Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (February 2008) > Dergi > Çerçeve
Dergi
Çerçeve
Nermin Tenekeci
Üç Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi
Ocak 2007, Sayı: 41
 
Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD) ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­lan Çer­çe­ve der­gi­si­nin 1992 yı­lın­da ya­yım­la­nan ilk sa­yı­sı, Meh­met Yıl­dız’ın en­for­mas­yon ve te­le­ko­mü­ni­kas­yon ça­ğı­na dik­kat çe­ken su­nuş ya­zı­sıy­la baş­la­mış­tı. Der­gi­nin 41. sa­yı­sı ise “Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri” baş­lı­ğıy­la ya­yım­lan­dı. Dün­ya­da bu alan­da ya­şa­nan baş dön­dü­rü­cü hız, da­yat­tı­ğı zih­ni­yet ve kâr-za­rar­la­rıy­la bir­lik­te Tür­ki­ye’yi de ku­şat­ma­sı al­tı­na al­dı şüp­he­siz. Bu­har gü­cü­nün kul­la­nı­mıy­la baş­la­yan Sa­na­yi Dev­ri­mi, 300 yı­lı aşan se­rü­ve­ni so­nun­da “ya­şam bo­yu öğ­re­nim”li di­ji­tal en­düs­tri­ye ter­fi et­ti ve es­ki eko­no­mi ku­rum­la­rı­nın ye­ri­ni bil­gi­ye da­ya­lı ye­ni eko­no­mi an­la­yı­şı al­dı. Bil­gi eko­no­mi­si, bi­li­şim tek­no­lo­ji­si, eko­no­mik post­mo­dern­lik, en­te­lek­tü­el ser­ma­ye, tek­no­park­lar, KOBİ’ler, AR-GE hiz­met­le­ri, ino­vas­yon po­li­ti­ka­la­rı vs. üze­ri­ne tar­tış­ma­lar bu sü­re­cin ilk el­de­ki so­nuç­la­rı. E-Dö­nü­şüm Tür­ki­ye, 2023 Plat­for­mu vb. gi­ri­şim­ler ve Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri Pro­je Ya­rış­ma­la­rı (BİL­TRO­NİK) gi­bi et­kin­lik­ler de yi­ne bu ça­ğın ku­lak dol­gun­lu­ğu ka­zan­dı­ğı­mız me­se­le­le­ri. STK’la­rın, araş­tır­ma ku­ru­luş­la­rı­nın, üni­ver­si­te­le­rin, ka­mu ve özel sek­tö­rün; ma­hal­le­le­rin, köy­le­rin ye­ni bir an­la­yış­la ör­güt­len­di­ği bu ya­pı, eko­no­mi der­gi­le­ri­nin de çeh­re­si­ni de­ğiş­tir­di ve salt eko­no­mi ile ye­tin­me­yen ye­ni baş­lık­lar edin­me­le­ri­ni sağ­la­dı.
Meh­met De­ve­li­oğ­lu’nun ge­nel ya­yın yö­net­men­li­ğin­de çı­kan, üç ay­lık eko­no­mi ve dü­şün­ce der­gi­si Çer­çe­ve, Ocak sa­yı­sın­da“sa­na­yi ça­ğı­nı ıs­ka­la­yan” Tür­ki­ye’nin bil­gi tek­no­lo­ji­le­ri ko­nu­sun­da­ki du­ru­mu­nu, dün­ya sı­ra­la­ma­sın­da­ki ye­ri­ni, im­kan­la­rı­nı ve he­def­le­ri­ni tar­tış­ma­ya açı­yor. Dev­let­ten üni­ver­si­te­ye, eği­tim sis­te­min­den pi­ya­sa fak­tör­le­ri­ne ka­dar pek çok me­se­le­yi uz­man­la­rıy­la bir­lik­te ele alı­yor. AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı AR-GE Baş­ka­nı Re­ha De­ne­meç, İTO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş, De­niz Fe­ne­ri Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri Mü­dü­rü Mus­ta­fa Çe­kiç, DPT Bil­gi Top­lum Da­ire­si Baş­ka­nı Re­cep Ça­kal, TÜ­Bİ­TAK Bi­lim Ku­ru­lu Üye­si Prof. Ah­met Ade­moğ­lu ve Doç. Dr Mus­ta­fa Al­kan ile ya­pı­lan rö­por­taj­lar­la da bu alan­da atı­lan adım­lar, ge­liş­ti­ri­len stra­te­ji­ler hak­kın­da bil­gi­ler ve­ri­li­yor. 2006 yı­lı­nın eko­no­mi de­ğer­len­dir­me­le­ri, 2007’den bek­len­ti­ler, yö­ne­ti­ci ve gi­ri­şim­ci­le­rin ba­şa­rı öy­kü­le­ri de der­gi say­fa­la­rı ara­sın­da yer bu­lu­yor. Çer­çe­ve ar­şi­vi­nin in­ter­net or­ta­mı­na ak­ta­rıl­ma­mış­lı­ğı ise tek­nik bir ku­sur ola­rak dik­kat çe­ki­yor. /Ner­min Te­ne­ke­ci
 
 

Paylaş Tavsiye Et