Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2006) > Dergi > Virgül
Dergi
Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi
Mart 2006, Sayı: 93
20. yüz­yıl­la bir­lik­te hız ka­za­nan fel­se­fî, bi­lim­sel, sa­nat­sal dö­nü­şüm­le­rin ye­rin­den oy­nat­tı­ğı taş­lar­dan bi­ri de ede­bi­yat­tı şüp­he­siz. İn­sa­na, de­ğil ken­din­den ön­ce­si, ken­di­siy­le bi­le gö­bek ba­ğı­nı kes­tir­ten bu kı­rıl­ma; okur, ya­zar ve me­tin ara­sın­da sağ­lam­ca bi­na edil­miş yüz­yı­lın alış­kan­lık­la­rı­nı ters yüz et­ti. Da­ha dü­ne ka­dar bir­bi­riy­le ör­tü­şen bu üç­lü­nün ken­di par­ça­lan­mış ger­çek­lik­le­ri­ni kur­ma­sıy­la, eleş­ti­ri li­te­ra­tü­rü ye­ni ve fark­lı bir bağ­lam içi­ne so­kul­du.
Ede­bi­ya­tı da ken­di­si­ne ko­nu kı­lan ki­tap ve eleş­ti­ri der­gi­si Vir­gül, “oku­ra yol gös­ter­mek­ten çok ki­ta­ba bir eleş­ti­rel bağ­lam ka­zan­dır­mak” dü­şün­ce­si­ni, “bu eleş­ti­rel bağ­la­mın yoz­la­şa­rak ya­pı­tın işi­til­me­si­ni im­kan­sız­laş­tı­ran bir gü­rül­tü ör­gü­sü­ne dö­nüş­me­si” teh­li­ke­sin­den uzak tutmuyor. An­cak bir eleş­ti­ri ge­le­ne­ği­ne sa­hip olup ol­ma­dı­ğı­mı­zın da­hi sık­ça tar­tı­şıl­dı­ğı bir or­tam­da, don­muş ka­lıp­la­ra ve kli­şe ta­nım­la­ma­la­ra kar­şı me­sa­fe­li yak­la­şı­mıy­la der­gi­ler ara­sın­da ha­tı­rı sa­yı­lır bir ye­re otu­ru­yor. Ye­ni yer­li-ya­ban­cı ki­tap­la­rın ya­nı sı­ra raf­lar­da unu­tul­ma­ya terk edi­len­le­ri de say­fa­la­rı­na ta­şı­yan der­gi­nin yel­pa­ze­si ol­duk­ça ge­niş: Ta­rih, do­ğa bi­lim­le­ri, tek­no­lo­ji, ede­bi­yat, an­tro­po­lo­ji, fel­se­fe, bi­lim-kur­gu, po­li­si­ye, tıp, psi­ki­yat­ri, ik­ti­sat, si­ya­set, eleş­ti­ri ku­ram­la­rı…
93. sa­yı­nın içe­ri­ği­ne ge­lin­ce, Çiğ­dem Ka­fes­çi­oğ­lu, Gül­ru Ne­ci­poğ­lu’nun Si­nan Ça­ğı: Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğun­da Mi­mar­lık Kül­tü­rü baş­lık­lı ki­ta­bı­nı; Ah­met Eken de John Fre­ely’in Cem Sul­tan ad­lı ki­ta­bı­nı de­ğer­len­di­ri­yor. Ha­kan Er­dem’in Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğun­da Kö­le­lik baş­lık­lı ya­zı­sı, Os­man­lı te­ma­sı üze­ri­ne ya­zıl­mış bir di­ğer ça­lış­ma. Vit­rin’de son ay­la­rın ki­tap­la­rın­dan seç­me­ler, Söy­le­şi’de Ali Şim­şek’le son ki­ta­bı Ye­ni Or­ta Sı­nıf üze­ri­ne ya­pıl­mış bir rö­por­taj, Med-Ce­zir’de ya­yın dün­ya­sı­na, ye­ni der­gi­le­re, ya­rış­ma ve ödül­le­re da­ir ha­ber­ler, De­ne­me’de Ro­ni Mar­gu­li­us’un Ni­san Yağ­mu­ru baş­lık­lı bir ya­zı­sı yer alı­yor. Gök­han Ak­çu­ra Ka­ra­göz Mo­dern baş­lı­ğıy­la, Os­man­lı’dan gü­nü­mü­ze sah­ne­de, plas­tik sa­nat­lar­da ve si­ne­ma­da Ka­ra­göz’ü ir­de­li­yor. Yer­yü­zü­nü Ge­zen At­lı ki­ta­bıy­la Mah­mut Te­miz­yü­rek, Ede­bi­yat ve Sa­nat Üze­ri­ne Ya­zı­lar’la Hil­mi Ya­vuz, Ça­ğı­nın Eleş­ti­ri­si’yle Hü­se­yin Cön­türk; Gü­ven Tu­ran, Edith Ja­cob­son, Pa­ul Gins­borg bu sa­yı­ya ko­nu olan ki­mi şa­ir ve ya­zar­lar.
Vir­gül, rek­lâm ve pa­zar di­liy­le su­lan­dı­rıl­ma­mış ki­mi eleş­ti­ri ve ta­nı­tım ya­zı­la­rıy­la fark­lı yak­la­şım tarz­la­rı­nın ge­liş­me­si­ne kat­kı sağ­lı­yor. / Ner­min Te­ne­ke­ci

Paylaş Tavsiye Et