Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (December 2007) > Merhaba >
Merhaba
Baş­ba­kan’ın ABD ge­zi­si PKK ‘işi­ni’ bi­tir­mi­şe ben­zi­yor. Fa­kat PKK’nın so­nu ne­yin so­nu ola­cak? ‘Bö­lü­cü­ba­şı’nın be­ya­nat­la­rı bir de­ğil bir­kaç PKK ol­du­ğu­nu his­set­ti­ri­yor: “Böl­ge­ye mü­da­hil her dev­le­tin ken­di PKK’sı var!” Ken­di­si han­gi dev­le­tin PKK’sı­nın ba­şı aca­ba?
 
Emek­li pa­şa­la­rın Kürt so­ru­nu­na da­ir açık­la­ma­la­rı ise çar­pı­cıy­dı. Fa­kat gü­nah çı­kar­mak yet­mez, ne ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de söy­le­mek la­zım. Pa­şa­lar ko­nu­şun­ca, da­ha ön­ce esip gür­le­yen mu­ha­le­fet li­der­le­ri de süt dök­müş ke­di­ye dön­dü­ler. Bay­kal bi­le Kürt so­ru­nu­na müş­fik çö­züm­ler öner­me­ye baş­la­dı.
 
Şef­kat önem­li, akıl da­ha önem­li­dir. Os­man­lı­lar dün­ya­da olup bi­te­ni tam kav­ra­ya­ma­dık­la­rın­dan, Ar­na­vut, Ma­ke­don ve Arap un­sur­la­rı dev­let­ten ko­par­dı­lar. Halk­la­rın hak­lı ta­lep­le­ri­ni hep er­te­le­yip, son­ra kav­mi­yet­çi çe­te­le­re bo­yun eğ­di­ler. Kürt­le­re ise yüz yıl­dır sa­de­ce ya­sak­çı po­li­ti­ka­lar­la yak­la­şı­yo­ruz. Şim­di de on­la­rı tem­sil id­di­asın­da­ki çe­te­ler­le uğ­ra­şı­yo­ruz.
 
DTP’nin ka­pa­tıl­mak is­ten­me­si, Kürt so­ru­nu­na şu ana ka­dar akıl­cı bir me­de­ni­yet pers­pek­ti­fiy­le yak­la­şa­rak cid­di bir ba­şa­rı sağ­la­yan hü­kü­me­tin işi­ni zor­laş­tı­ra­cak; ırk­çı­lık ve te­rör odak­lı si­ya­set yü­zün­den böl­ge hal­kı­nın terk et­mekte ol­du­ğu bir ha­re­ke­ti ye­ni­den güç­len­di­re­cek­tir.
 
Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz Was­hing­ton’da­ki Broo­king Ens­ti­tü­sü Tür­ki­ye Prog­ra­mı Di­rek­tö­rü Ömer Taş­pı­nar. Tür­ki­ye-ABD iliş­ki­le­rin­de ya­şa­nan ge­ri­li­min te­mel se­be­bi­ni So­ğuk Sa­vaş son­ra­sı bir or­tak düş­man kav­ra­yı­şı­nın ol­ma­ma­sı­na bağ­la­yan Taş­pı­nar, her şe­ye rağ­men iliş­ki­le­rin dü­ze­le­ce­ği­ne ina­nı­yor.

Paylaş Tavsiye Et