Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (December 2008) > Net Yorum
Net Yorum
Net Yorum

Bill Gates’in mide sancıları

Ba­sit ve sa­de bir ara­ma mo­to­ru ola­rak ha­ya­tı­mı­za gir­di Go­og­le. Biz­ler, ken­di­si­ni sa­de­ce ara­ma mo­to­ru zan­ne­der­ken, gün geç­tik­çe dün­ya­nın en bü­yük rek­lam şir­ke­ti ol­du­ğu­na da­ir du­yum­lar al­ma­ya ve bu iş­ler­de çok pa­ra­lar dön­dü­ğü­nü öğ­ren­me­ye baş­la­dık.
Go­og­le, her ge­çen gün ha­ya­tı­mı­zın içi­ne bi­raz da­ha gi­ri­yor. Onun­la sa­nal dün­ya­da baş­lat­tı­ğı­mız ar­ka­daş­lık iliş­ki­si, mih­man­dar­lık se­vi­ye­si­ne ulaş­tı di­ye­bi­li­riz. İliş­ki dü­ze­yi­miz­de hız­lı ve ni­te­lik­li adım­lar atan Go­og­le, sa­nal dün­ya­nın ge­le­ce­ği­nin pat­ron­lu­ğu­na so­yu­nu­yor. Go­og­le’ın bu pat­ron aday­lı­ğı du­ru­mu uzun za­man­dan be­ri Bill Ga­tes’in mi­de­sin­de san­cı­la­ra yol açı­yor­du. Da­ya­nıl­maz ağ­rı­lar­la te­tik­le­nen bu sü­re­cin so­nun­da Mic­ro­soft, Ka­sım 2008’de “Tü­ke­ti­ci ve İn­ter­net Ser­vis­le­ri” bi­ri­mi­ni lan­se et­ti.
Mic­ro­soft’un kü­re­sel ya­pı­lan­ma­sı için­de, ara­la­rın­da Tür­ki­ye’nin de bu­lun­du­ğu 22 ül­ke­de oluş­tu­ru­lan “Tü­ke­ti­ci ve İn­ter­net Ser­vis­le­ri”, tü­ke­ti­ci­le­re yük­sek kat­ma de­ğer­li hiz­met­ler sun­ma­yı, Mic­ro­soft’un ye­ni tek­no­lo­ji­le­ri­nin yar­dı­mı ve PC, mo­bil ve in­ter­net plat­form­la­rının si­ner­ji­si ile oluş­tur­du­ğu hiz­met­ler­le tü­ke­ti­ci­nin gün­lük ya­şa­mı­nın ay­rıl­maz par­ça­sı ha­li­ne gel­me­yi he­def­li­yor.
Mic­ro­soft Tü­ke­ti­ci ve İn­ter­net Ser­vis­le­ri, med­ya ve on­li­ne rek­lam­cı­lık ala­nın­da, iş or­tak­lık­la­rı ve güç­lü bir eko­sis­tem ile tü­ke­ti­ci­ye bi­re­bir ve zen­gin de­ne­yim­ler sun­ma­yı, kat­ma de­ğer­li tü­ke­ti­ci hiz­met­le­riy­le pa­za­rın bü­yü­me­si­ni sağ­la­ya­cak olan ye­ni ya­zı­lım, do­na­nım, on­li­ne ser­vis­ler ve rek­lam ka­nal­la­rın­da önem­li de­ği­şik­lik­ler yap­ma­yı plan­lı­yor.
 
On­li­ne Mic­ro­soft Of­fi­ce
Bill Ga­tes’in mi­de san­cı­la­rı­nın te­tik­le­di­ği sü­re­cin bir di­ğer çık­tı­sı da Mic­ro­soft Of­fi­ce’te­ki ra­di­kal de­ği­şim ol­du. Go­og­le’ın üc­ret­siz ola­rak sun­du­ğu web ta­ban­lı ofis uy­gu­la­ma­sı Go­og­le Docs’un ba­şa­rı­sı, Mic­ro­soft’u da bu ko­nu­da ak­si­yon al­ma­ya zor­la­dı.
Mic­ro­soft, Ekim ayın­da yap­tı­ğı açık­la­ma ile Mic­ro­soft Of­fi­ce’i önü­müz­de­ki dö­nem­de web uy­gu­la­ma­sı ola­rak in­ter­net ta­ra­yı­cı­la­rı üze­rin­de ça­lı­şa­cak şe­kil­de su­na­ca­ğı­nı açık­la­dı. Web ta­ban­lı ola­rak su­nu­la­cak olan Of­fi­ce prog­ram­la­rı ara­sın­da Word, Ex­cel, Po­wer­Po­int ve One­No­te yer alı­yor. Web ver­si­yon­la­rı, ma­saüs­tü ya­zı­lım­la­rı ka­dar kap­sam­lı ol­ma­sa da, web sü­rü­mün­de kul­la­nı­cı­lar in­ter­net ta­ra­yı­cı­la­rı üze­rin­den Word, Ex­cel, Po­wer­Po­int ve­ya One­No­te dos­ya­la­rı oluş­tu­ra­bi­le­cek, oluş­tur­duk­la­rı dos­ya­la­rı dü­zen­le­ye­bi­le­cek ve on­la­rı web üze­rin­den is­te­dik­le­ri kul­la­nı­cı­lar­la pay­la­şa­bi­le­cek.
Web ta­ban­lı Of­fi­ce uy­gu­la­ma­la­rı Of­fi­ce Li­ve Work­spa­ce üze­rin­den hem üc­ret­li üye­lik sis­te­mi ile hem de ba­zı ver­si­yon­la­rı için rek­lam gös­te­ri­mi kar­şı­lı­ğın­da be­da­va su­nu­la­cak.
Ay­rı­ca top­lu li­sans an­laş­ma­la­rı da op­si­yon­lar ara­sın­da yer alı­yor. Uy­gu­la­ma Fi­re­fox ve Sa­fa­ri gi­bi in­ter­net ta­ra­yı­cı­la­rı­nı da des­tek­li­yor ve tıp­kı Go­og­le’ın ben­zer ürün­le­ri gi­bi HTML ve Ja­vas­cript ile ge­liş­ti­ril­miş.
Ye­ni uy­gu­la­ma­la­rın se­ne so­nu­na doğ­ru açıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Bir son­ra­ki ma­saüs­tü Of­fi­ce ya­zı­lı­mın­da, dos­ya­la­rın web üze­rin­den pay­la­şıl­ma­sı­nı sağ­la­yan op­si­yon­la­rın da yer al­ma­sı muh­te­mel.
An­cak hem şir­ket­ler hem de kul­la­nı­cı­lar ta­ra­fın­dan en çok ter­cih edi­len uy­gu­la­ma­lar ara­sın­da yer alan Mic­ro­soft Of­fi­ce ürün­le­ri, pa­zar li­de­ri ko­nu­mun­da ol­sa da, Zo­ho ve Go­og­le’ın Of­fi­ce ben­ze­ri web uy­gu­la­ma­la­rı pa­zar pay­la­rı­nı hız­la ar­tı­rı­yor.
 
 
Bilgi temelli sosyal ağ: Knowband.com
Know­band bün­ye­sin­de, zi­ya­ret­çi­ler sis­te­me üye olup bir pro­fil sa­hi­bi olu­yor­lar. Öğ­ret­mek ya da öğ­ren­mek is­te­dik­le­ri her­han­gi bir ko­nu hak­kın­da “kurs(lar)” açı­yor­lar. Kurs­lar için kurs pro­fi­li de­ni­len bir say­fa oluş­tu­ru­lu­yor ve bu say­fa ara­cı­lı­ğıy­la ko­nuy­la il­gi­li su­num, ofis do­kü­man­la­rı, re­sim, vi­de­o, ma­ka­le vb. ma­ter­yal­ler pay­la­şı­lı­yor. Pay­la­şı­lan ma­ter­yal­ler­le il­gi­li tar­tı­şıp ye­ni şey­ler öğ­re­ni­liyor, ben­zer il­gi alan­la­rı­na sa­hip ye­ni in­san­lar­la ta­nı­şıp, ar­ka­daş olunabiliyor. Ay­nı za­man­da son de­re­ce ge­liş­miş özel­lik­le­re sa­hip sa­nal sı­nıf uy­gu­la­ma­sı olan Know­band Li­ve sa­ye­sin­de can­lı, ses­li ve gö­rün­tü­lü ola­rak otu­rum­lar dü­zen­le­ne­bi­li­yor.
www.know­band.com
 
Google News artık “Google Haberler”
Go­og­le’ın, ha­ber­le­ri oto­ma­tik sa­nal or­tam­da­ki fark­lı si­te­ler­den çe­kip ken­di al­go­rit­ma­sı ile ha­zır­la­yıp sun­du­ğu ha­ber por­ta­lı Go­og­le News, ar­tık Türk­çeyi de des­tek­li­yor.
news.go­og­le.com.tr ve ha­ber­ler.go­og­le.com.tr ad­res­le­rin­den ya­yın ya­pan Go­og­le Ha­ber­ler Tür­ki­ye ser­vi­si şu an­da 200 ha­ber kay­na­ğı­nı ta­rı­yor. Ha­ber kay­na­ğı sa­yı­sı her ge­çen gün hız­la ar­tı­yor.
Sü­rek­li gün­cel­le­nen Go­og­le Ha­ber­ler sa­ye­sin­de be­lir­li bir ha­be­rin, fark­lı kay­nak­lar­da­ki bağ­lan­tı­la­rı­na da ulaş­mak müm­kün olu­yor. He­nüz kul­la­nı­cı­lar nez­din­de far­kın­da­lı­ğı dü­şük olan ser­vi­sin, önü­müz­de­ki gün­ler­de Tür­ki­ye’de de kul­la­nı­mı­nın hız­la art­ma­sı bek­le­ni­yor.
news.go­og­le.com.tr

Tavsiye Et