Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2007) > Dergi > Sefine
Dergi
Yıl: 2 Sayı: 5
Nisan-Mayıs-Haziran 2007
 
Sos­yal Araş­tır­ma­lar ve Kül­tür­le­ra­ra­sı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (SA­DER)’nin dü­şün­ce plat­for­mu ol­ma, eği­tim ve kül­tür fa­ali­yet­le­ri­ni ta­nıt­ma gay­re­ti ile yo­la çı­kan Se­fi­ne der­gi­si ya­yın ha­ya­tın­da ikin­ci yı­lı­nı dol­du­ra­rak kı­sa ömür­lü der­gi­ler ara­sın­dan sıy­rıl­dı.
Yurt dı­şın­dan ül­ke­mi­ze eği­tim ve öğ­re­nim için ge­len ve­ya ay­nı amaç­la ül­ke­miz­den yurt dı­şı­na çı­kan öğ­ren­ci­le­rin eği­ti­mi­ne mad­di-ma­ne­vi kat­kı­da bu­lun­mak ama­cıy­la 2004 yı­lın­da ku­ru­lan SA­DER, 2006’dan bu ya­na Fa­tih sem­tin­de hiz­met ve­ri­yor. Hem eği­tim ile il­gi­li hem de sos­yal sa­ha­da fa­ali­yet gös­te­ren der­ne­ğin, he­def­le­ri şu söz­ler­le di­le ge­ti­ri­li­yor: “Kül­tür bir­li­ği­nin ve ye­ni bir me­de­ni­ye­tin oluş­tu­rul­ma­sı ama­cıy­la di­ğer ül­ke­le­ri ta­nı­mak, bu ül­ke­le­rin sos­yal ve si­ya­si ya­pı­la­rı hak­kın­da araş­tır­ma­lar yap­mak ve yap­tır­mak. Bu ça­lış­ma­lar­la el­de edi­len ve­ri­le­ri der­le­mek, ar­şiv­le­mek ve ka­mu­oyuy­la pay­laş­mak. Eği­tim­le ve öğ­re­tim­le il­gi­li ça­lış­ma­lar yap­mak ve ya­yın­la­mak. Te­lif ve ter­cü­me eser­ler ya­yın­la­mak, ya­yın­lan­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak, eği­tim ve öğ­re­tim­le il­gi­li ak­sak­lık­la­rı be­lir­le­mek ve çö­züm öne­ri­le­ri­ni sun­mak. Mez­kur ko­nu­lar­la il­gi­li bir bil­gi ban­ka­sı­nın ku­rul­ma­sı­nı sağ­la­mak.”
Ya­ban­cı bir ül­ke­de bu­lun­ma­nın baş­lı ba­şı­na ge­tir­di­ği “öte­ki-dı­şar­lık­lı” ol­ma ha­li, ya­ban­cı­lık psi­ko­lo­ji­si, kı­sa­ca ya­şa­nan sos­yal, kül­tü­rel ‘dep­rem’e, bir de ya­şa­nan fi­zi­ki zor­luk­lar (ev bul­mak, ki­ra­lar, ile­ti­şim so­run­la­rı, sağ­lık des­te­ği, res­mî ku­rum­lar­la ya­şa­nan prob­lem­ler vs.) ek­le­nin­ce bu alan­da et­kin­lik gös­te­ren ku­ru­luş­la­rın iş­le­ri­nin hiç de ko­lay ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lı­yor.
Ön­ce­ki sa­yı­sı­nı “Af­ri­ka’da Eği­tim” ko­nu­su­na ayı­ran Se­fi­ne’nin 5. sa­yı­sın­da dos­ya ko­nu­su ola­rak “Ru­me­li’nin Müs­lü­man ül­ke­si” Ar­na­vut­luk’a yer ve­ril­miş. Ar­na­vut Müs­lü­man­la­rın Bal­kan­lar’la ilk te­mas­la­rı, Dev­let-i Ali­ye’de­ki ko­num­la­rı, din-kül­tür ve kim­lik­le­ri, ti­ca­ri-as­ke­ri-si­ya­si se­rü­ven­le­ri dos­ya et­ra­fın­da ele alı­na­rak “Os­man­lı Ge­mi­si­ni Av­ru­pa’da Tu­tan De­mir: Ar­na­vut­luk” hak­kın­da epey­ce bil­gi­ye ve bir açı­ko­tu­ru­ma yer ve­ril­miş. İs­tan­bul’da­ki Tu­nus­lu­lar (Araş­tır­ma), Mü­der­ris Ata­ul­lah Efen­di (İz Bı­ra­kan­lar), Ömer Ka­ra­oğ­lu ile ya­pıl­mış bir söy­le­şi (Mü­zik), dos­ya dı­şın­da dik­kat çe­ken ba­zı bö­lüm­ler. Sağ­lık kö­şe­si, ki­tap ta­nı­tı­mı, de­ne­me ve di­ğer ya­zı­lar ile SA­DER’in fa­ali­yet­le­ri­nin ta­nı­tıl­dı­ğı say­fa­la­rın ar­dın­dan der­gi son bu­lu­yor. / Ner­min Te­ne­ke­ci

Paylaş Tavsiye Et