Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2007) > Merhaba >
Merhaba
An­la­yış’ın ge­çen 53 sa­yı­sı­nın ka­pak­la­rı­nı hız­la göz­den ge­çi­ren bir araş­tır­ma­cı­nın va­ra­ca­ğı ilk so­nuç şu olur: Tür­ki­ye, iç kriz­ler­le dış kriz­ler ara­sın­da gel­git ya­şı­yor. Kriz, Tür­ki­ye için san­ki nor­mal­lik ol­muş.
 
Ja­pon­lar da­ki­ka ba­şı­na ile­ti­şim ma­li­ye­tin­de ABD’yi bil­mem kaç mis­li ge­ri­de bı­rak­ma­nın he­sap­la­rı­nı ya­par­ken; Çin­li işa­dam­la­rı Mo­ğol sü­rü­le­ri gi­bi dün­ya­ya ya­yı­lır­ken; İran­lı­lar ağır teh­dit­le­re rağ­men ıs­rar­la nük­le­er güç ku­lü­bü­ne üye­li­ğin yol­la­rı­nı arar­ken; Rus­lar nük­le­er gü­ce ve do­ğal kay­nak­la­ra da­ya­lı ye­ni bir aya­ğa kal­kı­şın plan­la­rıy­la meş­gul­ken; Türk­ler her ay bir ‘kriz’ ya­ra­tı­yor­lar. Bra­vo!
 
Cum­hu­ra baş mı se­çi­le­cek? Al sa­na bir kriz. Ana­ya­sa mı de­ği­şe­cek? Al sa­na bir kriz? Ma­hal­le­li bas­kı mı ya­pı­yor? Al sa­na bir kriz. PKK te­rö­rist­le­ri­ni im­ha için Irak’a mı gi­ri­le­cek? Al sa­na bir kriz. Mil­let öy­le­si­ne bu­nal­dı ki, ço­ğu za­man bu iç ve dış kriz­le­rin bir­bi­ri­ne bağ­lı ola­rak çık­tı­ğı­nı/çı­ka­rıl­dı­ğı­nı fark et­mi­yor bi­le.
 
Mil­let kriz­ler­le meş­gul­ken, ta­lan de­vam edi­yor ve atı alan Üs­kü­dar’ı ge­çi­yor. Med­ya bas­kı­sıy­la üre­ti­len kriz­le­rin, med­ya pat­ron­la­rı­na ne mu­az­zam rant­lar ka­zan­dır­dı­ğı­nı Top­lu­YO­RUM bö­lü­mün­den et­ki­le­yi­ci ör­nek­ler­le ta­kip ede­bi­lir­si­niz.
 
Ka­sım ayı­nın dos­ya ko­nu­su, ma­hal­le ve kül­tü­rü. Şe­rif Mar­din’in ta­lih­siz ifa­de­siy­le gün­de­me ge­len Türk ma­hal­le­si, ger­çek­te bir şef­kat ve ha­yat kay­na­ğıy­dı. Ken­di git­ti, adı bi­le kal­ma­dı ya­di­gâr. “Ma­hal­le bas­kı­sı”, Türk Mil­le­ti’ne atıl­mış en bü­yük if­ti­ra!
 
Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz, de­ne­yim­li si­ya­set­çi ve ye­rel yö­ne­ti­ci Ha­şim Ha­şi­mi. Me­sa­jı son de­re­ce net: “Kürt me­se­le­sin­de ini­si­ya­tif Tür­ki­ye’de kal­ma­lı.” Ya Türk me­se­le­sin­de?

Paylaş Tavsiye Et