Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2009) > Panorama
Panorama
Türkiye-Ermenistan “mutabakat”a vardı
23 Ni­san’da Türk Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye-Er­me­nis­tan iliş­ki­le­rin­de Yol Ha­ri­ta­sı için mu­ta­ba­kat met­ni­nin oluş­tu­rul­du­ğu­nu açık­la­dı. Ey­lül 2008’de baş­la­yan de­ği­şim sü­re­ci, İs­viç­re’nin ara­bu­lu­cu­lu­ğun­da mu­ta­ba­kat met­ni­nin oluş­tu­rul­ma­sıy­la iv­me ka­zan­mış ol­du. Met­ne gö­re, 1) Er­me­nis­tan, SSCB ile Tür­ki­ye ara­sın­da im­za­la­nan Kars An­laş­ma­sı’nı ay­nen ta­nı­ya­cak, an­laş­ma ye­ni­den mü­za­ke­re­ye açıl­ma­ya­cak; 2) Soy­kı­rım id­di­ala­rı­nın ele alı­na­ca­ğı Ta­rih Ko­mis­yo­nu’na üçün­cü ül­ke­ler de ka­tı­la­bi­le­cek; 3) İki ül­ke ara­sın­da­ki sı­nır­lar açı­la­cak ve ti­ca­ret için ge­rek­li eko­no­mik an­laş­ma­lar ta­mam­la­na­cak; 4) İki ül­ke ön­ce Tif­lis bü­yü­kel­çi­le­ri­ni kar­şı­lık­lı ak­re­di­te ede­cek, da­ha son­ra An­ka­ra ve Eri­van’da bü­yü­kel­çi­lik açı­la­cak; 5) Yol Ha­ri­ta­sı’nın uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik mec­lis ona­yı ge­rek­ti­ren an­laş­ma­lar ise TBMM’ye ge­le­cek.
Ge­niş yan­kı bu­lan bu mu­ta­ba­kat, her iki ül­ke­nin iç ka­mu­oy­la­rın­da mu­ha­le­fet grup­la­rı­nın tep­ki­si­ni çek­ti. Bu adı­mı olum­lu kar­şı­la­yan ABD Baş­ka­nı Oba­ma, 24 Ni­san ko­nuş­ma­sın­da 1915 olay­la­rı hak­kın­da “soy­kı­rım” ol­ma­sa da Er­me­ni­ce “bü­yük fe­la­ket” kav­ra­mı­nı kul­lan­mak­tan ge­ri dur­ma­dı. Aze­ri Dı­şiş­le­ri ise bu­nun üze­ri­ne “Tür­ki­ye-Er­me­nis­tan iliş­ki­le­ri­nin nor­mal­leş­me­si ve sı­nır­la­rın açıl­ma­sı­nın, Er­me­ni as­ker­le­ri­nin Azer­bay­can top­rak­la­rın­dan çe­kil­me­si­ne pa­ra­lel ola­rak ger­çek­leş­me­si ge­rek­ti­ği”ni be­lir­ten bir açık­la­ma yap­tı. Ar­dın­dan Azer­bay­can’ın Tür­ki­ye’ye sat­tı­ğı do­ğal­ga­za zam ya­pa­ca­ğı ha­be­ri gün­de­me düş­tü.

Tavsiye Et
“Ergenekon”un ikinci cephaneliği bulundu
“Er­ge­ne­kon” Da­va­sı’nda, İkin­ci İd­di­a­na­me’nin 25 Mart’ta ka­bul edil­me­si­nin ar­dın­dan sür­priz ge­liş­me­ler ya­şan­dı. Eş za­man­lı ope­ras­yon­la­rın dü­zen­len­di­ği 12. dal­ga­da Baş­kent Üni­ver­si­te­si, Ka­nal B, Pa­tal­ya Ote­li, Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği (ÇYDD) şu­be­le­ri ve Çağ­daş Eği­tim Vak­fı ile ÇYDD Baş­ka­nı Tür­kan Say­lan baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ki­şi­nin evi aran­dı. Baş­kent Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü ve Ka­nal B’nin sa­hi­bi Meh­met Ha­be­ral, İnö­nü Üni­ver­si­te­si es­ki Rek­tö­rü Fa­tih Hil­mi­oğ­lu, On­do­kuz Ma­yıs Üni­ver­si­te­si es­ki Rek­tö­rü Fe­rit Ber­nay, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Baş­kan­ve­ki­li ve Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si es­ki Rek­tö­rü Mus­ta­fa Yurt­ku­ran, emek­li öğ­re­tim üye­si Erol Ma­ni­sa­lı ve Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Os­man Me­tin Öz­türk ile bir­lik­te top­lam 32 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Öte yan­dan Bed­ret­tin Da­lan’a ait İs­tek Vak­fı’nın Bey­koz-Poy­raz­köy’de­ki ara­zi­sin­de 21 Ni­san’da baş­la­yan ve bir haf­ta sü­ren ka­zı ça­lış­ma­sın­da 7’si boş 22 lav si­la­hı, 14 el bom­ba­sı, 450 gram C3 pat­la­yı­cı ve çok sa­yı­da mü­him­mat ele ge­çi­ril­di.
İkin­ci İd­di­a­na­me’nin “de­lil dos­ya­la­rı” 27 Ni­san’da ya­yın­la­dı. Ay­nı gün Ge­nel­kur­may es­ki Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Hil­mi Öz­kök, so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­na ta­nık ola­rak ifa­de ver­di. Tüm bu ge­liş­me­le­rin ışı­ğın­da de­vam eden “Er­ge­ne­kon” Da­va­sı için üçün­cü id­di­ana­me­nin ha­zır­lan­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.

Tavsiye Et
KKTC seçimlerinin galibi Eroğlu
KKTC’de161.373 seç­men, er­ken ge­nel se­çim­ler için 19 Ni­san gü­nü san­dık ba­şı­na git­ti. Ye­di par­ti­nin ya­rış­tı­ğı se­çim­le­rin so­nu­cun­da, beş par­ti %5’lik se­çim ba­ra­jı­nı aşar­ken, oy­la­rın %44’ünü alan Denk­taş çiz­gi­sin­de­ki Der­viş Eroğ­lu’nun Ulu­sal Bir­lik Par­ti­si (UBP) mec­lis­te tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­bi­le­cek ço­ğun­lu­ğa ulaş­tı. Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat’ın es­ki par­ti­si Cum­hu­ri­yet­çi Türk Par­ti­si (CTP) ise %29’da ka­la­rak mu­ha­le­fe­te düş­tü. 50 san­dal­ye­li par­la­men­to­da UBP 26, CTP ise 15 mil­let­ve­kil­li­ği ka­zan­dı. Ba­sın top­lan­tı­sı ya­pa­rak za­fe­ri­ni ilan eden UBP Ge­nel Baş­ka­nı Der­viş Eroğ­lu, Kıb­rıs so­ru­nu­nun çö­zü­mü için Tür­ki­ye ile bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Eroğ­lu, Cum­hur­baş­ka­nı Ta­lat’a mü­za­ke­re­ler­de des­tek ola­cak­la­rı sö­zü­nü ver­di. Türk ba­sı­nı­na gö­re, “Er­ge­ne­kon” Da­va­sı’nın et­ki­le­ye­ce­ği bek­le­nen se­çim­ler­de Kıb­rıs­lı Türk­le­rin eko­no­mik kriz ve yol­suz­luk­lar ne­de­niy­le UBP’ye yö­nel­di­ği id­di­a edil­di. Rum ba­sı­nı ise “Eroğ­lu’nun se­çil­me­si mü­za­ke­re ma­sa­sın­da­ki den­ge­le­ri et­ki­le­ye­cek” id­di­asın­da bu­lun­du.

Tavsiye Et
Lübnan Cumhurbaşkanı’ndan tarihî ziyaret
Lüb­nan Cum­hur­baş­ka­nı Mi­şel Sü­ley­man, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün da­vet­li­si ola­rak 21 Ni­san’da An­ka­ra’ya gel­di. Ül­ke­sin­de ay­lar sü­ren si­ya­si kriz son­ra­sın­da va­rı­lan uz­laş­ma ile 25 Ma­yıs 2008’de se­çi­len Sü­ley­man, Gül’ün ya­nı sı­ra Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ve TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan ile de gö­rüş­tü. İki­li ve he­yet­ler ara­sı gö­rüş­me­ler­de, Fi­lis­tin-İs­ra­il so­ru­nu­nun çö­zü­mü­ne da­ir atıl­ma­sı ge­re­ken adım­lar, Lüb­nan’da 7 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak se­çim­ler, im­za­la­na­cak olan ser­best ti­ca­ret an­laş­ma­sı ile böl­ge so­run­la­rı­nın çö­zü­mü­ne da­ir ko­nu­lar ele alın­dı. İki ül­ke ara­sın­da iliş­ki­le­rin her alan­da ge­liş­ti­ril­me­si ama­cıy­la dört ay­rı an­laş­ma im­za­lan­dı: As­ke­ri Eği­tim İş­bir­li­ği Mu­ta­ba­kat Muh­tı­ra­sı, Genç­lik ve Spor Ala­nın­da İş­bir­li­ği Prog­ra­mı, 2009-2011 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan Tu­rizm İş­bir­li­ği An­laş­ma­sı Uy­gu­la­ma Prog­ra­mı, Tek­nik Alan­da İş­bir­li­ği Mu­ta­ba­ka­tı. Ay­rı­ca 7 Ha­zi­ran’da Lüb­nan’da ya­pı­la­cak ge­nel se­çim­le­re “göz­lem­ci” gön­de­ril­me­si­ne de ka­rar ve­ril­di. 54 yıl ara­dan son­ra dev­let baş­kan­lı­ğı dü­ze­yin­de ya­pı­lan bu ilk zi­ya­ret, iki ül­ke iliş­ki­le­ri­nin ge­le­ce­ği açı­sın­dan önem ta­şı­yor.

Tavsiye Et
Kudüs unut(tur)ulmadı
Mes­cid-i Ak­sa’nın gü­nü­müz­de kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu teh­dit­ler ve Si­yo­nizm’in Mes­cid-i Ak­sa’ya, Ku­düs’e ve hal­kı­na yö­ne­lik uy­gu­la­dı­ğı ih­lal­ler, “İs­tan­bul Ba­rış Plat­for­mu” ta­ra­fın­dan 25 Ni­san’da İs­tan­bul’da dü­zen­le­nen “İs­ra­il Kaz­dık­ça Ka­na­yan Ya­ra: Mes­cid-i Ak­sa” baş­lık­lı sem­poz­yum­da tar­tı­şıl­dı. Fi­lis­tin ve di­ğer böl­ge ül­ke­le­rin­den ge­len uz­man­lar, ka­na­at ön­der­le­ri ve in­san hak­la­rı göz­lem­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen sem­poz­yu­mun ana baş­lık­la­rı şun­lar­dı: “Ta­rih­ten Gü­nü­mü­ze Mes­cid-i Ak­sa”, “Mes­cid-i Ak­sa ve Ku­düs’te Ger­çek­le­şen İh­lal­ler”, “Mes­cid-i Ak­sa’nın Ko­run­ma­sın­da Ulus­la­ra­ra­sı Top­lu­mun Ro­lü ve Ak­sa’nın Ge­le­ce­ği”. Ko­nuş­ma­lar­da, Mes­cid-i Ak­sa’nın, al­tın­da ya­pı­lan ka­zı­lar ne­de­niy­le te­mel­le­ri­nin sar­sıl­dı­ğı ve çök­me teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı kay­de­di­le­rek, ci­var­da­ki BM’ye ait bir oku­lun ze­mi­ni­nin çök­me­si­nin, Müs­lü­man­la­rın ilk kıb­le­si­nin de ba­şı­na ge­le­cek fe­la­ke­tin ha­ber­ci­si ol­du­ğu be­lir­til­di. Sa­de­ce Mes­cid-i Ak­sa’nın de­ğil Ku­düs’te­ki tüm ta­ri­hî ya­pı­la­rın, İs­ra­il’in Ya­hu­di­leş­tir­me po­li­ti­ka­sı ne­de­niy­le teh­li­ke al­tın­da ol­du­ğu da vur­gu­lan­dı.

Tavsiye Et
Terör örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon
Tür­ki­yege­ne­lin­de 27 Ni­san gü­nü sa­ba­ha kar­şı bir­çok il­de te­rör ör­güt­le­ri­ne yö­ne­lik ope­ras­yon­lar dü­zen­len­di. Adı bom­ba­la­ma ve genç­le­re yö­ne­lik di­nî pro­pa­gan­da ey­lem­le­ri­ne ka­rı­şan Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu mer­kez­li Va­sat, Hiz­bul­lah ve Ana­do­lu Fe­de­re Cum­hu­ri­ye­ti ör­güt­le­ri­ne yö­ne­lik eş­za­man­lı ope­ras­yon­lar­da, ey­lem ha­zır­lı­ğın­da ol­du­ğu be­lir­ti­len 124 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Ope­ras­yon­lar­da bir baş­ka ad­res de geç­ti­ği­miz gün­ler­de 1. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı’na ve AKP İs­tan­bul İl Baş­kan­lı­ğı’na ya­pı­lan sal­dı­rı­la­rı ger­çek­leş­ti­ren sol eği­lim­li “Dev­rim­ci Ka­rar­gah” ad­lı ör­güt­tü. Ör­gü­tün mer­kez üs­sü ol­du­ğu be­lir­ti­len Bos­tan­cı Ema­net So­kak’ta­ki bir apart­man da­ire­si­ne yö­ne­lik ope­ras­yon­da, bu­ra­da bu­lu­nan İ.Ü. Si­ya­sal Bil­gi­ler me­zu­nu Or­han Yıl­maz­ka­ya ad­lı te­rö­rist po­li­se ateş­le kar­şı­lık ver­di. 6,5 sa­at sü­ren ça­tış­ma­da te­rö­rist öl­dü­rü­lür­ken ağır ya­ra­la­nan Baş­ko­mi­ser Se­mih Ba­la­ban olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­la­ba­lı­ğa ateş açan te­rö­ris­tin, ci­var­da­ki bir res­to­ran­da aş­çı olan Maz­lum Şe­ker’in ölü­mü­ne se­bep ol­du­ğu ope­ras­yon sı­ra­sın­da, 7 po­lis ile bir­lik­te NTV ka­me­ra­ma­nı İl­han Kan­daz da ya­ra­lan­dı.

Tavsiye Et
Dünya “domuz gribi” salgınıyla sarsıldı
Mek­si­ka 27 Ni­san ta­ri­hi iti­ba­rıy­la yak­la­şık 100’ü aş­kın ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne ne­den olan ve 1.000’i aş­kın ki­şi­ye bu­laş­tı­ğı bil­di­ri­len “do­muz gri­bi” sal­gı­nıy­la mü­ca­de­le edi­yor. Sal­gı­nı kon­trol al­tı­na al­mak için baş­kent Mek­si­ko City’de ka­mu gö­rev­le­ri­nin on gün­lü­ğü­ne as­kı­ya alın­dı­ğı bil­di­ri­li­yor. Av­ru­pa’da ise ilk va­ka­ya İs­pan­ya’da rast­lan­dı. Mek­si­ka dı­şın­da da “do­muz gri­bi” va­ka­la­rı­na rast­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan tüm ül­ke­ler Mek­si­ka’ya gi­dip-dö­nen va­tan­daş­la­rı­nı kon­trol al­tı­na al­ma­ya baş­la­dı. Tür­ki­ye’de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ulus­la­ra­ra­sı uçuş­la­ra açık An­ka­ra ve İs­tan­bul’da­ki ha­va­li­man­la­rın­da kon­trol­le­rin ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­dı.
“Do­muz gri­bi” ola­rak bi­li­nen A/H1N1 vi­rü­sü, in­san, do­muz ve kuş gri­bi vi­rüs­le­ri­nin ka­rı­şı­mın­dan olu­şu­yor. Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü, in­san­dan in­sa­na ge­çen bu ölüm­cül vi­rü­se kar­şı tüm dün­ya sağ­lık gö­rev­li­le­ri­ni uyar­mış du­rum­da.

Tavsiye Et
Dipçikle verilen hukuk dışı ceza
Tür­ki­ye, Hak­ka­ri’den ge­len gö­rün­tü­ler­le sar­sıl­dı. 23 Ni­san gü­nü Hak­ka­ri’de DTP’ye yö­ne­lik tu­tuk­la­ma­la­rın pro­tes­to edil­di­ği izin­siz gös­te­ri­de çı­kan olay­lar sı­ra­sın­da 14 ya­şın­da­ki S.T., Özel Ha­re­kat Ti­mi’nde gö­rev­li bir po­lis ta­ra­fın­dan ka­fa­sı­na dip­çik­le vu­ru­la­rak has­ta­ne­lik edil­di. Söz ko­nu­su ola­yın gö­rün­tü­le­ri­nin ba­sı­na yan­sı­ma­sıy­la du­yar­lı bir­çok si­vil top­lum ku­ru­lu­şu ola­ya bü­yük tep­ki gös­ter­di. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ola­yı araş­tır­mak üze­re iki po­lis baş­mü­fet­ti­şi­ni gö­rev­len­di­ri­lir­ken, ola­yı ger­çek­leş­ti­ren po­lis me­mu­ru açı­ğa alın­dı. Has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan S.T.’nin ha­ya­ti teh­li­ke­yi at­lat­tı­ğı be­lir­ti­lir­ken, ço­cuk yaş­ta bir gös­te­ri­ci­ye kar­şı şid­de­te baş­vu­rul­ma­sı dü­zen­le­nen gös­te­ri­ler­le pro­tes­to edil­di. Van Jan­dar­ma Asa­yiş Ko­lor­du Ko­mu­ta­nı Kor­ge­ne­ral Yur­da­er Ol­can, has­ta­ne­ye gi­de­rek S.T.’yi zi­ya­ret et­ti.
“PKK çağ­rı­la­rı­na gö­re ya­pı­lan mi­tin­ge ka­tı­lan her­ke­se ör­güt üye­si gi­bi ce­za ve­ril­me­si”ni ön­gö­ren Te­rör­le Mü­ca­de­le Ya­sa­sı uya­rın­ca, da­ha ön­ce de ben­zer mu­ame­le­ler­le kar­şı­la­şan ço­cuk­la­rın, bü­yük­ler­le ay­nı ce­za­evi­ne ko­nul­ma­la­rı ve ço­cuk mah­ke­me­le­ri ye­ri­ne özel gö­rev­li ağır ce­za mah­ke­me­le­rin­de yar­gı­lan­ma­la­rı eleş­ti­ri­li­yor.

Tavsiye Et
Obama Türkiye’deydi
ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma, baş­kan se­çil­dik­ten son­ra ilk de­ni­za­şı­rı res­mî zi­ya­re­ti­ni 6-7 Ni­san ta­rih­le­rin­de Tür­ki­ye’ye ger­çek­leş­tir­di. An­ka­ra’da Anıt­ka­bir zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Çan­ka­ya Köş­kü’nde Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’le bu­lu­şan Oba­ma, da­ha son­ra TBMM’de Mec­lis Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan ve mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin li­der­le­riy­le gö­rüş­tü. Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu’na da hi­tap eden Oba­ma, ak­şam Baş­ba­kan­lık bi­na­sı­na ge­çe­rek Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’la gö­rüş­tük­ten son­ra İs­tan­bul’a ha­re­ket et­ti. İs­tan­bul’da dü­zen­le­nen re­sep­si­yon­da Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­ward Nal­bant­yan, İs­viç­re Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mic­he­li­ne Calmy-Rey, Tür­ki­ye Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can ve yar­dım­cı­sı Er­tuğ­rul Apa­kan ile bir ara­ya gel­di. Oba­ma, Tür­ki­ye-Er­me­nis­tan iliş­ki­le­rin­de atı­lan adım­la­rın olum­lu ol­du­ğu­na ve ay­nı doğ­rul­tu­da de­vam et­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Zi­ya­re­tin ikin­ci gü­nün­de Oba­ma, Fe­ner Rum Pat­ri­ği Bart­ho­lo­me­os baş­ta ol­mak üze­re di­ğer azın­lık ce­ma­at­le­ri­nin li­der­le­riy­le gö­rüş­tü. Tür­ki­ye’nin fark­lı yer­le­rin­den ge­len, si­ya­si bi­lim­ler­den spor ve gü­zel sa­nat­la­ra ka­dar de­ği­şik alan­lar­da eği­tim gö­ren ve yaş­la­rı 18 ile 26 ara­sın­da de­ği­şen 100 öğ­ren­ci ile bir ara­ya gel­di. Ay­rı­ca Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı İkin­ci Fo­ru­mu’nun re­sep­si­yo­nun­da kı­sa bir sü­re­li­ği­ne de ol­sa bu­lun­du.
Tür­ki­ye’nin böl­ge­sin­de öne­mi­nin ve et­kin­li­ği­nin art­tı­ğı ve ABD’nin kü­re­sel stra­te­ji­le­ri­ni ye­ni­den di­zayn et­ti­ği bir dö­nem­de ger­çek­le­şen zi­ya­ret sı­ra­sın­da, Af­ga­nis­tan ve NA­TO’ya iliş­kin son ge­liş­me­ler, Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği, Tür­ki­ye-Er­me­nis­tan iliş­ki­le­ri baş­ta ol­mak üze­re bir­çok böl­ge­sel ve kü­re­sel so­run ele alın­dı.

Tavsiye Et
“Ergenekon” yeni bağlantılarıyla “sınır”ları aştı
“Er­ge­ne­kon” ör­gü­tü­nün ge­rek ya­sa­dı­şı te­rör ör­güt­le­riy­le ge­rek­se sı­nır öte­si bağ­lan­tı­la­rı gün yü­zü­ne çık­ma­ya baş­la­dı. 12. dal­ga ope­ras­yon çer­çe­ve­sin­de ele ge­çi­ri­len bel­ge­ler­de, “Er­ge­ne­kon”un Hiz­bul­lah, PKK, DHKP-C, Kür­dis­tan Top­lu­luk­lar Bir­li­ği (KCK) gi­bi ya­sa­dı­şı te­rör ör­güt­le­riy­le bağ­lan­tı­sı or­ta­ya çık­tı. Bu­na gö­re, PKK ile DTP ara­sın­da köp­rü va­zi­fe­si gö­ren KCK, PKK’nın “Er­ge­ne­kon” aya­ğı­nı oluş­tu­ru­yor. So­ruş­tur­ma­lar, Hiz­bul­lah ile PKK bağ­lan­tı­sı­nı da or­ta­ya ko­yu­yor. 2000 yı­lın­da Hiz­bul­lah’ın as­ke­rî ka­nat so­rum­lu­su­nun evin­de ele ge­çi­ri­len uzun men­zil­li si­lah­la­rın, 1992 ve 1997 ara­sın­da ger­çek­le­şen bir di­zi PKK sal­dı­rı­sın­da kul­la­nıl­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Da­ha kor­kunç ola­nı ise, bu si­lah­la­rın Jan­dar­ma’ya ka­yıt­lı ol­du­ğu­nun tes­pit edil­me­si. Bu bel­ge­ler, “Er­ge­ne­kon” ör­gü­tü­nün hem PKK’yı hem de Hiz­bul­lah’ı ken­di he­def­le­ri­ne ulaş­mak için kul­lan­dı­ğı id­di­ası­nı güç­len­di­ri­yor.
Öte yan­dan “Er­ge­ne­kon”un KKTC ile bağ­lan­tı­sı da or­ta­ya çık­tı. Türk Me­tal Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Öz­bek’e yö­ne­lik ara­ma­lar­da ele ge­çi­ri­len bel­ge­ler­de, “Er­ge­ne­kon” ör­gü­tü­nün, KKTC’de­ki se­çim­le­re mü­da­ha­le et­ti­ği, 1998 se­çim­le­ri­ni Der­viş Eroğ­lu’nun ka­zan­ma­sı için cid­di gay­ret sarf et­ti­ği id­di­ala­rı İkin­ci İd­di­a­na­me’de yer alı­yor. “Üst Ku­rul” ve “Si­vil Dai­re Baş­kan­lı­ğı”ndan da bah­se­di­li­yor. Önem­li isim­le­rin yön­len­di­ril­me­si için bri­fing­ler ha­zır­lan­dı­ğı, çe­şit­li fa­ali­yet­le­rin ya­pıl­dı­ğı ve es­ki Cum­hur­baş­ka­nı Ra­uf Denk­taş’ın te­le­fon­la­rı­nın ya­sa­dı­şı ola­rak din­len­di­ği be­lir­ti­li­yor. İd­di­a­lar üze­ri­ne KKTC Baş­ba­ka­nı Fer­di Sa­bit So­yer, 19 Ni­san’da­ki se­çim­le­rin ön­ce­sin­de, Denk­taş ve Eroğ­lu hak­kın­da so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du. İd­di­a­lar­la il­gi­li sis per­de­si, İkin­ci İd­di­a­na­me’nin gö­rü­le­ce­ği mah­ke­me­de ara­la­na­ca­ğa ben­zi­yor.

Tavsiye Et