Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2007) > Kapak > AKP’de önce vitrin, sonra dükkan değişti; sıra müşterilerde
Kapak
AKP’de önce vitrin, sonra dükkan değişti; sıra müşterilerde
Abdülhamit Kırmızı
HALK son se­çim­ler­de hü­kü­me­te sa­de­ce yo­la de­vam vi­ze­si ver­me­di, Ab­dul­lah Gül’ün cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı da onay­la­dı. Uz­laş­ma­nın ne ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan seç­men, an­ti-de­mok­ra­tik da­yat­ma­la­ra sı­cak bak­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di­ği gi­bi, AKP’de­ki de­ği­şim­den mem­nun ol­du­ğu­nu da ifa­de et­ti.
İs­tan­bul’da Ci­han­gir, An­ka­ra’da Çan­ka­ya, Di­yar­ba­kır’da Fa­tih­pa­şa da­hil, AKP bu ül­ke­de her ma­hal­le­den oy ala­bi­len tek par­ti. Ar­tık bir mer­kez par­ti­si ol­du­ğu, kut­sal dör­dün­cü kuv­ve­tin yü­ce ga­ze­te­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ka­bul buy­rul­du. Ken­di se­çim tah­min­le­rin­den uta­nıp da kö­şe­le­rin­den is­ti­fa et­me­dik­le­ri hal­de, se­çi­mi kay­be­den par­ti baş­kan­la­rı­nın gö­re­vi bı­rak­ma­la­rı­nı is­te­ye­bi­len ga­ze­te­ci­ler de­ği­şi­mi onay­la­dı. AKP’nin ger­çek­ten de­ğiş­ti­ği­ni an­la­ya­bil­me­le­ri için %46,6 şid­de­tin­de bir bal­yoz çarp­ma­sı­na uğ­ra­ma­la­rı ge­re­ken seç­kin­ler, par­ti­de­ki­nin bir vit­rin de­ği­şik­li­ği de­ğil, ma­hi­yet de­ği­şi­mi ol­du­ğu­nu ni­ha­yet ka­bul­len­di.
CHP’de­ki­ler­den da­ha sol­cu ve­kil­le­ri Mec­lis’e ta­şı­yan ve ila­hi­yat­çı ve­kil sa­yı­sı­nı on­dan iki­ye in­di­ren AKP’de­ki bu de­ği­şi­mi ken­di öz ta­ba­nı da iyi an­la­ma­lı­dır. Cum­hu­ri­yet’in öz­gür­leş­tir­me pro­je­si Türk ta­ri­hin­de en faz­la ka­dın ve­ki­li Mec­lis’e da­hil eden AKP eliy­le ba­şa­rı­ya ulaş­mış­tır. Hiç­bi­ri ba­şör­tü­lü ol­ma­yan 28 AKP’li ka­dın ve­ki­lin var­lı­ğı, par­ti ta­ba­nın­da­ki ka­dın­la­rın rol mo­del­le­ri­ni ve ka­ri­yer öl­çüt­le­ri­ni de­ğiş­ti­re­cek; ge­le­nek­sel kı­ya­fet­te ıs­rar eden ke­si­min en azın­dan kız­la­rı şe­kil­ci öz­gür­leş­tir­me sü­re­ci­ne da­hil edi­le­cek ve so­nuç­ta dük­ka­nın vit­rin­den far­kı kal­ma­dı­ğı gi­bi, müş­te­ri­ler de de­ği­şe­cek.
Kök­ten-AKP’li­ler si­ya­set­ten bek­len­ti­le­ri­ni de de­ğiş­tir­me­li­dir. AKP te­mel hak­lar ve öz­gür­lük­ler­le il­gi­li bir mü­ca­de­le ile yo­la ko­yul­muş­tu. Bu se­çim­de Tür­ki­ye’de en bü­yük fe­da­kar­lı­ğı oku­ma öz­gür­lük­le­ri elin­den alı­nan seç­men yap­mış­tır. Ken­di dert­le­riy­le il­gi­li her­han­gi bir der­man ger­çek­leş­me­di­ği ve se­çim pro­pa­gan­da­sı dö­ne­min­de hâ­lâ bir der­man va­at edil­me­di­ği hal­de AKP’ye oy ve­ren seç­men bu dö­nem­de ye­ni ara­yış­la­ra gi­re­cek mi? Bu ke­si­min de­ği­şi­mi haz­met­me­si seç­kin­le­rin­kin­den da­ha zor ola­cak. Açık­ça par­ti­nin ajan­da­sın­da ol­du­ğu bi­li­nen me­se­le­ler giz­len­me­ye baş­lan­dı. “Giz­li ajan­da” di­ye di­ye göz­ler­den uzak­laş­tı­rı­lan bu me­se­le­ler kı­rık vic­dan­lar­da ka­na­ma­ya de­vam ede­cek ya­ra­lar ola­rak mı ka­la­cak?
Ha­yat ucuz ma­zot bek­len­ti­le­rin­den iba­ret de­ğil. Or­ma­nı dü­şü­ne­lim der­ken ih­mal edi­len ağaç­lar ku­rur­sa bü­tün or­man teh­li­ke­ye dü­şer. Er­do­ğan, Kaht-ı Ri­cal-i Ka­riz­ma­tik ni­me­ti­nin de­ğe­ri­ni bil­me­li ve top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ni mem­nun ede­cek ic­ra­at­lar ger­çek­leş­tir­me­li­dir; ken­di gel­di­ği ke­sim da­hil. Yok­sa bir gün bi­ri­le­ri “Ten­ce­ren boş­sa ate­şi ne­den ka­rış­tı­rı­yor­sun?” di­ye so­ra­bi­lir, al­fa­be­nin dı­şın­da da­ha ni­ce harf­ler ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­ma­ya kal­ka­bi­lir. Se­si­ni du­yur­mak için su­san­la­rın bir say­ha­sı ahes­te ahes­te gök kub­be­ye çık­tı­ğın­da, “yüz­de bir­bu­çu­ğun so­ru­nu” bir gün Meh­met Ali Şa­hin’in en bü­yük der­di ha­li­ne ge­li­ve­rir.

Paylaş Tavsiye Et