Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (December 2008) > Kültür Sanat
Kültür Sanat
Kültür Sanat

Gözünüzün önünden “kısalar” geçiyor

Kı­sa film­ler, ulu­sal si­ne­ma­la­rın ne­fes alıp ve­riş­le­ri­dir. Si­ne­ma hem tek­nik hem de üs­lup açı­sın­dan, ço­ğun­luk­la kı­sa film­ler­le si­ne­ma­ya baş­la­yan ve si­ne­ma­yı kı­sa film­ler­le öğ­re­nen us­ta yö­net­men­le­rin elin­de şe­kil­le­nir. Tür­ki­ye’de de Nu­ri Bil­ge Cey­lan, Ah­met Ku­ru­çay gi­bi ken­di si­ne­ma di­li­ni ge­liş­ti­re­bil­miş yö­net­men­ler ilk ola­rak kı­sa film­ler­le yö­net­men­li­ğe baş­la­mış­lar­dır. Uzun yıl­lar bo­yun­ca önem­sen­me­yen, gör­mez­den ge­li­nen kı­sa film ça­lış­ma­la­rı, son yıl­lar­da sa­yı­la­rı ar­tan teş­vik edi­ci fes­ti­val ve prog­ram­lar­la ye­ni­den si­ne­ma ile uğ­ra­şan­la­rın ve si­ne­ma­se­ver­le­rin gün­de­mi­ne otu­ru­yor. Bu fes­ti­val­le­rin öğ­re­ti­ci­lik yö­nüy­le, ar­tık kı­sa film­le­rin “uzun fil­min kı­sa­sı” ol­ma­dı­ğı ve tıp­kı uzun met­raj gi­bi ken­di­ne has dil­le­ri bu­lun­du­ğu bir­çok si­ne­ma­cı­nın ma­lu­mu ha­li­ne gel­di.
Bu sü­re­ce en bü­yük kat­kı­lar­dan bi­ri­ni ya­pan Ak­bank Kı­sa Film Fes­ti­va­li, bu yıl be­şin­ci ya­şın­da. Fes­ti­val, “Kı­sa­lar Göz Önün­de” te­ma­sıy­la, bu yıl da 15-25 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da si­ne­ma­se­ver­le­re yi­ne ke­yif­le iz­le­ye­cek­le­ri bir et­kin­lik su­nu­yor.
Bu yıl dün­ya fes­ti­val­le­rin­de gö­rü­len önem­li film­le­rin de dâ­hil edil­di­ği prog­ram­da, “Bel­ge­sel Si­ne­ma” bö­lü­mün­de Türk Bel­ge­sel Si­ne­ma­sı’nın önem­li isim­le­rin­den Ha­kan Ay­te­kin’in film­le­ri, dün­ya­nın fark­lı böl­ge­le­rin­den “Can­lan­dır­ma” (ani­mas­yon) film ör­nek­le­ri, “Kı­sa­dan Uzu­na” bö­lü­mün­de Re­ha Er­dem’in si­ne­ma se­rü­ve­ni, kı­sa film­le­ri ile ilk uzun met­raj fil­mi yer alır­ken, “Özel Gös­te­rim” bö­lü­mün­de sür­rea­lizm ve si­ne­ma iliş­ki­si çer­çe­ve­sin­de Da­li’ye bir say­fa açı­lı­yor. Ay­rı­ca fes­ti­val kap­sa­mın­da ger­çek­le­şe­cek söy­le­şi ve atöl­ye ça­lış­ma­la­rı ile si­ne­ma sek­tö­rün­de­ki tec­rü­be­li isim­ler de­ne­yim­le­ri­ni si­ne­ma­se­ver­le­re ak­ta­rı­yor. Fes­ti­val­de bün­ye­sin­de­ki tüm gös­te­rim­ler Ak­bank Sa­nat’ta üc­ret­siz ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
16 Ara­lık’ta “Söz Kı­sa Film Yö­net­men­le­rin­de” baş­lık­lı söy­le­şi­de kı­sa film yö­net­men­le­ri Dağ­han Ce­la­yir, Sey­fet­tin Tok­mak, Eray Mert; 17 Ara­lık’ta “Bel­ge­sel Si­ne­ma” baş­lık­lı söy­le­şi­de bel­ge­sel yö­net­men­le­ri Ha­kan Ay­te­kin ve Ne­ca­ti Sön­mez ile si­ne­ma ya­za­rı Bur­çak Ev­ren; 18 Ara­lık’ta “Sür­re­alist­ler Si­ne­ma­da” baş­lık­lı söy­le­şi­de Ha­san Bü­lent Kah­ra­man, 19 Ara­lık’ta “Kı­sa­dan Uzu­na” baş­lık­lı söy­le­şi­de Re­ha Er­dem, 21 Ara­lık’ta “Kı­sa Film Oyun­cu­luk İliş­ki­si” baş­lık­lı söy­le­şi­de oyun­cu­lar Gü­ner Öz­kul, Şeh­su­var Ak­taş ve Na­zan Ke­sal kı­sa film se­ver­ler­le bi­ri­kim­le­ri­ni pay­la­şa­cak­lar.
 
 
3. Grup’tan yaşamdaki ‘3’e dair kareler...
200’den faz­la fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı­nın Fa­ce­bo­ok’ta bir ara­ya gel­me­siy­le oluş­tu­ru­lan “3. Grup” ad­lı fo­toğ­raf pro­je gru­bu, İF­SAK’ın eği­tim­ci­le­rin­den Muh­sin Di­van’ın yö­ne­ti­min­de, ilk pro­je­si­ni ta­mam­la­dı. Fo­toğ­raf sa­na­tın­da kar­şıt­lı­ğa kar­şı uz­la­şı­yı tem­sil eden 3. Grup, do­ğa­nın ya da in­sa­nın ese­ri olan ya­şam­da­ki fark­lı ob­je­le­re giz­len­miş “3”le­ri, so­yut­tan do­ğa­ya, bel­ge­sel­den por­tre­ye uza­nan ge­niş bir yel­pa­ze­de­ki fo­toğ­raf­lar­la or­ta­ya ko­yu­yor. Pro­je sü­re­sin­ce Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da çe­kim­ler ger­çek­leş­ti­ren 3. Grup’un üye­le­ri, ilk or­tak pro­je­le­ri için çık­tık­la­rı çe­kim ge­zi­le­rin­de, ya­şa­mın fark­lı an­la­rın­da, gru­ba adı­nı ve­ren 3 ra­ka­mı­nın izi­ni sür­dü­ler. 3. Grup’un, 6 Ara­lık’ta TBMM Mil­li Sa­ray­lar Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı Sa­nat Ga­le­ri­si’nde aça­ca­ğı “3” ad­lı fo­toğ­raf ser­gi­sin­de, “3’ün ya­şam­da­ki yan­sı­ma­la­rı­nı” ak­ta­ran top­lam 103 fo­toğ­raf yer ala­cak. Ser­gi 13 Ara­lık ak­şa­mı­na ka­dar zi­ya­re­te açık ola­cak.
 
 
Rezan Has Müzesi’nde “Haliç...”
Çağ­daş Türk Res­mi’nin 24 Bü­yük Us­ta­sı’nın Ha­liç’i yo­rum­la­dık­la­rı “Ha­liç…” isim­li ser­gi Re­zan Has Mü­ze­si’nde ser­gi­le­ni­yor. Adem Genç, Ad­nan Ço­ker, Ha­bip Ay­doğ­du, Ömer Uluç, Ko­met, Meh­met Gün, Ut­ku Var­lık ve Sü­ley­man Sa­im Tek­can ser­gi­de ça­lış­ma­la­rı yer alan isim­ler­den ba­zı­la­rı. Sa­nat­çı­la­rın “Ha­liç” kav­ra­mı çer­çe­ve­sin­de üret­miş ol­du­ğu eser­le­ri­ni bir ara­ya ge­ti­ren ser­gi, 31 Ara­lık’a ka­dar ge­zi­le­bi­lir. Ser­gi te­ma­sı çer­çe­ve­sin­de plan­la­nan, “Ha­liç” Ço­cuk Atöl­ye­le­ri de ay­nı ta­ri­he ka­dar de­vam ede­cek.
(Tel: 0212 533 65 32)
 
 
Şark Bül­bü­lü’nün şar­kı­la­rı CRR’de
1990’da Na­za­reth’in ve Ga­li­le­e’nin en iyi mü­zis­yen­le­rin­den ku­rul­muş olan Na­za­reth Or­kes­tra­sı, şark bül­bü­lü ola­rak anı­lan, Or­ta­do­ğu’nun ef­sa­ne­vi se­si Üm­mü Gül­süm’ün şar­kı­la­rı­nı ölü­mün­den 34 yıl son­ra tüm dün­ya­da ya­şat­ma­ya de­vam edi­yor.
Arap mü­zi­ği­nin kla­sik, folk tür­le­rin­de ve ge­le­nek­sel Fi­lis­tin mü­zi­ğin­de us­ta­laş­mış Na­za­reth, Hı­ris­ti­yan, Müs­lü­man ve Ya­hu­di mü­zis­yen­ler­den ku­ru­lu bir or­kes­tra ola­rak, fark­lı kül­tür­le­ri bir ara­ya ge­ti­ri­yor. Gru­bun so­lis­ti Lub­na Sa­la­me, dün­ya­ca ün­lü Ra­di­ohe­ad’den ta­nı­dı­ğı­mız Tom York’tan, Ömer Fa­ruk Tek­bi­lek’e ka­dar bir­çok ulus­la­ra­ra­sı isim­le şar­kı­lar söy­le­miş, Arap mü­zi­ği­nin en iyi genç yo­rum­cu­la­rın­dan bi­ri. Su­he­il Rad­wan’ın yö­ne­ti­min­de­ki or­kes­tra, Nakh­ma­ni Ga­li­a (Vi­yo­lon­sel), You­sef Ma­tar (Ke­man), Ni­zar Rad­wan (Ke­man), Al­fred Haj­jar (Ney), Va­sim Odeh (Ud), Is­sa Aw­wad (Ka­nun), Ram­zi Bis­ha­ra (Dar­bu­ka), Adel Kho­ury (Tar) isim­le­rin­den olu­şu­yor. Na­za­reth Or­kes­tra­sı, şark di­va­sı Üm­mü Gül­süm’ün şar­kı­la­rıy­la 16 Ara­lık Sa­lı ak­şa­mı sa­at 20:00’da CRR’de.
 
 
Atnâme’den Saklı Sözler
Eği­tim Kül­tür Araş­tır­ma Vak­fı (EKAV), 18 Ka­sım Sa­lı gü­nü Türk gra­vür sa­na­tı­nın ön­de ge­len isim­le­rin­den Sü­ley­man Sa­im Tek­can’ın At­nâ­me’den Sak­lı Söz­ler ad­lı ser­gi­si­ne ev sa­hip­li­ği ya­pmaya başladı. Tek­can’ın on­lar­ca yıl­lık sa­nat se­rü­ve­ni­nin son dö­ne­min­den bir ke­si­tin su­nul­du­ğu ser­gi, sa­nat­çı­nın iz­le­yen­le­ri­ni yi­ne O’nun öz­gün di­liy­le, at­lar­la an­lat­tı­ğı ya­şam iz­dü­şüm­le­riy­le bu­luş­tu­ra­cak. Yağ­lı­bo­ya ve gra­vür­ler­den olu­şan re­sim­ler­le bir­lik­te, bronz hey­kel­ler de ser­gi­de yer ala­cak. Nâ­me­ler ya­ni baş­ka bir de­yiş­le sa­nat­çı­nın di­li­ne ara­cı­lık eden mek­tup­lar, iz­le­yi­ci­si­ne ulaş­tı­ğı ses­siz söz­ler, onun at­la­rı­nın var­lı­ğın­dan ze­min bu­lu­yor. At, Tek­can için uzun yıl­lar­dır, ken­di di­li­ni bul­du­ğu bir ara­cı. Renk­le­riy­le, bi­çim­le­riy­le, du­ruş­la­rıy­la za­ma­na mey­dan okur­ca­sı­na ne­fes alan gra­vür­le­ri içe­ren At­nâ­me’den Sak­lı Söz­ler Ser­gi­si, 20 Ara­lık’a ka­dar Eka­vart Ga­le­ri’de sa­nat­se­ver­le­rin zi­ya­re­ti­ne açık.
(Tel: 0212 252 81 31)

Tavsiye Et