Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Ankara Havası
“İbn Haldun’un da dediği gibi toplumumuzda asabiye(t) artıyor!”
Bilmem hatırlar mısınız, bun­dan bir­kaç yıl ev­vel bir kö­şe ya­za­rı­mız bir üni­ver­si­te­de şu­na ben­zer bir cüm­le sarf et­miş­ti: “İbn Hal­dun’un da de­di­ği gi­bi top­lu­mu­muz­da asa­bi­yet gi­de­rek ar­tı­yor; in­san­la­rı­mız bir­bi­ri­ni bo­ğaz­la­ya­cak hal­e gel­di.”
İbn Hal­dun’un “asa­bi­ye” te­ori­si­ne bam­baş­ka bir yo­rum ge­ti­ren bu cüm­le­le­rin ve asa­bi­ye te­ori­si­nin top­lum­sal ger­gin­lik­le il­gi­li bir cüm­le­de geç­me­si, işin er­ba­bın­ca te­bes­süm­le kar­şı­lan­mış­tı. Ama ger­çek­ten de Tür­ki­ye’de te­bes­süm­le kar­şı­la­na­ma­ya­cak bir top­lum­sal ger­gin­lik var. Da­ha doğ­ru­su, si­ya­sal ger­gin­lik top­lum­sal­laş­ma­yı sür­dü­rü­yor. Me­se­le­yi si­ya­set ve hu­kuk ka­tın­da çö­ze­me­yen­ler, pi­re için yor­gan yak­ma­yı gö­ze alan­lar, az ol­sun bi­zim ol­sun­cu­lar şim­di so­kak­tan, yağ­ma­dan, ça­pul­dan, ka­os­tan me­det umu­yor.
Ön­ce Van’da CHP li­de­ri De­niz Bay­kal’ın oto­bü­sü­ne yu­mur­ta atıl­dı. Ki bu olay ke­sin­lik­le cid­di­ye alın­ma­lı, kol­luk kuv­vet­le­ri için­de­ki Er­ge­ne­kon ya­pı­lan­ma­sı­nın açı­ğa çı­ka­rıl­ma­sı için bir fır­sat bi­lin­me­liy­di. Oy­sa ko­nu, AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Van Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Çe­lik’in CHP ta­ra­fın­dan suç­lan­ma­sıy­la, iki par­ti ara­sın­da bir po­le­mi­ğe dö­nüş­tü. Kar­şı­lık­lı suç­la­ma­lar sü­rer­ken, De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si es­ki Baş­ka­nı Ah­met Türk’ün, ifa­de ver­mek üze­re git­ti­ği Sam­sun Ad­li­ye­si çı­kı­şın­da yum­ruk­lu sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı­ğı ha­be­ri gel­di. Bur­nu kı­rı­lan Türk’ün sal­dı­rı son­ra­sı yap­tı­ğı ilk iş, top­lu­mu sağ­du­yu­ya ça­ğı­ran bir açık­la­ma ol­du. Bu­ra­da sal­dı­rı­nın en ılım­lı is­me kar­şı ya­pıl­mış ol­ma­sı, pro­vo­kas­yo­nu dü­zen­le­yen­le­rin ama­cı­na yö­ne­lik bir ipu­cu su­nu­yor: Top­lu­mu iki kes­kin kut­ba bö­lüp, her iki ta­ra­fın ra­di­kal­le­ri­nin tez­le­ri­ni güç­len­dir­mek.
Son­ra­sın­da ka­bi­ne­nin en ılım­lı ve be­ye­fen­di üye­le­rin­den Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, mem­le­ke­ti Kay­se­ri’de ka­tıl­dı­ğı bir şe­hit ce­na­ze­sin­de ben­zer şe­kil­de bir sal­dır­ga­nın yum­ru­ğu­na he­def ol­du. Ba­kan Yıl­dız da tıp­kı Ah­met Türk gi­bi bü­yük bir ol­gun­luk gös­te­re­rek top­lu­mu pro­vo­kas­yon­lar ko­nu­sun­da uya­ran bir iti­dal çağ­rı­sın­da bu­lun­du. İki üzü­cü ola­yın ar­dın­dan ge­len bu açık­la­ma­lar bel­ki de Tür­ki­ye için şans sa­yı­la­bi­le­cek te­sel­li ve tes­kin ifa­de­le­ri ola­rak akıl­lar­da kal­dı.
Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ve Er­ge­ne­kon Da­va­sı sü­re­cin­de top­lum­da ger­gin­li­ğin art­tı­ğı­na da­ir işa­ret­ler ola­rak yo­rum­la­nan yum­ruk­lu sal­dı­rı­lar ara­sın­da­ki ben­zer­lik­ler dik­kat çe­ki­ciy­di.
Baş­ta bir kö­şe ya­za­rı­nın cüm­le­le­riy­le söy­le­miş­tik. Ger­çek­ten de du­rum öy­le her­hal­de. “Hem İbn Hal­dun’un da de­di­ği gi­bi top­lu­mu­muz­da asa­bi­ye ar­tı­yor”, hem de sa­yın ya­za­rın kas­tet­ti­ği ama İbn Hal­dun’un te­ori­si­nin kı­yı­sın­dan bi­le geç­me­yen şek­liy­le, top­lu­mu­muz­da asa­bi­yet ar­tı­yor.

Tavsiye Et
İnternete dikkat!
Ahmet Türk ve Taner Yıldız’a ya­pı­lan sal­dı­rı­la­rın ay­nı kay­nak­tan bes­len­di­ği­ne iliş­kin işa­ret­ler bu­lu­nu­yor. İn­ter­net bu ba­kım­dan il­ginç ve­ri­ler su­nan bir med­ya or­ta­mı ola­rak öne çı­kı­yor. Ör­ne­ğin, Kay­se­ri’de­ki sal­dır­gan bir­kaç gün ön­ce “Ah­met Türk’ün bur­nu­nu kı­ran yi­ğit için pay­la­şı­yo­ruz” ad­lı bir vi­deo­nun al­tına şun­la­rı yaz­mış: “Biz­de ne yi­ğit­ler var, za­manı gel­di­ğin­de or­ta­ya çı­kar on­lar, bir bil­sen!” Sal­dır­gan­la­rın adı­na in­ter­net or­ta­mın­da “se­ven­ler gru­bu” ve “fun-club”lar oluş­tu­ru­lur­ken, ken­di­le­ri­ne met­hi­ye­ler dü­zül­dü. Kay­se­ri sal­dır­ga­nı­nın ba­zı aşı­rı mil­li­yet­çi grup­lar ile Yıl­maz Öz­dil hay­ran­la­rı gru­bu­na üye ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ni­te­kim Öz­dil de bu hay­ran­lı­ğı kar­şı­lık­sız bı­rak­ma­ya­rak ger­gin­li­ğin top­lu­ma ini­şi­nin bir­den­bi­re ve ken­di­li­ğin­den ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di. İş­te, Ah­met Türk’ün uğ­ra­dı­ğı sal­dı­rı­ya in­ter­net­te ve­ri­len des­tek yo­rum­la­rı­na ku­lak ve­ril­me­si­ni is­te­yen Öz­dil’in ifa­de­le­ri:
“Açın ga­ze­te­le­rin in­ter­net say­fa­la­rı­nı, bu ha­be­rin al­tı­na ya­pı­lan yo­rum­la­rı oku­yun... Yum­ru­ğu­nu ‘ada­le­tin tok­ma­ğı’ ye­ri­ne ko­yup, Ah­met Türk’ün bur­nu­na inen ki­şi, bu ül­ke­de pek çok ki­şi­nin duy­gu­la­rı­na ter­cü­man ol­du.”
Bu söz­ler­den son­ra sa­nal or­tam­da­ki şid­det sar­ma­lı fo­rum­lar, blog­lar ve ser­best kür­sü­ler­de ya­yıl­ma­ya de­vam et­ti. Ör­ne­ğin, Kay­se­ri sal­dır­ga­nı için, “He­lal ol­sun, ba­ka­na iyi yum­ruk kon­dur­du ağa­be­yi­miz” yo­ru­mu ya­pı­lır­ken, Öz­dil gi­bi ko­nu­yu de­mok­ra­tik açı­lım­la iliş­ki­len­di­ren­le­rin sa­yı­sı epey­ce faz­lay­dı:
“He­lal ol­sun, Türk mil­le­ti da­ha öl­me­di, açı­lı­mın he­sa­bı­nı so­ra­cak, Şa­hin Şim­şek bu yi­ğit­le­rin sa­de­ce bir ta­ne­si, Türk mil­le­ti açı­lı­mın na­sıl ol­du­ğu­nu bun­la­ra gös­te­re­cek...”

Tavsiye Et
Mağduru tekrar hedefe koyana “Emekli Kaptan” desteği
Yum­ruk­lu sal­dı­rı­la­ra ve Öz­dil’e des­tek sa­de­ce kon­trol­süz sa­nal or­tam­da­ki uy­dur­ma isim­ler ve he­sap­lar­dan gel­me­di. Ay­nı ga­ze­te­den Er­tuğ­rul Öz­kök, ko­nu­yu “Geç­miş ol­sun Sa­yın Bay­kal” baş­lı­ğıy­la iş­le­di:
“Her za­man­ki ola­ğa­nüs­tü ze­kâ, on­dan üs­tün üs­lup ve es­priy­le ya­zıl­mış bir ya­zı. İlk oku­yuş­ta in­sa­na ‘Aca­ba Ah­met Türk’e sal­dı­ran­la­rı mı sa­vu­nu­yor’de­dir­ten bir yak­la­şım­la ka­le­me alın­mış.
Ama hiç öy­le de­ğil.
Okur­ken bir­den eli­mi ba­şı­ma vur­dum ve ‘Hay Al­lah’ de­dim.
CHP Ge­nel baş­ka­nı De­niz Bay­kal ge­çen haf­ta Van’da sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı.
Ben açıp De­niz Bey’e bir geç­miş ol­sun de­me­dim.”
Ar­tık kap­tan­lık­tan emek­li olan Er­tuğ­rul Kap­tan’ı za­ten ta­nı­yor­su­nuz. O yüz­den faz­la ta­kıl­ma­ya ge­rek yok. Fa­kat asıl ko­nu, “Yıl­maz­cı­ğım, ken­di­ne dik­kat et; se­ni he­def gös­te­ri­yor­lar” uya­rı­sı ya­pan “dost” ka­lem­ler… Bi­ri şu man­tı­ğı izah et­sin: Adam, za­ten sal­dı­rı­ya uğ­ra­mış, he­def ol­muş mağ­dur­la kö­şe­sin­de dal­ga­sı­nı ge­çi­yor, hat­ta onu tek­rar he­de­fe ko­yu­yor. Öz­dil, ka­mu­oyu­na açık bir mec­ra­da ken­di­ni or­ta­ya atın­ca al­kış­la­na­cak, onun ya­zı­sı­nı alın­tı­la­yan­lar da onu he­def gös­ter­miş ola­cak öy­le mi?
Mağ­du­ru tek­rar he­de­fe koy­mak­tan baş­ka bir şey de­ğil bu. Ben­zer tav­rı bir Va­kit ya­za­rı ser­gi­le­sey­di, baş­ta Do­ğan Gru­bu’nun “coş­kun” fe­da­ile­ri ol­mak üze­re na­sıl bir yay­ga­ra ko­pa­rı­lır­dı dü­şün­se­ni­ze.
De­mi­rel bir açık otu­rum­da Er­ba­kan ile baş ede­me­yin­ce şu söz­le­ri söy­le­yip çı­kıp git­miş­ti:
“İn­saf Ho­ca yav, in­saf!”

Tavsiye Et
Bedel ödemeyecek olan bedelli kahramanları!
İlker Başbuğ Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ol­duk­tan he­men son­ra be­del­li as­ker­lik ta­lep­le­ri ken­di­si­ne so­rul­du­ğun­da “Be­nim dö­ne­mim­de be­del­li çık­maz; he­le ki te­rör­le mü­ca­de­le de­vam et­ti­ği müd­det­çe” mea­lin­de ko­nuş­muş ve ka­pı­yı bir an­lam­da ka­pat­mış­tı. Ar­dın­dan Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, Baş­buğ’un ka­pat­tı­ğı ka­pı­ya bir sür­gü çe­kip ko­lay ola­nı yap­mış, tam ar­ka­da va­zi­yet al­mış­tı.
Şim­di böy­le bir or­tam­da be­del­li as­ker­li­ğin çık­ma­sı için man­tık­lı dav­ra­nış ne­yi ge­rek­ti­rir? Te­rör­le mü­ca­de­le de­vam et­ti­ği­ne gö­re, Baş­buğ’un gö­rev sü­re­si­nin bit­me­si­ni bek­le­me­yi de­ğil mi? Ba­kan Gö­nül’ü say­mı­yo­rum, onun na­sıl ol­sa gön­lü olur.
Ağus­tos son­ra­sı için za­yıf da ol­sa “ışık” ya­nı­yor­du. An­cak bir ucuz kah­ra­ma­nın Baş­ba­kan’a sor­du­ğu va­kit­siz so­ru ka­pı­nın zo­ra­ki ola­rak tek­rar ki­lit­len­me­si­ne ne­den ol­du.
“Ace­le eder­ken geç kal­mak” di­ye bu­na de­rim ben. Be­del öde­me­ye­cek olan­lar bu işe ka­rış­ma­sa be­del­li as­ker­lik yol­day­dı, şim­di yo­kuş­ta…
Bir çift söz de “te­rör­le mü­ca­de­le de­vam eder­ken…” ar­gü­man­cı­la­rı­na: İs­tan­bul Gay­ret­te­pe’de­ki bil­gi­sa­yar mü­hen­di­si gen­cin eli­ne üç ay­lık ace­mi eği­ti­mi son­ra­sı G-3’ü tu­tuş­tu­rup Dağ­lı­ca ta­bu­ru­na yol­lar­sa­nız “te­rör­le mü­ca­de­le” bit­mez! Bu­nu mu is­ti­yor­su­nuz?
Adam da­ha faz­la­sı­nı, G-8’i, G-20’yi bi­lir bel­ki; ama G-3’ü ne bil­sin? 
 
Vakitsiz
Vi­ra­ne­ler te­pe­sin­de aç­mış
Pem­be çi­çek­le­riy­le bir ba­dem
Ya­zık ki ne ya­zık, bu va­kit kış
Sa­na dem de­ğil ey ba­dem bu dem.
Or­du­lu Âşık As­ke­rî

Tavsiye Et