Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (October 2005) > Dosya > TÜRKİYE AVRUPALI OLACAK, OLMAYACAK
Dosya
TÜRKİYE AVRUPALI OLACAK, OLMAYACAK
“Tür­ki­ye Re­fah­laş­ma­ya­cak, Re­fah Tür­ki­ye­le­şe­cek­tir!” Ön­de ge­len işa­dam­la­rı­mız­dan bi­ri on yıl ön­ce­ki Re­fah­yol hü­kü­me­ti dö­ne­min­de böy­le de­miş­ti. Şim­di de ben­zer söz­le­ri ki­mi Av­ru­pa­lı li­der­ler­den du­yu­yo­ruz: “Av­ru­pa Tür­ki­ye­leş­me­ye­cek, Tür­ki­ye Av­ru­pa­la­şa­cak­tır!”
Her iki söz de ay­nı ger­çe­ği yan­sı­tı­yor: Av­ru­pa ve Av­ru­pa­cı­lar, ha­ki­ki bir di­ya­log ve bü­tün­leş­me­ye ha­zır de­ğil­ler. Pa­muk ip­li­ği­ne bağ­lı ik­ti­sa­dî üs­tün­lük­le­ri­ni ebe­dî zan­ne­di­yor­lar. Oy­sa sa­de­ce ik­ti­sa­dî de­ğil, kül­tü­rel ge­le­cek­le­ri de do­ğu­dan ese­cek ha­yat do­lu rüz­gâ­ra bağ­lı. Türk yö­ne­ti­mi sı­ra­dan eko­no­mik he­sap­lar­dan çok, bu de­rin bi­linç­le mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otur­ma­lı.
Mü­za­ke­re sü­re­ci­nin si­ya­sî ve eko­no­mik bo­yut­la­rı­nı ir­de­le­yen Se­vinç Öz­can, Tür­ki­ye’nin mev­cut dev­let ya­pı­lan­ma­sı­nın ve bü­rok­ra­tik kül­tü­rü­nün bir hay­li zor­la­na­ca­ğı­nı söy­lü­yor. Tür­ki­ye, sü­re­ci ak­tif bi­çim­de yü­rü­te­cek in­san bi­ri­ki­mi­ne sa­hip ise, söz ko­nu­su zor­lan­ma ha­yır­lı so­nuç­la­ra yol aça­bi­lir.
Sa­dık Ünay, Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği­ne İn­gil­te­re’nin yak­la­şı­mı­nı ele alı­yor. İn­gi­liz­ler, Or­ta Do­ğu’da­ki böl­ge­sel ve da­ha kap­sam­lı kü­re­sel çı­kar­la­rı ba­kı­mın­dan Tür­ki­ye’nin üye­li­ği­ni des­tek­le­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor­lar. Tür­ki­ye­li bir AB için­de bel­ki da­ha ko­lay yan çi­ze­bi­le­cek­ler­dir.
Al­man­ya’nın du­ru­mu ka­rı­şık. Son se­çim Schrö­der’i ik­ti­dar­dan uzak­laş­tır­dı, fa­kat kim­se­yi de tek ba­şı­na ik­ti­dar yap­ma­dı. Ha­şim Koç, Hı­ris­ti­yan De­mok­rat­la­rın söz sa­hi­bi ol­ma­la­rı öl­çü­sün­de Tür­ki­ye’nin tam üye­li­ği­nin tar­tış­ma ko­nu­su ya­pı­la­ca­ğı­nı ve “im­ti­yaz­lı or­tak­lık” fik­ri­nin AB ge­ne­li­ne ih­raç edi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor. Adem Yıl­maz da, Fran­sa’nın ikir­cik­li bir si­ya­set iz­le­di­ği­ni; açık­ça­sı, Tür­ki­ye’nin tam üye ol­ma­sı du­ru­mun­da AB’nin ka­rar me­ka­niz­ma­la­rın­da beş bü­yük ül­ke­den bi­ri ol­ma dü­şün­ce­sin­den ürk­tü­ğü­nü be­lir­ti­yor.
Mu­zaf­fer Şe­nel, kü­çük kom­şu Yu­na­nis­tan’ın he­sap­la­rı­nı ir­de­li­yor: Ati­na, An­ka­ra ile tüm so­run­la­rı­nı AB’leş­ti­re­rek, ma­nev­ra ala­nı­nı ge­niş­let­mek is­ti­yor. Mu­rat Cem­rek ise, AB’nin do­ğu­lu üye­le­ri­nin Tür­ki­ye’nin nü­fu­su ve eko­no­mik po­tan­si­ye­li kar­şı­sın­da­ki mü­te­red­dit tav­rı­na ay­na tu­tu­yor.
İs­ma­il Yay­la­cı, AB sü­re­ci­nin Tür­ki­ye’nin “Kürt So­ru­nu”na et­ki­si­ni kim­lik ek­se­nin­de tar­tı­şır­ken, Ah­met Taş­ge­ti­ren “Av­ru­pa’nın fay hat­la­rı­mı­zı de­rin­leş­tir­di­ği­ne” dik­kat çe­ki­yor.
Me­se­le Av­ru­pa­lı de­ğil, adam ol­mak!

Paylaş Tavsiye Et