Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2008) > Net Yorum
Net Yorum
Yerinizden kalkmadan dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyun
Uzak­tan eği­tim mo­de­li ile bir­çok in­san ar­tık otur­du­ğu me­kan­dan eği­ti­mi­ni ra­hat­lık­la ala­bi­li­yor. On­li­ne Edu­ca­ti­on Da­ta­be­se (http://oedb.org/lib­rary/be­gin­ning-on­li­ne-le­ar­ning/skip-the-tu­iti­on:-100-fre­e-pod­casts-from-the-best-col­le­ges-in-the-world) ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ça­lış­ma­da 100 adet be­da­va üni­ver­si­te pod­cast hiz­me­ti­ni ay­rı ay­rı ül­ke­le­rin en iyi­le­rin­den se­çil­miş ola­rak bu­la­bi­li­yo­ruz.
Pro­je kap­sa­mın­da, Stan­ford, UC Ber­ke­ley, MIT, Du­ke, Har­vard, Que­en’s Uni­ver­sity, UC­LA, Uni­ver­sity of Ca­li­for­ni­a, San Fran­cis­co Scho­ol of Me­di­ci­ne, Uni­ver­sity of Glas­gow, Ya­le ve da­ha baş­ka üni­ver­si­te­den tam 100 bö­lüm ele alın­mış. /Yüce Zerey

Tavsiye Et
Yüklü dosyalarınızı mail ile kolaylıkla gönderin

İş ve­ya okul or­tam­la­rı için ha­zır­la­mış ol­du­ğu­muz do­kü­man­la­rın bo­yut­la­rı gün geç­tik­çe bü­yü­yor. Do­kü­man­la­rın bo­yut­la­rı bü­yü­dük­çe; ödev­le­ri, pro­je­le­ri, tek­lif­le­ri, su­num­la­rı ma­il ile gön­der­mek­te sı­kın­tı ya­şı­yo­ruz. Send Spa­ce (http://www.send­spa­ce.com) sa­ye­sin­de 300 MB’a ka­dar do­kü­man­la­rı­nı­zı ko­lay­lık­la gön­de­re­bi­li­yor­su­nuz. Send Spa­ce ana say­fa­sı­na gön­der­mek is­te­di­ği­niz do­kü­ma­nı yük­lü­yor­su­nuz. Do­kü­ma­nı gön­der­mek is­te­di­ği­niz ki­şi­nin ma­il ad­re­si­ni ya­zı­yor­su­nuz ve Send Spa­ce si­zin ye­ri­ni­ze do­kü­ma­nın lin­ki­ni ar­ka­da­şı­nı­za gön­de­ri­yor. Ar­ka­da­şı­nız da lin­ke tık­la­ya­rak yük­le­miş ol­du­ğu­nuz do­kü­ma­nı in­di­ri­yor. /Yüce Zerey


Tavsiye Et
Geleceğin wireless (kablosuz) teknolojisi
Of­com’un ya­yın­la­dı­ğı ra­por­da ge­le­ce­ğin wi­re­less (kab­lo­suz) tek­no­lo­ji­si in­ce­le­ni­yor.
Vü­cut içi Wi­re­less
Vü­cut içe­ri­si­ne yer­leş­ti­ri­le­cek olan wi­re­less, ve­ri­ci ya­şam­sal be­lir­ti­le­ri kon­trol ede­rek, bu so­nuç­la­rı be­lir­li mer­kez­le­re ile­te­cek. Vü­cut­ta­ki şe­ke­rin se­vi­ye­sin­de be­lir­le­nen stan­dart­lar dı­şın­da bir de­ği­şim olur­sa dok­to­ra sin­yal ve­re­rek o an ki du­ru­mu­mu­zu bil­di­re­cek.
Ta­şı­na­bi­lir Be­sin Mem­nu­ni­yet Ta­ra­yı­cı­sı
Tam ola­rak is­mi bel­li ol­ma­sa da yi­ne wi­re­less ara­cı­lı­ğıy­la mar­ket­ler­den ala­ca­ğı­mız be­sin­ler hak­kın­da hız­lı ve ko­lay bir şe­kil­de bil­gi al­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak olan tek­no­lo­ji... Ta­şı­na­bi­lir ku­man­da sa­ye­sin­de ürü­nün kim­ler ta­ra­fın­dan am­ba­laj­lan­dı­ğı­na da ula­şa­bi­le­ce­ğiz.
E-ta­şıt Sis­tem­le­ri
Özel­lik­le şe­hi­ri­çi ta­şı­ma­cı­lık­ta kul­la­nı­la­cak olan bu sis­tem, oto­bü­sün o an ne­re­de ol­du­ğu­nu Blu­eto­oth’u olan bir te­le­fon üze­rin­den si­ze su­na­cak. Kaç da­ki­ka son­ra han­gi du­rak­ta ola­ca­ğı­nı si­ze bil­di­re­cek ve hat­ta ara­ca yer­leş­ti­ri­len ka­me­ra ara­cı­lı­ğıy­la bi­ne­ce­ği­niz oto­bü­sün yo­ğun­luk du­ru­mu­nu siz­le­re su­na­cak. Siz de da­ki­ka­lar­ca bu oto­büs ner­de kal­dı der­din­den kur­tu­la­bi­le­cek­si­niz. /Yüce Zerey

Tavsiye Et
Dijital dünya pasaportu: İnternet
Di­ji­tal dün­ya­nın bir bi­re­yi ol­mak için biz­le­re pa­sa­port im­ka­nı ve­ren in­ter­net, ha­ya­tı­mı­za 1993 yı­lın­da gir­di. 90’la­rın so­nun­dan iti­ba­ren de in­ter­net, kü­re­sel ola­rak dün­ya gün­de­min­de önem­li bir yer teş­kil et­me­ye baş­la­dı. In­ter­net dün­ya­sın­da ba­lon bir fi­nan­sal ya­pı oluş­tu, bu fi­nan­sal ya­pı ve med­ya bir­bi­ri­ni kar­şı­lık­lı ola­rak şi­şir­di ve so­nun­da ba­lon­lar bir bir pat­la­ma­ya baş­la­dı. Ayak­ta du­ra­bi­le­cek gü­cü olan fir­ma­lar kal­dı, di­ğer­le­ri ise ba­lon par­ça­la­rı ile bir­lik­te sa­ğa so­la sav­rul­du­lar. Gü­nü­mü­ze gel­di­ği­miz­de ise “Ye­ni bir ba­lon mu şi­şi­yor? Ye­ni dal­ga­da ku­ru­lan şir­ket­ler de if­las ede­bi­lir mi? İş dün­ya­sı­na ve sos­yal ha­ya­ta da­ir et­ki­le­ri ne olur?” şek­lin­de so­ru­lar üre­ti­li­yor.
comS­co­re Net­works’ün ku­ru­cu­su ve baş­ka­nı Gi­an Ful­go­ni’nin gü­nü­müz in­ter­net dün­ya­sı­na da­ir ver­miş ol­du­ğu is­ta­tis­tik­ler, bü­yü­me söy­le­mi­ni des­tek­ler ni­te­lik­te gö­zü­kü­yor. comS­co­re’un is­ta­tis­tik­le­ri­ne ba­ka­cak olur­sak, dün­ya­da en faz­la in­ter­net kul­la­nı­cı­sı­nın bu­lun­du­ğu ül­ke 160 mil­yon ki­şiy­le ABD. Çin ise 87 mil­yon ki­şiy­le dün­ya­da en faz­la in­ter­net kul­la­nı­cı­sı­na sa­hip ikin­ci ül­ke un­va­nı­nı alı­yor. Bu ra­ka­mın 25 mil­yon­lar ci­va­rın­da ol­du­ğu Tür­ki­ye ise dün­ya­da in­ter­net kul­la­nı­cı sa­yı­sın­da 16. sı­ra­da yer alı­yor.
So­nuç ola­rak in­ter­net kul­la­nı­mı­nın ar­tı­şı ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­re ya­yıl­dık­ça, ye­ni­lik­çi uy­gu­la­ma­lar ve iş mo­del­le­ri gün yü­zü­ne çık­ma­ya baş­lı­yor.
2004 yı­lın­da O’Re­illy ve Me­di­aLi­ve In­ter­na­tio­nal ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ve in­ter­net dün­ya­sı­nın ba­şı­nı çe­ken önem­li şir­ket­le­rin de ka­tıl­dı­ğı kon­fe­rans­ta in­ter­ne­tin ge­le­ce­ği ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı ve va­rı­lan or­tak gö­rüş­te son yıl­lar­da ya­şa­nan ge­liş­me­ler ve trend­le­re bir ta­nım aran­dı. Ya­pı­lan top­lan­tı­la­rın so­nun­da ise or­ta­ya ye­ni bir kav­ram atıl­dı: “Web 2.0”. Tim O’Re­ill, Web 2.0’ı şöy­le ta­nım­lı­yor: “Web 2.0 bil­gi­sa­yar en­düs­tri­sin­de in­ter­ne­tin bir düz­lem ola­rak iler­le­me­siy­le bir iş­let­me dev­ri­mi ve bu düz­le­min ku­ral­la­rı­nı ba­şa­rı için an­la­ma­ya ça­lış­mak­tır. Bu ku­ral­lar ara­sın­da en önem­li­si şu­dur: Ağ et­ki­le­ri­ni da­ha çok in­sa­nın kul­la­na­bil­me­si için prog­ram­lar kur­mak.”
Web 1.0 de­ne­yim­le­ri sa­ye­sin­de Web 2.0 iş­le­yi­şi­ni be­lir­li­yor­lar ve Web 3.0’a ha­zır­la­nı­yor­lar.
Di­ji­tal dün­ya­ya se­ya­hat için bi­ze pa­sa­port im­ka­nı sağ­la­yan Web 1.0’dan son­ra otur­ma ve ça­lış­ma vi­ze­le­ri­ni Web 2.0 sağ­lı­yor.
Web 2.0’ın ne ol­du­ğu ya da ne ol­ma­dı­ğı­na da­ir de­rin tar­tış­ma­lar özel­lik­le kü­re­sel ze­min­de de­vam edi­yor. An­cak Web 2.0 tek­no­lo­ji­si­nin sos­yal ya­şam­da, in­ter­net alış­kan­lık­la­rın­da ve do­la­yı­sıy­la eko­no­mi­de bir dö­nü­şüm oluş­tur­du­ğu aşi­kâr. /Yüce Zerey

Tavsiye Et