Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (October 2006) > Merhaba >
Merhaba
Ra­ma­zan ayı­na, has­sas Müs­lü­man­la­rı de­rin­den et­ki­le­yen üç ta­lih­siz ge­liş­mey­le gir­dik. Yıl­lar­dır Fa­tih ci­va­rın­da ken­di hal­le­rin­de ya­şa­yan bir ce­ma­at, 28 Şu­bat ön­ce­si­ni ha­tır­la­tan ma­ni­pü­la­tif olay­lar­la in­ci­til­di. Pat­rik­ha­ne’nin he­men ya­nı ba­şın­da­ki İs­ma­i­la­ğa ma­hal­le­si, Tür­ki­ye’nin AB yo­lu üze­rin­de­ki bir en­gel ola­rak mı gö­rü­lü­yor aca­ba? Av­ru­pa­lı Tür­ki­ye’nin gö­rün­tü net­li­ği­ni sağ­la­mak için baş­ka ne­ler ya­pı­la­cak?
 
İkin­ci ta­lih­siz olay, Pa­pa 16. Be­ne­dikt’in son de­re­ce ka­sıt­lı açık­la­ma­sı ol­du. Kı­sa­ca İs­lam ile kı­lı­cı öz­deş­leş­ti­ren ve Müs­lü­man­la­rı ba­şın­dan be­ri kan dö­kü­cü ola­rak tas­vir eden Al­man Pa­pa, ma­ka­mı­na otur­du­ğu gün­den iti­ba­ren ye­ni bir Haç­lı se­fe­ri­ne ze­min ha­zır­lı­yor gi­bi bir ta­vır için­de. Yü­zün­den yan­sı­yan ti­pik Or­ta­çağ te­fe­ci gü­lüm­se­me­si­nin al­tın­da han­gi ça­pa­no­ğul­la­rı­nın yat­tı­ğı­nı za­man­la gö­re­ce­ğiz.
 
Üçün­cü ta­lih­siz ola­yın kah­ra­ma­nı da Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sa­yın Ah­met Nec­det Se­zer. Üni­ver­si­te kür­sü­le­ri­ni kul­la­na­rak 19. yüz­yıl­dan kal­ma ba­yat bir po­zi­ti­vizm ve si­yan­tiz­mi (bi­lim­pe­rest­li­ği) çağ­daş­lık eti­ke­ti al­tın­da sun­mak­la ye­tin­me­di; Ra­ma­zan ön­ce­sin­de Ku­ran kurs­la­rı­nın ka­pa­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­ye­cek ka­dar ile­ri git­ti. Oy­sa Çan­ka­ya’dan çı­kıp, if­tar vak­ti şeh­ri şöy­le bir do­laş­sa an­lar ki her Türk ço­cu­ğu Kur’an fıt­ra­tı üze­re doğ­mak­ta­dır.
 
Ekim dos­ya­mız Bir­leş­miş Mil­let­le­rin ba­rış ve gü­ven­li­ği sağ­la­ma ça­ba­la­rın­da­ki ye­ter­siz­lik­le­ri­ni ir­de­li­yor. Bir dün­ya mec­li­si ola­rak BM, ya he­ge­mo­nik güç­le­rin ale­ti ol­mak­tan çı­kıp, ger­çek­ten dün­ya ba­rı­şı­nın te­mi­na­tı ola­cak ya da ada­let­siz ya­pı­sı­nı sür­dü­rüp za­man­la or­ta­dan kal­ka­cak­tır.
 
Söy­le­şi­YORUM ko­nu­ğu­muz Ame­ri­ka­lı si­ya­set fel­se­fe­ci­si Char­les E. But­ter­worth, İs­ra­il-Hiz­bul­lah ça­tış­ma­sın­da sal­dır­gan ta­ra­fın ke­sin­lik­le İs­ra­il ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Pe­ki ABD ni­çin hak­sız ta­ra­fı des­tek­li­yor? But­ter­worth’un ce­va­bı: ABD hiç de­mok­ra­tik ol­ma­dı ki!
 
De­mok­ra­si Or­tado­ğu’dan ön­ce, ABD’ye lâ­zım.

Paylaş Tavsiye Et