Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (July 2008) > Panorama
Panorama
Taraf’ın tarafsız haberleri sarstı
Ka­pat­ma da­va­la­rı­nın sür­dü­ğü bu dö­nem­de, or­du-yar­gı iliş­ki­si­nin ba­sı­na yan­sı­ma­sı gün­de­me bom­ba gi­bi düş­tü. Bu ha­ber­le­rin il­ki, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­ve­ki­li Os­man Pak­süt ile Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Org. İl­ker Baş­buğ’un 4 Mart’ta KKK ka­rar­gâ­hın­da 75 da­ki­ka “giz­li bir gö­rüş­me” yap­tı­ğı­na iliş­kin­di. Gö­rüş­me­nin za­man­la­ma­sı­nı eleş­ti­ren Ta­raf ga­ze­te­si, bu­nun ka­mu­oyun­dan giz­len­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı öne sür­dü. Gö­rüş­me­yi doğ­ru­la­yan Pak­süt ve Baş­buğ, zi­ya­ret mak­sa­dı­nın sap­tı­rıl­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü­ler. Bir baş­ka ga­ze­te­de ise, Ku­düs’te­ki Ağ­la­ma Du­va­rı önün­de du­a eden bir Türk yet­ki­li­nin fo­toğ­ra­fı ya­yım­lan­mış ve fo­toğ­raf­ta­ki ki­şi­nin Org. Baş­buğ ol­du­ğu­ ile­ri sü­rül­müş­tü.
Bir di­ğer ha­ber ise, si­ya­set ve si­vil ha­ya­ta mü­da­ha­le et­mek için Ge­nel­kur­may ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı­ğı id­di­a edi­len “Bil­gi Des­tek Ey­lem Pla­nı” idi. Ta­raf’a gö­re yar­gıç­la­rın or­du çiz­gi­si­ne çe­kil­me­si, yan­daş med­ya oluş­tu­rul­ma­sı, TSK mu­ha­lif­le­ri­nin yıp­ra­tıl­ma­sı, DTP’nin te­rö­rist ola­rak vur­gu­lan­ma­sı ko­nu­la­rı­na plan­da yer ve­ril­miş. Onay­lan­mış böy­le bir bel­ge­nin ol­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nan Ge­nel­kur­may ise, söz ko­nu­su ha­ber­le­ri 29 Ha­zi­ran’da ya­yım­la­dı­ğı bil­di­ri­de sert bir dil­le eleş­tir­di.
Bu ha­ber­ler ka­mu­oyun­da tep­kiy­le kar­şı­la­nır­ken, ya­yın ha­ya­tın­da he­nüz bir yı­lı­nı dol­dur­ma­mış Ta­raf’ın böy­le­si­ne önem­li ha­ber­le­re im­za at­ma­sı tak­dir top­la­dı.

Tavsiye Et
Türkiye ilk kez yarı finalde

2002 Dün­ya Ku­pa­sı’nda üçün­cü ola­rak bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za atan Tür­ki­ye’nin, si­ya­si ge­ri­li­min yo­ğun ol­du­ğu bir dö­nem­de Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda ilk kez çey­rek fi­na­le yük­sel­me­si ül­ke­yi se­vin­ce boğ­du. A Mil­li Ta­kı­mımız, İs­viç­re-Avus­tur­ya or­tak­lı­ğıy­la dü­zen­le­nen Eu­ro 2008’e Por­te­kiz ye­nil­gi­siy­le baş­la­dı. Ar­dın­dan son da­ki­ka go­lüy­le İs­viç­re za­fe­ri (2-1) gel­di. Mil­li­le­ri­miz Çek Cum­hu­ri­ye­ti’yle oy­na­nan maç­ta 2-0’lık sko­ru son 15 da­ki­ka­da atı­lan 3 gol­le ga­li­bi­ye­te çe­vir­di. Bu karşılaşma, Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı ta­ri­hi­nin en ilginç ma­çı se­çil­di. Uzat­ma­la­rın 1-1 bit­ti­ği Hır­va­tis­tan-Tür­ki­ye ma­çın­da pe­nal­tı­lar­da 3-1 üs­tün­lük sağ­la­yan Tür­ki­ye, böy­le­ce üçün­cü kez ka­tıl­dı­ğı Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda ilk kez ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Mil­li­le­ri­miz, ya­rı fi­nal ra­ki­bi Al­man­ya kar­şı­sın­da en iyi oyu­nlarını oy­na­sa­lar da maç­ta 2-1 ye­ni­le­rek şam­pi­yo­na­ya ve­da et­ti­ler. An­cak Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nın en renk­li ta­kı­mı ol­du­lar. Fi­na­le ka­lan di­ğer ta­kım olan İs­pan­ya, Al­man­ya’yı 1-0 ye­ne­rek 2008 Av­ru­pa Şam­pi­yo­nu ol­du. Eu­ro 2008’de ilk kez uy­gu­la­nan ku­ral­da ya­rı fi­na­le çı­kan iki ta­kım ara­sın­da Tür­ki­ye üçün­cü ol­du. Ya­şa­nan her ga­li­bi­yet­le sa­de­ce Tür­ki­ye de­ğil, tüm dün­ya­da­ki Türk­ler bü­yük se­vinç ya­şa­dı; halk so­kak­la­ra dö­kül­dü.


Tavsiye Et
Anayasa Mahkemesi’nden ikinci “şok” karar

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri sı­ra­sın­da “367 ka­ra­rı”yla ka­mu­oyun­da tar­tış­ma ya­ra­tan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, Tür­ki­ye gün­de­mi­ni sar­san bir ka­ra­ra da­ha im­za at­tı. Üni­ver­si­te­ler­de ba­şör­tü­sü­nün ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­na iliş­kin ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin “ip­ta­li ve­ya yok hük­mün­de ka­bul edil­me­si ve yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı” is­te­miy­le 27 Şu­bat’ta CHP ve DSP ta­ra­fın­dan açı­lan da­va­da 5 Ha­zi­ran’da top­la­nan Mah­ke­me, TBMM’nin 411 oy­la ka­bul et­ti­ği de­ği­şik­li­ği, şe­kil ye­ri­ne esas­tan gö­rü­şe­rek 9’a kar­şı 2 oy­la ip­tal et­ti. 9 Şu­bat’ta TBMM’de ka­bul edi­len Ana­ya­sa’nın 10. ve 42. mad­de­le­rin­de­ki de­ği­şik­lik­le­ri Mah­ke­me, Ana­ya­sa’nın la­ik­lik­le il­gi­li 2. mad­de­si­ne ay­kı­rı bul­du. Ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri­ni sa­de­ce şe­kil yö­nün­den de­net­le­me hak­kı bu­lu­nan Mah­ke­me, 4. mad­de­ye da­ya­na­rak yap­tı­ğı esas­tan in­ce­le­mey­le yet­ki­si­ni aş­mış ol­du. Ka­mu­oyun­da tep­kiy­le kar­şı­la­nan bu ip­tal ka­ra­rı üni­ver­si­te­ler­de ba­şör­tü­sü tar­tış­ma­la­rı­nı ye­ni­den gün­de­me ge­tir­di. Bu ka­rar, AKP’yi de ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor; zi­ra id­di­ana­me­de, söz ko­nu­su Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği, ka­pat­ma ta­le­bi­nin en önem­li ge­rek­çe­si­ni oluş­tu­ru­yor.


Tavsiye Et
Hükümet GAP Eylem Planı’nı açıkladı

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, 4 mil­yon ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­ya­cak ve böl­ge­nin ge­li­şi­mi­ni cid­di an­lam­da et­ki­le­ye­cek “GAP Ey­lem Pla­nı”nı 27 Ma­yıs’ta Di­yar­ba­kır’da açık­la­dı. 12 Ba­kan ve böl­ge mil­let­ve­kil­le­riy­le Di­yar­ba­kır’a çı­kart­ma ya­pan Er­do­ğan’a iş dün­ya­sı da eş­lik et­ti. Er­do­ğan, hü­kü­met ola­rak at­tık­la­rı bu bü­yük adım­la GAP, DAP ve KOP ola­rak kı­sal­tı­lan pro­je­ler­le il­gi­li ay­rın­tı­lı fi­nans­man kay­na­ğı be­lir­le­dik­le­ri­ni ve so­mut tak­vi­me bağ­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Böl­ge­ye 14,5 mil­yar YTL kay­nak ak­ta­rıl­ma­sı­nı ön­gö­ren ey­lem pla­nı; eko­no­mik kal­kın­ma­nın ger­çek­leş­me­si­ni, böl­ge­de “ca­zi­be mer­kez­le­ri” oluş­tu­rul­ma­sı­nı, teş­vik po­li­ti­ka­la­rı­nın ye­ni­den şe­kil­len­di­ril­me­si­ni, ti­ca­ri kre­di kul­la­nı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nı, böl­ge üni­ver­si­te­le­rin­de tek­no­park­lar ku­rul­ma­sı­nı, okul­laş­ma ora­nı­nın %50’ye çı­ka­rıl­ma­sı­nı, ye­ni ba­raj­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nı, ha­va ula­şı­mı alt­ya­pı­sı­nın güç­len­di­ril­me­si­ni, ko­nut ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı­nı, böl­ge­nin sos­yal ve ku­rum­sal ser­ma­ye­si­nin güç­len­di­ril­me­si­ni ve GAP İda­re­si’nin An­ka­ra’dan böl­ge­ye ta­şın­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor. Ey­lem pla­nı­nın ikin­ci ek­se­ni­ni ise “sos­yal ge­liş­me­nin sağ­lan­ma­sı” oluş­tu­ru­yor.


Tavsiye Et
Bir “Filistin-İsrail ateşkesi” daha
17 Ocak 2008’de İs­ra­il’in Gaz­ze üze­rin­de­ki ab­lu­ka­sı­nı ar­tır­ma­sın­dan son­ra Ha­mas ile İs­ra­il ara­sın­da Mı­sır’ın ara­bu­lu­cu­lu­ğun­da baş­la­tı­lan ba­rış gö­rüş­me­le­ri ateş­kes­le so­nuç­lan­dı. 19 Ha­zi­ran’da yü­rür­lü­ğe gi­ren ateş­kes, Ha­mas’ın İs­ra­il’e kar­şı sal­dı­rı­la­rı­nı dur­dur­ma­sı­nı ve İs­ra­il’in de böl­ge­de­ki ab­lu­ka­yı ha­fif­let­me­si­ni ön­gö­rü­yor. Gü­ven esa­sı­na da­ya­nan bu ateş­ke­sin 6 ay sür­me­si ön­gö­rül­se de öm­rü­nün ne ka­dar ola­ca­ğı bel­li de­ğil.
Ateş­ke­sin ge­le­ce­ği ko­nu­sun­da her iki ta­raf da şüp­he­li. İs­ra­il Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ehud Ba­rak Le Mon­de ga­ze­te­si­ne ver­di­ği de­meç­te, “Ateş­ke­sin ne ka­dar sü­re­ce­ği­ni bil­mi­yo­ruz. İki gün de iki ay da sü­re­bi­lir. Ha­mas ile ta­rih­sel bir ça­tış­ma için­de­yiz; an­cak ateş­kes şan­sı­nı da de­ğer­len­dir­mek is­ti­yo­ruz. Eğer ateş­kes bo­zu­lur­sa, bi­zim meş­ru­lu­ğu­muz güç­le­ne­cek. Eğer de­vam eder­se, ba­rış için bir şans or­ta­ya çı­ka­cak” di­ye­rek İs­ra­il’in meş­ru­lu­ğu­nun bu ateş­ke­se bağ­lı ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. Ateş­ke­si mem­nu­ni­yet­le kar­şı­la­yan Ha­mas ise tem­kin­li yak­la­şı­yor. Zi­ra Gaz­ze’de­ki tüm si­lah­lı grup­lar “ateş­ke­s”e uya­cak­la­rı­nı an­cak her­han­gi bir sal­dı­rı du­ru­mun­da ce­vap ver­mek­ten ka­çın­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ti­yor.

Tavsiye Et
Sarkozy’nin İsrail desteği

Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy, 23 Ha­zi­ran’da İs­ra­il’e 450 ki­şi­lik ka­la­ba­lık bir he­yet­le git­ti. An­ne­si Yu­nan­lı bir Ya­hu­di olan Sar­kozy 12 yıl­ aradan sonra İs­ra­il’i zi­ya­ret eden ilk Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı ol­du. Sar­kozy, zi­ya­re­tin­de Fran­sa’nın İs­ra­il’e olan des­te­ği­ni di­le ge­ti­rir­ken Fi­lis­tin’le ba­rış ko­nu­sun­da öne­ri­ler­de de bu­lun­du. Fran­sa’nın, bir teh­dit du­ru­mun­da İs­ra­il’in her za­man ya­nın­da ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Sar­kozy, İran’ın nük­le­er si­lah­la­ra sa­hip ol­ma­sı­nı en­gel­le­mek ama­cıy­la da ül­ke­si­nin ça­ba har­ca­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Sar­kozy, İs­ra­il’in gü­ven­li­ği­nin “ba­ğım­sız bir Fi­lis­tin dev­le­ti”ne bağ­lı ol­du­ğu­nu kay­det­ti; iş­gal al­tın­da­ki böl­ge­ler­de yer­le­şim mer­kez­le­ri in­şa­sı­nın don­du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin de al­tı­nı çiz­di. Ba­rış gö­rüş­me­le­ri­nin baş­la­ya­bil­me­si için Ha­mas’ın üç te­mel il­ke­yi, İs­ra­il’i ta­nı­ma­yı, şid­de­te son ver­me­yi ve geç­miş an­laş­ma­la­ra say­gı gös­ter­me­yi ka­bul et­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Sar­kozy, zi­ya­ret sı­ra­sın­da Fi­lis­tin li­de­ri Mah­mud Ab­bas’la da bir gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di.


Tavsiye Et
Türkçe dünyada yaygınlaştırılıyor
6. Ulus­la­ra­ra­sı Türk­çe Olim­pi­yadı 110 ül­ke­den 550 öğ­ren­ci­nin ka­tı­lı­mıy­la 22 Ma­yıs-2 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da An­ka­ra ve İs­tan­bul’da ya­pıl­dı. Ulus­la­ra­ra­sı Türk­çe Öğ­re­ti­mi Der­ne­ği ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len olim­pi­yat­lar, Türk­çe­yi dün­ya­da hak et­ti­ği ko­nu­ma ge­tir­mek ve da­ha yay­gın bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cın­da. Ken­di ül­ke­le­rin­de dü­zen­le­nen ya­rış­ma­lar­da bi­rin­ci­li­ği ka­za­na­rak ge­len öğ­ren­ci­ler, “ko­nuş­ma, yaz­ma, dil bil­gi­si, şar­kı, şi­ir, su­num, ge­nel kül­tür, özel be­ce­ri­ler, ma­ka­le, ül­ke ta­nı­tı­mı, ana­dil Türk­çe yaz­ma, ana­dil Türk­çe şar­kı ve ana­dil Türk­çe şi­ir” ol­mak üze­re 13 dal­da ya­rış­tı.
1 Ha­zi­ran’da İs­tan­bul Gös­te­ri ve Kon­gre Mer­ke­zi’nde üst dü­zey dev­let er­ka­nı­nın da ka­tı­lı­mıy­la dü­zen­le­nen muh­te­şem bir fi­nal­le son bu­lan olim­pi­yat­lar­da şar­kı ya­rış­ma­sı da­lın­da Azer­bay­can’dan Ha­ti­ce Ali­za­de, “Ben se­ni sev­di­ği­mi dün­ya­la­ra bil­dir­dim”le bi­rin­ci ol­du. Şi­ir ya­rış­ma­sı da­lın­da bi­rin­ci­lik Ar­na­vut­luk’un olur­ken, halk oyun­la­rı ya­rış­ma­sın­da Vi­et­nam­lı ekip Zey­bek oyu­nuy­la bi­rin­ci se­çil­di.

Tavsiye Et
Gençler, postmodern darbeye karşı yürüdü
E-muh­tı­ra, y-muh­tı­ra, d-muh­tı­ra gi­bi post-mo­dern dar­be­le­re kar­şı tep­ki gös­te­ren baş­ta Genç Si­vil­ler ol­mak üze­re bir­çok STK, 21 Ha­zi­ran’da Be­yoğ­lu’nda “Dar­be­ye Kar­şı 70 Mil­yon Adım” yü­rü­yü­şü dü­zen­le­di. Dar­be­ye kar­şı ses çı­ka­ran, top­lu­mun fark­lı ke­sim­le­rin­den 3.000’den faz­la ki­şi, be­yaz el­di­ven tak­tık­la­rı el­le­ri­ni ha­va­ya kal­dı­ra­rak “Dar­be­ye Kar­şı Ses Çı­kar” dö­viz­le­riy­le İs­tik­lal Cad­de­si’nde Tü­nel’den mey­da­na doğ­ru yü­rü­yü­şe geç­ti. Za­man za­man otur­ma ey­le­mi ya­pan ve çe­şit­li slo­gan­lar atan gru­bun yü­rü­yü­şü, ka­tı­lı­mın art­ma­sı ne­de­niy­le Tak­sim Mey­da­nı ye­ri­ne Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si önün­de olay­sız son bul­du.
İşin il­ginç ya­nı ise, İs­tik­lal Cad­de­si’nde yü­rü­yen 3.000 ki­şi­yi ba­zı ga­ze­te­le­rin gör­mez­den gel­me­siydi. Yü­rü­yü­şü Mil­li­yet ve Va­tan son say­fa­lar­dan kü­çük bir ha­ber ola­rak ve­rir­ken; Hür­ri­yet, Ra­di­kal, Ter­cü­man, Ak­şam ve Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­le­ri ise say­fa­la­rın­da hiç yer ver­me­di­ler. Kü­çük grup­la­rın bi­le pro­tes­to­su­na ilk say­fa­dan yer ve­ren bu ga­ze­te­le­rin, böy­le­si­ne önem­li bir yü­rü­yü­şü görmezden gelmeleri ma­ni­dar­dı.

Tavsiye Et
Haziran ayında kayıp giden yıldızlar...
Ha­zi­ran 2008 bi­lim, sa­nat, ede­bi­yat, mü­zik ve si­ya­set dün­ya­sın­dan yıl­dız­la­rın kay­dı­ğı bir ay ol­du. Dün­ya­ca ün­lü Kır­gız ya­zar ve dev­let ada­mı Cen­giz Ayt­ma­tov 10 Haziran’da ve­fat et­ti. 1928’de Kır­gı­zis­tan’da dün­ya­ya ge­len Ayt­ma­tov, yaz­dı­ğı bir­bi­rin­den de­ğer­li eser­le­ri ar­dın­da bı­ra­ka­rak ara­mız­dan ay­rıl­dı. Min­ya­tür sa­nat­çı­mız Nus­ret Çol­pan’ı ise 31 Mayıs’ta kay­bet­tik. 1952’de Ban­dır­ma’da dün­ya­ya ge­len Çol­pan, 35 yı­lı­nı ver­di­ği Türk min­ya­tür sa­na­tını ye­ni­den di­rilt­ti ve ar­dın­da 400’den faz­la eser bı­ra­ka­rak ebe­di is­ti­ra­hat­ga­hı­na çe­kil­di. 14 Ha­zi­ran’da sa­nat dün­ya­sı­nın bir di­ğer is­mi, Av­ni Anıl’ı kay­bet­tik. 23 Ha­zi­ran 1928’de İs­tan­bul’da dün­ya­ya ge­len ve ha­ya­tı bo­yun­ca Türk Sa­nat Mü­zi­ği ala­nın­da bir­bi­rin­den de­ğer­li bes­te­ler or­ta­ya ko­yan Anıl’a, 1998’de Kül­tür Ba­kan­lı­ğı’nca Dev­let Sa­nat­çı­sı un­va­nı ve­ril­miş­ti. Nak­şi­ben­di ta­ri­ka­tı­nın mür­şit­le­rin­den Meh­met Za­hid Kok­tu Haz­ret­le­ri­nin da­ma­dı Esad Co­şan’ın ba­ba­sı Ha­lil Ne­ca­ti Co­şan ise, 5 Ha­zi­ran’da ve­fat et­ti. 102 ya­şın­da ve­fat eden Co­şan, zühd ve tak­va sa­hi­bi bir arif ki­şi­lik­ti.
Bi­lim dün­ya­sı­nın ön­de ge­len isim­le­rin­den Ah­met Yük­sel Özem­re ise, 25 Ha­zi­ran’da ara­mız­dan ay­rıl­dı. 1935’te Üs­kü­dar’da do­ğan Özem­re, 1973’te “teo­rik fi­zik” kür­sü­sün­de pro­fe­sör ol­du. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Fen Fa­kül­te­si De­kan­lı­ğı, TÜ­Bİ­TAK Bi­lim Ku­ru­lu üye­li­ği yap­tı. NA­TO Bi­lim Ko­mi­te­si’nde, Ulus­la­ra­ra­sı Atom Ener­ji­si Ajan­sı’nda ve Av­ru­pa Nük­le­er Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi Kon­se­yi’nde Tür­ki­ye’yi tem­sil et­ti. Tür­ki­ye’nin ilk atom uz­ma­nı ve Tür­ki­ye Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu’nun es­ki baş­ka­nı olan Özem­re, ay­nı za­man­da bir âlim, bir mür­şit­ti.
Ka­yan yıl­dız­la­rın ar­dın­dan te­men­ni­miz on­lar gi­bi yıl­dız­la­rın ço­ğal­ma­sı…

Tavsiye Et
CHP’li Sav’ın “dinlendim” sözü yalanlandı

CHP Ge­nel Sek­re­te­ri Ön­der Sav, med­ya­nın “dil”ine düş­tü. 16 Ma­yıs’ta An­ne­ler Gü­nü’yle il­gi­li bir prog­ram için An­ka­ra’nın El­ma­dağ il­çe­si­ne gi­den Sav, hac­ca git­mek is­te­di­ği­ni söy­le­yen ko­yu bir CHP’li­ye “Boş ver. Arap­la­ra pa­ra kap­tır­ma… Ba­kar­sın or­da Mu­ham­med bı­rak­maz se­ni” söz­le­riy­le bü­yük tep­ki top­la­dı. Ka­mu­oyun­da­ki özür bek­len­ti­le­ri­ne ku­lak tı­ka­yan CHP yö­ne­ti­mi ise, ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma yap­mak­tan ka­çın­dı. Ya­şa­nan­lar bu­nun­la da sı­nır­lı kal­ma­dı. Sav’ın, CHP Ge­nel Mer­ke­zi’nde Mer­kez Va­li­si Ali Se­rin­dağ ile yap­tı­ğı ko­nuş­ma­nın de­tay­la­rı­nın Va­kit ga­ze­te­sin­de ya­yın­lan­ma­sı üze­ri­ne “te­le­ku­lak” tar­tış­ma­la­rı baş­la­dı. Ga­ze­te­nin An­ka­ra tem­sil­ci­si Ser­dar Ar­se­ven, 23 Ma­yıs gü­nü Sav’ı ara­mış; te­le­fo­nun açık kal­ma­sı üze­ri­ne Sav-va­li gö­rüş­me­si­nin de­tay­la­rı ba­sı­na yan­sı­tıl­mış­tı. Söz ko­nu­su gö­rüş­me­nin ya­pıl­ma­dı­ğı­nı id­di­a eden Sav’ın şi­ka­ye­ti üze­ri­ne An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, ga­ze­te yö­ne­ti­mi hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. Ko­nuy­la il­gi­li Va­kit’in yap­tı­ğı açık­la­ma şöy­ley­di: “25 Ma­yıs Cu­ma gü­nü mu­ha­bir­le­ri­miz gö­rüş al­mak için CHP’li Ön­der Sav’ı arar. Ön­der Sav, o sı­ra­da Bo­lu Va­li­si Ali Se­rin­dağ ile gö­rüş­mek­te­dir. Mu­ha­bir­le­ri­mi­ze ‘Mi­sa­fir­le­rim var, bir da­ki­ka’ der. Mu­ha­bir­le­ri­miz bek­le­me­ye baş­lar. Te­le­fon açık­tır. Mu­ha­bir­le­ri­miz Ön­der Sav ile Va­li Se­rin­dağ’ın ko­nuş­ma­sı­nı iş­te o te­le­fon­dan du­yar­lar. Mu­ha­bir­ler Sav ile va­li­nin gö­rüş­me­si­nin 42 da­ki­ka­sı­nı kay­de­der­ler. 42 da­ki­ka son­ra te­le­fon ka­pa­nır.” Bu açık­la­ma­yı is­pat için Te­le­kom ve Turk­cell’e baş­vu­ran Va­kit ga­ze­te­si, ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin de­tay­la­rı­nın ol­du­ğu bel­ge­le­ri Sav­cı­lı­ğa ve ka­mu­oyu­na bil­dir­di. Sav’ın söz ko­nu­su ta­vır­la­rı ka­mu­oyun­da “alay ko­nu­su” olur­ken, CHP’nin sa­vun­ma­cı tav­rı eleş­ti­ril­di.


Tavsiye Et