Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2007) > Merhaba >
Merhaba
Mil­li­yet­çi­lik prob­lem­li bir kav­ram­dı bi­zim için; ulus­çu­luk has­ta­lık­lı. Ulu­sal­cı­lık ise tam bir pa­ra­no­ya işa­re­ti. Ken­di­le­ri­ni ül­ke­nin ve mil­le­tin sa­hi­bi sa­yan bir avuç zır­de­li, iri­li ufak­lı çe­te­ler ku­ra­rak ül­ke­ye deh­şet sa­çı­yor.
 
Bu ay ulu­sal­cı­lı­ğı otop­si ma­sa­sı­na ya­tır­dık. Ha­san Kö­se­ba­la­ban, Ab­dül­ha­mit Kır­mı­zı ve Ta­ha Öz­han, bu ye­ni fren­gi tü­rü­nü bil­gin­ce ir­de­li­yor­lar.
 
Ulu­sal­cı pa­ra­no­ya bi­zi böy­le­si­ne uğ­raş­tı­rır­ken, Or­ta­do­ğu kay­na­ma­ya de­vam edi­yor. Irak’ta günde 100 ölü ar­tık ola­ğan­laş­tı. ABD ger­çek­ten du­ru­ma hâkim mi ola­mı­yor, yok­sa da­ha bü­yük pro­je­ler için du­ru­mun da­ha da va­him­leş­me­si­ni mi is­ti­yor? Her şey bir ya­na, Bir­leş­miş Mil­let­ler ne­re­de? Bu­gün işe ya­ra­ma­ya­cak­sa, ne za­man ya­ra­ya­cak?
 
Mart ayı­nın dos­ya­sın­da, Tür­ki­ye’de cum­hur­baş­kan­lı­ğı me­se­le­si­ni ele al­dık. Bir bar­dak su­da öy­le fır­tı­na­lar ko­par­tı­lı­yor ki, ade­ta cum­hu­ra bir baş de­ğil de, ba­şa bir cum­hur ara­nı­yor!
 
Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz, mü­te­bes­sim mil­li­yet­çi, BBP Ge­nel Baş­ka­nı Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu. Ulu­sal­cı pa­ra­no­ya­dan en az bi­zim ka­dar bi­zar olan Ya­zı­cı­oğ­lu, “Tür­ki­ye’de de­rin dev­let yok, de­rin çe­te­ler var!” di­yor.
 
De­rin mil­let, duy!

 


Paylaş Tavsiye Et