Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (February 2008) > Merhaba >
Merhaba
San­cı­lı bir se­çi­min eşi­ğin­de­yiz. Ye­ni par­la­men­to muh­te­me­len üç par­ti­li ola­cak. AK Par­ti’nin oy yüz­de­si bi­raz ar­ta­cak, mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı bi­raz aza­la­cak. CHP’nin ya­nı sı­ra MHP de TBMM’de yer ala­cak. Ba­ğım­sız kis­ve­le­riy­le iki grup oluş­tu­ra­cak ka­dar DTP ve BBP mil­let­ve­ki­li de Mec­lis’e gir­miş ola­cak.
 
Da, ne ola­cak? AK Par­ti’nin ne­ler yap­tı­ğı az çok or­ta­da. CHP ile MHP, ül­ke in­sa­nı­na ne va­at edi­yor­lar? Bay­kal so­nun­da ma­zo­tu Cem Uzan gi­bi 1 li­ra­ya in­dir­di­ği­ne gö­re, hur­cun­da mil­le­te su­na­cak bir şey yok de­mek. MHP otu­rup kal­kıp şe­hit­ler­den ve Ku­zey Irak’a gir­mek­ten söz edi­yor? Pe­ki, son­ra? Irak’ın, Or­ta­do­ğu’nun, hat­ta Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne da­ir bir prog­ram­la­rı var mı?
 
Hud­son Ens­ti­tü­sü’nde Tür­ki­ye’nin Ku­zey Irak’a gi­riş se­nar­yo­la­rı tar­tı­şı­la­dur­sun; Ku­zey Irak’ta olan bi­ten­ler ve Ku­zey Irak mü­na­se­be­tiy­le olan bi­ten­ler bu ay­ki dos­ya­mı­zın ko­nu­su­nu oluş­tur­u­yor. Kan­dil’e ki­lit­le­nen bir dış si­ya­set, Or­ta­do­ğu ba­rı­şı­na kat­kı­da bu­lu­na­ma­ya­ca­ğı gi­bi, Tür­ki­ye ba­rı­şı­na da ya­rar ge­tir­mez. Ta­ri­hî de­rin­li­ği­mi­ze uy­gun ha­re­ket et­me­li, ta­rih­daş ve yurt­taş­la­rı­mı­zı kov­boy­la­rın ku­ca­ğı­na it­me­me­li­yiz.
 
Ka­pak ya­zı­la­rın­da par­ti­le­rin se­çim stra­te­ji­le­ri­ni de­ğer­len­dir­dik. Hiç­bir se­çim­de bu den­li kök­ten eti­ket de­ğiş­ti­ren aday­lar or­ta­ya çık­ma­mış ve par­ti­ler­ce hüs­nü ka­bul gör­me­miş­ler­di. CHP ne ka­dar sağ­cı ol­du­ğu­nu, MHP ne ka­dar mon­şer­li­ğe açık ol­du­ğu­nu, AKP ise ne den­li si­ci­li te­miz ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­ma ya­rı­şı­na gir­di. Ne di­ye­lim, söz san­dı­ğın!
 
Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz gü­zel dil­li ya­zar Ah­met Tu­ran Al­kan. 27 Ni­san’ın bir akıl tu­tul­ma­sı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Al­kan, sa­vaş­la­rın man­tık­sız oyun­lar ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Türk as­ke­ri­nin Ku­zey Irak’a gi­re­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor.
 
Man­tık­sız sa­vaş oyu­nun­dan, man­tık­lı ba­rış oyu­nu­na yö­nel­me­yi di­le­ye­lim.

Paylaş Tavsiye Et