Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2009) > Ankara Havası
Ankara Havası
Ankara’nın altı, üstüne geldi
“Ka­rış­ma­dan dü­zel­mez” di­ye bir söz var­dır; in­san, mem­le­ke­tin bu den­li altüst olu­şu­na ba­kın­ca, gi­di­şa­tı hay­ra yor­ma duy­gu­suy­la böy­le ke­lam-ı ki­bar­la­ra mey­le­di­yor iş­te.
An­ka­ra’da gün­de­mi ta­kip eden pek çok ki­şi “Ta­ri­hî gün­ler­den ge­çi­yo­ruz, far­kın­da mı­sın?” di­ye so­ru­yor bir­bi­ri­ne. An­la­yış’ta M. Akif Ka­ya­pı­nar’ın bir Çin bed­du­asın­dan Tür­ki­ye gün­de­mi­ne uyar­la­ya­rak kul­lan­dı­ğı “İl­ginç za­man­la­ra ka­la­sın” sö­zü de bu­gün­ler­de, sık sık ku­lak­la­rı­mız­da çın­lı­yor.
Bak­sa­nı­za, to­pu to­pu bir dü­zi­ne et­me­yen Su­sur­luk si­lah­la­rı­nı yıl­lar­dır arar­ken, Er­ge­ne­kon cep­ha­ne­lik­le­ri bir an­da fış­kı­rı­ver­di top­rak­tan… Müm­bit ol­du­ğu­nu bi­lir­dik va­tan top­ra­ğı­nın; sık­san şü­he­da fış­kı­ra­ca­ğı­na da iman ede­riz, fai­li meç­hul çık­sa da pek şa­şır­ma­yız. Zi­ra 1990-2009 dönemine ait 20 bin­den faz­la fai­li meç­hul dos­ya­sı raf­lar­da du­ru­yor.
La­kin yağ­la­nıp mu­ha­fa­za­lı kap­la­ra ko­nul­muş, pı­rıl pı­rıl si­lah­la­rın, el bom­ba­la­rı­nın ve bi­lu­mum mü­him­ma­tın art ar­da yer üs­tü­ne çı­ka­rıl­ma­sı komp­lo teo­ris­yen­le­ri­ne bi­le kü­çük şaş­kın­lık­lar ya­şa­ta­cak cins­ten­di.

Tavsiye Et
Recai’nin biri, bir gün...
An­ka­ra’nın al­tı üs­tü­ne ge­lir­ken, ek­ran­lar da “uz­man” gö­rüş­le­riy­le va­zi­ye­ti vu­zu­ha ka­vuş­tur­ma­ya so­yun­du. As­lın­da ye­ral­tı cep­ha­ne­lik­le­ri, hiç uz­ma­nı ol­ma­yan açı­sın­dan bi­le tef­si­re, te­vi­le ma­hal bı­rak­ma­yan bir gö­rün­tü/gü­rül­tü ile arz-ı en­dam et­ti. Ama bi­lir­si­niz, “uz­man”lı­ğın ol­maz­sa ol­maz şar­tı, o fi­ya­ka­lı çok­bil­miş­lik tav­rı­nı hiç boz­ma­mak­tır. Siz, ek­ran ba­şın­da “Vay be”ler sa­vu­rur­ken, gö­rü­şü­ne baş­vu­ru­lan “TV uz­ma­nı” ha­di­se­nin ce­ma­zi­ye­lev­ve­lin­den baş­la­yıp ilk işa­ret­le­rin ne den­li açık ol­du­ğu­nu, ni­te­kim ken­di­si­nin de bir yer­de onu der­ken as­lın­da tam da bu­nu kas­tet­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı fi­lan an­lat­ma­ya baş­lar.
İn­sa­nı aşa­ğı­lık komp­lek­si­ne dü­şü­re­cek ka­dar bil­gi­li­dir bu uz­man­lar. On­lar, prog­ram­cı­nın te­şek­kür­le­riy­le ek­ran­dan ay­rı­lır­ken, siz ön­gö­rü ye­te­ne­ğin­den bu den­li yok­sun olu­şu­nu­za yan­dı­ğı­nız­la ka­lır­sı­nız.
Bü­lent Ece­vit’in ko­ru­ma­lı­ğın­dan DSP mil­let­ve­kil­li­ği­ne geç­miş, es­ki özel ha­re­kât­çı Re­cai Bir­gün’ün adı ek­ran­dan anons edil­di­ğin­de ben­zer duy­gu­lar eş­li­ğin­de ku­lak ka­bart­tım. Özet­le, ye­ral­tın­dan çı­kan si­lah­la­rı ba­zı es­ki özel ha­re­kât­çı­la­rın “alış­kan­lık so­nu­cu” yan­la­rın­da ge­tir­miş ola­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor­du Re­cai Uz­man.
De­de­le­ri­miz, ba­ba­la­rı­mız as­ker­den dö­nüş­te pa­las­ka, as­ker ço­ra­bı, ha­di da­ha ile­ri gi­de­lim, ka­sa­tu­ra gi­bi pek si­vil ol­ma­yan nes­ne­ler ge­ti­rir­ler­di de, “si­vil”de bun­lar­la övü­nür­ler­di. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İlker Baş­buğ’un tat­bi­kat son­ra­sı mer­mi çe­kir­dek­le­ri­ni ha­tı­ra ola­rak alan Dev­let Ba­ka­nı Ce­mil Çi­çek’e yap­tı­ğı “Si­zi de Er­ge­ne­kon’dan içe­ri al­ma­sın­lar” nük­te­si bu cüm­le­den zik­re­di­le­bi­lir.
Gel gör ki, uz­man­lı­ğın da bir sı­nı­rı var. Ko­nu­yu bil­mi­yor ola­bi­li­riz, ama uz­man ta­ife­si­nin her de­di­ği­ne de ina­na­cak de­ği­liz.
Ek­ran ba­şın­da çe­kir­dek çıt­lar­ken de ol­sa, ki­min uz­man ki­min az­man ol­du­ğu­nu an­la­ya­cak ka­dar “gör­gü” edin­dik.
Si­zin bah­set­ti­ği­niz sa­de­ce bir alış­kan­lık ola­bi­lir mi Re­cai Bey?
Bir “uz­man uz­ma­nı” ola­rak söy­le­ye­yim: Alış­kan­lık­sa bi­le kö­tü bir alış­kan­lık. Hem de çok kö­tü!

Tavsiye Et
Bizi ancak İsrail mi birleştirecek?
2009’un ilk ayın­da bü­tün altüst oluş­la­ra rağ­men, ka­mu­oyu­nun ne­re­dey­se ta­ma­mı­nın it­ti­fak et­ti­ği na­dir an­lar da ya­şan­dı.
Ne ya­zık ki, it­ti­fak ko­nu­su, İs­ra­il’in Gaz­ze’de gi­riş­ti­ği kat­li­am­dı. Sa­de­ce si­ya­set, bü­rok­ra­si ve iş dün­ya­sı de­ğil; ga­ze­te man­şet­le­ri de, Türk ba­sın ta­ri­hin­de az gö­rü­len bir bi­çim­de, Fi­lis­tin hal­kı­na des­tek me­saj­la­rıy­la do­luy­du. Bu man­za­ra­nın bir kıs­mı, her za­man iz­le­di­ği çiz­gi­ye sa­dık ka­la­rak sa­mi­mi his­ler­le Fi­lis­tin’e des­tek ve­ren med­ya ku­ru­luş­la­rı­na ait iken, İs­ra­il’e tep­ki gös­te­ren di­ğer kıs­mın “Bu kez faz­la ile­ri git­ti­ler” duy­gu­suy­la, İs­ra­il sal­dı­rı­la­rı­nın ni­te­li­ği­ne de­ğil, ni­ce­li­ği­ne kar­şı çık­tık­la­rı gö­rül­dü. Hat­ta med­ya­nın ka­na­at ön­de­ri ko­nu­mun­da­ki ba­zı ya­zar­la­rı te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­da gö­rüş bil­di­rir­ken, Tür­ki­ye’nin Or­ta­do­ğu’da­ki ge­liş­me­le­re bu den­li mü­da­hil ol­ma­sı­nı açık­ça eleş­ti­re­me­mek­le bir­lik­te, “AB po­li­ti­ka­la­rın­dan sap­ma” ve “AB ko­nu­sun­da gev­şe­me” en­di­şe­le­ri­ni “ağız bir­li­ği et­miş­çe­si­ne” di­le ge­tir­di­ler. Bir sü­re­den be­ri Se­mih İdiz, Fa­ruk Lo­ğoğ­lu ile Mu­se­vi asıl­lı So­li Özel ve Sa­mi Ko­hen’de gö­rü­len bu “en­di­şe­li” ta­vır, bun­ca ci­na­yet iş­le­yen ve fos­for-mis­ket bom­ba­la­rı kul­la­nan İs­ra­il’e do­lay­lı des­tek ve­re­bil­me­nin en müm­kün yo­luy­du. Ney­se ki, bir dev­let ba­ka­nı ve baş­mü­za­ke­re­ci atan­dı da, ma­lum “kö­şe­ci”le­rin AB ko­nu­sun­da­ki en­di­şe­li ar­gü­man­la­rı bi­raz ya­tış­tı.

Tavsiye Et
Hahama karşı Ergenekon hocası
Uz­man de­miş­ken, bu ta­ife­nin en di­be vur­muş, hat­ta di­bi tut­muş “ka­ra” mi­zah ver­si­yo­nu, si­lah­la­rı Tay­yip Er­do­ğan’ın koy­durt­tu­ğu­nu ima eden mo­de­liy­di.
“Bi­raz da ‘be­yaz mi­zah’ ten­sip olu­nur mu acep?” de­yu, Ze­ke­ri­ya Be­yaz Ho­ca­efen­di Haz­ret­le­rin­den de uz­man gö­rü­şü alın­ma­sı­nı bek­le­dik.
Ha­zır, yan­lış­lık­la da ol­sa, Re­cai Uz­man’ın par­ti­sin­den si­ya­se­te so­yun­muş­ken, bu pek po­li­tik ko­nu­da­ki gö­rüş­le­ri­ni me­rak et­me­dik de­ğil.
Tun­cay Gü­ney’in an­ti­te­zi ola­rak pek de vi­de­o-je­nik du­rur­du Be­yaz Ho­ca.
Da­ha ne ol­sun; sah­te ha­ha­ma kar­şı sah­te ho­ca!

Tavsiye Et
Medya bu kez “aynasız” değil
El­bet­te med­ya­nın, top­lum­sal se­fer­ber­lik ba­kı­mın­dan da ib­re­nin ta­ma­men Fi­lis­tin’den ya­na ol­du­ğu­nu gör­me­si, “İs­ra­il’e tep­ki­li” jar­go­nun be­nim­sen­me­sin­de et­ki­li ol­du. Med­ya bu kez, meş­hur te­ori­de yaz­dı­ğı gi­bi, top­lu­ma ay­na tut­ma­yı de­ne­di.
An­cak es­ki has­ta­lık­la­rın da za­man za­man nük­set­ti­ği gö­rül­dü. Ör­ne­ğin, Hür­ri­yet ga­ze­te­si, İs­ra­il’in kul­lan­dı­ğı ve sa­vaş su­çu kap­sa­mı­na gi­ren fos­for mer­mi­le­ri­ni, in­sa­ni ve hu­ku­ki bo­yu­tu­nu per­de­le­ye­cek şe­kil­de “Ah­ta­pot­la vu­ru­yor” man­şe­tiy­le ve ha­vai fi­şek pat­la­ma­la­rı­na ben­zer et­ki­li bir gör­sel­lik­le ver­di.
Yi­ne de pek ya­dır­ga­ma­dık; zi­ra II. Kör­fez Sal­dı­rı­sı sı­ra­sın­da “İş­te bom­ba­la­rın ana­sı”, “Akıl­lı bom­ba ge­li­yor” gi­bi man­şet­le­rin­den ve Ami­ral Ge­mi­si Kap­ta­nı’nın ya­zı­la­rın­dan ne den­li “si­lah se­vi­ci” ol­du­ğu­nu za­ten bi­li­yor­duk.
Alış­kan­lık­la­rı bı­rak­mak ko­lay de­ğil; özel­lik­le kö­tü alış­kan­lık­la­rı!

Tavsiye Et
Erke şiir
Ge­çen­ler geç­ti se­ni, uç­tu pa­bu­cun da­ma
Ey Er­ke dö­ner­ge­ci, gel­me ge­le­cek­sen de!
Yi­ne de dam­da­ki­ler ça­ğı­ra­bi­lir ama
De­se­ler de inan­ma: “Er­ke, ge­le­cek sen­de!”
 
“Ge­le­ce­ğim” de­di­ğin sı­ra işi­miz iş­ti
Bi­raz ak­lın var­sa kaç, bi­raz er­kin var­sa uç.
Bil­di­ğin gi­bi de­ğil bu­ra­lar, çok de­ğiş­ti
Dam ucuz­la­dı la­kin, pek pa­ha­lan­dı pa­buç.

Tavsiye Et