Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (July 2008) > Net Yorum
Net Yorum
Sosyalleşen medya
Web tek­no­lo­ji­le­rin­de ya­şa­nan alt­ya­pı de­ği­şik­li­ği bi­zi Web 2.0 dün­ya­sı ile ta­nış­tır­dı. Web 2.0 alt­ya­pı­sı­nın mey­da­na ge­tir­di­ği sos­yal ve eko­no­mik dö­nü­şüm, med­ya ve pa­zar­la­ma alan­la­rı­na da si­ra­yet et­ti ve med­ya­da­ki de­ği­şim de bi­ze Sos­yal Med­ya kav­ra­mı­nı ar­ma­ğan et­ti.
Sos­yal Med­ya, in­san­la­rın gö­rüş­le­ri­ni, iç­gö­rü­le­ri­ni, de­ne­yim­le­ri­ni, pers­pek­tif­le­ri­ni pay­laş­tık­la­rı on­li­ne tek­no­lo­ji­le­ri ve uy­gu­la­ma­la­rı ta­rif eden, ne­vi şah­sı­na mün­ha­sır bir med­ya. Sos­yal Med­ya, ya­zın­sal içe­rik, gör­sel içe­rik, ses içe­ri­ği, vi­de­o içe­ri­ği şek­lin­de fark­lı bi­çim­ler­de kar­şı­mı­za çı­ka­bi­li­yor. Kul­la­nı­cı­la­rın et­ki­le­şi­mi­ne im­kan sağ­la­yan blog­lar, pod­cast­ler, wi­ki­ler, vlog­lar, eti­ket­ler, me­saj pa­no­la­rı gi­bi tek­no­lo­ji­ler, Sos­yal Med­ya’nın te­mel araç­la­rı­nı oluş­tu­ru­yor.
Uni­ver­sal McCann, Sos­yal Med­ya araç­la­rı­nın ge­nel med­ya düz­le­min­de et­kin­li­ği­ni araş­tı­ran bir ça­lış­ma­yı Mart 2008’de ya­yın­la­dı. Araş­tır­ma, dün­ya çapın­da 29 ül­ke­de ve 17 bin in­ter­net kul­la­nı­cı­sı üze­rin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.
Araş­tır­ma so­nu­cun­da va­rı­lan nok­ta: “Sos­yal Med­ya, özel­lik­le blog­lar, glo­bal med­ya tü­ke­ti­min­de kla­sik med­ya ka­nal­la­rı­na gö­re çok da­ha önem­li yer­le­re ge­le­cek.” Araş­tır­ma­da, ki­şi­le­rin Sos­yal Med­ya araç­la­rı­nı kul­la­nım­la­rı ile il­gi­li kül­tü­rel fark­lı­lık­lar ol­sa da, Sos­yal Med­ya’nın ger­çek­ten glo­bal bir fe­no­men ol­du­ğuifa­de edi­li­yor. Fa­ce­bo­ok düz­le­min­de bir Bre­zil­ya­lı ile bir Türk çok fark­lı gü­dü­ler­le ha­re­ket et­mi­yor. İç­gö­rü­le­ri, gü­dü­le­ri, bek­len­ti­le­ri ger­çek­ten bü­yük ben­zer­lik­ler ta­şı­sa da, kül­tü­rel fark­lı­lık­lar özel­lik­le kul­la­nım şe­kil­le­rin­de or­ta­ya çı­kı­yor.
Araş­tır­ma so­nuç­la­rı­na gö­re, vi­de­o klip­ler, blog­lar, pod­cast­ler, sos­yal ağ­lar ve RSS, on­li­ne med­ya­nın ol­maz­sa ol­maz araç­la­rı ola­rak gün­de­me ge­li­yor: Ka­tı­lım­cı­la­rın %83’ü dü­zen­li ola­rak vi­de­o klip­le­ri sey­re­di­yor, %78’i dü­zen­li ola­rak blog oku­yor, %57’si ise her­han­gi bir sos­yal ağ üye­si. RSS kul­la­nı­mı hız­la bü­yü­yor. Ha­zi­ran 2007’den iti­ba­ren %15’ten %39’a çık­mış. Ka­tı­lım­cı­la­rın %48’i pod­cast­ler ara­cı­lı­ğı ile di­ji­tal içe­ri­ği din­le­me­yi ter­cih edi­yor.
Sos­yal ağ­lar ha­len Sos­yal Med­ya’nın te­mel ge­li­şim mo­to­ru: Sos­yal Ağ kul­la­nı­cı­la­rı­nın %22’si wid­get ve­ya di­ğer uy­gu­la­ma­la­rı kul­la­nı­yor­lar. %55’i fo­toğ­raf, %22’si vi­de­o pay­la­şı­yor. %31’i ise blo­ga sa­hip. Dün­ya­nın en bü­yük sos­yal ağ plat­for­mu %32’lik pay­la MySpa­ce iken, ikin­ci sı­ra­da %23 ile Fa­ce­bo­ok ge­li­yor.
Blog ko­nu­sun­da ön­de ge­len pi­ya­sa­la­ra bak­tı­ğı­mız­da, Çin’de in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nın %70’i blog ya­zı­yor. Fi­li­pin­ler­de bu oran %66 iken, Mek­si­ka’da ise %60 ola­rak gö­rü­lü­yor. Sos­yal ağ­lar ko­nu­sun­da ön­de ge­len pi­ya­sa­la­ra bak­tı­ğı­mız­da, Fi­li­pin­ler’in %83’ü, Ma­ca­ris­tan’ın %76’sı ve Po­lon­ya’nın %76’sı sos­yal ağ­la­rı kul­la­nı­yor.
Araş­tır­ma­nın ge­nel ola­rak so­nuç­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da ger­çek­ten Sos­yal Med­ya kav­ra­mı­nın ba­lon ol­ma­dı­ğı ve hız­la ya­yıl­dı­ğı göz­le­ni­yor. An­cak da­ha an­lam­lı so­nuç­lar el­de ede­bil­mek için bu tarz be­tim­sel araş­tır­ma­lar­dan zi­ya­de, bi­raz da ka­li­ta­tif araş­tır­ma­la­ra bak­mak ge­re­ki­yor. /Yüce Zerey

Tavsiye Et
ÖSS puan hesaplama siteleri
2008 ÖSS he­ye­ca­nı bit­ti. Şim­di sı­ra ter­cih­ler­de... ÖSS pu­an­la­rı­nı­zı he­sap­la­ya­bil­me­niz için in­ter­net mec­ra­sı da boş dur­ma­dı ve si­ze özel si­te­ler ha­zır­la­dı.
Sa­bah’ın ha­zır­la­mış ol­du­ğu www.sa­bah.com.tr/oss.html,
İs­tan­bul Kül­tür Üni­ver­si­te­si’nin ha­zır­la­mış ol­du­ğu
www.dog­ru­ter­cih.com
Uğur Der­sa­ne­le­ri’nin ha­zır­la­mış ol­du­ğu:
www.ugur.tv/he­sap/in­dex/tip/OSS
Kül­tür Der­sa­ne­le­ri’nin ha­zır­la­mış ol­du­ğu:
www.kul­tur­der­sa­ne­si.com.tr/pu­an­he­sap­la/pu­an.asp,
Sa­nal Der­sa­ne.com’un ha­zır­la­mış ol­du­ğu: www.sa­nal­der­sa­ne.com/Pu­an­Ma­tik.aspx?Bo­lum=OSS bun­lar­dan baş­lı­ca­ları. /Yüce Zerey

Tavsiye Et
İşiniz ve ilgi alanınızda hazırlayacağınız sunumlar için

Sli­des­ha­re, bün­ye­sin­de an­lam­lı mik­tar­da su­num ba­rın­dı­ran ba­şa­rı­lı bir su­num plat­for­mu. Ge­rek aka­de­mik ko­nu­lar­la ge­rek işi­niz­le ge­rek­se de ho­bi­le­ri­niz­le il­gi­li çok ba­şa­rı­lı su­num­la­rı Sli­des­ha­re plat­for­mun­da bu­la­bi­lir­si­niz. Web 2.0’ın sos­yal­li­ği­ne ya­kı­şır bir şe­kil­de Sli­des­ha­re üze­rin­de her­kes su­nu­mu­nu pay­la­şı­yor. Su­num­lar eti­ket­le­re gö­re grup­la­nı­yor. Su­nu­mu­nu­za “Pa­zar­la­ma, Sos­yal Med­ya, Web 2.0” gi­bi is­te­di­ği­niz eti­ke­ti ko­ya­bi­li­yor­su­nuz. Zi­ya­ret­çi­ler de bu eti­ket­le­re tık­la­dık­la­rı za­man si­zin su­nu­mu­nu­zu bu­la­bi­li­yor­lar. Fark­lı eti­ket­ler al­tın­da zi­ya­ret­çi grup­la­rı oluş­tu­ru­la­bi­li­yor. Grup­lar ge­nel­de spe­si­fik ko­nu­lar­da olu­şu­yor (Sos­yal Med­ya Pa­zar­la­ma­sı, Sağ Eli ile tü­rev alır­ken sol eli ile ka­lem çe­vi­ren­ler gi­bi) ve o gru­ba ye­ni bir su­num ek­len­di­ğin­de tüm grup üye­le­ri ha­ber­dar olu­yor. Böy­le­ce il­gi ala­nı­nız­la ala­ka­lı gün­cel su­num­la­rı ta­kip ede­bi­li­yor­su­nuz. (http://www.sli­des­ha­re.net/) /Yüce Zerey


Tavsiye Et
Özgün bir kartvizitim olsun diyorsanız...
Kart­vi­zit, iş dün­ya­sı­nın en önem­li araç­la­rın­dan bi­ri. İş dün­ya­sı­nın sos­yal­leş­me sem­bo­lü. Bu yüz­den de “kart­vi­zit­leş­me” di­ye bir kav­ram bi­le var. Es­ki­den kart­vi­zit­le­rin ta­sa­rım­la­rı çok önem­sen­mez­ken, ar­tık her­kes öz­gün bir kart­vi­zit ta­sa­rı­mı­na sa­hip ol­ma der­di­ne düş­tü. Fir­ma sa­hip­le­ri öz­gün bir kart­vi­zi­te sa­hip ola­rak ra­kip­le­rin­den fark­lı­laş­mak is­ti­yor­lar. Öz­gün bir kart­vi­zi­te sa­hip ola­bil­mek için iyi bir ta­sa­rım­cı­ya, iyi bir mat­baa­ya ve bu iş­le­ri ayar­la­ya­cak iyi bir ar­ka­da­şa ih­ti­ya­cı­nız yok. MO­O (http://www.mo­o.com/) sa­ye­sin­de ger­çek­ten öz­gün kart­vi­zit ta­sa­rım­la­rı­nı, öz­gün bas­kı şe­kil­le­rin­de ala­bi­li­yor­su­nuz. MO­O, özün­de ba­şa­rı­lı bir web taban­lı bas­kı plat­for­mu. Si­te­de tas­lak ta­sa­rım­lar ve fark­lı çık­tı tür­le­ri (kart­vi­zit, kü­çük kart, pos­ta kar­tı, ya­pış­kan not, kut­la­ma kart­la­rı vb.) bu­lu­nu­yor. Siz de be­ğen­di­ği­niz ta­sa­rı­mı, be­ğen­di­ği­niz form­la eş­leş­ti­re­rek bas­tı­rıp evi­ni­ze, iş­ye­ri­ni­ze tes­lim edil­me­si­ni sağ­lı­yor­su­nuz. Si­te­de­ki tas­lak ta­sa­rım­la­rı kul­lan­mak is­te­mi­yo­rum di­yor­sa­nız, ken­di fo­toğ­raf­la­rı­nı­zı/ta­sa­rım­la­rı­nı­zı sis­te­me yük­le­ye­bi­lir­si­niz ve­ya Flickr ve Fa­ce­bo­ok üze­rin­de­ki fo­toğ­raf­lar­dan fay­da­la­na­bi­lir­si­niz. /Yüce Zerey

Tavsiye Et