Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2009) > Kültür Sanat
Kültür Sanat
Do­cu­men­ta­rist’ten bel­ge­sel zi­ya­fe­ti
Bu yıl ikin­ci kez dü­zen­le­nen Do­cu­men­ta­rist (İs­tan­bul Bel­ge­sel Gün­le­ri)’in prog­ra­mı, si­ne­fil­le­re yi­ne sı­kı bir bel­ge­sel zi­ya­fe­ti su­na­ca­ğa ben­zi­yor. 2-7 Ha­zi­ran 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da beş fark­lı me­kan­da (Pe­ra Mü­ze­si Si­ne­ma Sa­lo­nu, Fran­sız Kül­tür Mer­ke­zi, Go­et­he Ens­ti­tü­sü, Hol­lan­da Kon­so­los­lu­ğu ve BEK­SAV) ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan Do­cu­men­ta­rist’in prog­ra­mın­da, Ve­ne­dik, Ber­lin, Can­nes baş­ta ol­mak üze­re dün­ya fes­ti­val­le­rin­de ses ge­tir­miş film­ler, fo­toğ­raf ser­gi­le­ri, yö­net­men söy­le­şi­le­ri ve gü­nü­müz bel­ge­sel sek­tö­rü­nün en önem­li isim­le­rin­den bi­ri olan İk­ka Veh­ka­lah­ti’nin si­ne­ma der­si yer alı­yor.
Bu yıl Fin­lan­di­ya ve Ku­zey Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne odak­la­nan fes­ti­va­lin prog­ra­mın­da Fin si­ne­ma­sı­nın son dö­nem ba­şa­rı­lı ör­nek­le­ri­nin ya­nı sı­ra, ül­ke si­ne­ma­sı­nın ya­kın ta­ri­hin­den Me­lan­ko­li’nin Üç Oda­sı, Za­rif Kıv­rım­lar, Dev­rim gi­bi kla­sik­leş­miş ya­pıt­lar da gös­te­ri­le­cek.
Bir İs­ra­il as­ke­ri ta­ra­fın­dan vu­ru­lan oğ­lu­nun or­gan­la­rı­nı İs­ra­il­li ço­cuk­la­ra ba­ğış­la­yan Fi­lis­tin­li bir ba­ba­nın do­ku­nak­lı hi­ka­ye­si­ni an­la­tan Ce­nin’in Kal­bi, FIP­RES­CI ödül­lü Kör Aşk­lar; kır­sal ke­sim­de ya­şam mü­ca­de­le­si ve­ren ço­cuk iş­çi­le­rin mi­ras al­dık­la­rı yok­sul­luk dön­gü­sü­nü an­la­tan, Mek­si­ka ya­pı­mı Mi­ras­çı­lar; ün­lü yö­net­men Wim Wen­ders’i ha­ya­tı­na gir­miş in­san­la­rın ve ken­di­si­nin gö­zün­den yan­sı­tan Yo­la Çık­mış Bi­ri: Wim Wen­ders’in Er­ken Dö­ne­mi, Bo­rat fil­mi çe­ki­lir­ken Ro­man­ya­lı köy­lü­le­rin na­sıl kan­dı­rıl­dı­ğı­nı göz­ler önü­ne se­ren Car­men Bo­rat’a Kar­şı, Do­cu­men­ta­rist 2009’un öne çı­kan film­le­rin­den.
Av­ru­pa’nın en önem­li bel­ge­sel fes­ti­va­li olan ID­FA’nın hem bu yıl­ki hem de ge­çen yıl­ki ya­rış­ma bi­rin­ci­le­ri de Do­cu­men­ta­rist prog­ra­mın­da. Bur­ma VJ - Ka­pa­lı Bir Ül­ke­den Ha­ber­ler, Bur­ma’da 2007 yı­lın­da kan­lı bi­çim­de bas­tı­rı­lan ra­hip is­ya­nı­nın el ka­me­ra­la­rıy­la bel­ge­le­ni­şi­ni; Mah­sur ise 1972’de And dağ­la­rı­na dü­şen uçak­tan sağ kur­tu­lan bir grup Pe­ru­lu­nun ha­yat­ta kal­ma mü­ca­de­le­si­ni ko­nu alı­yor. Ka­yıp Dün­ya, Çi­çek Köp­rü­sü, Kan­lı Pa­zar­te­si­ler ve Çi­lek­li Tur­ta ile 69 da bel­ge­sel ta­kip­çi­le­ri­nin ka­çır­ma­ma­sı ge­re­ken­ler ara­sın­da.
Si­ne­ma ta­ri­hi­nin kla­sik­le­ri ara­sın­da yer alan ve bir sü­re ön­ce gün yü­zü­ne çı­ka­rı­la­rak res­to­re edi­len Ro­bert Si­od­mak’ın 1929 ya­pı­mı Bir Pa­zar Gü­nü ad­lı fil­mi­nin özel bir gös­te­ri­mi de et­kin­lik kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ay­rı­ca 18 genç si­ne­ma­cı­nın Trans-Si­bir­ya tre­niy­le yap­tı­ğı uzun bir yol­cu­ğun ürü­nü olan Ci­net­ra­in ad­lı bel­ge­sel se­ri­si, Can­nes Film Fes­ti­va­li’nde­ki gös­te­ri­min­den he­men son­ra İs­tan­bul se­yir­ci­siy­le bu­lu­şu­yor.
Fes­ti­val kap­sa­mın­da Fin­lan­di­ya’nın ün­lü bel­ge­sel ya­pım­cı­sı Iik­ka Veh­ka­lah­ti, 7 Ha­zi­ran 2009 Pa­zar gü­nü Pe­ra Mü­ze­si Si­ne­ma Sa­lo­nu’nda ve­re­ce­ği Si­ne­ma Der­si’nde, çe­şit­li Af­ri­ka ül­ke­le­ri ve Hin­dis­tan’da yü­rüt­tü­ğü bel­ge­sel pro­je­le­riy­le il­gi­li de­ne­yim­le­ri­ni ak­ta­ra­cak, üre­ti­len film­ler­den ör­nek­ler gös­te­re­cek.

Tavsiye Et
Ate­şin Oyu­nu
Mar­ma­ra Böl­ge­si’nde, ay­nı ad­la anı­lan gö­lün do­ğu­sun­da, sur­lar­la çev­ri­li şi­rin bir yer­le­şim ye­ri olan ve an­tik çağ­da “Ni­kai­a” ola­rak bi­li­nen İz­nik ken­ti, 15. ve 17. yüz­yıl­lar ara­sın­da Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu’nun, anıt­sal mi­ma­ri ya­pı­la­rı­nın süs­le­me prog­ra­mın­da kul­la­nı­lan çi­ni­le­rin ve çe­şit­li form­lar­da se­ra­mik kap­la­rın üre­til­di­ği önem­li bir mer­kez du­ru­mun­day­dı. Ha­mur ha­zır­la­ya­nın­dan sır­ça çe­ke­ni­ne, na­kış ya­pa­nın­dan fı­rı­na yer­leş­ti­re­ni­ne ka­dar çe­şit­li kol­lar­da­ki us­ta­la­rın or­tak ça­lış­ma­sı so­nu­cu ya­ra­tıl­mış olan İz­nik çi­ni ve se­ra­mik­le­ri, yüz­yıl­lar bo­yun­ca bü­yük be­ğe­ni ile kar­şı­la­nıp dün­ya­da­ki çe­şit­li mü­ze ve özel ko­lek­si­yon­la­ra da­ğıl­dı. Gün­lük ha­yat­ta­ki ih­ti­yaç­la­rı es­te­tik­le bir­leş­ti­ren bu çi­ni ve se­ra­mik­ler, dö­ne­min­de de dün­ya pa­za­rın­da, do­ku­ma ve ha­lı­lar gi­bi ta­lep gö­re­rek, eko­no­mi­de önem­li bir rol üst­len­di­ler.
Tür­ki­ye’nin ilk özel mü­ze­si un­va­nı­nı ta­şı­yan Sad­berk Ha­nım Mü­ze­si’nde, 15. ve 17. yy ara­sın­da İz­nik­li çi­ni us­ta­la­rı­nın elin­den çık­mış na­di­de eser­ler, Ate­şin Oyu­nu ad­lı ser­gi­de ilk kez bir ara­ya ge­li­yor. 12 Ni­san’da açıl­mış olan ser­gi, Koç ko­lek­si­yo­nun­da yer alan ve Er­ken Os­man­lı dö­ne­mi İz­nik çi­ni ve se­ra­mik ör­nek­le­ri ile baş­la­yıp 17. yüz­yıl ör­nek­le­ri ile ta­mam­la­nan 330 par­ça eser­den olu­şu­yor. Eser­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nu, İz­nik atöl­ye­si üre­ti­mi olan du­var çi­ni­le­ri ile se­ra­mik sa­na­tı ör­nek­le­ri olan ta­bak ve fark­lı form­lar­da kap­lar oluş­tu­ru­yor.
11 Ekim ta­ri­hi­ne ka­dar ge­zi­le­bi­le­cek ser­giy­le il­gi­li ola­rak, ser­gi­de yer alan eser­le­rin tek­nik, form, de­sen, renk ve ha­mur özel­lik­le­ri ile tek tek ele alı­na­rak ta­nı­tıl­dı­ğı bir ka­ta­log da sa­nat­se­ver­le­rin il­gi­si­ne su­nu­lu­yor. (Tel: 0212 242 38 13 -14)

Tavsiye Et
Ama­tör Ti­yat­ro Fes­ti­va­li baş­lı­yor
İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür A.Ş.’ye bağ­lı Gös­te­ri Sa­nat­la­rı Mer­ke­zi’nin her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­di­ği Ama­tör Ti­yat­ro Fes­ti­va­li’nin ye­din­ci­si, 1-11 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da Ta­rık Za­fer Tu­na­ya Kül­tür Mer­ke­zi ti­yat­ro sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ti­yat­ro eği­ti­min­de 15. yı­lı­nı kut­la­yan Gös­te­ri Sa­nat­la­rı Mer­ke­zi, iki yıl bo­yun­ca eği­tim ver­di­ği öğ­ren­ci­le­rin me­zu­ni­yet he­ye­ca­nı­nı se­yir­ci ile bu­luş­tu­ru­yor.
Her yıl ol­du­ğu gi­bi üni­ver­si­te­le­rin ya­nı sı­ra ama­tör ti­yat­ro grup­la­rı­nın da ka­tıl­dı­ğı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li’nde bu se­ne yer alan grup­lar­dan ba­zı­la­rı şun­lar: Ar-El Üni­ver­si­te­si, Fa­tih Üni­ver­si­te­si, Ka­dir Has Üni­ver­si­te­si, Mi­mar Si­nan Üni­ver­si­te­si, Mal­te­pe Üni­ver­si­te­si, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si, Bil­gi Üni­ver­si­te­si ve Ga­la­ta­sa­ray Üni­ver­si­te­si’nin ti­yat­ro top­lu­luk­la­rı, Şük­rü Bal­cı Po­lis Mes­lek Yük­sek Oku­lu Ba­kır­köy İş Adam­la­rı Der­ne­ği Ti­yat­ro­MUZ, İs­tan­bul Ti­ca­ret Üni­ver­si­te­si Ti­yat­ro Ku­lü­bü, Ya­şar Ti­yat­ro­su, Sa­kar­ya Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Ti­yat­ro­su, Eyüp Otak­çı­lar Li­se­si Ti­yat­ro Top­lu­lu­ğu, Fa­tih Be­le­di­ye­si Ti­yat­ro Top­lu­lu­ğu. Ta­rık Za­fer Tu­na­ya Kül­tür Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­le­cek fes­ti­val sü­re­sin­ce bü­tün oyun­lar üc­ret­siz ola­rak sey­re­di­le­bi­le­cek.
Gös­te­ri Sa­nat­la­rı Mer­ke­zi eğit­men­le­rin­den olu­şan jü­ri­nin de­ğer­len­dir­me­le­ri so­nu­cu, her yıl ol­du­ğu gi­bi en iyi ya­pım, en iyi yö­net­men, en iyi er­kek oyun­cu, en iyi ka­dın oyun­cu, en iyi yar­dım­cı er­kek oyun­cu, en iyi yar­dım­cı ka­dın oyun­cu ve jü­ri özel ödü­lü ka­te­go­ri­le­rin­de ödül­ler sa­hip­le­ri­ni bu­la­cak. Bu an­lam­da, İBB Fa­tih Re­şat Nu­ri Sah­ne­si’nde 12 Ha­zi­ran 2009 Cu­ma gü­nü sa­at 19.30’da baş­la­ya­cak prog­ram­da, hem ama­tör ti­yat­ro­la­ra ödül­le­ri ve­ri­le­cek hem de Gös­te­ri Sa­nat­la­rı Mer­ke­zi’nin 2. Sı­nıf me­zun­la­rı ge­le­nek­sel Türk ti­yat­ro­su­nun us­ta is­mi Ra­uf Al­tın­tak’ın yö­ne­ti­min­de Şi­na­si’nin Şa­ir Ev­len­me­si ad­lı oyu­nu­nu se­yir­ciy­le bu­luş­tu­ra­cak. Ay­rı­ca, Su­at Ve­ral’ın tas­vir­le­rin­den ve Ra­uf Al­tın­tak’ın ar­şi­vin­den olu­şan bir Ge­le­nek­sel Türk Ti­yat­ro­su ser­gi­si de fu­aye­de da­vet­li­le­re ser­gi­le­ne­cek. Tel: 0212 288 90 72 / 0212 274 30 66, www.kul­tur­sa­nat.org

Tavsiye Et