Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2007) > Merhaba >
Merhaba
Bek­le­nen ol­du, Ab­dul­lah Gül ye­min ede­rek Çan­ka­ya’ya yer­leş­ti. Bu ara­da, Türk dü­şün­ce­si­ne hiç­bir kat­kı­sı ol­ma­yan ga­ze­te­ci­ler kah­ra­man­laş­tı; CHP yö­ne­ti­mi, sert mu­ha­le­fet gö­rün­tü­süy­le ze­va­hi­ri (ya­ni Sa­yın De­niz Bay­kal’ın baş­kan­lı­ğı­nı) kur­tar­ma­ya ça­lış­tı. MHP, DSP, DTP ve BBP ise de­mok­ra­tik ol­gun­luk için­de, mil­le­tin ira­de ve gü­ve­ni­ne lâ­yık bir tu­tum ser­gi­le­di­ler.
 
Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­’na ha­yır­lı ol­sun di­lek­le­ri­mi­zi su­nu­yor, ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.
 
Si­ya­set nor­mal­le­şi­yor, tan­si­yon dü­şü­yor. Kriz sim­sar­la­rı­nın kriz dö­ne­mi baş­la­mış du­rum­da. AKP ise ye­ni bir im­ti­han­la kar­şı kar­şı­ya. Ya mil­let ira­de­si­nin se­si ola­cak ya da mer­ke­zin key­fi­ni sü­re­cek.
 
Dos­ya­mız­da si­vil ana­ya­sa ko­nu­su­nu ir­de­le­dik. Si­vil ana­ya­sa­nın an­la­mı üze­ri­ne de­rin­lik­li tah­lil­ler­de bu­lu­nan Züh­tü Ars­lan, AKP’nin si­vil ana­ya­sa ta­ah­hü­dü­nün cid­di bir bek­len­ti­ye dö­nüş­tü­ğü şu za­man di­li­min­de ba­si­ret­li, fe­ra­set­li, ka­rar­lı ve ce­sa­ret­li bir si­ya­si ak­lın ön­cü­lü­ğü­ne dik­kat çe­ki­yor. Ana­ya­sa­nın elit­ler ara­sı bir ant­laş­ma ol­mak­tan çı­ka­rı­la­rak, bir top­lum söz­leş­me­si­ne dö­nüş­tü­rül­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Se­rap Ya­zı­cı, dev­let oto­ri­te­si­ni güç­len­dir­me­yi he­def­le­yen ve dev­le­ti bi­rey kar­şı­sın­da ko­ru­ma­ya dö­nük bir ana­ya­sa ye­ri­ne bi­re­yi dev­let kar­şı­sın­da ko­ru­ma­yı esas alan bir ana­ya­sa­ya olan ih­ti­ya­cı­mı­zı or­ta­ya ko­yu­yor. Mus­ta­fa Şen­top ise Tür­ki­ye’de ana­ya­sa­la­rın ide­olo­jik ka­rak­te­ri­ni ma­ha­ret­le ma­sa­ya ya­tı­rı­yor.
 
Söy­le­şi­YORUM ko­nu­ğu­muz ise son dö­nem Türk dü­şün­ce ha­ya­tı­nın müm­bit si­ma­la­rın­dan sos­yo­log Fer­hat Ken­tel. İs­lam’ın, Cum­hu­ri­yet’in ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren ku­ru­lu si­ya­si sis­tem ta­ra­fın­dan öte­ki­leş­ti­ril­me­ye, özel alan­la­ra itil­me­ye ve eh­li­leş­ti­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ken­tel’e gö­re, bu öte­ki­leş­ti­ri­len ya­pı­nın için­den ge­len top­lum­sal ak­tör­ler, bu­gün al­ter­na­tif bir mo­dern si­ya­set di­li in­şa et­miş du­rum­da.
 
İmar, in­şa ce­sa­re­ti­ni gös­ter­mek­le baş­lar!

Paylaş Tavsiye Et