Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (October 2007) > Merhaba >
Merhaba
Bül­bül gü­le gül de­di, gül gül­me­di git­ti. Gül bül­bü­le, bül­bül gü­le yâr ol­ma­dı git­ti. Tür­ki­ye’nin si­ya­si pa­no­ra­ma­sı­nı ço­cuk­lu­ğum­da­ki bu ka­rı­şık te­ker­le­me­den da­ha iyi yan­sı­ta­cak bir ifa­de yok. Mil­le­tin ira­de­si kar­şı­sın­da ezi­len­ler, “ma­hal­le bas­kı­sı” di­ye bir ucu­be­ye sı­ğın­dı­lar. Ma­hal­le mi kal­dı, bas­kı­sı ol­sun?
 
Ma­hal­le yok (keş­ke ol­say­dı!), im­ti­yaz­lı şe­hir ku­lüp­le­ri var. Ana­ya­sal ku­rum ve or­gan­la­rı, üni­ver­si­te­le­ri, med­ya­yı ve ka­dın­la­rı ‘kul­la­nan’ ha­yâ­sız çe­te­ler. Ha­ber­le­re gö­re, “ka­dın­lar ye­ni­den alan­la­ra ine­cek”miş. De­mok­ra­si­ler­de alan­la­ra çı­kan­lar “ken­di­le­ri için” hak ta­lep eder­ler. Bun­lar “baş­ka­la­rı için” hak­sız­lık ta­lep edi­yor: Ba­şör­tü­lü­ler üni­ver­si­te­ye gir­me­sin; hat­ta bu ül­ke­de ya­şa­ma­sın­lar! İş­te Türk de­mok­ra­si kül­tü­rü­nün ulaş­tı­ğı nok­ta.
 
Biz bir bar­dak su­da fır­tı­na ko­pa­rır­ken, çev­re­miz­de ko­pan ger­çek fır­tı­na­lar­dan ha­ber­siz gi­bi­yiz. Irak fa­ci­asın­dan son­ra, yaş­lı he­ge­mo­nu­muz İran’a da sal­dır­mak üze­re. Ekim dos­ya­sın­da Ali A. Maz­ru­i, Ric­hard Falk, Chal­mers John­son, Nuh Yıl­maz, Ha­san Kö­se­ba­la­ban ve Eb­ru Afat bü­yük oyu­nun son aşa­ma­sı­nı tar­tış­tı­lar.
 
Ric­hard Falk, de­mok­ra­tik bir Or­ta­do­ğu’nun ABD ve İs­ra­il için kâ­bus ol­du­ğu­nu söy­ler­ken, Ali Maz­ru­i, ABD’nin “hak­la­ra da­ya­lı bir iç fel­se­fe ile ka­ba gü­ce da­ya­lı bir dış si­ya­set ara­sın­da iki­ye bö­lün­dü­ğü­nü” di­le ge­ti­ri­yor. ABD’nin Af­ga­nis­tan’da Ta­li­ban güç­le­ri­ni alt ede­me­di­ği­ni vur­gu­la­yan si­ya­set bi­lim­ci Ha­san Kö­se­ba­la­ban, söz­de te­rö­re kar­şı sa­va­şın ABD ba­kı­mın­dan hüs­ran­la so­nuç­la­na­ca­ğı­nı ile­ri sü­rü­yor. Chal­mers John­son ise as­ke­rî çö­züm­le­re odak­la­nan ABD’nin hiç­bir kü­re­sel kör­dü­ğü­mü çö­ze­me­ye­ce­ği­ni, çün­kü “dü­rüst bir ara­bu­lu­cu ol­ma vas­fı­nı yi­tir­di­ği­ni” ifa­de edi­yor.
 
Ekim ayı­nın Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu, si­vil si­ya­set bi­lim­ci Ömer Ça­ha. Ça­ha, AKP’nin ar­ka­sın­da bir ma­hal­le bas­kı­sı ol­ma­dı­ğı­nı, ol­sa ol­sa bir mo­dern­leş­me bas­kı­sı ile yüz yü­ze gel­di­ği­ni söy­lü­yor.
 
De­ğil mi ki mo­dern­leş­me­ci­ler­le ma­hal­le­de­ki­le­rin iz­di­va­cın­dan mu­ha­fa­za­kâr de­mok­rat doğ­du!

Paylaş Tavsiye Et