Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2009) > Kültür Sanat
Kültür Sanat
Çocuk Vakfı, “çocuklara ulaşıyor”
Her do­ğan ço­cu­ğun gü­zel bir dün­ya­da ya­şa­ma hak­kı­na sa­hip ol­du­ğu dü­şün­ce­si­ni va­ro­luş ge­rek­çe­si kı­lan Ço­cuk Vak­fı, Mus­ta­fa Ru­hi Şi­rin baş­kan­lı­ğın­da, ço­cuk ve ye­tiş­kin­le­rin kü­re­sel bir ku­şat­ma or­ta­mın­da ben­zer so­run­la­rı ya­şa­dık­la­rı ger­çe­ğin­den ha­re­ket­le me­de­ni­yet mer­kez­li ye­ni bir ço­cuk pa­ra­dig­ma­sı­nın te­mel­len­di­ril­me­si yö­nün­de­ki ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Ku­ru­lu­şu­nun 19. yı­lın­da va­kıf, “Ço­cu­ğa ulaş­mak” baş­lı­ğı al­tın­da 2009 yı­lı bo­yun­ca kon­fe­rans, otu­rum ve atöl­ye ça­lış­ma­la­rı­nı kap­sa­yan bir di­zi et­kin­lik dü­zen­li­yor.
58 uz­ma­nın ka­tı­la­ca­ğı et­kin­lik kap­sa­mın­da “Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da ço­cuk gün­de­mi”, “Ai­le”, “Ço­cuk ve ilk genç­lik so­run­la­rı”, “Ön­ce ço­cuk hak­la­rı, ço­cuk ih­ma­li ve is­tis­ma­rı”, “Güç ko­şul­lar­da­ki ço­cuk­lar”, “Ço­cu­ğa öz­gü ada­let sis­te­mi”, “Üs­tün ye­te­nek­li ço­cuk­lar”, “Med­ya okur­ya­zar­lı­ğı”, “Ço­cuk hak­la­rı sa­vu­nu­cu­lu­ğu/om­buds­man­lık” ko­nu­la­rın­da ye­tiş­kin­le­re yö­ne­lik prog­ram­la­rın ya­nı sı­ra okul­la­rın ya­rı­yıl ta­ti­lin­de ço­cuk­lar için atöl­ye ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­cak. Yaz­ma, ti­yat­ro, mü­zik, öy­kü re­sim­le­me ve şi­ir oku­ma sa­at­le­ri, 36 çi­ze­rin eser­le­ri­nin yer al­dı­ğı “Ma­sa­lı­mı Ya­zar mı­sın?” ad­lı re­sim ser­gi­siy­le sü­re­cek et­kin­lik­le­rin hiç­bir aşa­ma­sın­da üc­ret alın­ma­ya­cak. 19. yıl et­kin­lik­le­ri­ni Fi­lis­tin­li ço­cuk­lar­la da­ya­nış­ma­ya ada­yan Ço­cuk Vak­fı, 2009 yı­lı­nı Fi­lis­tin­li ço­cuk­lar­la bu­luş­ma yı­lı ilan et­ti. Va­kıf, bu yıl da dü­zen­le­ye­ce­ği et­kin­lik­ler­le, Mus­ta­fa Ru­hi Şi­rin’in ifa­de­siy­le, “Tür­ki­ye’nin te­mel so­ru­nun ço­cuk so­ru­nu ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­ma­yı sür­dü­re­cek.” (Tel: 0212 240 23 83)

Tavsiye Et
Gölgeye övgü
Ge­le­nek­sel göl­ge ti­yat­ro­su­nun 20. yüz­yıl ba­şın­da si­ne­ma­ya ve gü­nü­müz çağ­daş sa­na­tı­na et­ki­le­ri­ni keş­fet­me­ye odak­la­nan Göl­ge­ye Öv­gü baş­lık­lı ser­gi, İs­tan­bul Mo­dern Sa­nat Mü­ze­si’nde sa­nat­se­ver­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nul­du. 6 Ma­yıs’a dek sü­re­cek olan ser­gi, ye­di ay­rı ül­ke­den se­kiz sa­nat­çı­nın ve 20. yüz­yı­lın ilk ya­rı­sın­dan iki us­ta si­ne­ma­cı­nın en önem­li eser­le­ri­ni bir ara­ya ge­ti­ri­yor. Göl­ge ti­yat­ro­su­nun Tür­ki­ye ve Yu­na­nis­tan’da­ki kök­lü geç­mi­şi­nin çağ­daş sa­na­ta et­ki­le­ri­ni yan­sı­tan ve halk ma­sal­la­rı­na ve ya­lın çağ­daş an­la­tı­la­ra da­ya­nan ça­lış­ma­la­rı kap­sa­yan ser­gi, dans, ope­ra ve mü­zik içe­ren göl­ge ti­yat­ro­la­rı, si­lu­et­ler, çi­zim­ler, me­tin­ler, el­yaz­ma­la­rı ve film­ler­le bir­lik­te 100’den faz­la ya­pı­tı içe­ri­yor.
Kü­ra­tör­lü­ğü­nü İs­tan­bul Mo­dern Da­nış­ma­nı Pao­lo Co­lom­bo’nun üst­len­di­ği ser­gi­de eser­le­ri yer alan sa­nat­çı­lar; Ha­luk Akak­çe (Tür­ki­ye), Nat­ha­li­e Djur­berg (İs­veç), Wil­li­am Ken­trid­ge (Gü­ney Af­ri­ka), Ka­ta­rii­na Lill­qvist (Fin­lan­di­ya), Joc­kum Nords­tröm (İs­veç), Lot­te Re­ini­ger (Al­man­ya), Chris­tia­na So­ulo­u (Yu­na­nis­tan), La­dis­las Sta­re­wich (Po­lon­ya), An­drew Vic­kery (Bü­yük Bri­tan­ya) ve Ka­ra Wal­ker (ABD).
Av­ru­pa Kül­tür Fo­nu’nun des­te­ğiy­le ger­çek­le­şen Göl­ge­ye Öv­gü, İs­tan­bul Mo­dern’in ar­dın­dan 23 Ma­yıs-26 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da da Ati­na’da­ki Be­na­ki Mü­ze­si’nde sa­nat­se­ver­ler­le bu­lu­şa­cak.
 
 

Tavsiye Et
İranlı ressamlardan “Tanıdık Ziyaret”
Kök­lü bir me­de­ni­yet bi­ri­ki­mi­ne sa­hip İran’ın bin­ler­ce yıl­lık ta­rih­sel de­rin­li­ği kuş­ku­suz onun sa­na­tın­da da yan­sı­ma bu­lu­yor. Or­ta­do­ğu coğ­raf­ya­sı­nın kül­tü­rel açı­dan en di­na­mik yü­zü­nü tem­sil eden İran’da bil­has­sa -Şii ge­le­ne­ğin et­ki­siy­le tas­vir ya­sa­ğın­dan da­ha az et­ki­le­nen- gör­sel sa­nat­lar, bu güç­lü bi­ri­ki­min iz­le­ri­ni faz­la­sıy­la ta­şı­yor. Min­ya­tür­ler­den sü­zü­le­rek bu­gü­ne ge­len İran res­min­de 18. yüz­yıl­dan son­ra Ba­tı et­ki­si­nin cid­di bi­çim­de his­se­dil­di­ği­ni söy­le­mek müm­kün. Av­ru­pa res­mi­nin es­te­tik ve tek­ni­ği, ışık-göl­ge zıt­lı­ğıy­la de­rin­lik ya­rat­ma üs­lu­bu, İran­lı sa­nat­çı­la­rın eser­le­rin­de gi­de­rek da­ha sık rast­la­nan un­sur­lar.
İran’ın çağ­daş res­sam­la­rın­dan Ha­mid Pa­zo­ki, Ek­rem Po­ora­ki, Fa­te­meh Cha­vush Ne­seb, Mah­vash So­hey­li, Sas­san Na­si­ri ve Sa­ber So­ley­ma­ni’nin eser­le­ri De­ni­za­tı Sa­nat Ga­le­ri­si’nde dü­zen­le­nen “Ta­nı­dık Zi­ya­ret” isim­li ser­giy­le sa­nat­se­ver­le­rin il­gi­si­ne su­nu­lu­yor. Yurt içi ve dı­şın­da pek çok ser­gi­ye ka­tıl­mış, ulus­la­ra­ra­sı et­kin­lik­ler­de yer al­mış ve ço­ğu aka­de­mis­yen olan İran­lı sa­nat­çı­la­rın eser­le­ri­ni bir ara­ya ge­ti­ren ser­gi, 20 Şu­bat’a ka­dar zi­ya­re­te açık. (Tel: 0212 293 08 65)

Tavsiye Et
!f İstanbul “senden” başlıyor
Ha­ya­tın tüm alan­la­rın­da ya­şa­nan kriz­le­re bir pan­ze­hir ola­rak, de­ği­şi­me, dö­nü­şü­me, ha­re­ke­te ken­din­den baş­la­yan ve bi­rey­sel de­ği­şim ve ak­ti­viz­mi “sen­den baş­la” di­ye­rek slo­gan­laş­tı­ran 8. !f İs­tan­bul AFM Ulus­la­ra­ra­sı Ba­ğım­sız Film­ler Fes­ti­va­li, 12-22 Şu­bat ta­rih­le­rin­de İs­tan­bul­lu si­ne­fil­ler­le bu­lu­şu­yor.
Fes­ti­val bu yıl da, Hit Film­ler, Gök­ku­şa­ğı, Sen­den Baş­la, Ku­zey Işık­la­rı, Ame­ri­ka’dan Ye­ni­ler, Tek Plan­da Dün­ya, Nö­bet­çi Si­ne­ma, Fan­tas­tik Film­ler, !f Kült ve Kı­sa­lar bö­lüm­le­ri al­tın­da yak­la­şık 70 film­den olu­şan bir seç­ki­yi si­ne­ma­se­ver­le­re su­nu­yor.
Fes­ti­va­lin Hit Film­ler bö­lü­mün­de; Dar­ren Aro­nofsky’nin son fil­mi Şam­pi­yon, yı­lın en id­dia­lı ya­pım­la­rın­dan bi­ri olan Danny Boy­le fil­mi Slum­dog Mil­li­onai­re, bir kız ve ka­yıp kö­pe­ği üze­rin­den Ame­ri­ka’da ha­ya­tın ke­na­rın­da ya­şa­yan in­san­la­ra odak­la­nan Wendy&Lucy, John Mal­ko­vich Ol­mak ve Sil Baş­tan gi­bi sı­ra dı­şı film­le­rin se­na­ris­ti Char­li­e Ka­uf­man’ın sa­nat ile ha­yat ara­sın­da­ki çiz­gi­nin ne­re­de baş­la­yıp ne­re­de bit­ti­ği­ne da­ir me­ta­fi­zik bir so­ruş­tur­ma ni­te­li­ğin­de­ki ilk yö­net­men­lik de­ne­me­si Synec­doc­he NY, Koş Lo­la Koş’un ye­te­nek­li yö­net­me­ni Tom Tykwer’in son fil­mi Ulus­la­ra­ra­sı, Bo­rat fil­min­den ta­nı­dı­ğı­mız Bill Ma­her’in Ku­düs’ten Salt La­ke City’ye yol­cu­lu­ğun­da kar­şı­laş­tı­ğı in­san­lar­la Tan­rı ve inanç üze­ri­ne soh­bet­le­ri­ni içe­ren bel­ge­se­li İla­hi Ko­me­di, Ma­mo­ru Os­hi­i’nin hiç­bir za­man bü­yü­me­yen ço­cuk­la­rın tra­je­di­si­ne odak­la­nan ani­me­si Gök­yü­zü Sa­vaş­çı­la­rı bu­lu­nu­yor.
Fi­lis­tin hip hop ha­re­ke­ti­ni ko­nu alan bel­ge­sel ya­pım Sa­pan ve Hip Hop; kay­kay, surf, punk, hip hop ve gra­fi­ti alt kül­tür­le­ri­ni özüm­se­miş in­san­la­rın ki­şi­sel hi­ka­ye­le­ri­ni ve bu ha­yal­le­rin bir nes­li na­sıl et­ki­le­di­ği­ni ko­nu eden Gü­zel Kay­be­den­ler; Mul­hol­land Çık­ma­zı ve İkiz Te­pe­ler gi­bi düş­sel kla­sik­le­rin da­hi yö­net­me­ni­ne cid­di bir ba­kış ola­na­ğı ve­ren Lynch, Sen­den Baş­la bö­lü­mü­nün çar­pı­cı film­le­ri ara­sın­da yer alı­yor.
Ke­şif bö­lü­mün­de ise ger­çek­li­ğin git­gi­de sa­nal bir tec­rü­be­ye dö­nüş­tü­ğü ye­ni ne­sil er­gen dün­ya­sı­nı an­la­tan Okul Çı­kı­şı, in­san­lar ara­sın­da­ki sos­yal iliş­ki­ler çök­tü­ğün­de mey­da­na ge­le­bi­le­cek du­rum­la­rın sert ama em­pa­ti­si kuv­vet­li bir ir­de­le­me­si ni­te­li­ğin­de­ki So­ğuk Ye­mek, bir ada­mın ara­ba­sı­nı park ye­rin­den çı­kar­ma­ya yö­ne­lik Kaf­ka­va­ri ça­ba­la­rı­nı ko­nu alan Park Et­mek film­le­ri öne çı­kı­yor.
İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Ajan­sı’nın des­te­ğiy­le ger­çek­le­şen fes­ti­val, kla­sik­le­şen İs­tan­bul me­kan­la­rı Be­yoğ­lu AFM Fi­taş, AFM İs­tin­ye­Park ve AFM Cad­de­bos­tan Bu­dak’a bu yıl Be­yoğ­lu Emek Si­ne­ma­sı’na da ek­li­yor. !f is­tan­bul bi­let­le­ri 1 Şu­bat’ta www.mybi­let.com üze­rin­den, 7 Şu­bat iti­ba­rıy­la da fes­ti­val me­kan­la­rın­da sa­tı­şa su­nu­lu­yor.

Tavsiye Et