Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (July 2006) > Merhaba >
Merhaba
Tür­ki­ye ga­rip bir ül­ke: Pi­ya­sa­lar sal­la­nı­yor, YTL el ya­kı­yor, es­ki si­ya­sî­ler sah­ne alı­yor. Pi­ya­sa dal­ga­lan­ma­sı için ge­çen ayın Mer­ha­ba’sın­da de­miş­tik ki: “2005 yı­lın­da or­ta­la­ma ay­lık ti­ca­ret açı­ğı­mız 3 mil­yar, ca­ri açı­ğı­mız 2 mil­yar do­lar­dı. 2006’da bu ra­kam­lar sı­ra­sıy­la 4 ve 3 mil­yar do­la­ra yük­sel­di. Bu den­li yük­sek dış açık­la­rı sü­rek­li ‘sı­cak pa­ra’ ile fi­nan­se et­me­nin be­de­li çok ağır. Ve sa­de­ce eko­no­mik de­ğil!”
 
Eko­no­mik ol­ma­yan be­del AB ile Kıb­rıs mü­za­ke­re­le­rin­de; ABD ile İran/Irak mü­za­ke­re­le­rin­de kar­şı­mı­za çı­ka­cak. Eko­no­mik be­del ise yük­sek fa­iz, ye­ni­den enf­las­yon, ya­tı­rım­dan ka­çış, ar­tan iş­siz­lik, ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı ve kat­mer­li bir rant eko­no­mi­si ola­bi­lir. Türk mil­le­ti o me­şum Ece­vit-Yıl­maz-Bah­çe­li hü­kü­me­ti­ni bu yüz­den ta­ri­hin çöp­lü­ğü­ne at­mış­tı. Ne­ler ol­duy­sa, Me­sut Yıl­maz bi­le ke­nar­da ısın­ma­ya baş­la­dı. An­tre­nör­ler es­ki si­ya­sî­le­ri sa­ha­ya tek­rar sü­re­cek­ler mi, gö­re­ce­ğiz!
 
Bu ay­ki dos­ya­mı­zı fi­nan­sal kü­re­sel­leş­me­ye ayır­dık. Es­ki­den li­be­ra­lizm, üre­tim fak­tör­le­ri­nin mut­lak ser­bes­tî­si ola­rak ta­nım­la­nı­yor­du. Ye­ni dün­ya dü­ze­nin­de ser­best olan, sa­de­ce ser­ma­ye. Emek, ulu­sal sı­nır­lar için­de mah­pus. Mil­lî dev­let­ler, eme­ği kö­şe­ye kıs­tı­rıp fi­ya­tı­nı ucuz tu­tan lej­yo­ner şe­be­ke­ler. Kü­re­sel ser­ma­ye on­la­ra min­net­tar­dır!
 
Tem­muz ayı­nın söy­le­şi­yo­rum ko­nu­ğu, Bang­la­deş­li sos­yal bi­lim­ci İm­ti­yaz Ah­med. Kü­re­sel­leş­me­nin be­lir­li mer­kez­ler­den yön­len­di­ri­len eko­no­mik ve en­te­lek­tü­el bir sü­reç ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ah­med, “Okul­la­rı­mız­da İbn Ara­bî’ye, Mev­lâ­na’ya, Hâ­fız’a yer yok; çün­kü bi­zim Şeks­pir’imiz, John Don­ne’muz, Byron’ımız var!” di­yor.
 
Kü­re­sel ka­fa, al­dan­ma­ma­yı öğ­re­nen­dir.

Paylaş Tavsiye Et