Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2008) > Panorama
Panorama
Yargıtay Başkanlar Kurulu’ndan hükümete bildiri
Yar­gı­tay Baş­kan­lar Ku­ru­lu 21 Ma­yıs’ta hü­kü­me­tin söy­lem ve ic­ra­at­la­rı­na yö­ne­lik bir bil­di­ri ya­yım­la­dı. Bu bil­di­ri­de üni­ver­si­te­ler­de ba­şör­tü­sü ser­best­li­ği­ni ön­gö­ren dü­zen­le­me­ye tep­ki gös­te­ren ku­rul, “Yar­gı Re­for­mu Stra­te­ji Tas­la­ğı”nın AB’ye ve­ril­me­si­ni ve ye­ni ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı­nı ağır bir dil­le eleş­ti­rir­ken, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ab­dur­rah­man Yal­çın­ka­ya’ya da sa­hip çık­tı. Ay­rı­ca hü­kü­met, “yan­daş bir yar­gı ku­ru­mu” oluş­tur­ma­ya ça­lış­mak­la suç­lan­dı.
Hü­kü­me­tin bil­di­ri­ye tep­ki­si ise sert ol­du. Hü­kü­met Söz­cü­sü Ce­mil Çi­çek, bil­di­ri­nin de­mok­ra­tik ve hu­ku­ki meş­ru­iye­ti ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek “Bu, si­ya­si bir bil­di­ri­dir ve ka­bul edi­le­mez” di­ye­rek tep­ki gös­ter­di. Da­nış­tay ve Üni­ver­si­te­ler Ara­sı Ku­rul, Yar­gı­tay ile hü­kü­met ara­sın­da­ki tar­tış­ma­la­ra ka­tı­la­rak hü­kü­me­ti eleş­ti­ren açık­la­ma­lar­da bu­lun­du­lar. Da­nış­tay ya­yın­la­dı­ğı bil­di­ri­de “Yar­gı­tay Bil­di­ri­si”nin yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı için ye­rin­de bir açık­la­ma ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı ve yar­gı­nın Türk mil­le­ti adı­na kul­lan­dı­ğı yet­ki­yi Ana­ya­sa’dan al­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.
CHP, MHP ve DSP gi­bi mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin de des­tek­le­di­ği “Yar­gı­tay Bil­di­ri­si”ne sa­de­ce Tür­ki­ye’den de­ğil AB’den de tep­ki­ler yağ­dı. AP Tür­ki­ye Ra­por­tö­rü Ri­a Oo­men-Ru­ij­ten bil­di­ri­yi eleş­ti­re­rek “so­ru­nun yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğın­dan de­ğil ta­raf­sız­lı­ğın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı ve AB’de­ki hiç­bir sav­cı­nın Tür­ki­ye’de­ki ka­dar ba­ğım­sız ol­ma­dı­ğı­nı” ifa­de et­ti.

Tavsiye Et
Bayram mı, kutlama mı, savaş mı?
1 Ma­yıs “İş­çi Bay­ra­mı”, gös­te­ri­le­rin Tak­sim’de ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ba­zı iş­çi sen­di­ka­la­rı­nın ıs­rar et­me­si se­be­biy­le bu yıl İs­tan­bul’da­ki kut­la­ma­lar ol­duk­ça ge­ri­lim­li bir or­tam­da ger­çek­leş­ti­ril­di. İs­tan­bul Em­ni­ye­ti’nin “pro­vo­kas­yon is­tih­ba­ra­tı” ge­rek­çe­siy­le Tak­sim’de ge­niş çap­lı bir kut­la­ma­ya izin ver­me­me­si­ne Türk-İş, DİSK ve KESK yö­ne­ti­ci­le­ri tep­ki gös­ter­di. 1977’de­ki “kan­lı” 1 Ma­yıs olay­la­rı­nın yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le tö­ren­le­rin Tak­sim’de ya­pıl­ma­sın­da ıs­rar eden sen­di­ka yö­ne­ti­ci­le­ri, hü­kü­met­le rest­leş­me yo­lu­nu seç­ti. Em­ni­yet’in İs­tan­bul’da Kaz­lı­çeş­me, Çağ­la­yan ve Ka­dı­köy gi­bi mey­dan­lar­da ya­pı­la­cak kut­la­ma­la­ra izin ver­me­si­ne kar­şın söz ko­nu­su sen­di­ka­lar, Tak­sim ko­nu­sun­da ıs­rar et­ti. 1 Ma­yıs sa­ba­hı, özel­lik­le İs­tan­bul dı­şın­dan ge­len grup­la­rın, em­ni­yet güç­le­rin­ce sı­kı ko­ru­ma al­tı­na alı­nan Tak­sim Mey­da­nı’na gir­mek­te ıs­rar­cı ol­ma­sı üze­ri­ne Şiş­li ve Be­yoğ­lu so­kak­la­rı sa­vaş ala­nı­na dön­dü. Po­lis gös­te­ri­ci­le­ri da­ğıt­mak için “gaz bom­ba­sı” kul­lan­mak zo­run­da kal­dı. Hü­kü­met­le sen­di­ka­cı­lar ara­sın­da ya­pı­lan pa­zar­lık­lar so­nu­cun­da, 100-150 ka­dar sen­di­ka tem­sil­ci­si­nin Tak­sim’e çe­lenk koy­ma­sı­na izin ve­ril­di. An­cak sen­di­ka yö­ne­ti­ci­le­ri bu­na kar­şı çı­ka­rak, yü­rü­yü­şe son ver­di. Çok sa­yı­da ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı ve gö­zal­tı­na alın­dı­ğı olay­lar sı­ra­sın­da bü­yük bir olum­suz­lu­lu­ğun ya­şan­ma­ma­sı ise mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı.

Tavsiye Et
Yeni muhalefet: Yargı
Mart ayın­da Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı’nın aç­tı­ğı ka­pat­ma da­va­sıy­la il­gi­li ön sa­vun­ma­yı ta­mam­la­yan AK Par­ti, ha­zır­la­dı­ğı met­ni 30 Ni­san’da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne sun­du. AK Par­ti’nin “sa­vun­ma” ye­ri­ne “ce­vap” ifa­de­si­ni kul­lan­dı­ğı ön sa­vun­ma, 98 say­fa­dan olu­şu­yor. Ön sa­vun­ma­da Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si ile Ve­ne­dik ve Ko­pen­hag Kri­ter­le­ri’ne atıf ya­pan AK Par­ti, id­di­ana­me­nin hu­ku­kî de­ğil si­ya­sî ol­du­ğu­nu ifa­de edi­yor. Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si’nin res­mî ka­yıt­lar­da kı­salt­ma­sı­nın “AK Par­ti” ola­rak be­lir­til­me­si­ne kar­şın, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’nın id­di­ana­me­de ıs­rar­la “AKP” şek­lin­de ifa­de et­me­si­nin si­ya­si bir tav­rın be­lir­ti­si ol­du­ğu kay­de­di­li­yor. De­mok­ra­tik sis­tem­ler­de hü­kü­me­te mu­ha­le­fe­tin si­ya­si par­ti­ler, si­vil top­lum ör­güt­le­ri, med­ya ve ay­dın­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­la­bi­le­ce­ği, yar­gı ku­rum­la­rın ise ke­sin­lik­le si­ya­si mu­ha­le­fe­tin ara­cı ola­rak kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı vur­gu­la­nı­yor. Te­mel kur­gu­su­nu de­mok­ra­si ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü kav­ram­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu sa­vun­ma­da, id­di­ana­me­nin ob­jek­tif­lik­ten uzak, ger­çek­le­ri ters yüz eden, de­ğer­le­ri ve kav­ram­la­rı bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­ran, la­ik­li­ğe za­rar ve­ren, ön yar­gı­lı bir yak­la­şım ol­du­ğu ifa­de edi­li­yor. Sa­vun­ma­da Ata­türk’ün gös­ter­di­ği mua­sır me­de­ni­yet he­de­fi­ne ve bu he­de­fin önem­li bir du­ra­ğı olan AB’ye tam üye­lik için ge­rek­li her adı­mı atan AK Par­ti’nin Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı’nın “la­ik­li­ğe kar­şı ey­lem­le­rin oda­ğı ol­du” yö­nün­de­ki suç­la­ma­sı­na ma­ruz kal­ma­sı­nın bü­yük bir çe­liş­ki oluş­tur­du­ğu­na dik­kat çe­ki­li­yor. AK Par­ti’nin ka­pa­tıl­ma­sı­na se­bep gös­te­ri­len ba­şör­tü­sü dü­zen­le­me­si­nin la­ik­lik ve cum­hu­ri­yet­çi­li­ğe ay­kı­rı ol­ma­dı­ğı ve ba­şör­tü­lü öğ­ren­ci­le­rin mo­dern eği­tim sis­te­mi­ne ka­tıl­ma­sı­nın ge­rek­li ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

Tavsiye Et
Bush yeniden Ortadoğu’da
ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush 13-18 Ma­yıs ta­rih­le­rin­de İs­ra­il, Suu­di Ara­bis­tan ve Mı­sır’ı kap­sa­yan Or­ta­do­ğu tu­ru­na çık­tı. Geç­ti­ği­miz Ka­sım ayın­da An­na­po­lis’te dü­zen­le­nen kon­fe­rans­ta ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı üze­re gö­rev sü­re­si so­na er­me­den Or­ta­do­ğu’da ba­rı­şı sağ­la­ma he­de­fiy­le bu yıl için­de ikin­ci kez Or­ta­do­ğu’ya ge­len Bush, üç gün kal­dı­ğı İs­ra­il’de 60. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri­ne ka­tıl­dı. Bu çer­çe­ve­de yap­tı­ğı, Ya­hu­di di­ni ve ta­ri­hi­ne atıf­lar­la süs­le­nen ve an­cak fa­na­tik bir Si­yo­nist’in ka­le­min­den çı­ka­bi­le­cek ko­nuş­ma­sı İs­ra­il­li­le­ri mest et­ti. Özel­lik­le yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­la­rı ne­de­niy­le iyi­ce kö­şe­ye sı­kı­şan Baş­ba­kan Ehud Ol­mert’i ra­hat­lat­tı. Ar­dın­dan Suu­di Ara­bis­tan’ın baş­ken­ti Ri­yad’a uğ­ra­yan Bush, yük­se­len fi­yat­lar kar­şı­sın­da pet­rol üre­ti­mi­nin ar­tı­rıl­ma­sı ta­le­bi­ne olum­lu kar­şı­lık bu­la­ma­dı. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da iki ül­ke iliş­ki­le­ri­nin baş­la­ma­sı­nın 75. yıl­dö­nü­mü kut­lan­dı. Bush ge­zi­si­nin son du­ra­ğı Mı­sır’da­ki Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu top­lan­tı­sı­nın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da tüm Or­ta­do­ğu ül­ke­le­ri­ne İran ile Su­ri­ye’yi yal­nız bı­rak­ma ve İran’ın nük­le­er si­lah üret­me gi­ri­şi­mi­ne kar­şı dur­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du ve bu yıl için­de Fi­lis­tin-İs­ra­il ara­sın­da ba­rış an­laş­ma­sı­na va­rı­la­ca­ğı­na ke­sin­lik­le inan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Lüb­nan Baş­ba­ka­nı Fu­ad Sin­yo­ra ise, Hiz­bul­lah ile ya­şa­dık­la­rı son kriz­de ken­di­le­ri­ni yü­züs­tü bı­ra­kan Bush ile ran­de­vu­su­nu ip­tal et­ti.
Her du­rak­ta Or­ta­do­ğu so­run­la­rı, özel­lik­le de Fi­lis­tin-İs­ra­il ba­rı­şı­nın gün­de­me gel­di­ği zi­ya­re­tin sem­bo­lik yön­le­ri, ABD’nin ön­cü­lü­ğün­de ba­rış sü­re­ci­nin tam bir ha­yal ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­yu­yor.

Tavsiye Et
Barış görüşmelerinde Türkiye’nin arabuluculuğu
Su­ri­ye ve İs­ra­il, Tür­ki­ye’nin ara­bu­lu­cu­lu­ğun­da ba­rış gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ma­ya ka­rar ver­di­ler. Dün­ya ge­ne­lin­de bü­yük tak­dir­le kar­şı­la­nan Tür­ki­ye’nin bu gi­ri­şi­mi hem Su­ri­ye-İs­ra­il hem de ABD ta­ra­fın­dan mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan 26 Ni­san’da­ki Şam zi­ya­re­tin­den ön­ce Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Beş­şar Esad’a, “İs­ra­il ka­lı­cı ba­rış ka­rar­lı­lı­ğı ile Go­lan te­pe­le­rin­den çe­kil­me­ye ha­zır” me­sa­jı­nı ilet­ti. Esad ise Baş­ba­ka­nın Şam zi­ya­re­ti son­ra­sı yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Böl­ge­ye gü­ven­lik ve is­tik­rar ge­ti­re­cek her ça­ba­da Tür­ki­ye ile iş­bir­li­ği yap­ma­ya ha­zı­rız” ce­va­bı­nı ver­di. Su­ri­ye’nin bu me­sa­jı Ali Ba­ba­can ta­ra­fın­dan, Lon­dra’da İs­ra­il Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Tzi­pi Liv­ni’ye ile­til­di. İs­ra­il, Go­lan Te­pe­le­ri’nden çe­kil­me kar­şı­lı­ğın­da Su­ri­ye’nin İran, Ha­mas ve Hiz­bul­lah’la iliş­ki­le­ri­ni kes­me­si­ni ta­lep edi­yor. An­cak İs­ra­il’in ge­ri çe­kil­me­si de Su­ri­ye’nin bu ta­lep­le­ri kar­şı­la­ma­sı da şu­an için zor gö­rü­nü­yor. Rüş­vet ve yol­suz­luk da­va­la­rıy­la bo­ğu­şan Başbakan Ehud Ol­mert’in “Go­lan Te­pe­le­ri çı­kı­şı” İs­ra­il’de bü­yük tep­ki top­la­dı. Öte yan­dan Su­ri­ye ve İran sa­vun­ma ba­kan­la­rı ara­sın­da da sa­vun­ma ala­nın­da bir iş­bir­li­ği pro­to­ko­lü im­za­lan­dı.

Tavsiye Et
Türkiye’nin yeni Kuzey Irak açılımı
Baş­ba­kan­lık Baş­da­nış­ma­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu’nun baş­kan­lık et­ti­ği ve Tür­ki­ye’nin Irak Özel Tem­sil­ci­si Mu­rat Öz­çe­lik’in de yer al­dı­ğı Türk he­ye­ti, Irak yö­ne­ti­miy­le iliş­ki­le­ri­ni ge­liş­tir­mek ve Irak’ın ku­ze­yin­de­ki böl­ge­sel Kürt yö­ne­ti­mi ile res­mî dü­zey­de­ki ilk te­ma­sı ger­çek­leş­tir­mek üze­re 1 Ma­yıs’ta Bağ­dat’a git­ti. Türk he­ye­ti bu­ra­da Cum­hur­baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni ve Baş­ba­kan Nu­ri el-Ma­li­ki’nin ya­nı sı­ra Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi Baş­ba­ka­nı Ne­çir­van Bar­za­ni ile de bir ara­ya gel­di. He­yet, Irak yö­ne­ti­mi­ne “stra­te­jik di­ya­log me­ka­niz­ma­sı” ku­rul­ma­sı tek­li­fi­ni ile­tir­ken, PKK’ya kar­şı gös­te­ri­le­cek tav­rın, ile­ti­şi­min ni­te­li­ği­ni ve sık­lı­ğı­nı et­ki­le­ye­ce­ği me­sa­jı­nı da ver­di.
Irak Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Ta­rık Ha­şi­mi’nin 1 Ma­yıs’ta­ki An­ka­ra zi­ya­re­tin­de ise Irak­lı li­der­le­rin ya­nı sı­ra Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi Baş­ka­nı Me­sud Bar­za­ni’nin de se­lam­la­rı­nı ve iyi di­lek­le­ri­ni ge­tir­me­si iki ül­ke iliş­ki­le­ri açı­sın­dan umut ve­ri­ci ola­rak de­ğer­len­di­ril­di. An­cak Ker­kük me­se­le­si ve PKK gi­bi has­sas ko­nu­lar­da­ki ge­liş­me­le­rin, art­tı­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lan iliş­ki­le­ri na­sıl et­ki­le­ye­ce­ği de me­rak ko­nu­su.

Tavsiye Et
Lübnan’da siyasi kriz sona erdi
Lüb­nan hü­kü­me­ti­nin Hiz­bul­lah’ın özel ile­ti­şim şe­be­ke­si­ni ya­sa­dı­şı ilan et­me­si ve Hiz­bul­lah’la bağ­lan­tı­sı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le Bey­rut ha­va­li­ma­nı gü­ven­lik şe­fi­ni gö­rev­den al­ma ka­ra­rı­nın ar­dın­dan 7 Ma­yıs’tan iti­ba­ren iç sa­va­şı an­dı­ran ça­tış­ma­lar pat­lak ver­di. Hiz­bul­lah’ın çok kı­sa sü­re­de baş­kent Bey­rut’un ba­tı ke­si­mi­nin kon­tro­lü­nü ele ge­çir­me­si­ne ka­dar gi­den ça­tış­ma­lar, Lüb­nan Or­du Ko­mu­ta­nı’nın hü­kü­met ka­rar­la­rı­nın ge­çer­siz ol­du­ğu­nu açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan du­ru­lur­ken; olay­lar sı­ra­sın­da 100’e ya­kın ki­şi öl­dü.
Hiz­bul­lah’ın bu bek­len­me­dik çı­kı­şı ve hü­kü­me­te bağ­lı mi­lis­le­rin çok kı­sa sü­re­de dar­ma­da­ğın ol­ma­sı 18 ay­dır de­vam eden si­ya­si kri­zin uz­laş­may­la so­na er­me­si­nin önü­nü aç­tı. Arap Bir­li­ği’nin gi­ri­şi­miy­le Ka­tar’ın baş­ken­ti Do­ha’da bir ara­ya ge­len Lüb­nan­lı ta­raf­lar 21 Ma­yıs’ta uz­laş­tı. Hiz­bul­lah ön­cü­lü­ğün­de­ki mu­ha­lif­ler açı­sın­dan bü­yük bir za­fer olan uz­laş­ma­nın ar­dın­dan Ey­lül 2007’den bu ya­na de­fa­lar­ca er­te­le­nen cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi 25 Ma­yıs’ta ya­pı­la­rak Lüb­nan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na Or­du Ko­mu­ta­nı Mi­şel Sü­ley­man se­çil­di. Böy­le­ce Lüb­nan’da üç yıl­dır de­vam et­mek­te olan ge­ri­lim bu uz­laş­may­la so­na er­miş gi­bi gö­rü­nü­yor.

Tavsiye Et
Burma ve Çin felaket mağduru
Bur­ma (Myan­mar) 3 Ma­yıs’ta ya­şa­nan Nar­gis Ka­sır­ga­sı’nın yol aç­tı­ğı yı­kı­mın üs­te­sin­den gel­me­ye ça­lı­şı­yor. Sa­at­te 190 km hız­la esen ve ül­ke­nin gü­ne­yin­de­ki İr­ra­vad­di Del­ta­sı’nı yer­le bir eden ka­sır­ga ne­de­niy­le ölen­le­rin sa­yı­sı 80 bi­ni geç­ti; 55 bin­den faz­la ki­şi kay­bol­du. Fe­la­ket­ten sağ ola­rak kur­tu­lan 2,5 mil­yon in­san ise aç­lık, su­suz­luk ve sal­gın has­ta­lık teh­li­ke­siy­le yüz yü­ze.
46 yıl­dır ik­ti­dar­da bu­lu­nan as­ke­ri yö­ne­tim, baş­lan­gıç­ta dış yar­dım­la­ra me­sa­fe­li dav­ran­mış­tı. An­cak ulus­la­ra­ra­sı bas­kı­lar kar­şı­sın­da fe­la­ket­ten üç haf­ta son­ra bü­tün ya­ban­cı ekip­le­rin ül­ke­ye gi­ri­şi­ne izin ver­mek du­ru­mun­da kal­dı.
Çin ise ül­ke­nin gü­ney­ba­tı­sın­da­ki Si­çu­an eya­le­ti­ni 12 Ma­yıs’ta vu­ran 8,0 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­re­min ya­sı­nı tu­tu­yor. Eya­let­te taş üs­tün­de taş bı­rak­ma­yan dep­rem­de ölü sa­yı­sı­nın 100 bi­ni geç­me­si bek­le­ni­yor.
Kur­tar­ma ve yar­dım aşa­ma­sın­da ba­şa­rı­lı bir per­for­mans ser­gi­le­yen Çin hü­kü­me­ti, Bur­ma’nın ak­si­ne ya­ban­cı ekip­ler ve ba­sın ku­ruş­la­rıy­la da iş­bir­li­ği yap­ma­yı ter­cih et­ti.

Tavsiye Et
Türkiye’den Kraliçe geçti
İn­gil­te­re Kra­li­çe­si 2. Eli­za­beth, res­mî bir zi­ya­ret için eşi Edin­burg Dü­kü Prens Phi­lip ile be­ra­ber 13 Ma­yıs’ta Tür­ki­ye’ye gel­di. An­ka­ra’ya iner in­mez Anıt­ka­bir’i zi­ya­ret eden, ar­dın­dan da Çan­ka­ya Köş­kü’nde Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ve eşi ta­ra­fın­dan ağır­la­nan Kra­li­çe, onu­ru­na ve­ri­len ak­şam ye­me­ği­ne ta­cıy­la ka­tıl­dı. Bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği için des­tek me­saj­la­rı ve­ren 2. Eli­za­beth, hü­kü­me­tin de­mok­ra­si adım­la­rı­nı öv­dü. NA­TO ça­tı­sı al­tın­da İn­gil­te­re ile be­ra­ber dün­ya­nın is­tik­rar ara­yı­şı­na Tür­ki­ye’nin kat­kı­da bu­lun­du­ğu­nu an­la­tan Kra­li­çe, iki ül­ke arar­sın­da­ki mev­cut iş­bir­li­ği­nin da­ha da ge­li­şe­ce­ği­ni vur­gu­la­dı.
Er­te­si gün Bur­sa’ya gi­den Kra­li­çe Eli­za­beth, first lady Hay­rün­ni­sa Gül eş­li­ğin­de ta­ri­hî me­kan­la­rı zi­ya­ret et­ti. Ye­şil Ca­mi’de Ku­ran-ı Ke­rim din­le­di. Kra­li­çe’nin ge­zi­nin son du­ra­ğı İs­tan­bul ol­du. Bo­ğaz tu­ru ya­pan ve İs­tan­bul Mo­dern Sa­nat Mü­ze­si’ni ge­zen Kra­li­çe, ak­şam Ka­ra­köy Li­ma­nı’na de­mir­li HMS Il­lus­trio­us uçak ge­mi­sin­de, Gül çif­ti­nin onu­ru­na re­sep­si­yon ver­di. 83 ya­şın­da­ki İn­gil­te­re Kra­li­çe­si’nin 37 yıl ara­dan son­ra ger­çek­le­şen ikin­ci Tür­ki­ye zi­ya­re­ti, yer­li med­ya­da ge­niş yan­kı bul­du.

Tavsiye Et
Sigara yasağı yürürlüğe girdi

19 Ma­yıs 2008 ta­ri­hi Tür­ki­ye için ye­ni bir mi­lat ol­du; tüm ka­mu alan­la­rın­da ve ka­pa­lı me­kan­lar­da tü­tün ve tü­tün ma­mul­le­ri­nin kul­la­nı­mı­nı ya­sak­la­yan dü­zen­le­me yü­rür­lü­ğe gir­di. 3 Ocak’ta TBMM’de ka­bul edi­len ya­sa­ya gö­re, ka­mu ve özel hiz­met bi­na­la­rı­nın ka­pa­lı alan­la­rın­da (ko­ri­dor­lar dâ­hil) ve ka­ra, de­mir, de­niz ve ha­va­yo­lu top­lu ta­şı­ma araç­la­rın­da si­ga­ra kul­la­nı­mı ya­sak­lan­dı. Ya­sak olan yer­ler­de si­ga­ra içen­le­re 50 YTL, si­ga­ra iz­ma­ri­ti­ni ye­re atan­la­ra ise 20 YTL ce­za ve­ri­le­cek. Ya­sa­ğı uy­gu­la­ma­yan iş­let­me­ler ön­ce ya­zı­lı ola­rak uya­rı­la­cak, ak­si tak­tir­de 500 YTL ile 5 bin YTL ara­sın­da ce­za ve­ri­le­bi­le­cek. Tü­tün ürün­le­ri sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren fir­ma­lar ise, ilan ver­me­le­ri ve yet­ki­li sa­tı­cı yer­le­rin dı­şın­da sa­tış yap­ma­la­rı ha­lin­de 50 bin YTL-250 bin YTL ara­sın­da pa­ra ce­za­sı­na çarp­tı­rı­la­bi­le­cek. Tü­tün ürün­le­ri­nin rek­la­mı­nın ya­pıl­ma­sı ha­lin­de de ida­ri pa­ra ce­za­sı ve­ri­le­cek. Söz ko­nu­su pa­ra ce­za­la­rı, be­le­di­ye sı­nır­la­rı için­de be­le­di­ye za­bı­ta­sı, po­lis ta­ra­fın­dan ke­si­le­cek. Lo­kan­ta, kah­ve­ha­ne ve ka­fe­ter­ya gi­bi yer­ler­de­ki ya­sak­lar ise 19 Tem­muz 2009’da yü­rür­lü­ğe gi­re­cek.


Tavsiye Et