Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2008) > Kültür Sanat
Kültür Sanat
Sinemanın “İpek Yolu”, Bursa’dan geçiyor
Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li, 28 Ka­sım-4 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da üçün­cü kez si­ne­ma­se­ver­ler­le bu­lu­şu­yor. Fes­ti­val­de bu yıl ya­rış­ma ve ya­rış­ma dı­şı film gös­te­rim­le­ri­nin ya­nı sı­ra, yer­li ve ya­ban­cı ko­nuk­la­rın ka­tı­lı­mı ile dü­zen­le­ne­cek olan söy­le­şi­ler, pa­nel­ler, ser­gi­ler, atöl­ye ça­lış­ma­la­rı ve si­ne­ma se­mi­ner­le­ri gi­bi bir­çok yan et­kin­lik de yer ala­cak. Fes­ti­val, 12 fark­lı ül­ke­den 12 ilk fil­min ya­rı­şa­ca­ğı Ulus­la­ra­ra­sı Al­tın Ka­ra­göz Uzun Met­raj Film Ya­rış­ma­sı ve yi­ne ulus­la­ra­ra­sı fes­ti­val­ler­de ödül al­mış ilk film­le­rin ya­nı sı­ra, Can­nes, Ber­lin, Ve­ne­dik ve Sun­dan­ce gi­bi si­ne­ma dün­ya­sı­nın say­gın fes­ti­val­le­rin­de il­giy­le kar­şı­la­nan film­le­ri, 7 gün bo­yun­ca si­ne­ma­se­ver­ler­le bu­luş­tu­ra­cak.
Fes­ti­val­de gös­te­ri­le­cek olan film­ler, “İpek Yo­lu Üze­rin­den: Bos­na-Her­sek”; dün­ya si­ne­ma­sı­nın seç­kin ör­nek­le­ri­nin yer al­dı­ğı “Pa­no­ra­ma”; ödül­lü ya­rış­ma­lı res­mî bö­lüm­ler; “Ödül­lü İlk Film­ler”; “Boz­kı­rın Oza­nı Cen­giz Ayt­ma­tov”; ço­cuk film­le­ri ve “Bel­ge­sel­ler” gi­bi fark­lı baş­lık­lar al­tın­da top­lan­dı. Fes­ti­va­le bu yıl yer­li ve ya­ban­cı 400’e ya­kın oyun­cu, yö­net­men, ya­pım­cı, ya­zar ve ba­sın men­su­bu ko­nuk ola­rak ka­tı­la­cak.
Fes­ti­va­lin “Boz­kı­rın Oza­nı Cen­giz Ayt­ma­tov” bö­lü­mü, 10 Ha­zi­ran 2008 ta­ri­hin­de ara­mız­dan ay­rı­lan ve eser­le­ri 157 di­le çev­ri­len ün­lü Kır­gız Ya­zar Cen­giz Ayt­ma­tov’un, ya­pıt­la­rın­dan uyar­la­nan ve bir­ço­ğu­nun se­nar­yo­la­rı­nı da biz­zat ken­di­si­nin yaz­dı­ğı 6 film­den olu­şan bir seç­kiy­le ya­za­rın des­tan­lar­la ve ma­sal­lar­la be­ze­li şi­ir­sel dün­ya­sı­nın ka­pı­la­rı­nı ara­lı­yor: İlk Öğ­ret­men (An­drei Mik­hal­kov Konc­ha­lovs­ki, 1965), Ço­cuk­lu­ğu­mu­zun Gök­yü­zü (To­lo­muş Oke­yev, 1967), Be­yaz Ge­mi (Bo­lot­bek Shams­hi­yev, 1975), Ce­mi­le (Mo­ni­ca Teu­ber, 1994), Bo­ran­lı İs­tas­yo­nu (Bakyt Ka­ra­gu­lov, 1996), El­ve­da Gül­sa­rı (Ar­dak Amir­ku­lov, 2007).
Fes­ti­val me­ka­nı, geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi bu yıl da Tay­ya­re Kül­tür Mer­ke­zi. Fes­ti­val­de yer alan “Muh­te­rem Nur ve Se­zer Se­zin Film Afiş­le­ri Ser­gi­si”nin ya­nı sı­ra; yö­net­men ve oyun­cu­lar­la ya­pı­la­cak olan söy­le­şi­ler ve “Üc­ret­siz Si­ne­ma Kurs­la­rı” da Tay­ya­re Kül­tür Mer­ke­zi’nin çok amaç­lı sa­lon­la­rın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
Kuş­ku­suz fes­ti­va­lin film gös­te­rim­le­rin­den son­ra en bü­yük il­gi­yi gö­ren et­kin­lik­le­rin­den bi­ri Üc­ret­siz Si­ne­ma Kurs­la­rı. Kurs kap­sa­mın­da Cem Özer ve Pe­lin Ba­tu “Si­ne­ma­da Oyun­cu­luk”, Se­mir As­lan­yü­rek “Si­ne­ma­da Yö­net­men­lik”, Se­vin Ok­yay “Film Ana­li­zi”, Se­la­hat­tin San­cak­lı ile Hayk Ki­ra­kos­yan “Işık Bil­gi­si ve Gö­rün­tü Yö­ne­ti­mi”, Zey­nep Öz­ba­tur “Ya­pım­cı­lık”, Tev­fik Ba­şer “Se­nar­yo”, Ali Can Sek­meç “Türk Si­ne­ma Ta­ri­hi”, Se­nem Ay­taç “Dün­ya Si­ne­ma Ta­ri­hi”, Ne­cip Sa­rı­cı “Ses­len­dir­me”, Çi­çek Kah­ra­man “Kur­gu” ders­le­riy­le kurs kap­sa­mın­da eği­tim ve­re­cek­ler. Fes­ti­va­lin bi­let sa­tış­la­rı 21 Ka­sım’da baş­lı­yor.

Tavsiye Et
Sultan II. Abdülhamid’in arşivinden dünya
31 ya­şın­da tah­ta ge­çen ve im­pa­ra­tor­lu­ğun en güç­lü sul­tan­la­rın­dan bi­ri olan II. Ab­dül­ha­mid, dün­ya­ya son de­re­ce açık bir hü­küm­dar­dı. Tah­ta çık­ma­dan ön­ce bü­tün Av­ru­pa’yı ge­zen II. Ab­dül­ha­mid’in, pa­di­şah ol­ma­sı­nın ar­dın­dan ise İs­tan­bul dı­şı­na bi­le çık­ma­dı­ğı bi­li­ni­yor. II. Ab­dül­ha­mid, sa­na­ta olan ge­nel il­gi­si­nin ya­nı sı­ra, bel­ki bi­raz da bu du­rum­dan dolayı fo­toğ­raf sa­na­tı­na il­gi duy­muş, hem im­pa­ra­tor­lu­ğun dört bir kö­şe­sin­de hem de dün­ya­da olup bi­te­ni an­la­mak için fo­toğ­raf­lar çek­tir­miş­tir.
Sul­tan II. Ab­dül­ha­mid’in ken­di dö­ne­min­de, dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­den ün­lü fo­toğ­raf­çı­la­ra çek­tirt­ti­ği ya da ki­mi za­man Sul­tan’ın bu me­ra­kı­nı bi­len­ler­ce he­di­ye ola­rak gön­de­ri­len ve top­la­mı 35 bin ka­re­den olu­şan ar­şi­vin­den seç­me­ler­le oluş­tu­ru­lan “Sul­tan Ab­dül­ha­mid’in Ar­şi­vin­den Dün­ya” ser­gi­si, Top­ka­pı Sa­ra­yı Mü­ze­si’nde zi­ya­ret­çi­le­rin il­gi­si­ne su­nu­lu­yor. Ar­şiv­de bu­lu­nan dün­ya­nın 19 ül­ke­si­nin 1800’lü yıl­la­rı­na ta­nık­lık eden 80 ka­re­nin yer ala­ca­ğı ser­gi, 16 Ka­sım ta­ri­hi­ne ka­dar ge­zi­le­bi­le­cek. Zi­ya­ret­çi­le­rin, dö­nem fo­toğ­raf­çı­la­rı­nı da ta­nı­ma im­ka­nı bu­la­bi­le­ce­ği ser­gi­de, fark­lı ül­ke­le­rin kent­le­rin­den ve in­san­la­rın­dan ka­re­ler gö­rü­le­bi­le­cek.

Tavsiye Et
İstanbul’da “Fotoğraf Günleri” başlıyor
49 yıl­lık kök­lü bir geç­mi­şe sa­hip İs­tan­bul Fo­toğ­raf ve Si­ne­ma Ama­tör­le­ri Der­ne­ği (İF­SAK) ta­ra­fın­dan 20 yıl­dır dü­zen­le­nen, Tür­ki­ye’nin en ge­niş kap­sam­lı fo­toğ­raf or­ga­ni­zas­yo­nu İs­tan­bul Fo­toğ­raf Gün­le­ri, 1-30 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da fo­toğ­raf­se­ver­ler­le bu­lu­şu­yor. Bu yıl 21. kez dü­zen­le­ne­cek et­kin­li­ğin ana te­ma­sı, “Ger­çek”. Fo­toğ­raf me­rak­lı­la­rı­nı, fo­toğ­raf­çı­nın “ger­çe­ği”nin pe­şin­de bir yol­cu­lu­ğa çı­ka­ran et­kin­lik­te, yer­li-ya­ban­cı fo­toğ­raf sa­nat­çı­la­rı­nın ser­gi­le­ri­nin ya­nı sı­ra say­dam gös­te­ri­le­ri, pa­nel ve atöl­ye ça­lış­ma­la­rı yer alı­yor.
“Fo­toğ­raf Gün­le­ri”ne yurt­dı­şın­dan ko­nuk ola­cak fo­toğ­raf sa­nat­çı­la­rı ara­sın­da, ün­lü Slo­vak fo­toğ­raf­çı Ka­rol Kal­lay bu­lu­nu­yor. Yurtiçin­den ise “fo­toğ­ra­fın asi ço­cu­ğu” un­va­nı­nı her be­ya­na­tın­da per­çin­le­yen Meh­met Tur­gut, bir ser­gi­siy­le iz­le­yi­ciy­le bu­lu­şu­yor.
İF­SAK üye­le­rin­den Uğur Var­lı “Kı­zı­lö­te­si” ser­gi­si, Yal­çın Sa­vu­ran da fo­toğ­ra­fı me­kâ­nın ger­çe­ği ile bir­leş­tir­di­ği ser­gi­siy­le et­kin­li­ğin öne çı­kan isim­le­ri ara­sın­da­lar.
Et­kin­lik­te Ufuk Duy­gun kü­ra­tör­lü­ğün­de­ki fo­toğ­raf­çı­lar “Ken­tin Ger­çe­ği” ser­gi­siy­le, Ne­dim Si­pa­hi kü­ra­tör­lü­ğün­de ça­lı­şan İF­SAK Do­ğa Fo­toğ­raf­çı­la­rı Gru­bu do­ğa­dan “mak­ro” hat­ta “mik­ro” ka­re­ler­le, İb­ra­him Za­man kü­ra­tör­lü­ğün­de ça­lı­şan İs­tan­bul’u Fo­toğ­raf­la­yan­lar Gru­bu da İs­tan­bul’un kül­tü­rel mi­ra­sı ko­nu­lu ser­gi­le­riy­le kar­şı­mı­za çı­kı­yor.
Et­kin­lik kap­sa­mın­da yer alan il­ginç ser­gi­ler­den bi­ri de Oly­mpus-İF­SAK-Ba­kır­köy Ruh ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si iş­bir­li­ğiy­le yü­rü­tü­len bir pro­je ola­cak. Bu­na gö­re, re­ha­bi­li­tas­yon des­te­ği alan ki­şi­le­rin ger­çek­le­rin­den yan­sı­yan ka­re­ler du­var­lar­da ola­cak.

Tavsiye Et
Pera Müzesi’nde tuhaf filmler
Su­na ve İnan Kı­raç Vak­fı Pe­ra Mü­ze­si, 1-20 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da Cen­tre Pom­pi­do­u Film kat­kı­la­rıy­la dü­zen­le­nen Tu­haf Film­ler’e ve Ro­men Kül­tür Mer­ke­zi İs­tan­bul kat­kı­la­rıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len Ro­man­ya Film­le­ri’ne ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. 1-9 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­nen Tu­haf Film­ler, “si­ne­ma­ya fark­lı bir göz­le bak­mak” ko­nu­su­nu ir­de­le­yen 12 or­ta met­raj­lı film kur­ma­ca, bel­ge­sel, vi­de­o sa­na­tı, dans, de­ney­sel film­ler ve vi­de­o oyun­la­rı­nı bir ara­ya ge­ti­ri­yor. 1-20 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Ro­man­ya Film­le­ri prog­ra­mın­da son dö­nem ör­nek­le­ri­ne ve genç si­ne­ma­cı Na­e Ca­ran­fil’in film­le­ri­ne yer ve­ri­li­yor.
Ay­rı­ca bu se­ne 21-30 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da Pe­ra Mü­ze­si’nde be­şin­ci kez dü­zen­le­ne­cek olan İs­tan­bul Ani­mas­yon Fes­ti­va­li de zen­gin bir içe­rik su­nu­yor. Dün­ya­nın en bü­yük ani­mas­yon fes­ti­val­le­ri­nin göz­de film­le­ri, fes­ti­va­lin ya­rış­ma bö­lü­mün­de iz­le­yi­ci­ler ile bu­lu­şu­yor. Yi­ne, 8 Ka­sım’da Yer­çe­kim­siz Er­kek­ler film gös­te­ri­mi­nin ar­dın­dan Ele­ono­re We­ber ve Ge­ral­di­ne Go­mez ile, 15 Ka­sım’da da 4 Ay 3 Haf­ta ve 2 Gün fil­mi­nin gös­te­ri­mi­nin ar­dın­dan yö­net­men Alex Ser­ban ile Ro­man­ya Film­le­ri üze­ri­ne bir söy­le­şi dü­zen­le­ni­yor. (Tel: 0212 334 99 00)

Tavsiye Et