Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (April 2009) > Net Yorum
Net Yorum
Mobil İstanbul
İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Turk­cell, İs­tan­bul için mo­bil yön bul­ma hiz­me­ti İs­tan­BUL Mo­bil Şe­hir Reh­be­ri’ni kul­la­nı­ma sun­du. Hiz­me­ti te­le­fo­na yük­le­mek üc­ret­siz.
“İs­tan­BUL Mo­bil Şe­hir Reh­be­ri” ad­lı hiz­met, ha­ri­ta ta­ban­lı ad­res ara­ma, yer bul­ma, de­tay bil­gi sor­gu­la­ma ve yol ta­ri­fi al­ma ya­nın­da, 68 bin cad­de ve so­kak ile oto­büs du­rak­la­rı, ec­za­ne­ler, ka­mu bi­na­la­rı, has­ta­ne­ler, alış­ve­riş mer­kez­le­ri, akar­ya­kıt is­tas­yon­la­rı gi­bi 32 bin önem­li nok­ta­yı, sa­de­leş­ti­ril­miş ha­ri­ta ve­ri­le­riy­le kul­la­nı­ma su­nu­yor.
İs­tan­BUL Mo­bil Şe­hir Reh­be­ri’nden ya­rar­lan­mak için, “İs­tan­bul” ya­zıp kı­sa me­saj­la 1530’a yol­la­mak ge­re­ki­yor. Bu şe­kil­de, yön bul­ma ya­zı­lı­mı üc­ret­siz ola­rak te­le­fo­na yük­le­ni­yor. Ha­ri­ta­da ge­zin­me, ad­res ve nok­ta ara­ma iş­lem­le­ri üc­ret­siz ya­pı­lı­yor. Yol Ta­ri­fi, Ne­re­de­yim, De­tay­lı Ara­ma, Nö­bet­çi Ec­za­ne gi­bi ara­ma­lar için ise hiz­met alı­nan ope­ra­tö­rün GPRS ta­ri­fe­si üze­rin­den üc­ret­len­dir­me ya­pı­lı­yor.
www.ibb.gov.tr/is­tan­bul

Tavsiye Et
Devlet 2.0
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı web si­te­sin­de­ki “Cum­hur­baş­ka­nı­mız Ne­re­de” uy­gu­la­ma­sı, trend­le­ri ve tek­no­lo­ji­yi doğ­ru bir şe­kil­de ya­ka­la­mış ba­şa­rı­lı bir uy­gu­la­ma.
Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün dün­ya ça­pın­da­ki tüm gün­de­mi­ni Go­og­le Maps üze­rin­den ta­kip ede­bil­di­ği­niz, bu­lun­du­ğu ko­nu­ma tık­la­dı­ğı­nız tak­dir­de prog­ra­ma ait vi­de­o ve fo­toğ­raf­la­ra ula­şa­bil­di­ği­niz bu ser­vi­sin hem uy­gu­la­ma­sı hem su­nu­mu hem de dü­şün­ce­si ga­yet ba­şa­rı­lı.
www.tccb.gov.tr/cum­hur­bas­ka­ni­ne­re­de

Tavsiye Et
Kaç paralık siten var?
Va­lu­eMy­Web sa­ye­sin­de si­te sa­hip­le­ri, si­te­le­ri­nin ede­ri­ni ko­lay­lık­la öğ­re­ne­bi­le­cek­ler. “Si­te­min de­ğe­ri ne­dir?, Sat­sam ne ka­dar pa­ra is­te­me­li­yim?, Spon­sor­luk üc­ret­le­ri­mi, rek­lam üc­ret­le­ri­mi ne­ye gö­re be­lir­le­me­li­yim?” so­ru­la­rı­nın ce­vap­la­rı­nı me­rak eden­ler için ba­şa­rı­lı bir plat­form.
www.va­lu­emy­web.com

Tavsiye Et
Modern İnternet Kavramları
Web 2.0
İn­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nın, in­ter­net­te be­lir­li kay­nak­lar­dan eriş­ti­ği içe­rik­le­ri sa­de­ce ta­kip et­ti­ği sü­reç­ten, kul­la­nı­cı­la­rın ken­di içe­rik­le­ri­ni üret­ti­ği, bu içe­rik­le­ri baş­ka­la­rıy­la pay­laş­tı­ğı sü­re­ce ge­çi­şi ta­nım­la­mak ama­cıy­la Web 2.0 ifa­de­si kul­la­nı­lı­yor. İn­ter­net si­te­le­rin­de­ki ta­sa­rım ve ya­zı­lım tek­no­lo­ji­le­rin­de­ki de­ği­şi­min so­nu­cu olan bu pay­la­şım or­ta­mı bir­ço­ğu­mu­zun in­ter­net­te sık­ça kul­lan­dı­ğı Fa­ce­bo­ok, Yo­utu­be, Flickr, Blog­ger gi­bi bin­ler­ce üc­ret­siz in­ter­net si­te­si sa­ye­sin­de or­ta­ya çı­kı­yor. İn­ter­net si­te­le­ri or­ta­mı su­nar­ken; in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı da içe­ri­ği oluş­tu­ru­yor.
Blog
Web 2.0 sü­re­ci­nin en önem­li un­sur­la­rın­dan olan blog, ke­li­me an­la­mı ola­rak “web gün­lü­ğü” ola­rak ta­nım­la­nı­yor. Bir ve­ya da­ha faz­la ki­şi ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan blog­lar, bi­rey­ler ve­ya ku­rum­lar ta­ra­fın­dan da ha­zır­la­na­bi­li­yor. Bir blog’u önem­li kı­lan ise gün­cel, sa­mi­mi ve de­ğer­li içe­rik­ler su­na­bil­me­si.
Mik­ro Blog
Blog­lar­la kı­yas­lar­sak, en önem­li özel­lik­le­ri, an­lık ve kı­sa içe­rik­le­ri ve bun­la­rın baş­ka­la­rıy­la pay­la­şıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­la­rı. En po­pü­ler mik­ro blog ser­vis­le­rin­den olan Twit­ter’da gi­ri­len her blog ya­zı­sı 140 ka­rak­ter­le sı­nır­lı. İn­san­la­rın an­lık ola­rak ne yap­tık­la­rı­nı baş­ka­la­rıy­la pay­laş­ma­la­rı­nı sağ­la­yan mik­ro blog­lar, özel­lik­le pro­fes­yo­nel­ler ta­ra­fın­dan bil­gi ve ha­ber pay­la­şı­mı amaç­lı kul­la­nı­lı­yor. Dün­ya­nın her­han­gi bir ye­rin­de­ki bir ge­liş­me­yi en hız­lı du­yu­ran plat­form­lar, mik­ro blog­lar. Bir-iki cüm­ley­le sı­nır­lı içe­rik­le ile gün­cel­le­ne­bil­me­le­ri, cep te­le­fo­nu ve iP­ho­ne gi­bi mo­bil araç­lar ile ko­lay­ca kul­la­nı­la­bil­me­le­ri, içe­ri­ğin hız­lı bir şe­kil­de ya­yıl­ma­sı­na ola­nak sağ­lı­yor.
Sos­yal Ağ­lar
İn­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nın bir­bir­le­riy­le ta­nış­ma­sı, ir­ti­ba­ta geç­me­si, içe­rik pay­la­şı­mın­da bu­lun­ma­sı, tar­tış­ma or­ta­mı oluş­tur­ma­sı ve or­tak il­gi alan­la­rın­da­ki ki­şi­le­rin bir ara­ya ge­le­bi­le­ce­ği grup­lar oluş­tu­rul­ma­sı ama­cıy­la ku­ru­lan in­ter­net si­te­le­ri sos­yal ağ­lar ola­rak ta­nım­la­nı­yor.
Sos­yal İm­le­me
İn­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nın be­ğen­dik­le­ri in­ter­net si­te­le­ri­ni ve in­ter­net say­fa­la­rı­nı baş­ka­la­rıy­la pay­laş­ma­sı­na ola­nak sağ­lar. İn­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı pay­la­şı­lan içe­rik­le­ri oy­la­ya­rak ve yo­rum­la­ya­rak ta­kip eder­ler.
Sos­yal Med­ya
Bi­rey­le­rin in­ter­net­te bir­bir­le­riy­le yap­tı­ğı di­ya­log­lar ve pay­la­şım­lar, sos­yal med­ya­yı oluş­tu­rur. Sos­yal ağ­lar, blog­lar, mik­ro blog­lar, an­lık me­saj­laş­ma prog­ram­la­rı, soh­bet si­te­le­ri, fo­rum­lar gi­bi in­san­la­rın bir­bi­riy­le içe­rik ve bil­gi pay­laş­ma­sı­nı sağ­la­yan in­ter­net si­te­le­ri ve uy­gu­la­ma­lar sa­ye­sin­de in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı ara­dık­la­rı ve il­gi­len­dik­le­ri içe­rik­le­re ulaş­ma fır­sa­tı bu­lu­yor. İlk ba­kış­ta bi­rey­ler ve­ya kü­çük grup­lar ara­sın­da ger­çek­le­şen di­ya­log­lar gi­bi gö­rün­se de, pay­la­şı­lan bil­gi ve­ya içe­rik­le il­gi­le­nen ki­şi sa­yı­sı ol­duk­ça hız­lı bir şe­kil­de ar­tı­yor. İn­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nın olum­lu ve olum­suz de­ne­yim­le­ri­ni in­ter­net or­ta­mın­da pay­laş­ma­la­rı şir­ket­ler için fır­sat­la­rı ve teh­li­ke­le­ri de be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor.

Tavsiye Et