Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2007) > Dosya > YASAMA YÜRÜTME YARGILA
Dosya
YASAMA YÜRÜTME YARGILA
Tür­ki­ye’de de­mok­ra­si bir va­ro­luş kri­zi için­de. “Tü­müy­le yok” di­ye­mi­yo­ruz, çün­kü az çok so­mut­laş­mış bir ku­rum­sal ya­pı var. Muh­tar­dan baş­ba­ka­na ka­dar bir­çok yö­ne­ti­ci­mi­zi ken­di­miz se­çi­yo­ruz. (Kim­bi­lir, bel­ki cum­hur re­isi­mi­zi de biz­zat se­çe­ce­ği­miz gün­ler ge­le­cek!)
“Öz­de de­mok­ra­si” bir­bi­ri­ni ta­mam­la­yan üç kuv­ve­tin özerk var­lı­ğın­dan olu­şur: Ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı. Ya­sa­ma ve yar­gı­yı, yü­rüt­me­nin ara­cı ha­li­ne ge­ti­rir­se­niz, bu­ra­dan des­po­tik mo­nar­şi­ler, söz­de hal­ka da­ya­lı dik­ta­tör­lük­ler, öz­gür­lük­le­ri yok eden oto­ri­ter re­jim­ler çı­kar. Bu tür re­jim­ler es­ki­den ol­du­ğu gi­bi bu­gün­kü dün­ya­da da az de­ğil. Bu sa­tır­la­rı yaz­dı­ğı­mız gün Su­ri­ye hal­kı san­dı­ğa gi­di­yor ve (emi­niz ki) %100’lük ço­ğun­luk­la Be­şar Esad’ı ye­ni­den yü­rüt­me­nin (pra­tik­te ya­sa­ma ve yar­gı­nın da) ba­şı­na ge­ti­ri­yor­du!
Tür­ki­ye bir­çok alan­da ol­du­ğu gi­bi bu alan­da da öz­gün bir is­tis­na: Bi­zim ül­ke­miz­de yü­rüt­me­nin eli ko­lu bağ­la­nı­yor. Ah­met Oku­muş, yar­gı­nın bu alan­da­ki gü­cü­ne dik­kat çe­ker­ken, “Ana­ya­sal yar­gı ala­nı­nın ge­niş­le­me­si, de­rin­lik­siz bir si­ya­set tar­zı­nı bes­ler” di­yor.
Mus­ta­fa Şen­top’a gö­re, Tür­ki­ye “ya­sa­ma ve yü­rüt­me­nin yet­ki­le­ri­nin sı­nır­lan­dı­rıl­dı­ğı bir yar­gıç­lar ik­ti­da­rı­na” gö­tü­rü­lü­yor. Bu yö­ne­liş her şey­den ön­ce Ana­ya­sa’ya ay­kı­rı­dır. Ana­ya­sa mah­ke­me­le­ri hu­kuk ku­ra­lı koy­maz, sa­de­ce ko­nul­muş ku­ral­la­rın Ana­ya­sa’ya uy­gun­lu­ğu­nu de­net­ler­ler.
Se­rap Ya­zı­cı ise de­mok­ra­si­nin te­mel ama­cı­nın “dev­let-bi­rey iliş­ki­sin­de, do­ğa­sı ge­re­ği da­ha üs­tün ko­num­da olan dev­let oto­ri­te­si­ni sı­nır­la­mak, bu oto­ri­te­nin kul­la­nı­mı­nı key­fi­lik­ten uzak­laş­tır­mak, bi­re­ye ge­niş hak­lar su­na­rak bun­la­rı ana­ya­sal gü­ven­ce­ler­le güç­len­dir­mek” ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor. Bu bağ­lam­da, “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı­nın, üye tam sa­yı­sı­nın üç­te iki­si ol­ma­sı yo­lun­da­ki ka­ra­rı, se­çim­le­ri par­la­men­to­da­ki üç­te bir­lik azın­lı­ğın ve­to­su­na mah­kum ede­rek ne­re­dey­se im­kan­sız­laş­tı­rı­yor.”
Yar­gıç­lar cum­hu­ri­ye­ti, ya­şa­ma­yı im­kan­sız­laş­tı­rı­yor!

Paylaş Tavsiye Et