Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2009) > Ekonomide Gündem
Ekonomide Gündem
Ba’de harabü’l-Gazze
27 Ara­lık’ta baş­la­yan ve üç haf­ta sü­ren İs­ra­il sal­dı­rı­sı Gaz­ze’yi ha­ra­be­ye dön­dür­dü. Fi­lis­tin İs­ta­tis­tik Bü­ro­su ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re sal­dı­rı­nın Gaz­ze’ye eko­no­mik ma­li­ye­ti 1,9 mil­yar do­la­rı bul­du. Bü­ro­ya gö­re sal­dı­rı­lar­da 4.100 ev ta­ma­men yı­kı­lır­ken, 17.000 ka­da­rı da ağır ha­sar gör­dü. Ay­rı­ca 1.500 iş­ye­ri, 20 ca­mi, 21 sağ­lık mer­ke­zi, 10 su ve ka­na­li­zas­yon hat­tı da ha­sa­ra uğ­ra­dı. 50.000’i aşkın Fi­lis­tin­li­nin ev­siz kal­dı­ğı tah­min edi­len Gaz­ze’de, 400.000’i aş­kın ki­şi iç­me su­yun­dan mah­rum ka­lır­ken, tek elek­trik san­tra­li­nin ya­kı­tı­nın tü­ken­me­si so­nu­cu böl­ge­ye elek­trik de ve­ri­le­mi­yor.
Gaz­ze’nin üç yıl­dır İs­ra­il ab­lu­ka­sı al­tın­da bu­lun­du­ğu­na ve 1,5 mil­yon Gaz­ze­li­nin %57’si­nin aç­lık sı­nı­rı ola­rak ka­bul edi­len gün­lük 2 do­la­rın al­tın­da bir ge­lir­le ha­yat­ta kal­ma­ya ça­lış­tı­ğı­na dik­kat çe­ken uz­man­lar, son sal­dı­rı­la­rın du­ru­mun va­ha­me­ti­ni da­ha da art­tır­dı­ğı ko­nu­sun­da dün­ya ka­mu­oyu­nu uya­rı­yor­lar. Öte yan­dan Suu­di Ara­bis­tan kra­lı Ab­dul­lah, ül­ke­si­nin Gaz­ze’nin ye­ni­den in­şa­sı için 1 mil­yar do­lar har­ca­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı. Gaz­ze yer­le bir edi­lir­ken ses­siz ka­lan Suu­di Ara­bis­tan yö­ne­ti­mi­nin bu adı­mı “Ba‘de ha­ra­bü’l-Gaz­ze” de­dirt­ti­ri­yor.

Tavsiye Et
Obama Amerika’yı krizden çıkarabilecek mi?
Bü­yük umut­lar­la Ame­ri­kan baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len ve 20 Ocak’ta gö­re­vi­ne baş­la­yan Ba­rack Hü­se­yin Oba­ma, se­le­fi Ge­or­ge W. Bush’tan en­kaz ha­lin­de bir eko­no­mi dev­ral­dı. Zi­ra 2008 yı­lı ba­şın­dan be­ri res­men dur­gun­lu­ğa gir­miş bu­lu­nan Ame­ri­kan eko­no­mi­si, en iyim­ser tah­min­ler­le bi­le 2009’da dur­gun­luk­tan çı­ka­ma­ya­cak ve bu du­rum 2. Dün­ya Sa­va­şı’ndan bu ya­na bir ilk ola­cak. Dur­gun­luk­la bir­lik­te 2008’de 2,6 mil­yon ki­şi işi­ni kay­bet­ti ve şu an­da ça­lış­ma­ya is­tek­li iş­gü­cü­nün %7’si­ni teş­kil eden 11 mil­yon Ame­ri­ka­lı iş­siz du­rum­da. Uz­man­la­ra gö­re uzun dö­nem iş bu­la­ma­dı­ğı için iş ara­mak­tan vaz­ge­çen­le­rin de dâ­hil edi­le­ce­ği bir he­sap­la­ma­da iş­siz ora­nı %14’ü bu­la­bi­lir. Son dö­nem­de FED’in sert in­di­rim­le­riy­le %0’a yak­la­şan fa­iz oran­la­rı da eko­no­mi­yi can­lan­dır­ma­ya yet­mi­yor ve tü­ke­ti­ci har­ca­ma­la­rın­da­ki dü­şüş sü­rü­yor. Bu şart­lar al­tın­da gö­re­vi dev­ra­lan Oba­ma, uy­gu­la­ma­ya ko­ya­ca­ğı 550 mil­yar do­lar ka­mu har­ca­ma­sı ve 275 mil­yar do­lar ver­gi ke­sin­ti­si ön­gö­ren ve böy­le­ce 4 mil­yon ye­ni iş ya­rat­ma­yı he­def­le­yen teş­vik pa­ke­tiy­le eko­no­mi­yi düz­lü­ğe çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor. Bush’un 800 mil­yar do­lar­lık pla­nıy­la bir­lik­te ele alın­dı­ğın­da, Oba­ma’nın pa­ke­ti 2009 büt­çe açı­ğı­nı 2 tril­yon do­la­ra ka­dar çı­ka­ra­bi­lir.

Tavsiye Et
Küresel ekonomide ayrışma tezi
Ame­ri­kan kay­nak­lı kri­zin dün­ya­yı na­sıl et­ki­le­ye­ce­ği so­ru­su­nun akıl­la­rı meş­gul et­ti­ği bir or­tam­da kü­re­sel eko­no­mi­de ay­rış­ma te­zi il­gi çe­ki­yor. Bu­na gö­re, kü­re­sel eko­no­mi­de ge­liş­miş ve ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler şek­lin­de bir ay­rış­ma var ve ge­liş­miş ül­ke­ler­de çı­kan bir kri­zin ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­re et­ki­si sı­nır­lı ka­la­bi­lir. Te­zin mu­ha­lif­le­ri­ne gö­re ise kü­re­sel­leş­mey­le ulus-dev­let­le­rin eko­no­mi­le­ri de bir­bir­le­ri­ne ba­ğım­lı ha­le gel­di ve ulu­sal ni­te­lik­te­ki bir kri­zin kı­sa za­man­da kü­re­sel bir hal al­ma­sı mu­kad­der. Fa­kat me­se­le ay­rış­ma te­zi­ni sa­vu­nan­la­rın ifa­de et­ti­ği ka­dar ba­sit de­ğil. Evet, bir ay­rış­ma var; yal­nız bu ay­rış­ma, sa­de­ce ge­liş­miş ve ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler ara­sın­da de­ğil, ge­liş­mek­te olan ül­ke­lerin kendi içinde de ya­şa­nı­yor. Yük­sek ti­ca­ret faz­la­sı ve ta­sar­ruf oran­la­rı­na sa­hip olan Uzak Do­ğu ül­ke­le­rin­de bü­yü­me oran­la­rın­da dü­şüş gö­rül­se de, bu ül­ke­le­rin ge­liş­miş ül­ke­ler­le olan ti­ca­ret­le­ri­nin GSYH’le­ri­ne ora­nı­nın an­cak %20 se­vi­ye­si­ni bul­ma­sı eko­no­mi­le­ri­ni dış şok­la­ra kar­şı di­renç­li kı­lı­yor; yük­sek ta­sar­ruf oran­la­rı da dur­gun­luk­la mü­ca­de­le­de es­nek­lik sağ­lı­yor. Do­ğu Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ni ise yük­sek ca­ri açı­ğın fi­nans­ma­nı ve borç­la­rın ge­ri öde­me­si alan­la­rın­da zor gün­ler bek­li­yor.

Tavsiye Et
Küba Devrimi 50 yaşında
Fi­del Cas­tro ve ar­ka­daş­la­rı­nın Ba­tis­ta re­ji­mi­ni de­vi­re­rek sa­na­yi pro­le­tar­ya­sı ol­ma­yan Kü­ba’da ger­çek­leş­tir­dik­le­ri ko­mü­nist dev­rim 50 ya­şın­da. Cas­tro yö­ne­ti­mi­nin ilk ic­ra­at­la­rın­dan bi­ri­si eko­no­mi­yi dev­let te­ke­li­ne al­mak ol­muş­tu. Ame­ri­ka­lı­la­rın elin­de bu­lu­nan ka­mu hiz­met­le­ri dev­let ta­ra­fın­dan ve­ril­me­ye baş­lan­mış ve ta­rım ara­zi­le­ri ka­mu­laş­tı­rı­la­rak ko­lek­tif çift­lik­ler ha­li­ne ge­ti­ril­miş­ti. Ne var ki ko­lek­tif çift­lik sis­te­mi­nin yü­rü­me­me­si so­nu­cu Kü­ba, bu­gün ih­ti­ya­cı olan ta­rım ürün­le­ri­nin %80’ini it­hal eder du­rum­da. Dev­rim son­ra­sı Ame­ri­kan am­bar­go­su­na ma­ruz ka­lan ve Sov­yet­ler Bir­li­ği’nden ge­len teş­vik­ler­le ayak­ta du­ran ül­ke eko­no­mi­si, Sov­yet­le­rin çök­me­siy­le üç­te bir ora­nın­da kü­çül­dü. Cas­tro yö­ne­ti­mi ya­ban­cı ya­tı­rım­la­ra ve özel mül­ki­ye­te da­ya­lı kü­çük iş­let­me­le­re izin ver­mek zo­run­da kal­dı. Bu şe­kil­de ül­ke cid­di bir tu­rizm ge­li­ri­ne ka­vuş­sa da, ta­rım ürün­le­ri it­ha­la­tı do­la­yı­sıy­la ti­ca­ret açı­ğı 11 mil­yar do­la­rı bu­lu­yor ve ka­mu hiz­met­le­ri sür­dü­rü­le­mez bir hal alı­yor.

Tavsiye Et
Avro Bölgesi’nde kriz derinleşiyor
Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu’na gö­re yaş­lı kı­ta Av­ru­pa uzun ve de­rin bir kri­zin pen­çe­sin­de. Ko­mis­yon, Av­ro Böl­ge­si’nde 2009’da %1,9 ora­nın­da bir kü­çül­me gö­rül­me­si­ni ve du­ru­mun an­cak 2010’da %0,4’lük bir bü­yü­me kay­de­dil­me­siy­le dü­zel­me­ye baş­la­ma­sı­nı bek­li­yor. 2008 so­nu iti­ba­rıy­la %7,5 olan iş­siz­lik ora­nı da 2010’da %10’u bu­la­cak. Ko­mis­yon kriz­den çı­kı­şın fi­nans pi­ya­sa­la­rın­da is­tik­ra­rın sağ­lan­ma­sı, gev­şek ma­li­ye po­li­ti­ka­la­rı ve teş­vik pa­ket­le­riy­le müm­kün ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Hal böy­ley­ken Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı fa­iz­le­ri ya­rım pu­an in­di­re­rek %2’ye çek­ti. Bu in­di­ri­min ye­ter­li olup ol­ma­ya­ca­ğı ise şüp­he­li. Zi­ra ABD’de fa­iz­ler %0’a yak­laş­mış du­rum­da. Öte yan­dan Tem­muz 2008’de %4 ile re­kor kı­ran enf­las­yon ora­nı %1,6’ya ka­dar düş­tü ve bu da eko­no­mi çev­re­le­rin­de def­las­yon en­di­şe­si ya­ra­tı­yor.

Tavsiye Et
İngiltere ekonomisi küçülüyor
Bir za­man­lar “üze­rin­de gü­neş bat­ma­yan im­pa­ra­tor­luk” ola­rak ni­te­len­di­ri­len, kü­re­sel sis­te­min sa­bık he­ge­mo­nik gü­cü İn­gil­te­re, bu­gün­ler­de eko­no­mik kri­zin et­ki­siy­le gü­ne­şe has­ret gün­ler ge­çi­ri­yor. İn­gil­te­re, GSYH’si­nin 2008’in son çey­re­ğin­de %1,5 azal­ma­sıy­la res­men dur­gun­lu­ğa gir­di. 2009’da ise eko­no­mi­de %2,1’lik bir kü­çül­me bek­le­ni­yor. Bir za­man­la­rın dün­ya re­zerv pa­ra bi­ri­mi ster­ling son za­man­lar­da %25 de­va­lü­as­yo­na uğ­ra­ya­rak ne­re­dey­se av­ro­ya mua­dil ha­le gel­di. Eko­no­mi­de­ki dur­gun­luk­la ba­şa çık­ma­ya ça­lı­şan İn­gil­te­re Mer­kez Ban­ka­sı fa­iz oran­la­rı­nı %1,5’e in­di­re­rek 315 yıl­lık ta­ri­hin­de bir il­ke im­za at­tı. İn­gi­liz hü­kü­me­ti­nin elin­den ise an­cak KDV oran­la­rı­nı dü­şür­mek gel­di. Zi­ra ban­ka kur­tar­ma ope­ras­yon­la­rı son­ra­sı ka­mu ke­si­mi borç sto­ku GSYH’nin %47,5’ini bu­lu­yor ve bu du­rum uzun va­de­de hü­kü­me­tin ba­şı­nı ağ­rı­ta­ca­ğa ben­zi­yor.

Tavsiye Et
Merkez Bankası kendinden emin
TCMB Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu (PPK) Ka­sım ayın­da baş­la­dı­ğı fa­iz in­di­rim­le­ri­ne Ocak ayın­da da de­vam et­ti. Ku­rul pi­ya­sa bek­len­ti­le­ri­nin çok üze­rin­de bir in­di­ri­me gi­de­rek ge­ce­lik borç­lan­ma fa­iz ora­nı­nı %15’ten %13’e, ge­ce­lik borç ver­me fa­iz ora­nı­nı ise %17,50’den %15,50’ye in­dir­di. 2005’ten bu ya­na ya­pı­lan en bü­yük in­di­rim­de, Ku­rul’un el­de­ki ve­ri­le­rin enf­las­yon bas­kı­sı­nı azalt­tı­ğı­nı dü­şün­me­si ve 2009 yı­lın­da enf­las­yon he­de­fi­nin tut­tu­ru­la­ca­ğı­nı ön­gör­me­si et­ki­li ol­du. İn­di­rim son­ra­sı ya­pı­lan açık­la­ma­da, önü­müz­de­ki dö­nem­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan fa­iz in­di­rim­le­ri­nin er­ke­ne alın­ma­sı­nın fi­nan­sal pi­ya­sa­lar­da­ki sı­kı­şık­lı­ğın gi­de­ril­me­sin­de et­ki­li ola­ca­ğı­nın dü­şü­nül­dü­ğü bil­di­ril­di. Kri­zin yö­ne­ti­min­de Mer­kez Ban­ka­sı’nın Ekim ayın­dan bu ya­na ak­tif bir rol oy­na­dı­ğı ve PPK’nın son üç top­lan­tı­sın­da pi­ya­sa bek­len­ti­le­ri­ni aşan fa­iz in­di­rim­le­ri yap­tı­ğı göz önü­ne alı­nır­sa, Mer­kez Ban­ka­sı’nın önü­müz­de­ki dö­nem­ler­de da­ha mu­ha­fa­za­kâr dav­ra­na­ca­ğı dü­şü­nü­le­bi­lir.

Tavsiye Et
Üretime mola verildi, stoklar eritiliyor
Eko­no­mi­yi can­lan­dır­mak için ya­pı­lan dü­zen­le­me­le­re ve alı­nan ön­lem­le­re rağ­men, kü­re­sel ma­li kri­zin et­ki­le­ri re­el sek­tör­de de his­se­dil­me­ye baş­lan­dı. Hem fi­nan­sal kay­nak­la­ra eriş­me­nin zor­laş­ma­sı do­la­yı­sıy­la fi­nans­man ma­li­yet­le­ri­nin art­ma­sı hem de iç ve dış pa­zar­lar­da­ki ta­lep da­ral­ma­sı ne­de­niy­le bir sü­re­dir zor gün­ler ge­çi­ren sa­na­yi­ci­ler üre­ti­me ara ve­ri­yor. Şir­ket­ler­den ya­pı­lan açık­la­ma­lar­da, ye­ter­li ta­lep ol­ma­ma­sı do­la­yı­sıy­la za­ten bir sü­re­den be­ri tam ka­pa­si­tey­le üre­tim ya­pıl­ma­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Bu­na rağ­men el­le­rin­de faz­la stok bu­lun­du­ğu ve bu stok­la­rın ka­de­me­li ola­rak tü­ke­til­me­si ama­cıy­la üre­tim­le­rin ge­çi­ci ola­rak dur­du­rul­du­ğu bil­di­ril­di. Faz­la stok­la­rı­nı tü­ke­ten şir­ket­ler üre­ti­me tek­rar baş­lı­yor. Üre­ti­me ara ve­ren şir­ket­ler ara­sın­da Ford Oto­mo­tiv, Ana­do­lu Isu­zu, Çim­sa, Ba­tı Sö­ke Çi­men­to, Mer­ce­des, Hyun­dai As­san, Oyak Re­na­ult, To­faş, Go­od­ye­ar, Bosch, Dyo Bo­ya ve An­teks Teks­til gi­bi özel­lik­le ih­ra­ca­ta yö­ne­lik üre­tim ya­pan oto­mo­tiv ve teks­til sek­tö­rün­de­ki şir­ket­ler bu­lu­nu­yor.

Tavsiye Et
IMF görüşmelerinde belirsizlik sürüyor
Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) Tür­ki­ye ma­sa­sı şe­fi Rac­hel Van El­kan baş­kan­lı­ğın­da­ki he­yet, ya­pı­la­cak olan stand-by an­laş­ma­sı­nın de­tay­la­rı­nı gö­rüş­mek üze­re Tür­ki­ye’ye gel­di. Böy­le­ce Eko­no­mi­den So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek ta­ra­fın­dan kla­sik prog­ram­lar­dan fark­lı ola­ca­ğı ve Tür­ki­ye’nin ih­ti­yaç­la­rı­na ce­vap ve­re­ce­ği açık­la­nan 20. stand-by an­laş­ma­sı­nın ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da son aşa­ma­ya ge­lin­miş ol­du. Gö­rüş­me­le­ri­ne Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek ile baş­la­yan he­yet, son­ra­sın­da Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu ve di­ğer il­gi­li ka­mu ku­rum­la­rıy­la bir ara­ya ge­le­rek, bu ku­rum­lar­da­ki uz­man­lar­la ça­lış­ma top­lan­tı­la­rı dü­zen­le­di. Plan­la­nan­dan uzun sü­ren gö­rüş­me­ler­de he­nüz tam an­la­mıy­la uz­laş­ma sağ­la­na­ma­dı ve ta­raf­lar, ken­di ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­mak için gö­rüş­me­le­re ara ve­ril­me­si üze­rin­de mu­ta­ba­ka­ta var­dı. Bu son ge­liş­mey­le, an­laş­ma­nın en kı­sa za­man­da im­za­la­na­ca­ğı yö­nün­de­ki bek­len­ti­ler za­yıf­la­mış ol­sa da, önü­müz­de­ki gün­ler­de ye­ni bir sür­priz ya­şa­na­bi­lir.

Tavsiye Et
İşletmelere yeni destekler yolda
Mer­kez Ban­ka­sı’nın al­dı­ğı ka­rar­la­rın ar­dın­dan, Hü­kü­met de ma­li kri­zin re­el sek­tör üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni azalt­mak için uy­gu­la­ma­yı dü­şün­dü­ğü ön­lem­le­ri açık­la­ma­ya de­vam edi­yor. Ara­lık ayın­da KO­Bİ’le­rin kre­di ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için Can­su­yu pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çi­ren hü­kü­met, şim­di de zor du­rum­da­ki iş­let­me­le­re iş­çi çı­kart­ma­ma­la­rı için yar­dım et­me­yi dü­şü­nü­yor. Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, Eko­no­mi Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu’nun “iş­siz­lik yar­dı­mı” ola­rak ta­nım­la­na­bi­le­cek bir uy­gu­la­ma­nın de­tay­la­rı üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, muh­te­mel uy­gu­la­ma­nın te­mel hat­la­rıy­la il­gi­li bil­gi­ler ver­di. Una­kı­tan’ın ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re, zor du­rum­da­ki iş­let­me­le­re iş­çi­le­ri­ni iş­ten çı­kar­ma­ma­la­rı kar­şı­lı­ğın­da nak­di yar­dım ya­pı­la­cak. Ay­rı­ca kriz­den en çok et­ki­le­nen sek­tör­ler­den bi­ri­si­nin, üre­ti­mi­nin bü­yük kıs­mı­nı ih­raç eden oto­mo­tiv sek­tö­rü ol­du­ğu­nu bil­di­ren Una­kı­tan, bu sek­tö­rü doğ­ru­dan il­gi­len­di­ren dü­zen­le­me­le­rin üze­rin­de ça­lı­şıl­dı­ğı­nı ve en kı­sa za­man­da uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Tavsiye Et
KOBİ’ler sermaye piyasalarına açılıyor
Eko­no­mi­nin lo­ko­mo­ti­fi olan KO­Bİ’le­rin ser­ma­ye pi­ya­sa­la­rın­dan fon sağ­la­ma­la­rı ve fi­nans­man sı­kın­tı­la­rı­nı gi­der­me­le­ri için ye­ni bir pi­ya­sa oluş­tu­rul­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­nın so­nu­na ge­lin­di. Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu (SPK) Baş­ka­nı Tu­ran Erol, oluş­tu­ru­la­cak pi­ya­sa­da KO­Bİ’le­rin ya­nı sı­ra ge­liş­me ve bü­yü­me po­tan­si­ye­li­ne sa­hip iş­let­me­le­rin ih­raç ede­cek­le­ri ser­ma­ye pi­ya­sa­sı araç­la­rı­nın iş­lem gö­re­ce­ği­ni bil­dir­di. Erol, hal­ka açıl­ma/iş­lem gör­me ma­li­yet­le­ri­nin en aza in­di­ril­me­si ama­cıy­la mev­cut mev­zu­at­ta­ki bir­ta­kım zo­run­lu­luk­la­rın es­ne­til­di­ği­ni, pi­ya­sa de­rin­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la “pi­ya­sa ya­pı­cı­lık” sis­te­mi­nin uy­gu­la­na­ca­ğı­nı ve iş­let­me­le­re “pi­ya­sa da­nış­man­lı­ğı” ve­ri­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Oluş­tu­ru­la­cak bu ye­ni pi­ya­sa sa­ye­sin­de KO­Bİ’ler ile bü­yü­me ve ge­liş­me po­tan­si­ye­li­ne sa­hip iş­let­me­ler uzun va­de­li ve dü­şük ma­li­yet­li fi­nans­man sağ­la­ya­bi­le­cek­ler.

Tavsiye Et
Kriz katılım bankalarına yarayacak
Suu­di Ara­bis­tan mer­kez­li Arab­News ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re, ma­li kriz Tür­ki­ye’de­ki ka­tı­lım ban­ka­la­rı­nın bü­yü­me­si­ne yar­dım­cı ola­cak. Ga­ze­te, son yıl­lar­da ge­le­nek­sel ti­ca­ri ban­ka­la­ra kı­yas­la da­ha hız­lı bü­yü­dü­ğü­nü vur­gu­la­dı­ğı ka­tı­lım ban­ka­la­rı­nın, ha­li­ha­zır­da el­le­rin­de bu­lun­dur­duk­la­rı %4,5 ora­nın­da­ki top­lam mev­dua­tı 2010 yı­lı­na ka­dar %10-13’e çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Ye­ni Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu’nun 2007 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gir­me­si­nin ka­tı­lım ban­ka­la­rı­na yan­sı­ma­sı­nın olum­lu ol­du­ğu­na de­ği­ni­len ha­ber­de, Var­lı­ğa Da­ya­lı Borç­lan­ma Se­ne­di (SU­KUK) iş­lem­le­ri­nin mev­zu­at­ta yer al­ma­sıy­la bir­lik­te ka­tı­lım ban­ka­la­rı­nın bu se­net­ler­den de fay­da­la­na­bi­le­ce­ği vur­gu­lan­dı. Bi­lin­di­ği üze­re Ha­zi­ne’nin mev­cut borç­lan­ma se­net­le­ri ka­tı­lım ban­ka­la­rı ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­mı­yor.

Tavsiye Et