Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (July 2008) > Film
Film
Kelebek ve Dalgıç DVD / The Diving Bell And The Butterfly
Yönetmen: Julian Schnabel
Senaryo: Ronald Harwood
Oyuncular: Mathieu Amalric, Ammanuelle Seigner
Yapım: Fransa/ABD, 2007, 112 dk.
Je­an-Do­mi­ni­qu­e Ba­uby, ani bir be­yin ka­na­ma­sı so­nu­cu felç ge­çi­rir. Uyan­dı­ğın­da dış dün­yay­la tek ile­ti­şim yo­lu, ha­re­ket et­ti­re­bil­di­ği tek uz­vu olan sol gö­zü­dür. Bu nok­ta­dan son­ra ya­pa­bi­le­ce­ği iki şey var­dır: Ağır dal­gıç giy­si­le­ri içe­ri­sin­de ha­re­ket­siz kal­ma­nın ça­re­siz­li­ğiy­le ha­ya­ta küs­mek ya da son ne­fe­si­ni ve­re­ne ka­dar ha­yal âle­min­de ke­le­bek umar­sız­lı­ğıy­la ka­nat çırp­mak. 60. Can­nes Film Fes­ti­va­li’nden En İyi Yö­net­men Ödü­lü ile dö­nen film, ha­ya­ta da­ir iyim­ser tu­tu­muy­la, “ya­ban­cı­laş­ma” te­ma­sı­na ade­ta hap­so­lan Fran­sız si­ne­ma­sı­na ye­ni bir so­luk ge­ti­ri­yor. Si­ne­ma di­li­nin sı­nır­la­rı­nı zor­la­yan yö­net­men, odak­sız gö­rün­tü­ler, pat­la­yan ışık­lar, sı­ra­dı­şı kad­raj­la­rıy­la se­yir­ci­yi de Je­an-Do’nun sol gö­zü­ne hap­se­di­yor. Ko­nuş­mak, ye­mek ye­mek, ka­fa­mı­zı sa­ğa so­la çe­vir­mek gi­bi gün­lük ya­şan­tı­mız­da far­kı­na bi­le var­ma­dan yap­tı­ğı­mız bir­çok şe­yden ar­tık mahrum kaldığımız bir tec­rü­be­yi ya­şa­tan film, bu özel­li­ğiy­le bir şü­kür ve­si­le­si ni­te­li­ği ta­şı­yor. /Hilal Turan

Tavsiye Et
Mistik Olay / The Happening
Yö­netmen-Senaryo: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel
Ya­pım: Hindistan/ABD, 2008, 115 dk.
 
Bi­lin­me­yen ci­sim­ler, gök­taş­la­rı, uzay­lı­lar, an­lam­lan­dı­rı­la­ma­yan nes­ne­ler ve ses­ler M. Night Shya­ma­lansi­ne­ma­sın­da ye­ri­ni do­ğal afet­le­re ve or­ga­nik ya­şam bi­çim­le­ri­ne bı­rak­tı. Si­ne­ma­sı­na has kor­ku öğe­le­riy­le se­yir­ci­yi te­dir­gin et­me nok­ta­sın­da ba­şa­rı­sı­nı is­pat­la­mış olan yö­net­men son fil­mi “Mis­tik Olay” ile pa­ra­no­id bir ger­gin­li­ğe yol açı­yor. Kı­sa bir sü­re ön­ce viz­yon­da olan İs­ti­la fil­mi ile ka­ba se­nar­yo­su ben­ze­şen Mis­tik Olay, kor­ku ya­ra­tı­cı un­sur­la­rı ile fark­lı­laş­tı­rıl­mış ve Shya­ma­lan’ın elin­den çık­mış bir İs­ti­la kop­ya­sı ola­rak iz­le­ne­bi­lir.
İn­san ır­kı­nı teh­dit eden ve kar­şı ko­nu­la­ma­yan bir olay­dan yo­la çı­kan film, Ame­ri­ka’nın bir­çok şeh­rin­de se­be­bi açık­la­na­ma­yan ga­rip ölüm­le­rin mey­da­na gel­me­siy­le baş­lar. Dav­ra­nış­la­rı tu­haf­la­şan in­san­lar son söy­le­dik­le­ri cüm­le­yi tek­rar edip ken­di­le­ri­ni ka­lem sap­la­ya­rak, çim ma­ki­ne­si­nin önü­ne ya­ta­rak, yük­sek­ten aşa­ğı­ya at­la­ya­rak öl­dür­me­ye baş­lar­lar. İn­san dav­ra­nış­la­rın­da­ki bu tu­haf de­ği­şik­li­ğe ne­yin se­bep ol­du­ğu­nu araş­tı­ran film, bir ai­le üze­rin­den du­ru­mun ne­de­ni­ni an­la­ma ça­ba­sıy­la iler­ler. Penns­ylva­ni­a’da­ki ta­rım ara­zi­si­ne ulaş­ma­yı he­def­le­yen ai­le, gö­rün­me­yen ka­ti­lin her ne ise ka­çı­la­bi­le­cek bir var­lık ol­ma­dı­ğı­nı an­lar. Ame­ri­ka­lı­la­rın ön­ce te­rö­rist­ler­den, son­ra hü­kü­met­ten şüp­he­len­me­le­ri ve kor­ku un­su­ru­nun hâ­ki­mi­ye­ti fil­min po­li­tik fo­nu­nu 11 Ey­lül’e bağ­lar­ken, kar­şı­lık­lı bir teh­dit ve sal­dı­rı fe­no­me­ni­ni de do­ğu­rur. Shya­ma­lan,Köy, İşa­ret­ler, Su­da­ki Kız ve son fil­mi Mis­tik Olay’da ön pla­na çı­kart­tı­ğı teh­dit un­su­ru­nu 11 Ey­lül son­ra­sı te­ma­lı film­ler­de sık­ça rast­la­dı­ğı­mız in­san­lı­ğın or­ga­ni­ze ol­ma du­ru­mu ile güç­len­di­rir. Kor­ku ile te­tik­len­me­den ha­re­ke­te geç­me­yen in­san­lar teh­li­ke anın­da son de­re­ce sa­vun­ma­sız bı­ra­kı­lır­lar. Bit­ki­ler­den ya­yıl­dı­ğı sa­nı­lan ve in­san ha­ya­tı­nı teh­dit eden tok­sin, bir­çok in­sa­nın ölü­mü­ne ne­den olur. Film in­san dav­ra­nış­la­rın­da­ki fark­lı­lı­ğın ne­de­ni­ni tam ola­rak açık­la­maz. Bir sü­re son­ra ken­di ken­di­ne dü­ze­len at­mos­fer Ame­ri­ka için son­la­nır, an­cak me­de­ni­yet­ler ara­sı bir yol­cu­lu­ğa çık­tı­ğı­nın da ha­be­ri­ni ve­rir. Film ay­nı du­ru­mun uy­gar­lı­ğın zir­ve­si Pa­ris’te ce­re­yan et­me­siy­le son­la­nır. Sha­ya­ma­lan si­ne­ma­sı­nın di­ğer po­li­tik ar­ka pla­na sa­hip film­ler­den far­kı ise da­ha sem­bo­lik ve şi­ir­sel an­la­tı­ma öy­kün­me­si­dir. Hi­kâ­ye­nin ka­ba hat­la­rı ile an­dro­id ba­rın­dır­ma­ya el­ve­riş­li ya­pı­sı Sha­ya­ma­lan sa­ye­sin­de da­ha or­ga­nik ve do­ğal bir an­la­tım ile şe­kil­le­nir. Esen rüz­gâr­la ya­yı­lan ve­ba ve iki ki­şi ara­sın­da­ki bir­bi­ri ile ile­ti­şim ara­cı kı­lı­nan bo­ru, ana fik­ri par­ça par­ça sti­li­ze eder­ken, tek­rar­la­rı­nın bol­ca mev­cut ol­du­ğu bir se­nar­yo­yu da iz­le­ne­bi­lir kı­lı­yor. /Es­ra Bu­lut

Tavsiye Et