Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2009) > Net Yorum
Net Yorum
Sos­yal Med­ya’nın ye­ni tren­di Twit­ter
Son za­man­lar­da in­ter­net dün­ya­sı­nın en sos­yal ve en po­pü­ler oyun­ca­ğı ola­rak ha­ya­tı­mız­da yer al­ma­ya baş­la­dı Twit­ter. Sağ­da sol­da, ba­sın­da, mar­ka­lar nez­din­de, ün­lü­ler ara­sın­da Twit­ter’ın is­mi sık sık yük­sek ses­le zik­re­di­li­yor.
Twit­ter’ın ne ol­du­ğu­na da­ir ku­ru­mun ken­di açık­la­ma­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da, çok ba­sit bir so­ru olan “Şu an­da ne ya­pı­yor­sun?” so­ru­su­nun ce­va­bı­nı pay­laş­mak üze­re ku­rul­muş bir ara­yüz ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.
Twit­ter’ın ne olup ne ol­ma­dı­ğı­na da­ir me­ra­kı­mı­zı tat­min ede­bil­mek için uy­gu­la­ma­nın da­ha de­ri­ni­ne in­di­ği­miz­de Twit­ter’ın ar­ka pla­nın­da ya­tan mic­ro­cas­ting (mik­ro­ya­yın­cı­lık), con­tent­cas­ting (içe­rik­ya­yın­cı­lı­ğı), so­ci­al net­wor­king (sos­yal iliş­ki ge­liş­tir­me) gi­bi post-mo­dern in­ter­net kav­ram­la­rı ile kar­şı­la­şı­yo­ruz.
Özet ola­rak Twit­ter’ı mik­ro dü­zey­de bir ya­yın plat­for­mu ola­rak de­ğer­len­di­re­bi­li­riz. 140 ka­rak­ter için­de, cep­ten, in­ter­net­ten; ya­pıp edi­len­ler dün­yay­la pay­la­şı­la­bi­li­yor, on­la­rın ne yap­tı­ğı oku­na­bi­li­yor, dün­ya ile ile­ti­şi­me ge­çi­le­bi­li­yor. 140 ka­rak­ter sı­nı­rı ise da­ha öz­gün bir içe­rik üret­me­ye iti­yor. Twit­ter’ın et­ki­le­şim alt­ya­pı­sı­na bak­tı­ğı­mız­da, kul­la­nı­cı­la­rın bir­bir­le­riy­le an­lık me­saj­laş­ma plat­form­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi ko­lay­lık­la ve eş za­man­lı ola­rak di­ya­log ku­ra­bil­dik­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz. An­lık di­ya­log ku­ra­bil­me im­ka­nı Twit­ter’ı ra­kip­le­rin­den fark­lı­laş­tı­ran en önem­li un­sur­la­rın ba­şın­da ge­li­yor.
Twit­ter plat­for­mu­na her ge­çen gün ye­ni bir mar­ka­nın gir­di­ği­ne şa­hit olu­yo­ruz. Mar­ka­la­rın ba­zı­la­rı sa­de­ce bu plat­form­da bu­lun­mak için, ba­zı­la­rı da ger­çek­ten po­tan­si­yel müş­te­ri­le­riy­le di­ya­log ku­ra­bil­mek, on­la­ra fay­da sağ­la­ya­bil­mek için yer alı­yor­lar.
Mar­ka­lar plat­form ile il­gi­li amaç­la­rı­nı, stra­te­ji­le­ri­ni iyi ta­rif et­miş­ler­se Twit­ter, on­lar için çok işe ya­ra­ya­bi­li­yor. Ör­ne­ğin Dell bil­gi­sa­yar­la­rı Twit­ter’ı kul­la­na­rak mil­yon­lar­ca do­lar­lık sa­tış yap­tı. CNN, ESPN gi­bi ka­nal­lar, her an o si­te­le­ri ge­ze­me­ye­cek ki­şi­le­re kı­sa ha­ber baş­lık­la­rı ve link­ler şek­lin­de gün­cel­le­me­ler gön­de­re­rek bu plat­for­mu iz­le­yen­le­rin, gün­de­mi sı­ca­ğı sı­ca­ğı­na ta­kip et­me­si­ne ola­nak sağ­lı­yor. Ül­ke­miz­de de Twit­ter’ı ak­tif ola­rak kul­la­nan mar­ka­la­rın ba­şı­nı Türk Ha­va Yol­la­rı (Ana­do­lu Jet ve Mi­les&Smi­les), NTV, Pe­ga­sus çe­ki­yor. Zap­pos CE­O’su, ül­ke­miz­de de Turk­cell’in CE­O’su Twit­ter’da bu­lu­nup mar­ka­sı­nı tem­sil edi­yor ve ger­çek bir ki­şi ola­rak in­san­la­ra ce­vap ve­ri­yor. Böy­le­lik­le kul­la­nı­cı­la­rın mar­ka­ya olan gü­ve­ni ar­tı­yor.
Glo­bal düz­lem­de Twit­ter’da­ki mar­ka sı­ra­la­ma­sı­na bak­tı­ğı­mız­da ilk 5’te Mic­ro­soft, BBC, Sony, App­le, Plays­ta­ti­on’ı gö­rü­yo­ruz. Ya­ho­o bu lis­te­de 7’nci­li­ği, Go­og­le ise an­cak 9’un­cu­lu­ğu ala­bi­li­yor.
İçe­ri­ği bu ka­dar hız­lı ya­yı­lan bir Sos­yal Med­ya plat­for­mun­da ye­ni çı­kan bir ürü­nü ta­nıt­mak, Lost’un son bö­lü­mü hak­kın­da iz­le­yi­ci­ler ne dü­şü­nü­yor onu araş­tır­mak, He­ro­es de­vam edin­ce ne­ler ola­ca­ğı­nı gör­mek çok ko­lay olu­yor.
Tüm bun­la­rı oku­duk­tan son­ra ge­ri­ye bir Twit­ter he­sa­bı aç­mak ve kul­lan­ma­ya baş­la­mak ka­lı­yor!
 

Tavsiye Et
En İyi Online Tercüme Siteleri
Go­og­le Trans­la­te
Di­ğer on­li­ne ter­cü­me si­te­le­rin­den fark­lı ola­rak Go­og­le Trans­la­te ken­di ter­cü­me ya­zı­lı­mı­nı kul­la­nı­yor. Ter­cü­me per­for­mans­la­rı or­ta­la­ma dü­zey­ler­de sey­re­der­ken, Go­og­le Trans­la­te’ten mü­kem­mel so­nuç­lar bek­le­me­mek ge­re­ki­yor. Türk­çe ter­cü­me mo­dü­lü da­ha çok ye­ni ol­du­ğun­dan şim­di­lik ba­şa­rı­lı so­nuç­lar alı­na­mı­yor, an­cak di­ğer dil­ler­de (özel­lik­le La­tin kö­ken­li dil­ler­de) çok iyi per­for­mans ser­gi­le­ni­yor.
 
Worl­dLin­go
Worl­dLin­go, ya­zı­la­rın bir kıs­mı­nı ya da in­ter­net say­fa­la­rı­nın ta­ma­mı­nı on­li­ne or­tam­da çe­vi­re­bil­me hiz­me­ti ve­ri­yor ve %70-%75 doğ­ru­luk ora­nı ile ça­lı­şı­yor.
Worl­dLin­go’nun hiz­met ver­di­ği dil­ler; İn­gi­liz­ce, Çin­ce (Ba­sit­leş­ti­ril­miş), Çin­ce (Ge­le­nek­sel), Fran­sız­ca, Al­man­ca, Yu­nan­ca, İtal­yan­ca, Ja­pon­ca, Ko­re­ce, Por­te­kiz­ce, Rus­ça ve İs­pan­yol­ca ola­rak gö­zü­kü­yor.
 
Ya­ho­o Ba­bel Fish
Ba­bel Fish, kı­sa ya­zı­lar ve in­ter­net say­fa­la­rı için ter­cü­me hiz­me­ti ve­ren bir plat­form. Ter­cü­me ara­cın­da, İn­gi­liz­ce, İs­pan­yol­ca, Al­man­ca, Fran­sız­ca, İtal­yan­ca ve Por­te­kiz­ce gi­bi dil­ler yer alı­yor.
Ürü­nün alt­ya­pı­sı sağ­lam ol­ma­sı­na rağ­men per­for­mans so­nuç­la­rı hâ­lâ bek­le­ni­len dü­zey­de de­ğil.

Tavsiye Et