Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2007) > Kapak > Avni ÖZGÜREL: “PKK artık terör örgütünün ötesinde”
Kapak
Avni ÖZGÜREL: “PKK artık terör örgütünün ötesinde”
ÖN­CE­LİK­LE be­lirt­mem ge­re­ken hu­sus, ge­li­nen nok­ta­da PKK’yı bir te­rör ör­gü­tü ola­rak gör­me­nin yan­lış­lı­ğı­dır. On se­ne ön­ce du­rum böy­ley­di, ama tab­lo o za­man­dan bu­gü­ne hay­li de­ğiş­ti. 1999’da ör­gü­tün li­de­ri ya­ka­lan­dık­tan son­ra An­ka­ra so­ru­nu çöz­mek için ge­re­ken si­ya­si pro­je­yi üre­te­me­di­ğin­den, PKK bu­gün Tür­ki­ye’ye kar­şı ver­di­ği mü­ca­de­le­de pek çok araç ya­nın­da te­rör yön­tem­le­ri­ni de kul­la­nan bir ör­güt hü­vi­ye­ti­ni ka­zan­dı. Ulus­la­ra­ra­sı bağ­lan­tı­la­rı, tem­sil­ci­lik­le­ri, le­gal/il­le­gal fi­nans kay­nak­la­rı, ga­ze­te­le­ri, te­le­viz­yon­la­rı, rad­yo­la­rı, in­ter­net ya­yın­la­rı, hu­kuk bü­ro­la­rı ve sa­ir im­kan­la­rı­nın ya­nı sı­ra 7-8 bin ci­va­rın­da si­lah­lı kad­ro­su olan, açık­ça te­laf­fuz edil­me­se de TBMM’de ken­di­si­ne ya­kın bir par­ti ve bir grup mil­let­ve­ki­li­ne ulaş­ma ka­bi­li­ye­tin­de olan bir ya­pı­dan söz edi­yo­ruz. Bu ger­çe­ği gör­mek, ka­bul et­mek la­zım.
Do­la­yı­sıy­la PKK’nın za­yıf­la­dı­ğı, par­ça­lan­dı­ğı gö­rüş­le­ri ben­ce iyim­ser te­men­ni­ler­den iba­ret­tir. Ak­si­ne, ve­ri­len mü­ca­de­le­de pro­je­siz­li­ği­miz­den ve me­se­le­nin çö­zü­mü­nü sa­de­ce Si­lah­lı Kuv­vet­le­re bı­rak­mış ol­du­ğu­muz in­ti­baı ve­ren tek bo­yut­lu­lu­ğu­muz­dan ya­rar­la­nan ör­gü­tün Tür­ki­ye’ye za­rar ver­me po­tan­si­ye­li­nin gi­de­rek art­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.
ABD mü­da­ha­le­si ön­ce­si Ku­zey Irak coğ­raf­ya­sı­nı Su­ri­ye’den ka­çan si­lah­lı kad­ro­la­rı için sı­ğın­ma sa­ha­sı ola­rak gö­ren ör­gü­tün, mü­da­ha­le son­ra­sı olu­şan is­tik­rar­sız­lık or­ta­mın­da böl­ge­yi ha­re­ket üs­sü ve sıç­ra­ma tah­ta­sı­na dö­nüş­tür­dü­ğü bir sü­re­ce ta­nık ol­duk. Son sal­dı­rı­lar PKK’nın ora­da bas­kı un­su­ru ve si­ya­si ak­tör ha­li­ne gel­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Ak­si hal­de ge­rek Bağ­dat ge­rek­se Er­bil’de­ki Kürt li­der­le­rin ve Irak’ı kon­trol al­tın­da tu­tan ABD’nin PKK’yla gö­rüş­me, mü­za­ke­re, hat­ta mu­ta­ba­kat ve an­laş­ma ze­mi­ni ara­ma­la­rı izah edi­le­mez.
Önü­müz­de du­ran bu tab­lo­yu tes­pit et­tik­ten son­ra böl­ge­ye yö­ne­lik as­ke­rî ope­ras­yo­nun ne­yi he­def­le­ye­ce­ği­ni tar­tı­şa­bi­li­riz.
Şa­yet bu­gü­ne ka­dar iz­le­di­ği­miz yo­lu de­ğiş­tir­mez; ba­kış açı­mı­zı mu­ha­fa­za edip, me­se­le­ye şe­hit­le­ri­mi­zin ka­nı­nı yer­de bı­rak­ma­dı­ğı­mı­zı gös­te­re­cek bir vu­ruş yap­mak şek­lin­de ba­kar­sak, as­ke­rî ha­re­kat so­ru­nu çöz­mez, sa­de­ce öf­ke­mi­zi ya­tış­tı­rır. Ama bu­nu ya­par­ken son 15 yıl­da ya­şa­dı­ğı­mız ha­di­se­le­rin tah­li­lin­den yo­la çı­ka­rak şu­nu bi­li­riz ki, böy­le­si bir dar­be­nin et­ki­si ör­güt to­par­la­nıp bir son­ra­ki sal­dı­rı­sı­nı ger­çek­leş­ti­re­ne ka­dar­dır. Do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye eko­no­mi­si ve dış po­li­ti­ka­sın­da olu­şa­bi­le­cek ulus­la­ra­ra­sı bas­kı gö­ze alı­nıp böl­ge­de ka­lı­cı bir as­ke­rî üs­tün­lük te­mi­ni he­def­len­me­ye­cek­se Türk or­du­su­nun ger­çek­leş­ti­re­ce­ği ha­re­ka­tın or­ta ve uzun va­de­de faz­la bir ya­ra­rı ol­maz.
Ulus­la­ra­ra­sı bas­kı der­ken sa­de­ce ABD, Av­ru­pa ül­ke­le­ri, Rus­ya ve İran’dan ge­le­cek bas­kı­la­rı kas­tet­mi­yo­rum. Ba­tı dün­ya­sın­dan ge­le­cek tep­ki­le­re ve­ri­le­cek ma­kul, hat­ta kıs­men hu­ku­ki ge­rek­çe­ler, kar­şı­lık­lar da­hi bu­lu­na­bi­lir. Ama en önem­li­si, bel­li he­def­le­re yö­ne­lik mev­zii dar­be ni­te­li­ği­ni aşan öl­çü­de bir as­ke­rî mü­da­ha­le, Arap dün­ya­sın­da oluş­ma­ya baş­la­yan ve ko­ru­ma­ya ça­lış­ma­mız ge­re­ken Tür­ki­ye’ye sı­cak ve ya­kın ba­kı­şa cid­di za­rar ve­re­cek­tir.
So­nuç ola­rak ya­şa­dı­ğı­mız ha­di­se­ler, zih­ni­mi­zi ve dik­ka­ti­mi­zi acı­la­rı­mı­zın bi­zi ta­şı­ya­ca­ğı nok­ta­lar­da yo­ğun­laş­tır­mak ye­ri­ne; önü­müz­de­ki so­ru­na, bi­ze sı­kın­tı ve­ren yan­la­rı da dâ­hil her cep­he­sin­den bak­ma­ya yö­nelt­me­li­dir.

Paylaş Tavsiye Et