Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2009) > Kitap
Kitap
Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet
Editör: Asım Öz
İstanbul: Pınar Yayınları, 2008
 
Ta­ri­he yön ve­ren pek çok önem­li ge­liş­me­nin, ce­re­yan et­tik­le­ri za­man içe­ri­sin­de ol­duk­la­rın­dan da­ha önem­siz al­gı­lan­dık­la­rı bir ger­çek. Ta­ri­hin say­fa­la­rı ara­sın­da, bu yar­gı­yı des­tek­le­ye­cek pek çok ha­di­se bul­mak müm­kün. Ör­ne­ğin, 1789 Tem­muz’un­da Bas­til­le Ha­pis­ha­ne­si’ni ba­san ka­la­ba­lık grup, bi­na­yı ele ge­çi­rip mah­kum­la­rı sa­lı­ver­dik­le­rin­de, as­lın­da bü­yük bir dev­ri­min fi­ti­li­ni ateş­le­dik­le­rin­den ha­ber­siz­di­ler. An­cak ge­çen za­man, dün­ya ta­ri­hi­ni ra­di­kal bir de­ği­şi­me uğ­ra­ta­cak bir di­zi ge­liş­me­nin baş­lan­gı­cı­nın bu “mün­fe­rit” olay ol­du­ğu­nu is­pat­la­dı. Ora­da ya­şa­nan olay­lar, bü­yük bir do­mi­no di­zi­si­nin ilk ta­şı­nın dev­ril­me­sin­den baş­ka bir şey de­ğil­di ve bun­dan son­ra dün­ya, o gü­ne dek bi­li­nen dün­ya­dan ol­duk­ça fark­lı bir hal al­dı.
Ya­kın dö­nem si­ya­si ta­ri­hi­miz söz ko­nu­su ol­du­ğun­da bu tür ge­liş­me­le­rin bel­ki de en önem­li­si, II. Meş­ru­ti­yet’in ila­nı­dır ve bu ge­liş­me­nin öne­mi­nin de, ce­re­yan et­ti­ği gün­ler­de tam ola­rak kav­ra­na­bil­di­ği söy­le­ne­mez. Oy­sa ya­rat­tı­ğı dö­nü­şü­mün ma­hi­ye­ti iti­ba­rıy­la ade­ta bir pa­ra­dig­ma de­ği­şi­mi­ne işa­ret et­ti­ği için son­ra­ki yıl­lar­da “İn­kı­lab-ı Azim” ola­rak ad­lan­dı­rı­la­cak­tı. Öy­le ki, Os­man­lı coğ­raf­ya­sı için ye­ni bir dün­ya­nın te­mel­le­ri o gün­ler­de atıl­ma­ya baş­lan­dı. Bu­gün Tür­ki­ye’nin sa­hip ol­du­ğu pek çok te­mel ku­rum­la bir­lik­te, te­mel bir dü­şü­nüş bi­çi­mi ve bu­na eş­lik eden so­run­lar da o gün­ler­de doğ­du.
Ta­rih­çi­le­rin ve ay­dın­la­rın sus­kun­luk­la­rı ne­de­niy­le öne­mi özel­lik­le ye­ni ne­sil­ler ta­ra­fın­dan tam ola­rak kav­ra­na­ma­yan II. Meş­ru­ti­yet, son yıl­lar­da gi­de­rek da­ha faz­la il­gi çe­ki­yor. Can­lı­lı­ğı gi­de­rek ar­tan bir di­zi tar­tış­may­la bir­lik­te, kay­da de­ğer bir II. Meş­ru­ti­yet li­te­ra­tü­rü­nün oluş­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı söy­le­mek müm­kün. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Pı­nar Ya­yın­la­rı’ndan çı­kan Yü­zün­cü Yı­lın­da II. Meş­ru­ti­yet de, bu li­te­ra­tü­re ya­pı­lan son de­re­ce önem­li bir kat­kı ola­rak ya­yın dün­ya­sın­da ye­ri­ni al­dı. Edi­tör­lü­ğü­nü Asım Öz’ün üst­len­di­ği ça­lış­ma, bir­bi­rin­den de­ğer­li isim­le­rin kat­kı­la­rıy­la olu­şan ve me­se­le­yi, Tan­zi­mat dö­ne­min­den baş­la­yan ge­niş bir pers­pek­tif içe­ri­sin­de de­ğer­len­di­ren yet­kin bir der­le­me. /Fatmanur Altun

Tavsiye Et
İttihatçıların Ünlü Maliye Nazırı Cavid Bey
Nazmi Eroğlu
İstanbul: Ötüken Yayınları, 2008
 
Top­lum­sal ha­re­ket­le­ri, on­la­ra kat­kı ya­pan, et­ki­le­yen, yön ve­ren ki­şi­le­rin ha­yat­la­rı­nı, ki­şi­sel hi­ka­ye­le­ri­ni gör­mez­den ge­le­rek an­la­ma­ya ça­lış­mak, en ba­sit ifa­dey­le ek­sik bir ça­ba­dır. Zi­ra top­lu­luk­lar, on­la­rı oluş­tu­ran bi­rey­le­rin top­la­mın­dan faz­la­sı ol­sa da, yi­ne de te­mel­de bi­rey­ler­den mü­te­şek­kil­dir. Ki­şi­sel fark­lı­lık­la­rın yan­sı­ma­sıy­la ki­mi bi­rey­le­rin li­der ki­mi­le­ri­nin de iz­le­yi­ci po­zis­yo­nun­da dur­du­ğu bu olu­şum­lar­da yön ve­ri­ci olan­lar, do­ğal ola­rak li­der­ler ya­hut ön­de ge­len­ler­dir. Bu ne­den­le dı­şa­rı­dan ba­kan ve ha­re­ke­tin te­mel kod­la­rı­nı çöz­mek is­te­yen bir göz­lem­ci­nin, ta­kip eden kit­le­yi tek tek çö­züm­le­me­ye ça­lış­mak­tan­sa, yön ve­ri­ci po­zis­yon­da­ki­le­re da­ha ya­kın­dan bak­mak is­te­me­si an­la­şı­la­bi­lir bir du­rum­dur.
Bu göz­lem­ler, ta­ri­he yön ve­ren ha­re­ket­ler söz ko­nu­su ol­du­ğun­da da ge­çer­li­dir. Ta­ri­he et­ki et­miş ve bu­gün­den ba­kı­la­rak yek­pa­re bir göv­de ola­rak al­gı­la­nan top­lum­sal ha­re­ket­le­rin, kuş ba­kı­şı an­la­şıl­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Yal­nız­ca se­bep-so­nuç iliş­ki­si­ne mah­kum edi­len ve olay­la­rın dı­şı­na çı­ka­ma­yan ta­rih pers­pek­ti­fi ya­van ve ku­ru ol­du­ğu ka­dar, çö­züm­le­yi­ci­lik­ten de uzak­tır. Bu ne­den­le ta­ri­he yön ve­ren top­lum­sal ha­re­ket­ler söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, ha­yat hi­ka­ye­le­ri, ha­tı­ra, gün­lük gi­bi oto­bi­yog­ra­fik ya­hut bi­yog­ra­fik ma­ter­yal­le­rin kıy­me­ti söz­le ifa­de edi­le­bi­le­cek ola­nın çok öte­sin­de­dir.
Ötü­ken Ya­yın­la­rı’nda çı­kan İt­ti­hat­çı­la­rın Ün­lü Ma­li­ye Na­zı­rı Ca­vid Bey, bah­set­ti­ği­miz çer­çe­ve­de son de­re­ce an­lam­lı bir ye­re otu­ran, de­ğer­li bir ça­lış­ma. Zi­ra eser, ya­kın ta­ri­hi­mi­ze yön ve­ren en önem­li ha­re­ket­ler­den bi­ri olan İt­ti­hat ve Te­rak­ki’nin an­la­şıl­ma­sı­na, ha­re­ket içe­ri­sin­de öz­gün bir ye­ri olan Ca­vid Bey za­vi­ye­sin­den ba­ka­rak önem­li bir kat­kı sağ­lı­yor. İk­ti­sa­di ve si­ya­si ko­nu­lar­da bel­li bir dü­ze­yi tem­sil eden sa­yı­lı dev­let adam­la­rın­dan bi­ri olan, an­cak çe­şit­li ne­den­ler­le res­mî ta­ri­hin gör­mez­den gel­di­ği bu is­me da­ha ya­kın­dan bak­ma­nın, İt­ti­hat ve Te­rak­ki ha­re­ke­ti­ni an­la­ma ve ya­kın ta­ri­hi­mi­zi ay­dın­lat­ma nok­ta­sın­da de­ğer­li bir kat­kı ya­pa­ca­ğın­dan kuş­ku yok. /Fatmanur Altun

Tavsiye Et
Kültür ve Küreselleşme
Osman Özkul
İstanbul: Açılım Kitap, 2008
 
Kü­re­sel­leş­me ko­nu­su son yıl­la­rın en po­pü­ler ko­nu­la­rın­dan bi­ri. He­men he­men her ko­nu ile iliş­ki­len­di­ri­len kü­re­sel­leş­me­nin, sos­yo­log­lar ta­ra­fın­dan ifa­de­len­di­ri­len üç te­mel bi­çi­mi bu­lu­nu­yor. Si­ya­sal, eko­no­mik ve kül­tü­rel kü­re­sel­leş­me ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bu kü­re­sel­leş­me bi­çim­le­ri, kü­re­sel­leş­me li­te­ra­tü­rü içe­ri­sin­de ken­di­le­ri­ne bir­bir­le­rin­den fark­lı yo­ğun­luk­lar­da yer bu­la­bi­li­yor­lar. Özel­lik­le si­ya­sal kü­re­sel­leş­me ve eko­no­mik kü­re­sel­leş­me ko­nu­la­rı­nın, li­te­ra­tü­rün bas­kın ko­nu­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­mek müm­kün. Li­te­ra­tü­rün bu özel­li­ği, za­ten te­lif ya­yın sı­kın­tı­sı çe­ken Türk­çe­de­ki kü­re­sel­leş­me li­te­ra­tü­rü­nü de be­lir­li­yor.
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Açı­lım Ki­tap ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan ve Os­man Öz­kul’un ka­le­min­den çı­kan Kül­tür ve Kü­re­sel­leş­me, Türk­çe kü­re­sel­leş­me li­te­ra­tü­rü­ne hem bir te­lif eser ola­rak hem de kül­tü­rel kü­re­sel­leş­me ko­nu­su­nu met­nin mer­ke­zi­ne ko­ya­rak kat­kı­da bu­lu­nu­yor. /Fatmanur Altun

Tavsiye Et
Big Bang’in Romanı
Simon Singh
Türkçesi: Kemal Küçükgedik
İstanbul: Özgür Yayınları, 2009
 
Geç­ti­ği­miz yıl, Tür­ki­ye’nin en önem­li fi­zik­çi­le­rin­den bi­ri olan En­gin Arık’ın bir uçak ka­za­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si, Ce­nev­re’de bu­lu­nan CERN la­bo­ra­tu­var­la­rın­da ya­pı­lan de­ney­ler ve Türk hız­lan­dı­rı­cı pro­je­si gi­bi ko­nu­la­rı ka­mu­oyu­nun gün­de­mi­ne ta­şı­dı. An­cak ko­nu, me­rak uyan­dı­rı­cı ol­mak­la bir­lik­te cid­di bir alt­ya­pı ge­rek­tir­di­ği için gün­dem­de­ki ye­ri­ni uzun sü­re ko­ru­ya­ma­dı.
Bil­gi ek­sik­li­ğin­den kay­nak­la­nan bu il­gi yok­lu­ğu­nun te­mel se­bep­le­rin­den bi­ri de gü­nü­müz bi­lim dün­ya­sı­nı en faz­la meş­gul eden ko­nu­la­rın ba­şın­da yer alan par­ça­cık fi­zi­ği ko­nu­sun­da Türk­çe­de po­pü­ler ça­lış­ma­la­rın çok az bulunması.
Öz­gür Ya­yın­la­rı’ndan çı­kan Big Bang’in Ro­ma­nı, ko­nu hak­kın­da baş­lan­gıç dü­ze­yin­de bil­gi­len­mek is­te­yen oku­yu­cu için önem­li bir baş­vu­ru kay­na­ğı ola­cak ni­te­lik­te. /Fatmanur Altun

Tavsiye Et
Yakın Yabancı
Cihan Aktaş
İstanbul: İz Yayıncılık, 2008
 
İran, 1979’da­ki re­jim de­ği­şik­li­ği ve son­ra­sın­da Irak’la yap­tı­ğı se­kiz yıl­lık sa­vaş­la son çey­rek yüz­yıl­dır hem Or­ta­do­ğu hem de dün­ya gün­de­min­de önem­li bir yer iş­gal edi­yor. Bu za­man zar­fın­da dün­ya ba­sı­nı­nın İran’a kar­şı ta­kın­dı­ğı at göz­lü­ğü Türk ba­sı­nın­da da ka­bul gör­dü ve ka­pı kom­şu­muz ol­ma­sı­na rağ­men İran’a bu göz­lük­le bak­ma­yı yeğ­le­dik ço­ğun­luk­la. Ül­ke hak­kın­da ez­be­re söy­le­nen pek çok şe­yin, mev­cut re­ji­min de­ği­şik kay­gı­lar­la yü­rüt­tü­ğü uy­gu­la­ma­la­rı­nın so­nu­cu ol­du­ğu­nu da göz­den ka­çır­ma­mak ge­re­kir el­bet­te. Ör­ne­ğin İran’da ça­nak an­te­nin ale­nen kul­la­nı­mı hâ­lâ ya­sak ve bir­çok İran­lı, Tür­ki­ye’nin, ço­ğun­lu­ğu Müs­lü­man­lar­dan mü­te­şek­kil bir ül­ke ol­du­ğu­nu hâ­lâ bil­mi­yor.
Bun­lar­la bir­lik­te son bir­kaç se­ne­dir İran, ken­di­ni yal­nız­laş­tır­ma gay­re­tin­den bir mik­tar ödün ver­di ve zen­gin kül­tür hav­za­sın­da olup bi­ten­le­ri dev­let eliy­le bir bi­çim­de dün­ya­ya du­yur­mak is­te­di. Av­ru­pa’da­ki fes­ti­val­ler­de ka­bul gö­ren bir akım ola­rak bir dö­nem yük­se­liş gös­te­ren İran si­ne­ma­sı­nın da et­ki­siy­le bu ül­ke­ye kar­şı si­ya­si mo­ti­vas­yon­dan uzak bir il­gi ge­liş­ti za­man­la Tür­ki­ye’de. Ga­ze­te­le­ri­miz­de İran’da dü­zen­le­nen ba­yan­lar fut­bol tur­nu­va­sı ile il­gi­li ha­ber­ler gö­rül­me­ye baş­lan­dı. Ki­mi ga­ze­te­ci ve ya­zar­la­rın da gay­re­tiy­le ül­ke ve re­jim hak­kın­da­ki ez­ber­ci ta­nım­la­ma­lar bir mik­tar kı­rıl­dı. Ci­han Ak­taş bu bağ­lam­da anıl­ma­sı ge­re­ken ilk isim­ler­den bi­ri­si kuş­ku­suz.
İz Ya­yın­la­rı’nca 2008’in Ara­lık ayın­da ba­sı­lan Ya­kın Ya­ban­cı, ka­pı kom­şu­muz İran’ın son çey­rek yüz­yıl­lık ma­ce­ra­sı­nı içe­ri­den göz­lem­le­yen Ci­han Ak­taş’ın ül­ke hak­kın­da­ki iz­le­nim­le­ri­ni der­le­di­ği bir in­ce­le­me. Dev­rim­den bu ya­na İran’da ya­şa­yan Ak­taş’ın, Tür­ki­ye’de çe­şit­li ga­ze­te ve der­gi­ler­de ül­ke hak­kın­da ka­le­me al­dı­ğı ya­zı­la­rı­nın der­len­me­si ile or­ta­ya çık­mış bu ki­tap.
Ya­zı­lar al­tı ana baş­lık al­tın­da ka­te­go­ri­ze edil­miş: Dün­ya­lar Ara­sın­da, Kar­şı­laş­ma­lar, An­la­yış Dö­nü­şüm­le­ri, Yol­la­rın Ta­nık­lı­ğı, Ya­kın Ya­ban­cı ve Si­ne­ma­sal Gös­ter­ge­ler. İlk ba­kış­ta bü­yük ve tum­tu­rak­lı cüm­le­ler ba­rın­dı­ra­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­dür­se de, bu baş­lık­la­rın al­tın­da, Ak­taş’ın hi­ka­ye­ci­li­ğin­den de bes­le­nen zen­gin tas­vir­ler; gö­zü­mü­zün önü­ne si­yah ça­dor­lu ka­dın­la­rın­dan baş­ka fo­toğ­raf gel­me­yen İran kim­li­ği hak­kın­da şa­şır­tı­cı ve çok renk­li tes­pit­ler bu­la­cak­sı­nız. Per­se­po­lis filmiyle bir­lik­te eleş­ti­rel bir düz­lem­de ha­tır­la­nan dev­rim son­ra­sı İran’ına bir de Ak­taş’ın gö­züy­le bak­mak­ta, du­var­la­rın ge­ri­si­ni gör­mek is­te­yen oku­run yük­sek men­faa­ti var. /Ayşenur Gönen

Tavsiye Et
Biz Kaybettik Aşk da Kazanmadı
Mahmut Derviş
Türkçesi: Lütfullah Göktaş
İstanbul: Kitabevi Yayınevi, 2008
 
Ma­dem öy­le! / Kay­det! / Kay­det ilk say­fa­nın tâ en ba­şı­na! / Nef­ret et­mem in­san­lar­dan / Hiç kim­se­ye sal­dır­mam! / Ama aç ka­lın­ca / Top­ra­ğı­mı gas­pe­de­ni çiğ çiğ ye­rim!
(Kim­lik Kar­tı’ndan)
Ak­ka şeh­ri­nin do­ğu­sun­da­ki el-Bir­ve kö­yün­de doğ­muş Fi­lis­tin­li bir şa­ir Mah­mud Der­viş. 1948’de­ki iş­gal­le bir­lik­te al­tı ya­şın­day­ken kö­yün­den ay­rı­lıp ai­le­siy­le bir­lik­te Lüb­nan’a sı­ğı­nan, öm­rü­nün ge­ri ka­la­nı­nı bu sür­gün ha­ya­tın­dan ve va­tan has­re­tin­den bah­se­den şi­ir­ler ya­za­rak ge­çi­ren ve geç­ti­ği­miz yıl or­ta­la­rın­da ve­fat eden şa­ir, ha­ya­tı bo­yun­ca va­ta­nı­na il­gi­si­ni kay­bet­me­miş, Fi­lis­tin di­re­ni­şi­nin sem­bol isim­le­rin­den bi­ri­si ola­gel­miştir.
Biz Kay­bet­tik Aşk da Ka­zan­ma­dı isim­li şi­ir seç­ki­si, Lüt­ful­lah Gök­taş’ın da­ha ön­ce­den yap­tı­ğı Ölü­mü Se­vi­yor­lar Be­nim isim­li seç­ki­nin göz­den ge­çi­ri­lip ge­niş­le­til­miş ye­ni bir bas­kı­sı. Ki­ta­be­vi Ya­yı­ne­vi’nden çı­kan bu bas­kı­yı ge­rek­li ve de­ğer­li ya­pan baş­lı­ca un­sur da Der­viş’in şi­ir­le­ri üze­rin­de bi­la­ha­re yap­tı­ğı rö­tuş­la­rın çe­vi­ri­ye yan­sı­tıl­mış ol­ma­sı. Şa­i­rin on­lar­ca ya­pı­tı ara­sın­dan se­çil­miş yir­mi al­tı şi­i­ri içe­ren seç­ki­de, Der­viş’in 1964’ten 1990’a uza­nan şi­ir se­rü­ve­ni­ni iz­le­mek müm­kün. /Ayşenur Gönen

Tavsiye Et
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)
Türk Sosyoloji Tarihi, Cilt 6, Sayı 11, 2008
 
“Os­man­lı’da sos­yo­lo­ji, ilk kez, 19. yüz­yı­lın son çey­re­ğin­de Jön Türk ay­dın­la­rı ara­sın­da ve dev­le­tin ya­şa­dı­ğı so­run­la­ra pa­ra­lel ola­rak ‘dev­le­ti kur­ta­ra­cak re­çe­te­le­ri su­nan bir bi­lim da­lı’ kim­li­ğiy­le ta­nın­dı, ta­nı­tıl­dı, kul­la­nıl­dı ve yay­gın­laş­tı­rıl­dı. (…) Bu yö­nüy­le Tür­ki­ye’de sos­yo­lo­ji as­lın­da Os­man­lı’nın ve Tür­ki­ye’nin si­ya­sî geç­mi­şiy­le, si­ya­sî se­rü­ve­niy­le doğ­ru­dan iliş­ki­li ol­muş­tur.”
TA­LİD’in “Türk Sos­yo­lo­ji Ta­ri­hi” baş­lık­lı 11. sa­yı­sı, sos­yo­lo­ji­nin Os­man­lı ve Tür­ki­ye’de ta­nın­ma ve yay­gın­laş­ma sü­re­ci­ne, bu sü­reç­te ka­zan­dı­ğı özel­lik­le­re, fark­lı dal­lar­da ya­pıl­mış sos­yo­lo­ji ça­lış­ma­la­rı­na, sos­yo­lo­ji­nin ku­rum­laş­ma­sın­da rol al­mış sos­yo­log­la­ra iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­den olu­şu­yor. De­ğer­len­dir­me, kay­nak­lar, ki­şi ve kür­sü ta­nı­tım­la­rı, eser ta­nı­tım­la­rı ve rö­por­taj­lar ol­mak üze­re beş ay­rı ka­te­go­ri­de ele alı­nan ya­zı­lar­la Tür­ki­ye’de sos­yo­lo­ji­nin ta­ri­hi­nin der­li top­lu bir mü­ta­laa­sı he­def­len­miş. 
Der­gi­nin ilk ya­zı­sı Yü­cel Bu­lut ile Alim Ar­lı’ya ait: “Tür­ki­ye’de Sos­yo­lo­jiy­le 100 Yıl: Mi­ra­sı ve Bu­gü­nü”. Kur­tu­luş Ka­ya­lı, Tür­ki­ye’de sos­yo­lo­ji­nin Türk ta­ri­hiy­le kur­du­ğu iliş­ki ve Türk top­lu­mu­nun öz­gün­lü­ğü gi­bi so­ru­la­rı Gö­kalp, Sa­ba­hat­tin Bey, Ber­kes, Bo­ran, Er­gun ve Se­zer gi­bi isim­le­rin ça­lış­ma­la­rın­dan ha­re­ket­le tar­tı­şı­yor. Enes Ka­bak­çı, po­zi­ti­viz­min Türk dü­şün­ce­si, si­ya­se­ti ve sos­yo­lo­ji­si üze­rin­de­ki et­ki­si­ni ir­de­li­yor. Nu­rul­lah Ar­dıç, Tür­ki­ye öze­lin­de din ve se­kü­la­rizm ara­sın­da­ki iliş­ki­ye da­ir mev­cut li­te­ra­tü­rü in­ce­li­yor. Sua­vi Ay­dın, Türk sos­yo­lo­ji­sin­de Os­man­lı sos­yal ta­ri­hi­nin ele alış bi­çi­mi­ni ve yön­tem­le­ri­ni de­ğer­len­di­ri­yor. A. Ze­ki Ünal, Türk sos­yo­lo­ji ta­ri­hin­de­ki me­to­do­lo­jik yö­ne­lim­le­ri üç te­mel bo­yut­ta or­ta­ya çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yor. Nec­det Su­ba­şı, din sos­yo­lo­ji­si ça­lış­ma­la­rı­nın Tür­ki­ye’de gel­di­ği nok­ta­yı ele alı­yor. Re­cep Er­türk, Tür­ki­ye’de­ki köy sos­yo­lo­ji­si araş­tır­ma­la­rı­nı ma­sa­ya ya­tı­rı­yor. Mus­ta­fa Ay­dın, Tür­ki­ye’de bil­gi sos­yo­lo­ji­si ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­ra de­ğin­miş. M. Fa­tih Ay­san ile Ali Ka­ya “Tür­ki­ye’de Sos­yal Po­li­ti­ka Di­sip­li­ni­nin ve Uy­gu­la­ma­la­rı­nın Ge­li­şi­mi” baş­lık­lı bir ya­zı ka­le­me al­mış­lar. Ab­dur­rah­man Öz­kan’ın “Sos­yo­met­ri’nin Tür­ki­ye’de­ki Ta­ri­hi” baş­lık­lı ma­ka­le­si­nin ar­dın­dan, Yü­cel Bu­lut’un “Türk­çe Sos­yo­lo­ji Ders Ki­tap­la­rı Hak­kın­da Bib­li­yog­ra­fik Bir De­ğer­len­dir­me” ile Meh­met Anık’ın “Sos­yo­lo­ji Ta­ri­hi Li­te­ra­tü­rü: Eleş­ti­rel Bir De­ğer­len­dir­me” baş­lık­lı ya­zı­la­rı ge­li­yor. 
Der­gi, Gö­kalp, Ül­ken, Kı­vıl­cım­lı, Me­riç, Top­çu, Mar­din ve M. Kı­ray ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me ya­zı­la­rı, ki­tap ta­nı­tım­la­rı ve Ba­hat­tin Ak­şit, Kor­kut Tu­na ve Nük­het Sir­man’la ya­pı­lan söy­le­şi­ler­le son bu­lu­yor. /Nermin Tenekeci

Tavsiye Et