Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2009) > Net Yorum
Net Yorum
İnteraktif pazarlama dünyasında 2009 trendleri
İn­te­rak­tif pa­zar­la­ma ka­le­mi­nin 2009 mar­ka büt­çe­le­rin­de da­ha faz­la yer al­ma­sı, rek­lam ve­ren­le­rin kri­ze rağ­men ko­nuy­la ne ka­dar il­gi­li ol­duk­la­rı­nı gös­te­ri­yor. An­cak sa­de­ce büt­çe ka­le­mi­ni art­tı­ra­rak ko­nu­ya il­gi gös­ter­mek ye­ter­li ol­mu­yor. Rek­lam ve­re­nin, in­te­rak­tif pa­zar­la­ma mec­ra­sı ile il­gi­li uzun va­de­li stra­te­ji­ler oluş­tur­ma­sı da ge­re­ki­yor. Yi­ne de, in­ter­net tek­no­lo­ji­le­ri ile pa­zar­la­ma­nın bir­bi­ri­ne yak­laş­ma­sı so­nu­cun­da or­ta­ya çı­kan, pa­zar­la­ma­nın asi ve di­na­mik ço­cu­ğu in­te­rak­tif pa­zar­la­ma­yı, 2009’da kri­ze rağ­men gü­zel gün­le­rin bek­le­di­ği­ni söy­le­ye­bi­li­riz. 2009’da in­te­rak­tif pa­zar­la­ma pen­ce­re­sin­de bek­le­nen ge­liş­me­le­ri in­ce­le­ye­lim:
In­te­rac­ti­ve Ad­ver­ti­sing Bu­rea­u (IAB) Tür­ki­ye’nin on­li­ne rek­lam­cı­lık öl­çüm­le­me­si ko­nu­sun­da 2008 yı­lı içe­ri­sin­de yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı 2009 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­yor.
Sos­yal Med­ya 2009’da da­ha faz­la önem ka­za­nı­yor. Hat­ta Sos­yal Med­ya ar­tık in­ter­ne­tin ken­di­si olu­yor ve “Sos­yal Web” kav­ra­mı ete ke­mi­ğe bü­rü­nü­yor.
Tü­ke­ti­ci­le­rin dik­ka­ti­ni da­ha faz­la çe­ke­cek olan vi­de­o rek­lam­lar ve yük­sek bo­yut­lu flash ban­ner uy­gu­la­ma­la­rı sa­ye­sin­de mar­ka­la­rın on­li­ne med­ya ya­tı­rım­la­rı­nın kar­şı­lı­ğı­nı da­ha faz­la al­ma­sı bek­le­ni­yor.
3G (3. Ne­sil) tek­no­lo­ji­si­nin ha­ya­tı­mı­za ka­ta­ca­ğı uy­gu­la­ma­la­rın hız de­ne­yi­miy­le be­ra­ber da­ha faz­la web içe­ri­ği­nin cep­ten tü­ke­til­me­si ve üre­til­me­si bek­len­ti­ler içe­ri­sin­de yer alı­yor. Mo­bil rek­lam ve pa­zar­la­ma uy­gu­la­ma­la­rın­da da sek­tör­de an­lam­lı atı­lım­lar bek­le­ni­yor.
Ar­ka­daş bul­ma hiz­met­le­ri ve ye­tiş­kin­le­re yö­ne­lik di­ğer hiz­met­ler LBS (Lo­ca­ti­on Ba­sed Ser­vi­ces) gü­dü­mün­de önem­li açı­lım­lar kay­de­de­bi­lir.
E-ma­il pa­zar­la­ma­sı­nın bu yıl da ken­di için­de ge­li­şi­mi­ni sür­dür­me­si ve da­ha da vaz­ge­çil­mez ol­ma­sı bek­le­ni­yor. Ge­li­şen mo­bil ci­haz­lar ne­de­niy­le, e-ma­il oku­ma şe­kil ve alış­kan­lık­la­rı­nın da de­ği­şe­ce­ği aşi­kâr.
Türk iş dün­ya­sı­nın, sos­yal ağ­la­rın mev­cu­di­ye­ti­ni da­ha iyi an­la­dı­ğı bir yıl ge­çir­me­miz bek­le­ni­yor. XING, Lin­ke­din gi­bi ağ­la­rın kul­la­nım ora­nı da­ha da ar­ta­cak gi­bi gö­zü­kü­yor. Özel­lik­le de be­yaz ya­ka­lı­la­rın kriz et­ki­siy­le iş­ten çı­ka­rıl­ma­la­rı ar­ta­rak de­vam eder­se, ka­ri­yer fır­sat­la­rı için en önem­li yer, ka­ri­yer si­te­le­ri­nin ya­nı sı­ra iş odak­lı sos­yal ağ­lar ola­cak­tır.
Ku­rum­lar­da hız­lı ile­ti­şi­min önem ta­şı­dı­ğı alan­lar olan sa­tış gü­cü oto­mas­yo­nu, sa­ha yö­ne­ti­mi, iş ze­ka­sı gi­bi alan­lar­da sos­yal araç­la­rın ku­rum­la­rı des­tek­le­me­si gün­dem­de.
Wi­ki üze­ri­ne ku­rul­muş bil­gi ağ­la­rı, sos­yal ağ­lar ve bun­lar üze­rin­den ya­zı, fo­toğ­raf, vi­de­o gi­bi içe­rik­le­rin pay­la­şı­mı, lo­kas­yon baz­lı ser­vis­ler, ku­rum­sal blog­lar ve her yer­den her plat­form­dan eri­şi­le­bi­len web ta­ban­lı uy­gu­la­ma­lar ar­tık ku­rum­la­rın kül­tü­rü­nün de bir par­ça­sı olu­yor ve “iş­let­me 2.0” kav­ra­mı ete ke­mi­ğe bü­rü­nü­yor. / Yüce Zerey

Tavsiye Et
Kendi internet gazetenizin patronu olun!
Fe­ed Chro­nic­le, RSS bes­le­me­le­ri­ni si­ze öz­gü bir ga­ze­te­ye dö­nüş­tü­re­bi­len ye­ni bir plat­form. Bir he­sap oluş­tu­ru­yor­su­nuz, ar­dın­dan her bir ga­ze­te bö­lü­mü için açı­lır me­nü­ler üze­rin­den RSS bes­le­me­le­ri­ni se­çi­yor­su­nuz ve so­nuç­ta ta­ma­men si­ze özel ve ter­cih­le­ri­ni­ze gö­re ha­zır­lan­mış on­li­ne bir ga­ze­te­nin pat­ro­nu olu­yor­su­nuz.
www.fe­edc­hro­nic­le.com

Tavsiye Et
Kaybolmaktan korkmayanların patronu: Kaybolduk.biz
Kay­bol­duk.biz bir yer­le­ri keş­fet­mek is­ter­ken kay­bo­lan, an­cak kay­bol­mak­tan kork­ma­yan gez­gin­le­rin sos­yal pay­la­şım plat­for­mu. Si­te­de kay­bo­lan­lar, ara­yan­lar ve bu­lan­lar ol­mak üze­re üç tip in­san ti­pi lis­te­len­miş. “Kay­bo­lan­lar” kıs­mın­da in­san­la­rın kay­bol­ma hi­ka­ye­le­ri­ni an­lat­tık­la­rı eğ­len­ce­li vi­deo­lar bu­lu­nu­yor. “Ara­yan­lar” kıs­mın­da yi­ne in­san­la­rın ek­le­di­ği yol ta­rif­le­ri ve me­kan­la­rın ula­şım bil­gi­le­ri bu­lu­nu­yor. Si­te­nin “bu­lan­lar” kıs­mı ise No­ki­a’nın No­kia­Maps uy­gu­la­ma­sı­na ay­rıl­mış. Si­te­de Go­og­le­Maps uy­gu­la­ma­sı­na da yer ve­ril­miş. Üye ola­bi­lir ve içe­ri­ği siz­ de zen­gin­leş­ti­re­bi­lir­si­niz.
www.kay­bol­duk.biz

Tavsiye Et
İnternetin not defteri: Web Notes
İn­ter­net’te bir ko­nu hak­kın­da araş­tır­ma ya­par­ken, açı­lan on­lar­ca web si­te­si ara­sın­da bu­lu­nan bil­gi­le­ri kay­det­mek, önem­li kı­sım­la­rı işa­ret­le­mek cid­di bir so­run. Web­No­tes bu so­ru­nu ba­sit bir man­tık­la çöz­mek üze­re ta­sar­lan­mış bir araç.
Web­No­tes, kul­la­nı­cı­la­rın web si­te­le­ri­nin önem­li kı­sım­la­rı­nı sa­nal bir ka­lem ile işa­ret­le­me­le­ri­ne ve web si­te­le­ri­nin üzer­le­ri­ne sa­nal not­lar yaz­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­yan bir araç çu­bu­ğu. Fi­re­fox ve In­ter­net Exp­lo­rer uyum­lu olan Web­No­tes araç çu­bu­ğu ile bı­ra­kı­lan not­lar ve işa­ret­le­nen bö­lüm­ler oto­ma­tik ola­rak ka­ydedi­li­yor ve kul­la­nı­cı­lar o si­te­le­ri tek­rar zi­ya­ret et­tik­le­rin­de ön­ce­den bı­rak­tık­la­rı not­la­rı si­te­le­rin üze­rin­de gö­re­bi­li­yor­lar. Kul­la­nı­cı­lar işa­ret­le­dik­le­ri web si­te­le­ri­ni ve yaz­dık­la­rı not­la­rı araç çu­bu­ğu üze­rin­den or­ga­ni­ze ede­bi­li­yor ve ar­ka­daş­la­rıy­la e-pos­ta ve­ya url ola­rak pay­la­şa­bi­li­yor.
www.web­no­tes.net

Tavsiye Et