rak et­me­yin!” söy­lem­le­ri ta­ri­he ka­rı­şı­yor. Sü­re­cin de­ta­yın­da, “piz­za si­pa­ri­şi­ni alan ça­lı­şa­nın adı”, “piz­za­nın fı­rı­na ve­ril­di­ği za­man”, “pa­ket­le­me ve şu­be­den çı­kış za­man­la­rı” müş­te­ri ta­ra­fın­dan in­ter­net üze­rin­den iz­le­ne­bi­li­yor. /Yüce Zerey

Tavsiye Et
30 yaşın altındaki 20 internet milyarderi!
İn­ter­ne­tin fi­kir cam­baz­la­rı, mo­dern iş ya­pı­sı­nın vaz­ge­çil­mez pat­ron­la­rı ha­li­ne ge­li­yor. In­ter­net pat­ron­la­rı­nın ara­sın­da yer ala­bil­mek için ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ge­re­ken as­ga­ri ge­rek­si­nim­le­rin, gü­ve­ni­lir bir bil­gi­sa­yar, in­ter­net bağ­lan­tı­sı, par­lak bir fi­kir ve dü­zen­li ça­lış­ma ol­du­ğu gö­rü­lü­yor.
(Kay­nak: www.dul­ce­ne­gos­yan­te.com/top-20-in­ter­net-mil­li­onai­res-un­der-30/)
 
1. Mark Zuc­ker­berg [Fa­ce­bo­ok] 23 ya­şın­da, $700M
2. An­drew Go­wer [Ru­nes­ca­pe] 28 ya­şın­da, $650M
3. Bla­ke Ross and Da­vid Hyatt [Mo­zil­la] 22 ya­şın­da, $120M
4. Chad Hur­ley [Yo­utu­be] 30 ya­şın­da, $85M
5. An­ge­lo So­ti­ra [De­vi­ant ART] 26 ya­şın­da, $75M
6. John Vec­hey [Pop­Cap Ga­mes] 28 ya­şın­da, $60M
7. Ale­xan­der Le­vin [Word­Press] 23 ya­şın­da, $57M
8. Ja­ke Nic­kell [Thre­ad­less] 28 ya­şın­da, $50M
9. Se­an Bel­nick [Biz Cha­ir] 20 ya­şın­da, $42M
10. Ke­vin Ro­se [Digg] 30 ya­şın­da| $31M
11. Ryan Block [En­gad­get] 25 ya­şın­da, $20M
12. Aod­han Cul­len [Stat Co­un­ter] 24 ya­şın­da, $18M
13. Tom Fulp [New­gro­unds] 29 ya­şın­da, $15M
14. Ris­hi Kac­ker and Matt Pau­ker [Vol­ta­ge] 24 ya­şın­da, $12M
15. Mar­kus Frind [Plenty of Fish] 29 ya­şın­da, $10M
16. Cat­he­ri­ne and Da­vid Co­ok [My Ye­ar Bo­ok] 17 ya­şın­da, $10M
17. Fred­rik Ne­ij [The Pi­ra­te Bay] 28 ya­şın­da, $10M
18. Da­vid Hau­ser & Sia­mak Tag­had­dos [Gotv­Ma­il] 24 ya­şın­da, $8M
19. Jer­mai­ne Griggs [He­ar and Play] 23 ya­şın­da, $5M
20. Jay Wes­ter­dal [Do­ma­in To­ols] 29 ya­şın­da, $5M /Yüce Zerey

Tavsiye Et
Net Yorum
GEÇMİŞ YAZILAR