Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (July 2007) > Kapak > Milliyetçi saadet ve bağımsız bağımlılar
Kapak
Milliyetçi saadet ve bağımsız bağımlılar
K. Zafer Şen
SON üç ayı­mız Çan­ka­ya öze­lin­de An­ka­ra’ya ki­lit­len­di. Bu sü­reç­te ya­şa­nan­lar si­vil si­ya­se­tin An­ka­ra’da hap­sol­du­ğu­nu gös­ter­di. Si­vil si­ya­se­ti Çan­ka(y)ra esa­re­tin­den kur­tar­mak için tek ça­re se­çim. Bu sü­reç­te si­vil si­ya­se­tin oda­ğın­da bu­lu­nan par­ti­le­rin tüm Tür­ki­ye’ye ya­yı­la­rak alan ge­niş­let­me gi­ri­şi­min­de bu­lun­ma­sı­nı bek­le­dik. An­cak ma­ale­sef Tür­ki­ye’de tüm mil­le­ti kap­sa­yı­cı bir söy­lem ge­liş­ti­re­bi­len par­ti­le­rin sa­yı­sı 2-3’ü geç­mi­yor. Her par­ti “Her­ke­si ku­cak­lı­yo­rum” di­ye mey­da­na çı­kı­yor; ama bun­la­rın da­ha söy­lem aşa­ma­sın­da bi­le tö­kez­le­dik­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz. Bu du­ru­ma en tra­jik ör­nek­ler Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) ve Saa­det Par­ti­si (SP)’dir. De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (DTP)’nin ise her­ke­se hi­tap et­mek gi­bi bir ga­ye­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. DTP, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de her­ke­se hi­tap et­mek­ten­se bel­li bir gru­bun si­ya­si alan­da söz­cü­lü­ğü­nü yap­ma he­de­fin­de.
 
MHP ve SP: İç­sel­leş­ti­ri­ci­lik­ten dış­la­yı­cı­lı­ğa
Söz ko­nu­su her iki par­ti­nin fel­se­fi ar­ka pla­nı­na bak­tı­ğı­mız­da ilk or­ta­ya çı­kış sü­reç­le­rin­de dış­la­yı­cı­lık­tan zi­ya­de iç­sel­leş­ti­ri­ci özel­lik­le­ri­nin öne çık­tı­ğı­nı gör­mek­te­yiz. Tür­ki­ye’de İs­lam­cı­lık ile mil­li­yet­çi­lik bü­yük öl­çü­de ör­tü­şen kav­ram­lar ol­muş­lar­dır. Evet, ay­rıl­dık­la­rı ve hat­ta ba­zı ko­nu­lar­da zıt ku­tup­lar­da yer al­dık­la­rı doğ­ru­dur. An­cak her iki par­ti­nin de hi­tap et­ti­ği sos­yal ke­sim az-çok bir­bi­ri­ne ben­zer. Mil­li­yet­çi, mu­ha­fa­za­kâr ve be­lir­li ko­nu­lar­da has­sa­si­yet­le­ri olan bu sos­yal ke­sim üze­ri­ne si­ya­set söy­le­mi ge­liş­ti­ren MHP ve SP, söz ko­nu­su has­sa­si­yet­le­rin kon­jonk­tü­rel dal­ga­lan­ma marj­la­rı­na gö­re oy alır­lar. An­cak şu da bir ger­çek ki, AKP’nin her iki­si­ni de ku­şa­tan ve içi­ne alan kul­var­dan se­çim ya­rı­şı­na ka­tıl­ma­sı MHP ve SP’nin et­kin­li­ği­ni kı­rı­yor. İd­di­a edi­le­bi­lir ki, MHP ve SP, fel­se­fi ola­rak son dö­nem Os­man­lı ay­dın­la­rın­dan Zi­ya Gö­kalp’ten bes­len­miş­tir. Et­nik ola­rak Kürt olan Di­yar­ba­kır­lı Gö­kalp’in ‘Esas­la­rı’nı yaz­dı­ğı ‘Türk­çü­lük’, bu­gün ge­li­nen nok­ta­da, MHP ve SP öze­lin­de, iç­sel­leş­ti­ri­ci ol­mak­tan çok dış­sal­laş­tı­rı­cı ve öte­ki­leş­ti­ri­ci bir ka­rak­te­re bü­rün­dü. Hiç kuş­ku­suz bu du­ru­mun çe­şit­li ta­ri­hî, sos­yal, eko­no­mik ve si­ya­si ne­den­le­ri var. Ka­ba­ca şöy­le muğ­lak bir ay­rım ya­pa­bi­li­riz. MHP mo­dern­le­şen ve git­gi­de se­kü­ler­le­şen ke­sim­ler ile kla­sik mil­li­yet­çi ke­sim­le­rin oy­la­rı­nı top­lar­ken; SP, di­nî du­yar­lı­lık­la­rı­nı ön plan­da tu­tan top­lum ke­sim­le­ri­ne yö­ne­li­yor. Ge­rek MHP ge­rek­se SP’nin or­tak nok­ta­sı mi­li­ta­rist an­lam­da ‘dev­let­çi’ ol­ma­la­rı. MHP, söy­le­mi­ni ‘An­ka­ra’ dı­şı­na ta­şı­ma­dık­ça ve mil­le­ti mer­mer ola­rak gör­mek­ten vaz­geç­me­dik­çe tek ba­şı­na ik­ti­da­ra gel­me­si çok zor. SP’nin Mec­lis’e gir­me­si ba­ra­jın %3’le­re düş­me­si­ne, tek ba­şı­na ik­ti­dar ol­ma şan­sı ise mu­ci­ze­le­re bağ­lı. Genç Tür­ki­ye’nin yaş­lı­lar par­ti­si SP, 1930’lu, 40’lı yılların nes­li­ne hi­tap eden eko­no­mi ve si­ya­set söy­lem­le­ri­ni aci­len göz­den ge­çir­me­li. Mil­li Gö­rüş’ün ye­ga­ne tem­sil­ci­si ol­du­ğu­nu id­di­a eden SP’nin se­çim be­yan­na­me­si, her ne ka­dar ser­best pi­ya­sa eko­no­mi­sin­den ya­na ol­duk­la­rı­nı söy­le­se­ler de, dı­şa ka­pa­lı bir eko­no­mi si­ya­se­ti iz­le­ye­cek­le­ri in­ti­baı ve­ri­yor.
1999 se­çim­le­rin­den son­ra bü­yük ümit­ler­le ku­ru­lan DSP-ANAP-MHP koa­lis­yon hü­kü­me­ti üç yıl için­de if­las bay­ra­ğı­nı çek­mek zo­run­da kal­dı. Bu sü­reç­te ya­şa­nan eko­no­mik kriz­ler ve di­ğer sos­yal olay­lar, Mec­lis’te yer alan tüm par­ti­le­ri 3 Ka­sım 2002 se­çim­le­rin­de san­dı­ğa göm­dü. İk­ti­dar or­ta­ğı par­ti­ler­den sa­de­ce MHP ha­tı­rı sa­yı­lır bir oy ala­bil­di (%8,36). Çok de­ğil al­tı ay ön­ce­si­ne ka­dar ço­ğu ki­şi­nin “Ne­re­de bu par­ti, ka­pan­dı mı aca­ba?” di­ye dü­şün­dük­le­ri MHP, son üç ay için­de ade­ta kül­le­rin­den ye­ni­den doğ­du. Hiç şüp­he­siz bun­da en önem­li fak­tör, Ku­zey Irak’ta olu­şan ye­ni du­rum­la bağ­lan­tı­lı ola­rak PKK te­rö­rü­nün ye­ni­den gün­de­me gel­me­si. Açık bir ifa­dey­le se­çim yak­laş­tık­ça yo­ğun­la­şan PKK te­rör sal­dı­rı­la­rı ve şe­hit olan as­ker sa­yı­sı­nın art­ma­sı, Ku­zey Irak Böl­ge­sel Yö­ne­ti­mi Baş­ka­nı, Kür­dis­tan De­mok­rat Par­ti­si li­de­ri Me­sud Bar­za­ni’nin Tür­ki­ye aley­hi­ne açık­la­ma­la­rı ile DTP’li ba­zı ki­şi­le­rin ge­rek bu açık­la­ma­la­ra des­tek ver­me­si ge­rek­se Ab­dul­lah Öca­lan le­hin­de söy­lem ge­liş­tir­me ça­ba­la­rı MHP’nin oy ora­nı­nı ar­tır­dı. MHP özel­lik­le 20’li-30’lu yaş­lar­da­ki bıç­kın de­li­kan­lı­la­rın par­ti­si ol­mak­tan bık­tı­ğı­nı 121 say­fa­lık se­çim be­yan­na­me­siy­le ade­ta hay­kı­rı­yor. MHP’yi Baş­buğ’un son dö­nem­le­rin­de­ki za­fi­yet­ten ya­rar­la­nan ve par­ti­yi is­ti­la eden maf­ya ti­pi ör­güt­len­me­den kur­ta­ran Dev­let Bah­çe­li, önü­müz­de­ki se­çim­le­re cid­di de­ği­şik­lik­ler­le gi­ri­yor. Ön­ce­lik­le se­çim be­yan­na­me­sin­de MHP, kla­sik si­ya­si söy­le­mi­nin ken­di­si­ni de aya­ğın­dan vur­du­ğu­nu fark et­ti­ği iz­le­ni­mi ve­ri­yor. Ka­bu­ğu­nu kır­ma gi­ri­şim­le­ri ge­rek se­çi­len aday­lar­da ge­rek­se be­yan­na­me­de yer alan “Do­ğu il­le­ri­ne mer­ke­zî hü­kü­met­ten des­tek ve teş­vik gi­de­cek” gi­bi va­at­ler­de gö­ze çar­pı­yor. Ay­rı­ca se­çim be­yan­na­me­sin­de yer alan eko­no­mi he­def­le­ri ile il­gi­li ifa­de­ler ge­rek bü­yük ser­ma­ye­nin ge­rek­se dış ya­tı­rım­cı­nın kay­gı­la­rı­nı gi­der­me­ye yö­ne­lik. MHP, dı­şa ka­pa­lı, mu­ha­fa­za­kâr bir eko­no­mik prog­ram ye­ri­ne, ya­ban­cı ser­ma­yey­le ba­rı­şık, is­tih­da­ma ve üre­ti­me yö­ne­lik po­li­ti­ka iz­le­ye­ce­ği­ni va­at edi­yor. MHP se­çim be­yan­na­me­sin­de te­rör­le mü­ca­de­le ve Ku­zey Irak ko­nu­la­rın­da ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk­tan kay­nak­la­nan tüm hak­la­rın kul­la­nı­la­ca­ğı­nı, ge­rek­li tüm as­ke­rî ve si­ya­si ön­lem­le­rin alı­na­ca­ğı­nı, te­rör suç­la­rı ko­nu­sun­da ise ge­nel ya da özel af çı­ka­rıl­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor. İk­ti­dar ol­ma­sı du­ru­mun­da ba­kan­lık sa­yı­sı­nı 21 ile sı­nır­la­ya­ca­ğı­nı açık­la­yan MHP, eko­no­mi ba­kan­lı­ğı ku­ra­rak iş­siz ai­le re­is­le­ri­ne her ay yak­la­şık 200 YTL iş­siz­lik yar­dı­mı öde­ne­ce­ği­ni va­at edi­yor. Se­çim be­yan­na­me­sin­de 1982 Ana­ya­sa­sı’nı “Top­lum Söz­leş­me­si Bel­ge­si” ola­cak şe­kil­de ye­ni­le­ye­ce­ği­ni ve do­ku­nul­maz­lık­la­rın sı­nır­lan­dı­rı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten MHP’nin di­ğer önem­li vaa­di ise ÖSS ye­ri­ne “Ol­gun­laş­ma Sı­na­vı”nı ge­tir­me­si. Bü­rok­ra­si­den dev­şir­di­ği aday­la­ra ön­ce­lik ve­re­rek vit­rin dü­zen­le­me­si de ya­pan MHP hâ­lâ ba­raj so­ru­nu ya­şa­yan bir par­ti. MHP’nin en az %8, en faz­la %13-14 oy ala­ca­ğı ve ba­ra­jı geç­me­si du­ru­mun­da ise en az 48, en faz­la 65-70 mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­bi­le­ce­ği tah­min edi­li­yor. Ay­rı­ca eğer se­çim so­nuç­la­rı koa­lis­yo­nu işa­ret eder­se ve MHP Mec­lis’e gi­rer­se, oy al­dık­la­rı top­lum ke­sim­le­ri ben­zer özel­lik­le­re sa­hip olan AKP ile de­ğil, CHP ile hü­kü­met ku­ra­ca­ğı tah­min edi­li­yor.
 
Ba­ğım­sız Ba­ğım­lı­lar: DTP
Önem­li ide­olog­la­rın­dan bi­ri Kürt olan MHP’nin ter­si­ne DTP’nin baş­ka­nı­nın so­ya­dı Türk. Baş­ka­nı­nın so­ya­dı Türk olan ama Kürt et­nik mil­li­yet­çi­li­ği ya­pan DTP, %10 se­çim ba­ra­jı­nı geç­me­si­nin zor ol­du­ğu­nu gör­dü­ğün­den 37 il­den top­lam 65 ba­ğım­sız aday ile se­çi­me gi­ri­yor. Ba­ğım­sız aday­lar­la se­çim­le­re gi­ren DTP’nin slo­ga­nı “Tür­ki­ye’ye sö­zü­müz var.” DTP’nin se­çim va­at­le­ri ara­sın­da şun­lar yer alı­yor: Ge­nel af, YÖK’ün il­ga­sı, zo­run­lu as­ker­li­ğin kal­dı­rıl­ma­sı, %10 se­çim ba­ra­jı­nı kal­dır­mak, Ku­zey Irak yö­ne­ti­mi ile di­ya­lo­ğu ge­liş­tir­mek. Be­yan­na­me­sin­de “Ku­zey Irak’a yö­ne­lik bir ope­ras­yon ar­ka bah­çe­miz­de­ki Kürt­le­re kar­şı ger­çek­le­şe­cek­tir” ifa­de­si ile ya­pı­la­cak her­han­gi bir ope­ras­yo­na kar­şı du­ruş­la­rı­nı net­leş­ti­ren DTP, söz ko­nu­su ope­ras­yo­na Tür­ki­ye’de­ki Kürt­le­rin tep­ki gös­te­re­ce­ği­ni be­lir­ti­yor. Şu an­ki çiz­gi­siy­le DTP, te­rör­den vaz­geç­me­dik­çe ve te­rö­re ve­ri­len söz­lü ve­ya mad­di des­te­ği­ni kes­me­dik­çe et­nik par­ti ola­rak kal­ma­ya mah­kum. DTP’nin Mec­lis’e gir­me­si­ne ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor. En az 15, en çok 30-35 ba­ğım­sız mil­let­ve­ki­li ka­zan­ma şan­sı bu­lu­nan DTP’nin PKK ile bağ­la­rı­nı ko­par­ta­rak Tür­ki­ye’ye olan sö­zü­nü ye­ri­ne ge­tir­me­si umu­lu­yor.

Paylaş Tavsiye Et