Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2006) > Merhaba >
Merhaba
An­la­yış’ın dör­dün­cü yı­lı­na bık­tı­ran se­nar­yo ile gir­dik. Da­nış­tay ba­sıl­dı ve Bab-ı Adi ayak­lan­dı. Da­nış­tay’ı ba­san hu­kuk­çu mi­li­tan, gü­ya tek­bir ge­ti­rip, “Al­la­h’ın as­ke­ri­yim” fi­lan gi­bi laf­lar et­miş. Biz­zat ola­yı ya­şa­yan­la­rın son­ra­dan ya­lan­la­dık­la­rı bu id­di­ala­rın sa­hi­bi, ina­nın tek­bi­rin ne ol­du­ğu­nu bi­le bil­mez. Açık­la­ma­sı­nı kâ­ğıt­tan oku­ya­rak yap­ma­sı da gös­te­ri­yor ki, iyi uy­gu­la­na­ma­yan bir se­nar­yoy­du bu. Yüz­le­ri­ne bu­laş­tı.
 
Su­sur­luk ve Şem­din­li se­nar­yo­la­rıy­la ben­zer­li­ği ol­sa da, Da­nış­tay bas­kı­nı­nı ay­rı bir ye­re koy­ma­mız ge­rek. Yük­sek bir ka­mu ma­ka­mı ve­ya ka­mu­ya mal ol­muş yük­sek bir şah­si­yet, an­cak bir dış he­sap var­sa, te­rö­rün he­de­fi ola­bi­lir. Mah­mut Şev­ket Pa­şa ci­na­ye­tiy­le Bal­kan­lar; İz­mir sui­kas­tı ile Mu­sul; Uğur Mum­cu ci­na­ye­tiy­le de Ka­ra­bağ “el­den çık­mış”tı. Da­ha doğ­ru­su, bu olay­lar yü­zün­den, söz ko­nu­su ka­yıp­lar hu­su­sun­da ge­rek­li has­sa­si­yet gös­te­ri­le­me­miş; ma­nev­ra ala­nı­mız da­ral­mış­tı. Da­nış­tay bas­kı­nıy­la baş­la­yan sü­re­cin han­gi bü­yük ka­yıp­la so­nuç­la­na­ca­ğı­nı za­man­la gö­re­ce­ğiz!
 
ABD hap­şır­dı, Tür­ki­ye, Hin­dis­tan, Bre­zil­ya, Rus­ya nez­le ol­du. Bor­sa­lar ve dö­viz pi­ya­sa­la­rı sal­lan­ma­ya baş­la­dı. “Çal­kan­tı sa­de­ce biz­de de­ğil; bi­zim­le be­ra­ber bir­çok eko­no­mi sal­lan­dı!” de­mek ma­ri­fet de­ğil. 2005 yı­lın­da or­ta­la­ma ay­lık ti­ca­ret açı­ğı­mız 3 mil­yar, ca­ri açı­ğı­mız 2 mil­yar do­lar­dı. 2006’da bu ra­kam­lar sı­ra­sıy­la 4 ve 3 mil­yar do­la­ra yük­sel­di. Bu den­li yük­sek dış açık­la­rı sü­rek­li “sı­cak pa­ra” ile fi­nan­se et­me­nin be­de­li çok ağır. Ve sa­de­ce eko­no­mik de­ğil!
 
Bu ay­ki dos­ya­mız: Me­de­ni­yet­ler ve Dün­ya Dü­zen­le­ri. 33 ül­ke­den 133 bi­lim ada­mı üç gün bo­yun­ca Çin, İs­lam ve Ba­tı me­de­ni­yet­le­ri­nin dü­zen ku­ru­cu il­ke­le­ri­ni tar­tış­tı. So­nuç: An­la­yış­sız bir me­de­ni­yet­ler di­ya­lo­ğu, dü­zen de­ğil ba­şı­bo­zuk­luk do­ğu­rur. An­la­yış için de sa­mi­mi­yet şart!
 
Ha­zi­ran söy­le­şi­si­ni Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Prof. Ali Bar­da­koğ­lu ile ger­çek­leş­tir­dik. Di­ya­net, inanç grup­la­rı­na gö­re ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­la­bi­lir mi? Sa­de­ce be­lir­li bir mez­he­bin gö­rü­şü­nü mü da­ya­tı­yor? Bir ka­mu ku­ru­mu ol­du­ğu­na gö­re, dev­le­tin gü­dü­mün­de bir din an­la­yı­şı­nı mı ya­yı­yor? Sa­yın Baş­kan, bu ko­nu­la­rı açık­lık­la ce­vap­lan­dır­dı.

Paylaş Tavsiye Et