Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2007) > Dosya > NEDEN SİVİL ANAYASA?
Dosya
NEDEN SİVİL ANAYASA?
Ye­ni ana­ya­sa bu­gün­le­rin en esas­lı gün­de­mi. Ye­ni ana­ya­sa, ye­ni umut­lar de­mek. Mo­dern Tür­ki­ye’de ana­ya­sa, top­lu­mu bi­çim­len­dir­me­nin bir ara­cı ola­rak for­mü­le edil­di. Bü­yük öl­çü­de “öz­de as­ker, söz­de si­vil” pro­fe­sör­le­rin ha­zır­la­dı­ğı ana­ya­sa­lar, im­ti­yaz­lı azın­lık­la­rın top­lum kar­şı­sın­da­ki ta­hak­küm­le­ri­ne kay­nak­lık et­ti.
Mer­ke­zi­ne top­lu­mu ko­yan, top­lum­la dev­let ara­sın­da sa­hi­ci bir söz­leş­me ama­cı­nı ken­di­si­ne reh­ber edi­nen bir ana­ya­sa Bu Ül­ke’nin en te­mel hak­kı. Bu hak­kı sa­vun­mak ise al­kış­la­na­cak bir ey­lem.
Dos­ya­mız, Türk si­ya­se­ti­nin si­vil ana­ya­sa­ya olan ih­ti­ya­cı­nı mer­cek al­tı­na alı­yor. Üç gü­zi­de aka­de­mis­yen, si­vil ana­ya­sa­nın an­la­mı, ge­re­ği ve bi­çi­mi üze­rin­de du­ru­yor ve bir­bi­rin­den ufuk açı­cı de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nu­yor­lar.
Züh­tü Ars­lan, jü­ris­tok­ra­tik bir ana­ya­sa ile de­mok­ra­tik bir ana­ya­sa ara­sın­da­ki fark­la­rı or­ta­ya ko­yu­yor ve Türk si­ya­se­ti­nin ni­çin si­vil bir ana­ya­sa­ya ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu tar­tış­ma­ya açı­yor. Bir ana­ya­sa­nın ‘si­vil’ ola­rak ni­te­len­me­si için han­gi şart­la­rı ha­iz gel­di­ği­ni de or­ta­ya ko­yan Ars­lan’a gö­re, top­lum­sal ger­çek­li­ği esas alan bir ana­ya­sa­nın ive­di­lik­le in­şa edil­me­si ge­re­ki­yor.
Cum­hu­ri­yet Tür­ki­ye’si­nin ta­ri­hin­de ilk kez, top­lum söz­leş­me­si ola­rak ta­nım­la­na­bi­le­cek bir ana­ya­sa­ya ka­vuş­ma ih­ti­ma­li ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Se­rap Ya­zı­cı, bu im­ka­nın de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ve Tür­ki­ye’nin si­vil ve de­mok­ra­tik bir ana­ya­sa­ya ka­vuş­ma­sı­nın la­zım gel­di­ği­ni or­ta­ya ko­yu­yor.
Mus­ta­fa Şen­top, mev­cut ana­ya­sa­la­rı­mız içe­ri­sin­de­ki ide­olo­jik et­ki­yi de­rin­lik­li bir bi­çim­de ana­liz edi­yor ve 1960 dar­be­si son­ra­sın­da ya­şa­nan acı kı­rıl­ma­nın Türk si­ya­si ha­ya­tı­na ge­tir­di­ği ma­li­ye­ti göz­ler önü­ne se­ri­yor. Şen­top’a gö­re, kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı­mız prob­lem­le­rin önem­li bir kıs­mı ba­zı ke­sim­le­rin, ken­di gö­rüş­le­ri­ni ve ide­olo­ji­le­ri­ni açık­ça ve ce­sa­ret­le sa­vu­na­ma­ma­la­rı, bir­ta­kım me­tin­le­rin ar­ka­sı­na sak­lan­ma­yı yeğ­le­me­le­rin­den kay­nak­la­nı­yor.
Sak­la­nan­lar, hiç­bir za­man si­ya­se­tin ger­çek ak­tö­rü ola­maz­lar!

Paylaş Tavsiye Et