Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2006) > Merhaba >
Merhaba
Av­ru­pa’nın gü­na­hı İs­ra­il, Ame­ri­kan he­ge­mon­ya­sı­nın gü­nah ke­çi­si Fi­lis­tin’i acı­ma­sız­ca bom­ba­lı­yor. Fi­lis­tin’i, Lüb­nan’ı, Or­ta Do­ğu’yu. Bin­ler­ce yıl va­tan­sız ya­şa­yan İs­ra­i­lo­ğul­la­rı, mil­yon­lar­ca in­sa­nı va­tan­sız­laş­tır­ma­ya ni­yet­li. Bin­ler­ce si­vil ye­tiş­kin ve ço­cu­ğun ölü­mü­ne yol açan bu bar­bar­lı­ğa, an­cak va­ta­nı­nı ka­nıy­la su­la­mış bü­yük bir mil­let son ve­re­bi­lir.
 
Türk med­ya­sı, İs­ra­il’in ABD des­tek­li bar­bar­lı­ğı­na kar­şı Tür­ki­ye’nin ta­kın­ma­sı ge­re­ken tu­tum hu­su­sun­da üç kam­pa ay­rıl­mış du­rum­da. İs­ra­il­ci kam­pa gö­re, asıl prob­lem HAMAS ve Hiz­bul­lah’tır. Bun­lar te­rö­rist grup­lar­dır ve Or­ta Do­ğu’nun se­la­me­ti için aci­len yok edil­me­li­dir­ler. Ger­çek şu ki, eğer halk­la­rı­nın tem­sil­ci­si olan ha­ki­ki bir Fi­lis­tin ve­ya Lüb­nan dev­le­ti mev­cut ol­say­dı, ne HAMAS’a ih­ti­yaç olur­du, ne Hiz­bul­lah’a. Bu iki ör­güt, ya­pay sı­nır­lar­la bö­lün­müş iki Arap hal­kı­nın bağ­rın­dan fış­kı­ran “mü­da­fa­yı hu­kuk ve ku­va­yı mil­li­ye” ha­re­ket­le­ri­dir. Sa­de­ce mil­lî hak­la­rı­nı ko­ru­mak­ta ve­ya ta­lep et­mek­te­dir­ler.
 
Ame­ri­kan­cı kamp, Tür­ki­ye’nin Or­ta Do­ğu’ya ABD’nin ye­de­ğin­de mü­da­ha­le et­me­si­nin “ulu­sal çı­kar­la­rı­mı­za” uy­gun­lu­ğu­nu sa­vu­nu­yor ve PKK ve­ya Ker­kük gi­bi so­run­la­rı­mı­zın an­cak Ame­ri­kan hi­ma­ye­sin­de çö­zü­le­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor. Bu­na ye­ni-man­da­cı kamp da di­ye­bi­li­riz. İlk iki yak­la­şı­ma men­sup olan­la­rın Ye­ni-Os­man­lı­cı di­ye ha­fi­fe al­dık­la­rı Tür­ki­ye­ci kamp ise, Tür­ki­ye’nin gü­cüy­le mü­te­na­sip bir şe­kil­de ve ta­ma­men ken­di ini­si­ya­ti­fiy­le ge­liş­me­le­re mü­da­hil ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nu­yor. Je­opo­li­tik ve jeo­kül­tü­rel bağ­lam­da Os­man­lı­cı ol­ma­dan, Tür­ki­ye­ci ol­mak ar­tık müm­kün de­ğil­dir.
 
Ağus­tos dos­ya­mı­zı, Tür­ki­ye’nin mü­sec­cel kriz odak­la­rı­nın ana­li­zi­ne ayır­dık. Ne idü­ğü be­lir­siz bir gen­cin Da­nış­tay bas­kı­nı­nı bi­le “ör­güt­lü ir­ti­ca” di­ye eti­ket­le­yip pa­zar­la­ma­ya ça­lı­şan bu tes­cil­li va­tan kur­ta­rı­cı­lar, bu yol­la zaa­fa uğ­rat­ma­ya ça­lış­tık­la­rı Tür­ki­ye dev­le­ti­nin Or­ta Do­ğu halk­la­rı­nın bi­ri­cik si­gor­ta­sı ol­du­ğu­nu bi­le gö­re­mi­yor­lar.
 
Söy­le­şi­YORUM ko­nu­ğu­muz, tec­rü­be­li ya­zar ve “iki can­lı” ga­ze­te­ci Feh­mi Ko­ru. Hü­kü­met’in Şem­din­li’de olan bi­te­ni, as­ker­le­rin de ge­nel­de Tür­ki­ye’yi doğ­ru de­ğer­len­di­re­me­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ko­ru, PKK te­rö­rü­nün de ma­hi­yet de­ğiş­tir­di­ği­ni sa­vu­nu­yor.

Paylaş Tavsiye Et