Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2009) > Ekonomide Gündem
Ekonomide Gündem
Ame­ri­kan sağ­lık ve sos­yal gü­ven­lik fon­la­rın­da teh­li­ke çan­la­rı
Ha­li­ha­zır­da 65 yaş üs­tü 45,2 mil­yon emek­li­nin sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nı kar­şı­la­yan Ame­ri­kan Me­di­ca­re sağ­lık si­gor­ta­sı sis­te­mi fo­nu 2017’ye ka­dar tü­ken­me teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya. Şu an­da 51 mil­yon Ame­ri­ka­lı­nın ya­rar­lan­dı­ğı sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­ne ait fo­nun ise 2037’de tü­ke­ne­ce­ği tah­min edi­li­yor. İş­çi ve iş­ve­ren­ler­den ya­pı­lan ke­sin­ti­ler­le fi­nan­se edil­me­ye ça­lı­şı­lan her iki sis­te­min se­ne­lik har­ca­ma­la­rı­nın top­lam­da 1 tril­yon do­la­rı bul­du­ğu­na dik­kat çe­ken fon yö­ne­ti­ci­le­ri, bu ma­li­ye­tin İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı son­ra­sı nü­fus pat­la­ma­sı ya­şa­nan bir or­tam­da dün­ya­ya ge­len 80 mil­yon Ame­ri­ka­lı­nın ta­ma­mı­nın emek­li ola­ca­ğı önü­müz­de­ki on yıl­da da­ha da ar­ta­ca­ğı­na işa­ret edi­yor­lar. Öte yan­dan Baş­kan Ba­rack Oba­ma’nın, ha­len sağ­lık si­gor­ta­sı­na sa­hip ol­ma­yan nü­fu­sun yak­la­şık %15’lik ke­si­mi­ni de si­gor­ta kap­sa­mı­na al­ma he­de­fi­ni bu ko­şul­lar­da na­sıl ger­çek­leş­ti­re­ce­ği me­rak ko­nu­su. Zi­ra fe­de­ral hü­kü­met büt­çe­si­nin 2009’da 1,7 tril­yon do­lar açık ver­me­si ön­gö­rü­lü­yor ve bu şart­lar al­tın­da sür­dü­re­bi­lir bir sağ­lık ve sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi için cid­di re­form­lar şart gö­rü­nü­yor.

Tavsiye Et
Av­ru­pa eko­no­mi­si kü­çü­lü­yor
Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu’na gö­re Av­ro Böl­ge­si eko­no­mi­si, kü­re­sel fi­nans kri­zi­nin de­rin­leş­me­si, dün­ya ti­ca­re­tin­de­ki ge­ri­le­me ve ko­nut fi­yat­la­rın­da­ki dü­şü­şün et­ki­siy­le 2009’da %4 ora­nın­da kü­çü­le­cek. Ko­mis­yon şu an %8,9 olan iş­siz­lik ora­nı­nın ise 2010’da %11,5’e ulaş­ma­sı­nı bek­li­yor. Öte yan­dan Av­ru­pa İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu Eu­ros­tat, Av­ro Böl­ge­si eko­no­mi­si­nin 2009 yı­lı ilk çey­re­ğin­de %2,5 ora­nın­da kü­çül­dü­ğü­nü açık­la­dı. Bu oran yıl­lık baz­da %10 ci­va­rı bir kü­çül­me­ye te­ka­bül edi­yor. Av­ro Böl­ge­si’nin en bü­yük eko­no­mi­si­ne sa­hip Al­man­ya ih­ra­ca­tın­da­ki sert dü­şüş­le bir­lik­te ilk çey­rek­te %3,8 kü­çü­lür­ken, di­ğer bü­yük eko­no­mi­ler­den İtal­ya %2,4, İs­pan­ya %1,8 ve Fran­sa %1,2 ora­nın­da da­ral­dı. Hal böy­ley­ken eko­no­mik kriz­le ba­şa çık­ma­ya ça­lı­şan Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı, fa­iz oran­la­rı­nı ta­ri­hin­de gö­rü­len en dü­şük se­vi­ye olan %1’e in­dir­di ve 60 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da bo­no alı­mı ya­pa­ca­ğı­nı du­yur­du. Av­ru­pa Ye­ni­den İn­şa ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı ise eko­no­mi­de­ki dur­gun­luk­la mü­ca­de­le için 2009’da 7 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da ya­tı­rım ya­pa­ca­ğı­nı açık­la­dı. Eko­no­mi çev­re­le­ri­ne gö­re Av­ro Böl­ge­si’nde to­par­lan­ma en er­ken 2010 yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sın­da baş­la­ya­bi­le­cek.

Tavsiye Et
Su­ri­ye eko­no­mi­si­ni zor gün­ler bek­li­yor

Mer­ke­zî plan­la­ma­ya da­ya­lı sos­ya­list eko­no­mik sis­te­min hü­küm sür­dü­ğü Su­ri­ye’de otuz yıl­lık Ha­fız Esad yö­ne­ti­mi­nin ar­dın­dan ik­ti­da­rı dev­ra­lan Beş­şar Esad dö­ne­min­de eko­no­mi­de re­form ça­ba­la­rı bek­le­ne­ni ve­re­me­miş gö­rü­nü­yor. Zi­ra “sos­yal pi­ya­sa eko­no­mi­si” ola­rak ni­te­len­di­ren Su­ri­ye eko­no­mi­sin­de ve­rim­siz­lik ve ka­mu­da yol­suz­luk had saf­ha­da. Dış ti­ca­re­tin önün­de­ki en­gel­le­rin kal­dı­rıl­ma­sıy­la olu­şan re­ka­bet or­ta­mı, Su­ri­ye­li üre­ti­ci­le­rin ço­ğu­nu if­la­sın eşi­ği­ne ge­tir­di. Tu­rizm ge­lir­le­rin­de ar­tı­şa rağ­men ge­lir kay­nak­la­rı­nı çe­şit­len­dir­me he­de­fi ger­çek­le­şe­me­di; 95 mil­yar do­lar­lık mil­li ge­li­rin ya­rı­sı­nı ha­len pet­rol ve ta­rım ürün­le­ri üre­ti­mi oluş­tu­ru­yor. Dün­ya eko­no­mi­sin­de­ki dur­gun­lu­ğun et­ki­siy­le pet­rol ve ta­rım ürün­le­ri fi­yat­la­rın­da­ki bü­yük dü­şüş­ler Su­ri­ye eko­no­mi­si­ni zo­ra so­ku­yor. Da­ha da önem­li­si pet­rol re­zerv­le­ri­nin hız­la tü­ken­me­siy­le 2015 yı­lı iti­ba­rıy­la ül­ke­nin net pet­rol it­ha­lat­çı­sı ha­li­ne gel­me­si bek­len­ti­si ve kü­re­sel ısın­may­la bir­lik­te ya­şa­nan ku­rak­lı­ğın ta­rım üre­ti­mi­ni vur­ma­sı, teh­li­ke çan­la­rı­nın Su­ri­ye için çal­dı­ğı­na işa­ret edi­yor. Her şe­ye rağ­men IMF Su­ri­ye eko­no­mi­si­nin 2009’da %3,9 bü­yü­ye­ce­ği­ni ön­gö­rü­yor.


Tavsiye Et
Do­muz gri­bi en­di­şe ve­ri­yor

Mart ayın­da Mek­si­ka’da or­ta­ya çı­kan ve Ma­yıs ayı iti­ba­rıy­la 41 ül­ke­de 10.330 ki­şi­ye bu­la­şan do­muz gri­bi teh­li­ke sa­çı­yor. Aşı­sı bu­lun­ma­yan ve in­san­dan in­sa­na bu­la­şa­bi­len do­muz gri­bi Mek­si­ka, ABD, Ka­na­da ve Kos­ta­ri­ka’da top­lam 80 ki­şi­nin ölü­mü­ne ne­den olur­ken, has­ta­lı­ğın kü­re­sel bir sal­gı­na dö­nüş­me ih­ti­ma­li uz­man­la­rı en­di­şe­len­di­ri­yor. 30 ila 50 yıl­da bir kü­re­sel bir sal­gın­la kar­şı kar­şı­ya ka­lan dün­ya­mız­da mo­dern za­man­la­rın en bü­yük ve ölüm­cül sal­gı­nı, 1918’de ABD’de or­ta­ya çı­kan ve dün­ya nü­fu­su­nun yak­la­şık ya­rı­sı­nı et­ki­si al­tı­na ala­rak 50 mil­yon in­sa­nın ölü­mü­ne yol açan İs­pan­yol gri­biy­di. Dün­ya Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan 2008’de ya­pı­lan bir ça­lış­ma­ya gö­re İs­pan­yol gri­bi ça­pın­da bir sal­gın dün­ya eko­no­mi­sin­de %4,8’lik bir kü­çül­me­ye yol aça­bi­lir. Bu­na kar­şın dün­ya eko­no­mi­si­nin za­ten dur­gun­luk­ta ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken uz­man­lar, muh­te­mel bir kü­re­sel grip sal­gı­nı­nın et­ki­si­nin sı­nır­lı ola­bi­le­ce­ği­ne işa­ret edi­yor­lar.


Tavsiye Et
La­tin Ame­ri­ka kri­ze bu se­fer “ha­zır” ya­ka­lan­dı
2003-2008 dö­ne­min­de or­ta­la­ma %5,5’lik bü­yü­me ora­nı tut­tu­ran, yük­sek em­ti­a fi­yat­la­rı­nın ve li­ki­di­te bol­lu­ğu­nun yar­dı­mıy­la ca­ri faz­la ve­ren La­tin Ame­ri­ka ül­ke­le­ri, IMF tah­min­le­ri­ne gö­re kü­re­sel kri­zin et­ki­siy­le bu yıl %1,5 kü­çü­le­cek. Bun­da eko­no­mi­le­ri ABD ile ti­ca­re­te da­ya­nan Mek­si­ka ve di­ğer Or­ta Ame­ri­ka ül­ke­le­rin­de­ki kü­çül­me önem­li rol oy­na­ya­cak. Ne var ki da­ha ön­ce­ki eko­no­mik kriz­ler­de La­tin Ame­ri­ka ül­ke­le­ri­nin ge­le­nek­sel za­yıf­lık alan­la­rı­nı oluş­tu­ran fi­nan­sal sis­tem, kur re­ji­mi ve ka­mu ma­li­ye­si, son beş yıl­da uy­gu­la­nan ba­şa­rı­lı po­li­ti­ka­lar ve ku­rum­sal ya­pı­da­ki iyi­leş­me­ler ne­ti­ce­sin­de kü­re­sel eko­no­mik kriz­le mü­ca­de­le eden bu eko­no­mi­le­rin güç al­dı­ğı ana et­men­ler ha­li­ne gel­di. Zi­ra böl­ge­de fi­nan­sal sis­tem sı­kı re­gü­le edil­miş du­rum­da ve dal­ga­lı kur re­ji­mi bu ül­ke­le­rin eli­ni bi­raz ol­sun ra­hat­la­tı­yor. Ay­rı­ca yük­sek ca­ri faz­la ve­ri­len dö­nem­de ka­mu ma­li­ye­le­ri­ni dü­zel­ten ve borç stok­la­rı­nı dü­şü­ren böl­ge ül­ke­le­ri, bu alan­da da kri­ze kar­şı da­ya­nık­lı bir ko­num­da.

Tavsiye Et
Or­ta­do­ğu ül­ke­le­ri kri­ze rağ­men 2009’da bü­yü­ye­cek
Kü­re­sel bü­yü­me tah­min­le­ri­ni re­vi­ze eden IMF’ye gö­re Fas’tan Pa­kis­tan’a 22 ül­ke­yi içi­ne alan Or­ta­do­ğu Böl­ge­si eko­no­mi­le­ri, 2009’da or­ta­la­ma %2,6 bü­yü­ye­cek. Bu oran %5,7’lik 2008 yı­lı bü­yü­me­si­nin al­tın­da ol­sa da böl­ge, dün­ya eko­no­mi­sin­de Do­ğu As­ya’dan son­ra en iyi ikin­ci per­for­man­sı ser­gi­le­ye­cek. Pet­rol ih­raç eden böl­ge ül­ke­le­ri, pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş ve şu an­da kriz­de olan kü­re­sel fi­nans pi­ya­sa­la­rıy­la güç­lü bağ­la­rı do­la­yı­sıy­la bu yıl an­cak %2,3 ora­nın­da bü­yü­ye­bi­le­cek. 2004-2008 dö­ne­min­de 1,3 mil­yar do­lar re­zerv bi­rik­ti­ren bu ül­ke­ler, ka­mu har­ca­ma­la­rın­da­ki ar­tış­la kri­zin et­ki­le­ri­ni bi­raz ol­sun ha­fif­le­ti­yor­lar. Öte yan­dan %3,2 ora­nın­da bü­yü­me­si bek­le­nen pet­rol it­hal eden böl­ge ül­ke­le­rin­de ise yurt­dı­şın­da ça­lı­şan iş­çi­le­rin gön­der­dik­le­ri pa­ra­nın azal­ma­sı­nın ya­nı sı­ra ih­ra­cat ve tu­rizm ge­lir­le­rin­de­ki dü­şü­şe rağ­men pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş ve kü­re­sel fi­nans pi­ya­sa­la­rıy­la sı­nır­lı iliş­ki­le­ri kri­zin et­ki­si­ni ha­fif­le­ti­yor.

Tavsiye Et
Teş­vik­ten ya­rar­lan­mak is­te­yen­le­rin sa­yı­sı ar­tı­yor
Kü­re­sel ma­li kri­zin et­ki­siy­le kı­sı­lan iç ta­le­bi ye­ni­den can­lan­dır­mak için gün­de­me ge­len ve çe­şit­li sek­tör­ler­de KDV ve ÖTV in­di­ri­mi sağ­la­yan teş­vik pa­ket­le­ri eko­no­mi çev­re­le­ri­nin gün­de­min­den düş­mü­yor. Ha­li­ha­zır­da­ki teş­vik­ler­den ya­rar­lan­ma­yı sür­dü­ren mo­bil­ya, in­şa­at ve gay­ri­men­kul şir­ket­le­ri, 15 Ha­zi­ran’da do­la­cak olan sü­re­nin uza­tıl­ma­sı­nı is­ter­ken, kap­sam dı­şın­da­ki sek­tör­ler de bu teş­vik­ler­den ya­rar­lan­mak yö­nün­de­ki ta­lep­le­ri­ni Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’na ile­ti­yor. Ver­gi in­di­ri­mi is­te­yen sek­tör­ler ara­sın­da tu­rizm, ma­ki­ne ve ekip­man, or­man ürün­le­ri ve süt ürün­le­ri bu­lu­nu­yor. İlk üç ayın ak­si­ne Ni­san ayın­da ver­gi ge­lir­le­ri­ni art­tı­ran ve en faz­la ar­tı­şı oto­mo­tiv ve be­yaz eş­ya gi­bi ÖTV ve KDV in­di­ri­mi­nin ya­pıl­dı­ğı ka­lem­ler­de ya­şa­yan Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nın, mev­cut teş­vik­le­ri uzat­mak­tan­sa ye­ni sek­tör­le­re teş­vik in­di­ri­mi ver­me­si da­ha ma­kul gö­rü­nü­yor.

Tavsiye Et
Ca­ri açık aza­lı­yor, ka­ra bu­lut­lar da­ğıl­ma­dı

2008 yı­lın­da 40 mil­yar do­la­rı aşan ca­ri açı­ğıy­la en faz­la ca­ri açık ve­ren ül­ke­ler sı­ra­la­ma­sın­da 8. sı­ra­da bu­lu­nan Tür­ki­ye, bu ko­nu­da kü­re­sel ma­li kri­zin ni­met­le­rin­den ya­rar­la­nı­yor. Kri­zin iç ve dış ta­le­bi da­ralt­ma­sı ve bu­na bağ­lı ola­rak it­ha­la­tın ih­ra­cat­tan da­ha bü­yük bir dü­şüş gös­ter­me­si ne­ti­ce­sin­de, bü­yü­me­nin önün­de­ki en bü­yük teh­dit ola­rak gö­rü­len ca­ri açık azal­ma­ya baş­la­dı. Ca­ri iş­lem­ler he­sa­bı 2008 yı­lı­nın ilk çey­re­ğin­de 12,3 mil­yar do­lar açık ve­rir­ken, 2009 yı­lı­nın ay­nı dö­ne­min­de bu de­ğer %90 aza­la­rak 1,15 mil­yar do­lar ol­du. Ni­san ayın­da da 1,6 mil­yar do­lar ca­ri açık ve­ril­me­siy­le, Ocak-Ni­san dö­ne­min­de ih­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı %86 ola­rak ger­çek­leş­ti. An­cak ca­ri açık aza­lır­ken ti­ca­ret hac­mi­nin de bü­yük bir dü­şüş gös­ter­me­si, eko­no­mi üze­rin­de­ki ka­ra bu­lut­la­rın en azın­dan bir sü­re da­ha da­ğıl­ma­yaca­ğı­nın güç­lü bir gös­ter­ge­si.


Tavsiye Et
Yıl­so­nu TÜ­FE bek­len­ti­si %6,13
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Mer­kez Ban­ka­sı (TCMB)’nın her ay iki de­fa dü­zen­le­di­ği Bek­len­ti An­ke­ti’nin Ma­yıs 2009 so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Ma­li ve re­el sek­tör­de ka­rar alı­cı ve uz­man ki­şi­ler ile pro­fes­yo­nel­le­rin bek­len­ti­le­ri­ni sap­ta­ma­yı he­def­le­yen an­ke­tin so­nuç­la­rı­na gö­re, yıl­so­nu TÜ­FE bek­len­ti­si %6,13 ola­rak be­lir­le­nir­ken, 12 ay son­ra­sı­nın yıl­lık TÜ­FE bek­len­ti­si %6,49’a yük­sel­di. Yıl­so­nu Gay­ri Sa­fi Yur­ti­çi Ha­sı­la (GSYH) bek­len­ti­si %0,2 ge­ri­le­ye­rek -%3,8’den -%4’e düş­tü. Ha­zi­ne bo­no­la­rı­nın bi­le­şik fa­iz oran­la­rı­na iliş­kin bek­len­ti­le­rin de yer al­dı­ğı an­ke­te gö­re, ge­le­cek 12. ayın 6 ay­lık Ha­zi­ne Bo­no­su iha­le­si yıl­lık bi­le­şik fa­iz ora­nı bek­len­ti­si 11,33’e yük­sel­di. Ge­le­cek 12. ayın 5 yıl va­de­li, 6 ay­da bir sa­bit ku­pon öde­me­li TL cin­si Dev­let Tah­vi­li iha­le­si­ne iliş­kin bek­len­ti de %13,30’dan %13,54’e çık­tı.

Tavsiye Et
İMKB’nin de he­de­fi Kör­fez ser­ma­ye­si
Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Ha­zi­ne’nin Ge­li­re En­deks­li Se­net (GES) ih­ra­cı­na baş­la­ma­sı, Kör­fez ser­ma­ye­si­nin ül­ke­ye çe­kil­me­si yö­nün­de bir bek­len­ti oluş­tur­muş ve kü­re­sel ma­li kriz se­be­biy­le zor gün­ler ge­çi­ren ser­ma­ye pi­ya­sa­la­rı­na ümit ışı­ğı ol­muş­tu. An­cak Kör­fez ser­ma­ye­si ve fa­iz­siz ban­ka­cı­lı­ğı ter­cih eden ya­tı­rım­cı­la­rın GES’le­re bek­le­nen il­gi­yi gös­ter­me­me­si, dü­zen­le­yi­ci oto­ri­te­le­ri ye­ni açı­lım­la­ra yö­nelt­ti. Bu ko­nu­da­ki en son açı­lım, “İs­la­mi en­deks­le­re da­ya­lı bor­sa ya­tı­rım fo­nu” kur­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı açık­la­yan İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı (İMKB)’na ait. İs­la­mi ku­ral­la­ra uy­gun ça­lı­şan şir­ket­le­rin his­se se­net­le­rin­den olu­şa­cak bu fon­lar­la, Kör­fez ser­ma­ye­si­nin cez­be­dil­me­si­nin ve bu pa­zar­dan as­lan pa­yı­nın alın­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. İs­la­mi ku­ral­la­ra uy­gun ça­lış­ma kri­ter­le­ri ara­sın­da bir şir­ke­tin fa­iz ge­lir­le­ri­nin top­lam ge­lir­le­ri için­de­ki pa­yı­nın %15’i geç­me­me­si ve fa­iz gi­der­le­ri­nin top­lam gi­der­ler için­de önem­li bir yer tut­ma­ma­sı bu­lu­nu­yor. Bu şart­lar al­tın­da ku­rul­ma­sı plan­la­nan fon­la­ra ne ka­dar ta­lep ge­le­ce­ği ve GES’le­rin cez­be­de­me­di­ği Kör­fez ser­ma­ye­si­nin ne ka­da­rı­nı bu fon­la­rın ser­ma­ye pi­ya­sa­la­rı­na ka­zan­dı­ra­ca­ğı ise meç­hul.

Tavsiye Et
Kre­di eği­lim­le­ri açık­lan­dı

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet Mer­kez Ban­ka­sı (TCMB) 2009 yı­lı­nın ilk çey­re­ği­ne ait “Ban­ka Kre­di Eği­lim An­ke­ti” so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı. Açık­la­nan so­nuç­lar, kü­re­sel ma­li kriz­de ta­kın­dık­la­rı ta­vır­dan do­la­yı ne­re­dey­se bü­tün eko­no­mi çev­re­le­ri ta­ra­fın­dan eleş­ti­ri­len ti­ca­ri ban­ka­la­rın as­lın­da bu eleş­ti­ri­le­ri bü­yük öl­çü­de hak et­tik­le­ri­ni gös­te­ri­yor. Ocak-Mart dö­ne­min­de iş­let­me­le­re ve­ri­len kre­di­le­re uy­gu­la­nan stan­dart­la­rı sı­kı­laş­tır­ma yö­nün­de­ki eği­li­min güç­le­ne­rek sür­dü­ğü ve tüm kre­di tür­le­rin­de stan­dart­la­rın bek­len­ti­le­rin ol­duk­ça üze­rin­de bir oran­da sı­kı­laş­tı­rıl­dı­ğı gö­rü­lü­yor. Özel­lik­le uzun va­de­li kre­di­le­re uy­gu­la­nan stan­dart­la­rın sı­kı­laş­tı­ğı­na de­ği­ni­len so­nuç­lar­da, bu­nun uzun va­de­li kre­di­le­re olan ta­le­bi azalt­tı­ğı da be­lir­ti­li­yor. Sı­kı­laş­ma­nın se­be­bi ola­rak ise en­düs­tri ve­ya fir­ma­la­ra iliş­kin gö­rü­nüm ile ge­nel eko­no­mik fa­ali­yet­le­re iliş­kin bek­len­ti­ler gös­te­ri­li­yor. Ni­san-Ha­zi­ran 2009 dö­ne­min­de de sı­kı­laş­ma­nın sür­me­si an­cak bu­nun ora­nı­nın azal­ma­sı bek­le­ni­yor.


Tavsiye Et
Ba­sel II’ye uyum sü­re­ci de­vam edi­yor

Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü her ne ka­dar ağır eleş­ti­ri­le­re ma­ruz kal­sa ve kriz fır­sat­çı­lı­ğı yap­mak­la suç­lan­sa da, Ba­sel II’ye uyum sü­re­cin­de sağ­lık­lı adım­lar at­ma­ya de­vam edi­yor. Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu (BDDK)’nun ya­yın­la­dı­ğı “Ban­ka­cı­lık Sek­tö­rü Ba­sel II İler­le­me Ra­po­ru”nda açık­la­nan ve­ri­le­re gö­re, sek­tö­rün top­lam ak­tif bü­yük­lü­ğü­nün %47’si­ni oluş­tu­ran ban­ka­lar bi­rey­sel baz­da, %43’ünü oluş­tu­ran ban­ka­lar ise kon­so­li­de baz­da Ba­sel II’ye uyum po­li­ti­ka­la­rı­nı yö­ne­tim ku­rul­la­rı­na onay­lat­mış ve uy­gu­la­ma­ya koy­muş bu­lu­nu­yor. Ban­ka­la­rın ta­ma­mı pi­ya­sa ris­kin­de stan­dart yön­te­me uyum sağ­lar­ken, kre­di ris­kin­de stan­dart yön­te­me %50 ila %100 ara­sın­da uyum sağ­la­yan ban­ka­la­rın ora­nı %99. Ope­ras­yo­nel risk­te ise stan­dart yön­te­me ban­ka­la­rın %25’i, %75 ila %100 ara­sın­da uyum sağ­la­mış du­rum­da. Ba­sel II’ye uyum sü­re­cin­de ban­ka­la­rın kar­şı­laş­tı­ğı en bü­yük so­run ve­ri ek­sik­li­ği ola­rak be­lir­ti­lir­ken, bu­nu mev­zu­at­ta­ki be­lir­siz­lik­ler ve tek­no­lo­jik so­run­lar ta­kip edi­yor. Eko­no­mik ser­ma­ye kul­la­nı­mı­na iliş­kin bil­gi­le­rin de ve­ril­di­ği ra­po­ra gö­re, ban­ka­la­rın %8’i eko­no­mik ser­ma­ye kul­lan­maz­ken %4’ü eko­no­mik ser­ma­ye tah­si­si uy­gu­lu­yor.


Tavsiye Et